Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Koonnut koordinaattori Tuija Ikäläinen 2008

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Koonnut koordinaattori Tuija Ikäläinen 2008"— Esityksen transkriptio:

1 Koonnut koordinaattori Tuija Ikäläinen 2008
KELPO -hanke Koonnut koordinaattori Tuija Ikäläinen 2008

2 KELPO- kehittämistoiminta
KE = KEHITTÄMINEN L = LAATU PO = PERUSOPETUS

3 Tehostettu ja erityinen tuki
Tehostettu tuki tarkoittaa ennaltaehkäisevien yleisten tukitoimenpiteiden tehostamista määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestämistä riittävän pienissä opetusryhmissä: - eriyttäminen - samanaikaisopetus (pariopetus, tiimiopetus) - tukiopetus - osa-aikainen erityisopetus - oppilashuolto

4 Kehittämisessä huomioitava myös:
Oppimissuunnitelma Kodin ja koulun yhteistyö, oppilaanohjaus, kerhotoiminta Kouluavustajapalvelut Koulukuljetukset Apuvälineet Lisä- tai erityismateriaalit Aamu- ja iltapäivätoiminta Erityisopetuksena annettava opetus

5 Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen kehittäminen
PERUSLÄHTÖKOHDAT: - Toiminnan kohderyhmänä esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilaat - Painopisteenä ennaltaehkäisevä ja varhainen tuki - Vahvistetaan jatkumoa varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta toiselle asteelle

6 TAVOITTEET OPPILAAN NÄKÖKULMASTA
1. OPISKELUUN LIITTYVIEN ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISEMINEN 2. MAHDOLLISUUS KÄYDÄ KOULUA OMASSA LÄHIKOLUSSA 3. OPPIMAAN OPPIMISEN TAITOJEN VAHVISTAMINEN 4. VÄLITÖN TUKI TARPEEN ILMETTYÄ 5. ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TAITOJEN TUKEMINEN

7 TAVOITTEET OPETTAJIA KOSKIEN
1. EDISTÄÄ OPETTAJIEN TAITOA TUNNISTAA JA ARVIOIDA OPPILAIDEN ERITYISIÄ OPPIMISEN TARPEITA 2. EDISTÄÄ OPETTAJIEN VALMIUKSIA KOHDATA OPPILAIDEN ERILAISIA TARPEITA 3. TARJOTA OPETTAJILLE UUSIA VÄLINEITÄ ERIYTTÄMISEN, TUKIOPETUKSEN, SAMANAIKAISOPETTAMISEN TOTEUTTAMISEEN 4. KEHITTÄÄ OPETTAJIEN VALMIUKSIA KOLLEGIAALISEEN JA MONIAMMATILLISEEN YHTEISTYÖHÖN

8 TAVOITTEET KOULUYHTEISÖJEN JA KUNTIEN KANNALTA
1. SUUNNITELLA TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ AIEMMAN KEHITTÄMISTYÖN POHJALTA 2. LUODA UUSIA PEDAGOGISIA RATKAISUJA: OPISKELUMUODOT JA -MENETELMÄT SEKÄ MONIPUOLISET OPPIMISYMPÄRISTÖT 3. VARMISTAA OPETTAJIEN JA MUUN HENKILÖSTÖN TIETOTAIDOLLISET VALMIUDET TUEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN 4. VARMISTAA MONIAMMATILLINEN TUKIVERKOSTO JA RAKENTAVA YHTEISTYÖ KOTIEN KANSSA 5. TOIMINTAKULTTUURIN MUOKKAAMINEN OPISKELUN TUEN JATKUVALLE KEHITTÄMISELLE 1. KEHITTÄÄ PERUSOPETUKSEN LAATUA 2. VAHVISTAA SEUDULLISTA JA KUNNALLISTA PALVELUJÄRJESTELMÄÄ 3. EDISTÄÄ HALLINNONALOJEN YHTEISTYÖTÄ OPPILAIDEN KOKONAISVALTAISEN TUKEMISEN VARMISTAMISEKSI 4. ARVIOIDA AIEMPAA KEHITTÄMISTYÖTÄ JA SUUNNATA KEHITTÄMISTOIMINTAA SEN POHJALTA 5. KEHITTÄÄ LAADUN ARVIOINTIA

9 Miten asiat hoidetaan laaja moniammatillisuus; mukana sosiaali-, terveys-, sivistys- ja nuorisopuoli ”asian eteneminen”: kentällä työskentelevän havainnot  tukitoimien kartoitus toteutus arviointi tarvittaessa OHTR kokoontuminen  oppimissuunnitelma/HOJKS  toteutus  seuranta  jatkettu tuki/toimenpiteiden tarpeen loppuminen HUOM ! yhteistyö vanhempien kanssa tärkeä.

