Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Selvityshenkilöt 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvityksen perusteet ja organisoituminen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Selvityshenkilöt 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvityksen perusteet ja organisoituminen."— Esityksen transkriptio:

1 Selvityshenkilöt 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvityksen perusteet ja organisoituminen

2 9.1.2014 2 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys I Varsinais-Suomen 17 kunnan erityisen kuntajakoselvityksen toimeksianto

3 Valtiovarainministeriön määräys 9.12.2013 erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta (1) Määräys Valtiovarainministeriö määrää kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Auran, Kustavin, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Paimion, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, Taivassalon, Tarvasjoen ja Vehmaan kuntien sekä Kaarinan, Naantalin, Raision ja Turun kaupunkien välillä. 9.1.2014 3 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

4 Valtiovarainministeriön päätös 9.12.2013 erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta (2) Määräys Kaarinan kaupungin on kuntarakennelain 4 d §:n 3 momentin perusteella selvitettävä yhdistymistä yhdessä Liedon, Maskun, Nousiaisten ja Ruskon kuntien sekä Naantalin, Raision ja Turun kaupunkien kanssa, minkä vuoksi ministeriö määrää sen mukaan erityiseen selvitykseen. - Yhdyskuntakriteerin edellyttämästä yhdistymissuunnasta voidaan poiketa erityisen kuntajakoselvityksen perusteella. 9.1.2014 4 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

5 Valtiovarainministeriön määräys 9.12.2013 erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta (3) 9.1.2014 5 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

6 Valtiovarainministeriön määräys 9.12.2013 erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta (4) Tehtävä I Selvittäjien on suoritettava kuntarakennelain 16 § ja 16 a §:ssä tarkoitetut erityiset kuntajakoselvitykset. Kaikkien selvitykseen osallistuvien kuntien osalta tehtävänä on toimittaa kuntarakennelain 16 §:n mukainen selvitys. Selvityksen tulee tuottaa tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää edellä mainitut kunnat tai osa kunnista useammaksi kunnaksi. Selvitys alkaa 1.1.2014 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30.9.2014. 9.1.2014 6 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

7 Valtiovarainministeriön määräys 9.12.2013 erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta (5) Selvityksen tulee kuntarakennelain 4 b §:n 3 momentin mukaisesti sisältää vähintään 1.suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, 2.selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, 3.selvitys taloudellisesta tilanteesta, 4.arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta, 5.sekä yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista. Selvityksessä tulee erityisesti tarkastella seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä. Lisäksi selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista. 9.1.2014 7 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

8 Valtiovarainministeriön määräys 9.12.2013 erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta (6) Ehdotettavien kuntajaon muutosten rinnalla selvitetään uudessa kunta- rakenteessa kuntien väliset yhteistyömallit, joiden katsotaan tehostavan kuntien yhteistoimintaa ja lisäävän seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä. Jos kuntajakoselvittäjät katsovat selvityksen perusteella kuntajaon muuttamisen tarpeelliseksi, heidän on tehtävä muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntajaon muuttamisesta. Selvittäjien on liitettävä ehdotukseensa kuntarakennelain 8 §:ssä tarkoitettu yhdistymissopimus. Tarvittaessa selvittäjät voivat esittää ministeriölle kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä kuntarakennelain 16 §:ssä säädetyllä tavalla. 9.1.2014 8 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

9 Valtiovarainministeriön määräys 9.12.2013 erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta (7) Tehtävä II Tarvasjoen kunnan osalta tehtävänä on toteuttaa kuntarakennelain 16 a §:n mukainen erityinen selvitys kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi siten, että mahdollinen yhdistyminen voisi tulla voimaan 1.1.2015. - Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi kuntajakoselvittäjien on tehtävä muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntien yhdistymisestä sekä tarkoitettu yhdistymissopimus. Tarvasjoen kunnan osalta selvittäjien ehdotus tulee olla valmiina 28.2.2014 ja mahdollinen esitys yhdistymisestä toimitettuna valtiovarainministeriöön 30.4.2014. 9.1.2014 9 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

10 Valtiovarainministeriön määräys 9.12.2013 erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta (8) Liitosvaihtoehdot erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan kohdalla (KuntarakenneL 16a 2§) Kuntajakoselvittäjän ehdotus kuntien yhdistymisestä voi koskea erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan 1. yhdistymistä olemassa olevaan kuntaan 2. kunnan alueen jakamista kahden tai useamman kunnan kesken 3. useamman kuin kahden kunnan yhdistymistä. 4. selvittäjän ehdotus voi koskea myös kunnan osan siirtämistä toiseen kuntaan. 9.1.2014 10 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

