Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvinvoivissa lapsissa on tulevaisuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvinvoivissa lapsissa on tulevaisuus"— Esityksen transkriptio:

1 Hyvinvoivissa lapsissa on tulevaisuus
Professori Lasse Lipponen Helsingin Yliopisto Opettajankoulutuslaitos VKK-Metro

2 Mitä on hyvinvointi? Mitä tiedämme lasten hyvinvoinnista? Miten lasten hyvinvointia voisi tukea?

3 Mitä on Hyvinvointi?

4 Welfare, quality of life, life satisfaction, well- being, wellness, self-esteem, health, happiness (Pollard & Lee, 2003) Objektiivinen vs. subjektiivinen Historiallisesti muotoutuva

5 Having, loving & being (Allardt, 1976; 1993)

6 Kiili, 2006

7 Mitä tiedämme lasten hyvinvoinnista?

8 Tämän päivän lapsi elää samanaikaisesti erilaisissa toiminta/elin/kehitysympäristöissä, jotka kilpailevat lapsen elämässä Muuttuvat toiminta/elin/kehitysympäristöt haastavat lasten hyvinvoinnin? (Kouluterveyskysely, 2011; Lapsen Ääni, 2011; Malin, 2005; Manninen, & Luukannel, 2008; Mediabarometri, 2010; Ministry of Education, 2004; Zevenbergen, & Logan, 2008)

9 Enemmistö lapsista voi hyvin
Enemmistö lapsista voi hyvin. Vähemmistöllä on erityisesti psykososiaalisia, mielenterveyden oireita (15-20 %). Pieni, mutta kasvava osa lapsia voi erittäin huonosti (5 - >10?%) (Aula, 2007)

10 Rimpelä, 2012

11 Kouluterveyskysely, 2011 (Peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaat/lapset)
46 % ei tiedä kuinka vaikuttaa ja osallistua koulussa 29 % kokee, että ei ole tullut kuulluksi koulussa 61% mielestä opettajat eivät ole kiinnostuneita oppilaan kuulumisista Miten pienet lapset?

12 Häiriöiden korjaamiseen käytettyjen palvelujen tarpeen ja kustannusten kasvu nostaa esille kysymyksen ennaltaehkäisevän työn merkityksestä ja resursoinnista (Kautto, 2006)

13 Miten lasten hyvinvointia voisi tukea?

14 Lapsi- ja nuorisopolitiikassa panostetaan lähivuosina lasten ja nuorten osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja arjenhallinnan vahvistamiseen (Valtioneuvosto hyväksyi lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosille )

15 “Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen vaatii uutta otetta
“Psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen vaatii uutta otetta. Yhteisöllisyys, osallisuus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet ovat mielenterveyden rakennuspalikoita” (HS , Kristian Wahlbeck tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

16 Enemmän huomioita ennaltaehkäisyyn lasten (psykologisessa) hyvinvoinnissa: ihmissuhteet, pedagogiikka. Lapsi oppii hyvinvointia ja pahoinvointia niissä yhteisöissä joissa toimii (Johnson, 2008; Kumpulainen Järvelä & Lipponen, 2010; Rimpelä, 2012) Riskitekijät ja vaarat mukana, mutta eivät keskiössä

17 Pienillä arkisilla asioilla on merkitystä (“Little things matter”)

18 Monimutkaiset ongelmat eivät aina vaadi monimutkaisia ratkaisuja?

19 Pienillä arkisilla asioilla on merkitystä (Dryden, Johnson & Howard, 1998; Johnson, 2008; Kumpulainen, Lipponen & Hilppö, 2012; Lipponen, Kumpulainen & Hilppö, 2012; Newman, 2002; Puroila, Estola & Syrjälä, 2012) Suojaavat mutta myös edistävät hyvinvointia Lasten näkökulma ja ääni!! Koulu- ja kasvatuskulttuurimme on kovin tietopainotteinen

20 Kaikki lapset haluavat, että heistä ollaan ylpeitä ja heistä välitetään
Kaikki lapset haluavat tuntea kuuluvansa johonkin ja olla osallisina johonkin (yhteisöön) Kaikki lapset haluavat tulla kuulluksi ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin

