Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valistusta ja neuvontaa paloilmoitinkiinteistöille

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valistusta ja neuvontaa paloilmoitinkiinteistöille"— Esityksen transkriptio:

1 Valistusta ja neuvontaa paloilmoitinkiinteistöille
”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja” Valistusta ja neuvontaa paloilmoitinkiinteistöille Maija Peltokangas Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

2 Pelastusviranomainen ja paloilmoitinkiinteistö
Kiinteistön vastuulla Omatoiminen varautuminen ja pelastussuunnitelma Turvallisuushenkilöstön kouluttaminen Muun henkilöstön perehdyttäminen suunnitelmaan Suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon Pelastusviranomaisen vastuulla Huolehtia pelastusviranomaiselle kuuluvasta onnettomuuksien ehkäisystä sekä palotarkastuksista Huolehtia pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä Pelastustoimen alaan kuuluva valistus ja neuvonta ja asiantuntijana toimiminen pelastustointa koskevissa asioissa Huolehtia osaltaan pelastustoimen henkilöstön kouluttamisesta Alueen pelastustoimi ohjaa yritysten ja laitosten omatoimiseen varautumiseen valmentavaa koulutusta. Lisäksi alueen pelastustoimen tulee järjestää koulutusta asuintalojen ja laitosten suojeluhenkilöstölle ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

3 Tomi Louneman mielipidekirjoitus 3.11.2007 HS
”Palon syy oli tavallinen: saunaan ripustetut pyykit olivat pudonneet kiukaalle ja sytyttäneet palon. Ketään ei ollut kotona.” ”Kuvastaa ajattelutapaa, että kotona ja vapaa-ajalla onnettomuuksia vain sattuu ja viranomaisten tehtävänä on poistaa kansalaisia uhkaavat vaaratekijät.” ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

4 Paloturvallisuusriskit liittyvät ihmiseen itseensä
Tulipaloista oli vuonna 2006 PRONOn mukaan 49 % ihmisen toiminnan aiheuttamia. Näistä tulipaloista oli 28 % merkitty tahallisiksi ja 31 % huolimattomuudesta aiheutuneiksi. Palokuolemista on suurin osa tapaturmia ja noin joka kymmenes itsemurha. Alkoholi on myötävaikuttavana tekijänä yli puolessa miesten tulipalojen aiheuttamissa kuolemissa. ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

5 ERHE-hanke ”Valtaosa erheellisistä paloilmoituksista aiheutuu kiinteistössä oleskelevien ihmisten virheellisestä toiminnasta” Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi 083:00/2005 ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

6 Tekninen laite toimii Paloilmoitin ei ilmoita turhaan, jos sitä käytetään ja kunnossapidetään oikein. henkilöstö tietää, miten pitää toimia paloilmoitinkiinteistössä kiinteistö huolehtii paloilmoittimen kunnossapidosta ja huollosta kiinteistö noudattaa paloilmoittimen kunnossapito-ohjelmaa ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

7 Kiinteistö vastaa turvallisuudesta
Paloilmoitin on kiinteistön laite eli vastuu on kiinteistöllä! Pelastuslaki 8 § Omatoiminen varautuminen Pelastusasetus 10 § Pelastussuunnitelman sisältö (4) turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan (7) miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

8 Omatoiminen varautuminen - on laadittava pelastussuunnitelma
Vastuu on rakennuksen omistaja rakennuksen haltija teollisuustoiminnan harjoittaja liiketoiminnan harjoittaja virasto laitos muu yhteisö asianomaisessa kohteessa = rakennuksessa muussa toiminnassaan ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

9 Onnettomuuksien ehkäisy pelastussuunnitelma ja onnettomuuksien ehkäisy
Rakennukseen liittyvät Rakennusten yleinen paloturvallisuus Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus mm. palonilmaisulaitteet, poistumisreittien opasteet ja turvamerkinnät ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu Rakennusten uloskäytävät Kiinteistöjen pelastustiet Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on suunniteltava, rakennettava ja pidettävä kunnossa siten, että tulipalon syttymisen tai leviämisen vaara on vähäinen ja että pelastustoiminta on onnettomuuden sattuessa mahdollista. Helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa ei saa säilyttää ullakoilla, kellareissa, rakennusten alla tai rakennuksen välittömässä läheisyydessä niin, että siitä aiheutuu tulipalon syttymisen tai leviämisen vaaraa tai että tulipalon sammuttaminen vaikeutuu. Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että: 1) viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet ja turvamerkinnät sekä väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti; 2) tulisijat ja savuhormit on nuohottu; sekä ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

