Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opettajien työpaja 21.9.05 vetäjät: Annika Evälä, Kristiina Karjalainen, Erika Löfström, Annikka Nurkka Laadun teoriasta käytäntöön -työpajat 21.9.2005.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opettajien työpaja 21.9.05 vetäjät: Annika Evälä, Kristiina Karjalainen, Erika Löfström, Annikka Nurkka Laadun teoriasta käytäntöön -työpajat 21.9.2005."— Esityksen transkriptio:

1 Opettajien työpaja vetäjät: Annika Evälä, Kristiina Karjalainen, Erika Löfström, Annikka Nurkka Laadun teoriasta käytäntöön -työpajat Aiheena LERU yhteistyö Palaveri, seminaariin pohjaa ja ohjelmaa. Sekä muihin yliopistojen yhteistyö

2 Työpajan tavoitteet tutustua verkko-opetuksen laatukäsikirjaan opettajan näkökulmasta suunnitella yhdessä laatukäsikirjan hyödyntämistä / käyttötapoja opettajan työssä tunnistaa ja jakaa opetuksen laadun kriteereitä  laatukäsikirjan sisällön tuottamista yhteistyössä

3 Työpajan ohjelma Esittäytyminen ja työpajan tavoitteet ja ohjelma Verkko-opetuksen laatukäsikirjan esittelyä opettajan näkökulmasta, johdanto tehtävään 1 Työskentelyä pienryhmissä, tehtävä 1 ja tehtävän yhteenveto Johdanto tehtävään 2 ja työskentely pienryhmissä, kahvi työn lomassa Tehtävä 3 ja työpajan yhteenveto

4 Verkko-opetuksen laatukäsikirjan esittelyä
esittely opettajan näkökulmasta >> verkko-opetuksen laatukäsikirja

5 Tehtävä 1 Miten verkko-opetuksen laatukäsikirjaa voi hyödyntää opettajan työssä? miten sen sisältämät kysymykset, prosessikuvaukset yms. ovat sovellettavissa? mieti konkreettinen esimerkki, jossa voisit / voit hyödyntää käsikirjaa omassa työssäsi.

6 Miten laatukäsikirjan sisältämät kysymykset, prosessikuvaukset yms
Miten laatukäsikirjan sisältämät kysymykset, prosessikuvaukset yms. ovat sovellettavissa? Laatukäsikirja hyvä tämmöisenään, hyvä keskustelupohja joka alkaa tarkentua, saadaan yhteistä keskustelua tämäm pohjalta Kysymyksiä ei ehkä kannata kauheasti tarkentaa Ensimmäiseen sarakkeeseen opetuksen lisäksi opiskelun näkökulmaa -> verkko-opetus, -oppiminen ja –opiskelu olisi hyvä pitää termeinä erillään Oppimisen ja opiskelijan näkökulma olisi hyvä saada vielä selkeämmin näkyviin, näistä voisi kehittää vaikka oman matriisin Mielekäs oppiminen voi olla muutakin kuin mielekkään oppimisen kriteerit

7 Konkreettisia esimerkkejä, miten laatukäsikirjaa voi hyödyntää omassa työssä
Laatukäsikirjan avulla voi herätellä keskustelua omassa yksikössään Tämän lisäksi saa uutta näkökulmaa myös omaan työhön, hankehakemuksissa tätä voi hyödyntää ottamalla hakemuksiin mukaan laatunäkökulman Laatumatriisin avulla prosessit ja toiminta yhdistyy ja tehostuu, tämän kautta päästään ylimääräisistä toiminnoista ja laadun parantamiseen Verkostoituminen: tällaisten välineiden avulla päästään verkostoitumaan ja saadaan tätä kautta mahdollisesti lisärahoitusta tms. Laatukäsikirjan avulla voi pienemmissäkin yksiköissä luoda nopeasti ja helposti oma tvt-strategia

8 Konkreettisia esimerkkejä, miten laatukäsikirjaa voi hyödyntää omassa työssä
Systematistointi takaa minimilaadun Laatukäsikirjan avulla hiljainen tieto voidaan saada näkyväksi ja päästä tätä kautta yhteiseen keskusteluun Yhteinen ymmärrys siitä mikä tämä ilmiö on Laatukäsikirjan avulla voidaan pohtia kussakin yksikössä mitä laatu tarkoittaa meille