11 9.1.2014 11 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Osan I tukidiat: Kuntarakennelain eräitä keskeisiä säädöksiä (29.12.2009/1698, 28.6.2013/478)

12 Kuntauudistuksen tavoitteet (Kuntarakennelaki 2 §) Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. 9.1.2014 12 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

13 Kuntajaon muuttamisen edellytykset Kuntarakennelaki 4 § Kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa: 1.kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2.alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3.alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4.alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kuntarakennelaki 4 a § Kuntarakenneuudistuksen tavoitteena on kehittää kuntarakennetta kuntarakennelain 2 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden mukaisesti ja erityisesti vahvistaa kuntien edellytyksiä  järjestää yhdenvertaisesti palveluja,  eheyttää yhdyskuntarakennetta  vahvistaa kunnallista itsehallintoa  vahvistaa kuntien kykyä vastata palvelutuotannosta pääosin itse sekä kykyä hyödyntää markkinoita. 9.1.2014 13 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

14 Yhdistymisselvityksen tavoite ja sisältö (4 b §) Yhdistymisselvityksen tavoitteena on 6 §:ssä tarkoitettu esitys kuntien yhdistymisestä ja siihen liittyvä 8 §:ssä tarkoitettu yhdistymissopimus. Selvityksen tulee aina sisältää vähintään  suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella,  selvitys yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan,  selvitys taloudellisesta tilanteesta,  arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumisesta sekä  yksityiskohtainen arvio kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista.  Muita kuin yksikielisiä kuntia sekä saamelaisten kotiseutualueeseen kuuluvia kuntia koskevassa selvityksessä on arvioitava kielellisten oikeuksien toteutumista. 9.1.2014 14 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

15 Kuntarakennelaki 8 §: Yhdistymissopimus (1/2) Kunnat tekevät kuntien yhdistymisestä yhdistymissopimuksen, jossa sovitaan: 1.kuntajaon muuttamisen 3 §:n 2 momentissa säädetystä toteuttamistavasta ja ajankohdasta; 2. uuden kunnan hallinnon järjestämisen periaatteista; 3. uuden kunnan nimestä; 4.10 §:ssä tarkoitetun yhdistymishallituksen jäsenten ja varajäsenten määrästä, paikkojen jakautumisesta yhdistyvien kuntien kesken sekä niiden alueella valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kesken; 5.yhdistymishallituksen toimivallasta 6.yhdistymishallituksen yhteistyöstä yhdistyvien kuntien viranomaisten kanssa ennen kuin valtioneuvosto on päättänyt kuntien yhdistymisestä; 7.yhdistyvien kuntien kunnanjohtajien asemasta uudessa kunnassa; 9.1.2014 15 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

16 Kuntarakennelaki 8 §: Yhdistymissopimus (2/2) 8.yhdistyvien kuntien palvelujärjestelmien yhteensovittamisen ja lähipalvelujen järjestämisen periaatteista; 9.uuden kunnan taloudenhoidon yleisistä periaatteista; 10.asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteuttamisen keinoista uudessa kunnassa; sekä 11.periaatteista, joiden mukaan 41 §:ssä tarkoitettu yhdistymisavustus käytetään mainitun pykälän 5 momentissa säädettyyn tarkoitukseen. Jos yhdistyminen koskee muita kuin yksikielisiä kuntia, kuntien on sovittava yhdistymissopimuksessa niistä periaatteista, joiden mukaan uuden kunnan palvelut ja hallinto järjestetään suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. 9.1.2014 16 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

17 Kuntarakennelaki 4 d § (28.6.2013/478):(28.6.2013/478) Työpaikkaomavaraisuus, työssäkäynti ja yhdyskuntarakenne Kunnan tulee selvittää kuntien yhdistymistä, jos: 1) kunnan työssäkäyvästä väestöstä alle 80 prosentilla on työpaikka kunnan alueella (työpaikkaomavaraisuusperuste); sekä 2) kunnan työssäkäyvästä väestöstä Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Jyväskylän tai Kuopion työssäkäyntialueella sijaitsevassa kunnassa vähintään 35 prosenttia ja muilla työssäkäyntialueilla sijaitsevissa kunnissa vähintään 25 prosenttia käy työssä työssäkäyntialueen keskuskunnan alueella (työssäkäyntiperuste). Kunnalla on kuitenkin selvitysvelvollisuus yhdyskuntarakenneperusteella, jos sen tai siihen rajoittuvan kunnan yhtenäinen keskustaajama ulottuu kunnan rajan yli tai keskustaajamaan kytkeytyvä lähitaajama ulottuu kunnan rajan yli, taikka jos toisen kunnan keskustaajaman kasvupaine kohdistuu merkittävästi kunnan alueella sijaitsevaan lähitaajamaan. Jos kunnat työssäkäyntiperusteen tai yhdyskuntarakenneperusteen perusteella muodostavat yhtenäisen alueen, niiden on selvitettävä kuntien yhdistymistä yhdessä. 9.1.2014 17 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

