Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA TYÖSUOJELU  Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) mukaan opiskelijalla on.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA TYÖSUOJELU  Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) mukaan opiskelijalla on."— Esityksen transkriptio:

1 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA TYÖSUOJELU  Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) mukaan opiskelijalla on oikeus sekä fyysisesti että psyykkisesti turvalliseen opiskeluympäristöön  Vaikka opiskelija ei ole työsuhteessa, vastaa työnantaja käytännön työtehtävien yhteydessä työturvallisuudesta työpaikalla  Opiskelijan perehdyttäminen ja palautteen anto on osa työsuojelua

2 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT2 Työturvallisuuslaki (738/2002)  työturvallisuuslakia sovelletaan myös oppilaan ja opiskelijan työhön rinnastettavan käytännön opetuksen yhteydessä  työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin

3 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT3 Työturvallisuuslaki  työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta työn haittojen ja vaarojen estämiseksi sekä työstä aiheutuvan turvallisuutta tai terveyttä uhkaavan haitan tai vaaran välttämiseksi;  työntekijälle annetaan opetusta ja ohjausta säätö-, puhdistus-, huolto- ja korjaustöiden sekä häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta; ja  työntekijälle annettua opetusta ja ohjausta täydennetään tarvittaessa.

4 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT4 Oppilaitoksen vastuulla on  Varmistua, että opiskelijan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön toteutuu myös työssäoppimisjaksojen aikana  Opiskelijalla tulee olla riittävät perusvalmiudet työsuojeluun, turvalliseen työhön ja opiskeluun työpaikalla

5 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT5 Työpaikalla työnantaja vastaa  Työpaikan olosuhteista  Koneista ja laitteista  Perehdytyksen järjestämisestä  Opastuksen, ohjauksen ja valvonnan järjestämisestä  Työnantaja/työpaikka järjestää opiskelijalle työssäoppimisjaksolla tarvittavat suojavarusteet ja suojavaatetuksen

6 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT6 Opiskelijan perehdyttäminen  perehdyttämisellä edistetään työssäoppijan työn oppimista ja hallintaa sekä sopeutumista työyhteisöön  Työssäoppija tutustuu kokonaisvaltaisesti työympäristöön ja – olosuhteisiin sekä työyhteisönsä tavoitteisiin  Lisää henkistä työhyvinvointia  Nuorilla työntekijöillä tapaturmariski on korkeampi

7 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT7 Opiskelijan perehdyttäminen  Kun työsuojeluasiat opetetaan jo opiskeluvaiheessa, työsuojelu kasvaa itsestään selväksi osaksi omaa ammattitaitoa  Perehdytyskansio  Työpaikkaohjaajan tehtävänä on ohjata ja opastaa työssäoppijaa työturvallisuusasioissa  Työturvallisuusvastuu on työnantajalla

8 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT8 Opiskelijan perehdyttäminen  Opiskelijoiden salassapitovelvollisuudesta on säädetty ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) 33§:ssä  Opiskelijan salassapitovelvollisuus sama kuin asianomaisissa töissä työskentelevien  Työpaikkaohjaajan tehtävänä on muistuttaa opiskelijaa salassapitovelvollisuudesta

9 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT9 Opiskelijan perehdyttäminen  Opiskelun alkuvaiheessa oleville opiskelijoille ammattilainen/työpaikkaohjaaja on roolimalli ja tärkeä ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta  Työpaikkaohjaaja kannustaa ja tukee  Opiskelija on itse vastuussa opiskelustaan ja oppimisestaan  Lähde:Työssäoppimisen työsuojelu sosiaali-ja terveysalan perustutkinnossa, Opetushallitus 2003

10 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT10 Asetus nuoren työntekijän suojelusta 508/1986  alle 18-vuotiasta työntekijää ei asetuksen mukaan saa käyttää töissä, jotka ovat nuoren ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi tai jotka vaativat häneltä suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa katsoen on kohtuullista  (Laki nuorista työntekijöistä 998/93, muutettu 754/98 asetus nuorten työntekijöiden suojelusta 508/86, muutettu 679/90 ja 1428/93 päätös nuorille työntekijöille vaarallisista töistä 128/2002)

11 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT11 Kielletyt työt nuorilla  Nuorta työntekijää (alle 18-vuotias) ei saa käyttää töissä, jotka ovat nuoren ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi tai jotka vaativat häneltä suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa katsoen on kohtuullista.