10 Onnettomuuksien ehkäisy pelastussuunnitelma ja onnettomuuksien ehkäisy
Ihmiseen liittyvät huolellisuusvaatimus automaattinen paloilmoitin, palovaroitin asenteet ja ennaltaehkäisytaidot ihmiset tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat osaavat ehkäistä onnettomuuksia toimia onnettomuustilanteissa sekä tietävät, miten varautua poikkeusoloihin. ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

11 Turvallisuudesta vastaa kiinteistö/yritys/laitos
Kiinteistön pitää ohjata turvallisuutta asettamalla turvallisuustavoitteita suunnittelemalla ja ohjaamalla toimintaa varmistamalla tarpeelliset resurssit sekä valvomalla toteutusta Turvallisuuden edistäminen ja onnettomuuksien ehkäisytavat kirjattava pelastussuunnitelmaan! ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

12 Hyvä turvallisuuskulttuuri
Ajattelutavaksi nolla onnettomuutta ja toiminta sen mukaiseksi Ihmiset ottavat turvallisuusasiat huomioon omassa toiminnassaan Yksikään onnettomuus ei ole hyväksyttävä Onnettomuudet eivät tapahdu itsestään Kaikista vaaratilanteista voidaan oppia Havaittuihin puutteisiin voidaan ja niihin tulee reagoida välittömästi ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

13 Turvallisuuden edistäminen
Kiinteistö tunnistaa ja arvioi kiinteistörakennuksen ja oman toiminnan ja toimintatapojen onnettomuusriskit ja ongelmatilanteet Läheltä piti -tilanteiden seuranta Toiminnassa tapahtuvien muutosten turvallisuusarviointi ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

14 Onko kiinteistö motivoitunut turvallisuuteen?
Johto on sitoutunut turvallisuustyöhön Kiinteistö ehkäisee omatoimisesti onnettomuuksia Pelastussuunnitelma on laadittu ja sitä päivitetään Sekä ennaltaehkäisy että toiminta hätätilanteissa Pelastussuunnitelmaa toteutetaan Turvallisuushenkilöstö on nimetty ja koulutettu ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

15 Kunnossapito ja henkilöstön osaaminen ratkaisevat
Turvallinen toiminta ja oikeat toimintatavat Kiinteistön kunnossapito- ja huoltosuunnitelmat Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi Kiinteistössä hallitaan kiinteistön paloturvallisuustekniikan käyttö, mm. paloilmoittimen asianmukainen käyttö Henkilöstö tietää miten tekninen suojaaminen vaikuttaa ja osaa toimia oikein Sisäinen turvallisuustarkastus tehdään säännöllisesti ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

16 Henkilöstö hallitsee kiinteistön turvallisuusasiat
Rakennusten yleinen paloturvallisuus Kunnossapito Pelastuslain säädökset Rakennusten ja laitteiden käyttöturvallisuus Toiminnan ja toimintatapojen turvallisuus Huolellisuusvaatimus, toimintavelvollisuus Kiinteistön korjaus- ja muutostöiden turvallisuusvaikutukset Järjestyksen ja siisteyden ylläpito Vaarallisten aineiden säilytys Työsuojelu, turvavälineet, ensiapu Hälytysjärjestelyt Rakennuksen käyttäjä Poistumistiet ja opastus Palo-ovet Hälytyslaitteet Alkusammuttimet Ea-välineet Talotekniikan kytkimet Pelastustiet Kokoontumis- ja Evakuointipaikka Väestönsuoja ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

17 Pelastussuunnitelma = Turvallisuuden käsikirja
Sisältää ”kaiken turvallisuudesta” eli miten kiinteistössä suhtaudutaan turvallisuuteen kiinteistössä ehkäistään onnettomuuksia on tunnistettu erilaiset vaaran aiheuttajat kiinteistössä toimitaan turvallisesti rakenteelliset turvallisuusratkaisut vaikuttavat Miten pitäisi toimia, jotta paloilmoitin ei hälyttäisi turhaan? kiinteistöä ja sen laitteita hoidetaan ja huolletaan toimitaan hätätilanteissa, myös poikkeusoloissa ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