21 Lasten mielestä hyvinvointia edistävä opettaja:
on saatavilla, kuuntelee, opettaa ‘perusjuttuja’, on positiivinen, puuttuu tarvittaessa, tuntee lapset, on kiinnostunut kuulumisista, arvostaa ihmisenä Hyvät ystävät, merkityksellinen tekeminen

22 Positiivisuuden voima: myönteiset tunteet ja kokemukset ja niiden tunnistaminen vahvistavat hyvinvointia (esim. Isen & Daubman 1984; Fredrickson 1998; Fredrickson 2005; Isen, Niedenthal & Cantor 1992; Seligman et al., 2009) “Hyvä ei lisäänny (vain) pahaa vastustamalla - hyvä lisääntyy myös hyvää lisäämällä”

23 hyvinvointia edistävä pedagogiikka pienten positiivisten asioiden ja välittämisen pedagogiikkaa

24 Loving & Being keskeisiä!
Vahvistetaan osallisuutta ja tunnetta yhteisöön kuulumisesta ja kuulluksi tulemisesta Vahvistetaan lasten toimijuutta, sinnikkyyttä ja pystyvyyttä ja kehittymistä Opetellaan ja opitaan tunnistamaan ja vaalimaan positiivisia merkityksellisiä kokemuksia

25 AGENTS (Kumpulainen, Järvelä & LIpponen, 2010-2013)
AGENTS: Lasten pystyvyyden ja toimijuuden tukeminen formaaleissa ja informaaleissa konteksteissa Lapset pystyvinä osallisina, toimijoina ja kanssatutkijoina Lapset dokumentoivat omaa eläämäänsä

26 Lapsi: “Mä otin tän valokuvan valokuvasta missä mä oon pienenä.
Aikuinen: “Miksi just tää on sulle tärkee?” Lapsi: “Siksi kun mä oon itselleni tärkee” Aikuinen: “Mistä sä tiedät että sä olet itsellesi tärkee?” Lapsi: “Siitä, kun mä olen muille tärkee”

27 Toimijuus (ks. esim. Kumpulainen & Lipponen, 2011; Lipponen & Kumpulainen, 2011)
Pyrkimys tarkoituksellisesti muuttaa sosiaalisia suhteita, käytäntöjä ja fyysistä ympäristöä Aktiivisuus, aloitteisuus, intentionaalisuus, osallisuus, vaikutus- ja valinnanmahdollisuus, vapaaehtoisuus sekä taito ja voima valita itse toimintatavat Vastustaminen, itsestäänselvyyksien kyseenalaistaminen (uuden luominen)

28 Yksilön tai ryhmän tunne siitä, että minä tai me teemme asioita, vaikutamme niihin, ne eivät vain tapahdu minulle tai meille Avun antaminen ja avun pyytäminen Vastuullisuus (kuka on vastuussa ja kenelle) Toimijuus synnyttää pystyvyyden tunnetta Normatiivinen toimijuus vs. aito toimijuus

29 Sitkeys, Sinnikkyys (=resilienssi) (Ks. esim. Bandura, 2000)
“Process of active coping and maintaining positive expectations” “Buffers against circumstances that normally overwhelm a person’s coping capacity”

30 Pystyvyys (ks. Bandura, 2000; Kumpulainen, Lipponen & Hilppö, 2011)
Yksilön kokemus omista kyvyistään suunnitella ja toteuttaa erilaisia tehtäviä/asioita

31 Positiivisuuden voima
Myönteiset ja positiiviset tunteet edistävät kekseliäisyyttä, luovuutta ja ongelmanratkaisua (esim. Estrada ym. 1994; Isen ym. 1987; Isen, Johnson, Mertz & Robinson 1985) Parantavat ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta ja lisäävät esimerkiksi avuliaisuutta muita ihmisiä kohtaan (esim. Isen 1987) Myönteiset tunteet laajentavat tarkkaavaisuutta, ajattelua ja toimintaa sekä rakentavat fyysisiä, älyllisiä ja sosiaalisia resursseja Kasvattavat yleistä hyvinvointia ja niitä voidaan hyödyntää myöhemmin elämässä

32 Hyvinvointi lasten omasta näkökulmasta - Lapset hyvinvointitiedon tuottajina


Lataa ppt "Hyvinvoivissa lapsissa on tulevaisuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google