12 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT12 Kokonaan kielletyt työt alle 18-v  työt, jotka edellyttävät ikään ja kokemukseen nähden kohtuutonta rasitusta tai huomattavaa vastuuta omasta tai toisten turvallisuudesta tai huomattavaa taloudellista vastuuta, tai jotka sisältävät sellaisia onnettomuusuhkia, joita nuoret eivät kykene tunnistamaan tai välttämään joko sen vuoksi, että he eivät osaa kiinnittää tarpeeksi huomiota turvallisuuteen, tai kokemuksen tai koulutuksen puutteen vuoksi.

13 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT13 Kokonaan kielletyt työt alle 18-v  yksintyöskentely silloin kun siihen liittyy ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara  työt, joissa altistutaan haitallisesti tekijöille, jotka ovat myrkyllisiä tai syöpää aiheuttavia, jotka aiheuttavat periytyviä perimämuutoksia tai vaaraa sikiölle tai jotka muuten vaikuttavat pitkäaikaisesti ihmisen terveyteen  palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden ja I luokan palavien nesteiden valmistus-, kuljetus ja käsittely ilmeisen palovaarallisissa olosuhteissa  työt, joissa altistutaan terveydellisille vaaroille melun tai tärinän taikka äärimmäisen kylmyyden tai kuumuuden vuoksi

14 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT14 Nuoren työajat  Viisitoista vuotta täyttäneen henkilön työaika on sijoitettava kello 6:n ja 22:n väliseen aikaan.  Viisitoista vuotta täyttänyt työntekijä, joka tekee julkisen viranomaisen hyväksymää ja valvomaa työtä ammattikoulutuksen saamiseksi, saa kaksivuorotyössä kuitenkin olla enintään kello 24:ään asti. (14.6.1996/408)(14.6.1996/408)

15 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT15 Nuoren työajat  Viisitoista vuotta täyttäneelle henkilölle on annettava vähintään 12 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa.  Nuorelle työntekijälle on annettava vähintään 38 tuntia kestävä viikoittainen vapaa-aika keskeytymättömänä

16 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT16 Työsuojelun valvontalaki  Astui voimaan helmikuussa 2006  Lailla säädetään  siitä, miten työsuojelusäännösten noudattamista valvotaan  työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelun yhteistoiminnasta työpaikalla.

17 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT17 Tapaturman sattuessa  Työssäoppijan on hakeuduttava yhden vuorokauden kuluessa lääkäriin vamman tai sairauden toteamiseksi  Työssäoppija tekee ilmoituksen oppilaitokseen ja pyytää vakuutustodistuksen, jolla saa sairaanhoidon ja myös lääkkeet maksutta, kun lääkäri tekee merkinnän vakuutusyhtiöstä reseptiin

18 Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT18 Tapaturman sattuessa  Työssäoppimispaikka huolehtii tapaturman selvityksestä, jotta vastaavaa onnettomuutta ei enää tapahtuisi  Tukee kriisitilanteessa muita opiskelijoita ja työntekijöitä  Tekee ilmoituksen vakavista tai kuolemaan johtavista tapaturmista työsuojelupiirille ja poliisille


Lataa ppt "Työpaikkaohjaajien koulutus-projekti / MT1 TYÖSSÄOPPIMINEN JA TYÖSUOJELU  Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998) mukaan opiskelijalla on."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google