18 Pelastusviranomainen valvoo (1/2)
Valvoo kiinteistön paloilmoittimen asianmukaista toimintaa. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa asettaa lisävaatimuksia kiinteistön turvallisuustasolle. Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja toimitetaan paikalliselle pelastusviranomaiselle. ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

19 Pelastusviranomainen valvoo (2/2)
Tarkastaa palotarkastuksen yhteydessä, että paloilmoittimen hätäkeskukseen liittymisilmoituksen ehtoja noudatetaan paloilmoitinlaitteistolle on suoritettu määräaikaistarkastukset laitteistolla on huolto/kunnossapito-ohjelma ja sitä noudatetaan laitteistolla on nimetty ja koulutettu hoitaja. ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

20 Pelastusviranomainen valvoo ja opastaa
Voi puuttua tehokkaasti paloilmoittimen kunnossapidon laiminlyönteihin. palotarkastuksessa tai muuten havaitessaan valistamalla ja neuvomalla pelastussuunnitelmasta ja kiinteistön omatoimisesta onnettomuuksien ehkäisystä Puutteita havaitessaan määrää ne korjattavaksi. palotarkastuksessa tai muutoin havaitessa Voi arvioida, miten kiinteistössä tunnetaan teknistä suojaamista ja paloturvallisuuslaitteiden toimintaa ja niiden tarkastuksia Pelastussuunnitelman kirjaukset ennaltaehkäisystä! Ryhtyy toimenpiteisiin erheellisen automaattisen paloilmoituksen johdosta Antaa selvityspyyntölomakkeen. ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

21 ERHE-hankkeen materiaalit
Erheellisen paloilmoituksen selvityspyyntölomake Heikoin lenkki? Toimintaohjeita kiinteistössä korjaustöitä suorittaville Kiinteistön korjaustöiden valvonta ja paloturvallisuus Pelastuslaitosten valistuskäyttöön tarkoitetut powerpoint-esitykset, jotka tukevat ERHE-hankkeen toimenpiteitä Erhe-hanke - esittely Paloilmoitinkiinteistön pelastussuunnitelma – turvallisuuden käsikirja Paloilmoittimen toimintaan vaikuttavat … – heikoin lenkki? Selvityspyyntölomake - täyttöohjeita ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

22 Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja Erhe-hankkeen powerpoint-kalvon sisällysluettelo
Miksi kiinteistössä on paloilmoitin? Kiinteistö vastaa turvallisuudesta Hyvä turvallisuuskulttuuri Turvallisuudesta vastaa kiinteistö / yritys / laitos Turvallisuustavoite Kiinteistössä tunnetaan erilaiset vaaran aiheuttajat Kiinteistö on motivoitunut ehkäisemään onnettomuuksia Kunnossapito ja henkilöstön osaaminen ratkaisevat Henkilöstö hallitsee kiinteistön turvallisuusasiat Osaava toiminta kaiken a ja o! Kiinteistön turvallisuuskävely motivoi, sitouttaa, parantaa… ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”

23 TS 2008 ja TTS 2009-2012 * Tulossuunnitelma 2008
Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi jatketaan. Toiminta- ja taloussuunnitelma Kehitetään pelastussuunnitelmien sisältöä ottamalla huomioon entistä paremmin onnettomuuksien ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteissa. Pelastusviranomaiset vähentävät erheellisiä paloilmoituksia sitä varten kehitetyn toimintamallin mukaisesti. Palotarkastukset ja muut turvallisuutta edistävät pelastusviranomaisten toimet kohdistuvat nykyistä paremmin riskikohteisiin Pelastuslaitokset valvovat, että majoitustiloissa, hoito- ja huoltolaitoksissa (ml. Palvelutalot) on asianmukaisesti huolehdittu omatoimisesta varautumisesta. * SM:n johtoryhmä hyväksyy TS:n +TTS:n joulukuussa 2007 ”Pelastussuunnitelma on turvallisuuden käsikirja”


Lataa ppt "Valistusta ja neuvontaa paloilmoitinkiinteistöille"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google