10 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tarkasteleminen kokonaisuutena
Hallintokuntien välinen yhteistyö, sidosryhmät Koulu, tehostettu ja erityinen tuki Koti, perhe, suku LAPSI

11 Varhainen puuttuminen oppimisen haasteisiin
Oppimisen esteiden taustalla usein monenlaisia ongelmia Tukena matalan kynnyksen puuttuminen: Mahdollisimman varhainen keskustelu vanhempien kanssa Erilaisin opetusjärjestelyin järjestetään oppimiseen tukea Oppimisvaikeuden kartoittaminen alkaa, mikäli oppilaalla on riittävästä tuesta ja/tai ajasta huolimatta merkittäviä oppimiseen liittyviä haasteita

12 Oppimisvaikeuksien kartoittaminen
Pedagoginen arviointi, moniammatillinen yhteistyö. Kokonaisvaltaisuus: pyritään ottamaan huomioon oppilaan koko elämäntilanne (koulussa, kotona ja vapaa-aikana) Monipuolinen tietojen kokoaminen (aikaisempi koulunkäynti- ja oppimishistoria, kielitaito ym.) Käytetään monipuolisia menetelmiä, kuten havainnointia, haastattelu ja erialisia tehtäviä ja testejä Käytetään aikaa taitojen kehittymisen seurantaan

13 Tehostetun tuen suunnittelun ja seurannan välineenä esi- ja perusopetuksessa on oppimissuunnitelma.
Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman toteuttamiseksi tehostetun tuen aikana. Oppilaan opinto-ohjelmalla tarkoitetaan luetteloa niistä oppiaineista ja aineryhmistä, joita oppilas opiskelee lukuvuoden aikana. Siinä kuvataan myös mahdolliset tukitoimet, kuten tukiopetus tai osa-aikainen erityisopetus sekä tarvittaessa oppilashuollon palvelut.

14 käytäntö Oppimissuunnitelmassa määritellään myös millainen oppimisympäristö turvaa oppilaalle parhaat edellytykset oppia ja edetä opinnoissaan. Sen laatimisessa keskeistä on yhteistyö oppilaan, huoltajan, opettajien ja koulun muiden asiantuntijoiden välillä. Oppimissuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti. Sen käyttöä jatketaan määräaikaisesti, kunnes tarve poistuu tai päädytään pohtimaan erityisopetuspäätöksen laatimista.

15 Oppimissuunnitelmassa kuvataan, miten opetussuunnitelman tavoitteiden saavuttamista tuetaan ja millaisia oppimista tai esimerkiksi sosiaalista vuorovaikutusta edistäviä menetelmiä tai työskentelytapoja tehostetun tuen aikana aiotaan käyttää. Suunnitelmaan kirjataan tuesta vastaavat tahot sekä oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi. HOJKS vasta sitten, kun annetut tukitoimet eivät riitä

16 Erityisopetuspäätös Määräaikainen hallintopäätös oppilaan opetuksen järjestämiseksi erityisopetuksena merkitsee sitä, että oppilaan tarve erityisopetukseen arvioidaan huolellisesti määräajoin. Erityisopetuspäätöksessä päätetään oppilaan koulupaikasta sekä resursseista, kuten avustaja- tai muista oppilashuoltopalveluista ja tarvittaessa myös yksilöllisestä oppimäärästä jossakin tai joissakin oppiaineissa riittävän pienestä ryhmäkoosta integroitaessa oppilas yleisopetuksen ryhmään

17 Muutokset edellyttävät uutta hallintopäätöstä.
Ennen erityisopetuspäätöksen tekemistä neuvotellaan oppilaan huoltajan kanssa ja käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä salassapitoa koskevat säännökset huomioonottaen. Oppilaasta ja hänen oppimisedellytyksistään laaditaan pedagoginen selvitys moniammatillisesti. Tarvittaessa voidaan lisäksi hankkia muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen tutkimus taikka sosiaalinen selvitys. Erityisopetuspäätös tehdään pääsääntöisesti vasta tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. (Selvitys annetusta tehostetusta tuesta)

18 Inkluusio ja integraatio
Erityisopetuspäätöstä ei yleensä tehdä esiopetuksen tai ensimmäisen kouluvuoden aikana. Lapsille, joille tehtyjen arviointien perusteella tehostettu tuki ei ole riittävä, tulee tehdä erityisopetuspäätös jo ennen esiopetuksen alkamista. Opetuksen järjestäjän tulee selvittää, voidaanko opetus ja mahdollisesti tarvittavat tukipalvelut järjestää ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä koulussa, joka muutoinkin olisi oppilaan lähikoulu. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS jatkossa pedagoginen asiakirja. HOJKS laaditaan moniammatillisena yhteistyönä heti erityisopetuspäätöksen jälkeen. HOJKS:sta ei tehdä hallinnollista päätöstä.

19 Minkä vuoksi varhainen puuttuminen
varhainen puuttuminen auttaa ehkäisemään surua, tuskaa, pettymystä ja syrjäytymistä myöhemmässä elämässä kasvattajien tehtävänä on uskaltaa puuttua

20 ”Sellaisessa kouluyhteisössä, joka pitää huolen heikoimmista, myös keskiverto-oppilaat ja lahjakkaammatkin menestyvät.” (Tuula Haatainen)

21 ”Voi karhu”, Tiikeri sanoi, ”Eikö elämä olekin hirveän ihanaa!”
”On” Pikku Karhu sanoi, ”Elämä on hirveää ja ihanaa.” (Janosch)

22 Diat pohjautuvat OPH:n koulutusmateriaaliin


Lataa ppt "Koonnut koordinaattori Tuija Ikäläinen 2008"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google