9 Oppimisen mielekkyys hyvän opetuksen mittarina 1/2
Keskustelumuotoisuus/vuorovaikutteisuus Oppiminen sosiaalinen, dialoginen prosessi, uutta tietoa rakennetaan yhdessä. Tvt lisää mahdollisuuksia eri- ja samanaikaiseen ja eripaikkaiseen vuorovaikutukseen Aktiivisuus Opiskelija itse vastuullinen oppimistuloksestaan; aktiivinen oman kokemuksen luoja Intentionaalisuus Pyrkimys tavoitteisiin ja päämääriin sekä oman oppimisen ohjaus Yhteisöllisyys Opiskelijat toimivat ja oppivat yhdessä hyödyntäen toistensa taitoja ja tukea Ausubel 1960; Jonassen 1995; Ruokamo & Pohjolainen 1999; Nevgi & Tirri 2003

10 Oppimisen mielekkyys hyvän opetuksen mittarina 2/2
Reflektiivisyys Opiskelijat ilmaisevat ajatuksiaan pohtien, reflektoiden omaa oppimistaan ja johtopäätöksiään Kontekstuaalisuus Oppiminen tilannesidonnaista; tehtävien oltava relevantteja Konstruktiivisuus Aiemman ja uuden tiedon yhteen sovittaminen Merkityksellisten kokonaisuuksien luominen Yksinkertaisesta ja kehittymättömästä kohti jäsentyneempiä ja kehittyneempiä tietorakenteita Siirtovaikutus (transfer) Kognitiiviset ja metakognitiiviset taidot, joiden avulla oppija pystyy soveltamaan tietoja ja taitoja uusissa tilanteissa

11 Tehtävä 2 Pohditaan ryhmissä miten mielekkään oppimisen kriteerit voidaan ottaa huomioon verkko-opetuksessa? Mitä mielekkään oppimisen kriteereitä on helppo toteuttaa verkko-opetuksessa? Mitä mielekkään oppimisen kriteereitä on vaikea toteuttaa verkko-opetuksessa? Miksi? Minkälaisia ratkaisuja tunnistat?

12 Mielekkään oppimisen kriteerien toteuttaminen verkko-opetuksessa, pohdintoja:
Sama opiskelija ei pysty opiskella kovin monella verkkokurssilla samanaikaisesti mikäli halitaan että mielekkään oppimisen kriteerit toteutuu Vuorovaikutus voi olla hankalaa jos opiskelijoilla erilainen käsitys vuorovaikuktuksesta Joidenkin opiskelijoiden kirjalliset taidot saattaa olla heikot Massakursseilla mielekkään oppimisen krieteerien touteuttaminen vaatii verkko-opetuksessa tutorilta resursseja Oppijoita voidaan aktivoida antamalla heille rooleja joiden toteuttaminen on välttämätöntä myös muiden edistymiseksi, aikataulutus Oppimistavoitteet ja se mitä opiskelijoilta odotetaan kurssilla tulisi tehdä opiskelijoille näkyväksi

13 Tehtävä 2 jatkuu Pohditaan ryhmissä miten mielekkään oppimisen kriteerit voidaan ottaa huomioon verkko-opetuksessa? Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä? Miten havaitset opiskelijan toiminnassa ja oppimisessa, että kyseiset mielekkään oppimisen kriteerit ovat toteutuneet?

