Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Rakennusvalvonta Rakennuslupa 4.12.12.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Rakennusvalvonta Rakennuslupa 4.12.12."— Esityksen transkriptio:

1 Rakennusvalvonta Rakennuslupa

2 MRL JA MRA Maankäyttö- ja rakennuslaki Maankäyttö- ja rakennusasetus

3 Muut määräykset ja ohjeet
Suomen rakentamismääräyskokoelma Yleiskaavat Asemakaavat Rakennusjärjestys Rakennustapaohjeet

4 Muut merkittävät säädökset
Pelastuslaki ja –asetus Kaavoitusmittausasetus Rakennussuojelulaki Laki eräistä naapurisuhteista

5 Soveltaminen Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys MRL 1 §. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus MRL 21 §. Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa MRL 58 § Rakennusta ei saa rakentaa vastoin sitovaa tonttijakoa MRL 81 §.

6 Soveltaminen (jatkuu)
Asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa MRL 116 §. Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset MRL 117 §.

7 Soveltaminen (jatkuu)
Rakennusluvan, toimenpideluvan, purkamisluvan ja maisematyöluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvonta-viranomainen MRL 130 §. Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella MRL 135 § ja sen ulkopuolella MRL136 §.

8 Soveltaminen (jatkuu)
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 ja 172 §:ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää rakennusluvan milloin on kysymys vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista MRL 175 §.

9 MRL 119 § Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava säännösten ja määräysten noudattamisesta. MRL 119 § Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

10 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava säännösten ja määräysten noudattamisesta. (jatkuu)
Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

11 MRL 120 § Rakennuksen suunnittelu
Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

12 MRL 120 § Rakennuksen suunnittelu (jatkuu)
Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija).

13 MRL 120 § Rakennuksen suunnittelu (jatkuu)
Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi.

14 MRL 124 § 1 ja 2 momentti Viranomaisvalvonta rakentamisessa
• Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa, sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

15 MRL 124 § 1 ja 2 momentti Viranomaisvalvonta rakentamisessa (jatkuu)
• Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat.

16 Ohjeistuksella, neuvonnalla ja alustavien
Ennakkokäsittely Ohjeistuksella, neuvonnalla ja alustavien suunnitelmien tarkastuksella on tarkoitus aikaansaada sen, että lupahakemus kaikkine liitteineen on mahdollisimman täydellinen, suunnitelmat kaavan ja määräysten mukaiset ja rakennettava rakennus ympäristöönsä sopiva.

17 Ennakoiva lupakäsittely
Vähäiset poikkeamiset säännöksistä tai kaavasta voivat sotkea aikataulun. Ennakkopainotteisella lupakäsittelyllä varmistetaan, että luvan myöntämisedellytysten kannalta olennaiset kysymykset, esimerkiksi asemakaavamääräykset, rakentamisen vaikutukset naapureihin ja ympäristöön, kaupunkikuvalliset kysymykset, palotekniset kysymykset ja rakennusten perustamisolosuhteet tulevat …

18 Ennakoiva lupakäsittely (jatkuu)
… käydyksi läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta riittävän ajoissa. Myös suunnittelijoiden kelpoisuus ja pätevyysvaatimusten varmistaminen ennen suunnittelijoiden valintaa ja suunnittelun aloittamista on tärkeää, muuten niiden osalta ollaan auttamattomasti myöhässä.

19 Ennakoiva lupakäsittely (jatkuu)
Käytännössä tämä merkitsee sitä, että pääosassa hakemuksia käsittely jakautuu ennakkokäsittelyyn ja varsinaiseen lupakäsittelyyn. Ennakkokäsittelyvaihe jatkuu aina siihen saakka, että edellytykset lupapäätöksen tekemiseen ovat olemassa.

20

21

22 RAKENNUSVALVONNAN PALVELEVA HENKILÖKUNTA
Hakemusten vastanotto palvelusihteeri Hannele Saari Myönnetyt luvat toimistosihteeri Mirja Ollila Aloituskokoukset, erityissuunnitelmat ja katselmukset rakennustarkastaja Aki Jalonen rakennustarkastaja Taru Nurminen rakennustarkastaja Arto Toikka Kvv- ja iv-erityissuunnitelmat ja katselmukset LVI-insinööri Juhani Taajoranta Lupapäätökset johtava rakennustarkastaja Pertti Nirkko rakennustarkastajat Rakennusrasitteet ympäristölakimies Kirsi Hietanen rakennustarkastaja Pertti Nirkko

23 Pientalorakentajan oppimisprosessia:
Kannattaa kokeilla kaikkien rakentamisvaiheiden tekemistä itse. Muutenhan sitä ei tiedä, mitä ei osaa.

24 KIITOS.


Lataa ppt "Rakennusvalvonta Rakennuslupa 4.12.12."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google