14 Asioita jotka pitää olla kunnossa jotta verkko-opetus onnistuu:
Sekä opettajan että opiskelijan motivaatio Oikeat tekniset välineet oikeassa paikassa ja niitä käytetään oikealla tavalla Millä tavalla verkossa toimitaan, erilaisten vuorovaikutusten julkituominen Toimintatavat näkyväksi opiskelijalle Käsitteet ja välineet tutuiksi Arviointi perustuttava siihen mitä opiskelijalta odotetaan eikä kilpailevuuteen

15 Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?
Vuorovaikutteisuus -taustatekijät -indikaattorit

16 Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?
Aktiivisuus -taustatekijät Mielekkäät oppimistehtävät Omakohtaiset tavoitteet (hops) Opetusjärjestelyt tukemaan aktiivisuutta Opiskelun ja oppimisen ohjaus Palaute Sopivan haasteelliset oppimistehtävät Määräaika tehtävien tekemiselle -indikaattorit Hops Verkkoon jään jälki keskustelusta Oppimisprosessi verkossa näkyvillä Oppimistehtävien tekeminen (ajoissa)

17 Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?
Intentionaalisuus -taustatekijät Lähtötason selvittäminen Tavoitteiden kuvaaminen jotta opiskelija saa käsityksen mitä häneltä odotetaan Samat ajatukset kuin aktiivisuudessa tukee myös intentionaalisuutta Hops -indikaattorit

18 Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?
Yhteisöllisyys -taustatekijät Pedagoiset mallit jotka tulee yhteisöllisyyttä Ryhmäyttäminen -> ryhmäytyminen -> Rops Ilmapiiri Olosuhteet (välineet ja foorumit) Vertaistutortoiminta Sopiva ryhmäkoko -indikaattorit Rops Suunnitelma vertaistutortoiminnasta ja sen arviointi Opiskelijakysely ilmapiiristä

19 Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?
Reflektiivisyys -taustatekijät Itsearviointiin kannustaminen Vertaisarviointiin kannustaminen Oppimistehtävät niin että tietoa voi soveltaa Arviointi: että oppisisältöjä reflektoitu ja perusteltu Vaaditaan kirjallisia taitoja ja keskustelutaitoja -indikaattorit Opiskelijan opas Vuorovaikutteisuus ja keskustelevuus Opiskelija rohkaistuu kirjoittamaan verkkoon

20 Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?
Kontekstuaalisuus/tilannesidonnaisuus/siirtovaikutus -taustatekijät Aidot ongelmat Asiantuntijat työelämästä Eksperttiyden mallintaminen Sen löytäminen oppisisällöistä, miten niitä voidaan käytännössä hyödyntää Mobiilioppimista voisi hyödyntää tässä -indikaattorit

21 Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?
Siirtovaikutus -taustatekijät Oppisisältöjen suunnittelu yhdessä opettajien kesken -indikaattorit

22 Mitkä ovat olennaisia taustatekijöitä kriteerien täyttymisessä?
Konstruktiivisuus -taustatekijät Asialliset pohjatiedot Kaikki muut kriteerit kuuluvat konstruktiivisuuteen -indikaattorit Lähtötason selvittäminen

23 Tehtävä 3 Minkälaisia muita kriteereitä verkko-opetuksen arvioinnissa/kehittämisessä tarvitaan? Miten kehittäisit laatukäsikirjaa niin että se hyödyttää opettajan työtä entistä paremmin? Esimerkiksi miten laatukäsikirjan käytettävyyttä tulisi parantaa?  ideoita laatupalvelun tuottamiseksi

24 Minkälaisia muita kriteereitä verkko-opetuksen arvioinnissa/kehittämisessä tarvitaan?
Enemmän opiskelijan näkökulmaa Mitoittaminen, kuormittavuus sopivaksi ettei kurssi tule liian työlääksi Resurssit myös opiskelijan näkökulmasta (kaikilla ei uusia koneita tai koneita lainkaan) Oppimisen laadun arviointivälineiden kehittäminen Oppijan ja oppimisen näkökulman muodostaminen, laatumatriisin kysymykset oppimisen näkökulmasta Resurssit 3. vaihe: tuki jne. + verkosto Kuormittavuus myös opettajan näkökulmasta -> ettei ole liian kuormittavaa opettajalle itselleen (työsuunnitelma) Henkilökunnan koulutus ja myös opiskelijoiden koulutus (näiden yhdistäminen)

25 Kiitos aktiivisesta osallistumisesta työpajatyöskentelyyn!
-tiimi


Lataa ppt "Opettajien työpaja 21.9.05 vetäjät: Annika Evälä, Kristiina Karjalainen, Erika Löfström, Annikka Nurkka Laadun teoriasta käytäntöön -työpajat 21.9.2005."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google