18 9.1.2014 18 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys II Selvitysprosessin ja –työn lähtökohdista

19 Erityisen kuntajakoselvityksen lähtökohtia (1)  Ensisijaisesti kunnat työskentelevät itselleen selvitysalueen kilpailukyvyn ja aluekehityksen vahvistamiseksi ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi kuntarakenneratkaisujen näkökulmasta. Selvittäjien tehtävänä tukea kuntia tässä työssä.  Samalla toteutuu kuntarakennelain mukainen kuntien selvitysvelvollisuus.  Onnistuneeseen selvitysprosessiin tarvitaan hyvää vuorovaikutusta kuntien kesken sekä kuntien ja selvittäjien välillä. 9.1.2014 19 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

20 Erityisen kuntajakoselvityksen lähtökohtia (2) Kuntien yhdistymisprosessin - kuntajakoselvityksen - neljä osakokonaisuutta ja vaihetta Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys 9.1.2014

21 Erityisen kuntajakoselvityksen lähtökohtia (3) Työskentelyperiaatteista  Avoin ja positiivinen henki selvitykseen  Myönteinen realismi – mahdollisuuksien ovet auki  Aiemmat piintyneet käsitykset enemmän taustalle  Selvityksen organisointi ja resursointi – osaaminen ja sitoutuminen  Aktiivinen viestintä – selvitysorganisaation virallinen viestintä tapahtuu selvittäjien kautta  Intensiivinen vuorovaikutus kunnissa ja kuntien välillä toivottavaa – voi myös kyseenalaistaa  Selvittäjien merkitys – prosessin edistäminen, ei omaa intressiä  Sopimusluonnos jäsentää ja ryhdistää – selvityksestä toteutukseen  Jokaisella kunnalla on yksi ääni 9.1.2014 21 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

22 Erityisen kuntajakoselvityksen lähtökohtia (4) Kuntien yhdistymisen strategiset näkökulmat Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys 9.1.2014

23 23 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys III Selvitysorganisaatio ja aikataulut

24 Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio (1)  VM:n asettamat kuntajakoselvittäjät ohjaavat selvitysprosessia ja –työtä vahvassa vuorovaikutuksessa selvitysalueen kuntien kanssa  Selvitysryhmä edustaa kuntien johtavia päätöksentekijöitä. - Selvitysryhmään kuuluvat selvityskuntien valtuustojen ja kunnanhallitusten puheenjohtajat - Kuntajohtajat osallistuvat selvitysryhmän työskentelyyn. - Jäseniä (3x17)  Työvaliokunta on selvittäjien kanssa selvitystyötä koordinoiva ja konsernitasolla valmisteleva ryhmä. Kuntajohtajat ovat työvaliokunnassa. 9.1.2014 24 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

25 Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio (2)  Valmisteluryhmiä perustetaan seuraavasti: 1.elinvoiman ja kilpailukyvyn ryhmä 2.talouden ryhmä 3.sosiaali- ja terveyspalvelujen ryhmä 4.sivistyspalvelujen ryhmä 5.maankäytön, asumisen ja liikenteen ryhmä 6.hallinnon ja tukipalvelujen ryhmä (sisältää ITC- ja henkilöstöhallinnot)  Valmisteluryhmien jäsenet ovat selvitysalueen kuntien ammattijohtoa.  Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri ovat eri kunnista. Selvittäjät osallistuvat valmisteluryhmien aloitus- ja päätöskokouksiin sekä sovitusti muina aikoina. 9.1.2014 25 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

26 Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio (3) Kevään 2014 kokousaikoja: 9.1.2014 26 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys TyövaliokuntaSelvitysryhmä Ti 4.2.2014klo 12-15Ke 5.2.2014klo 17.30-20.00 Ti 25.2.2014klo 12-15Ke 26.2.2014klo 17.30-20.00 Ti 25.3.2014klo 12-15Ke 26.3.2014klo 17.30-20.00 Ke 23.4.2014klo 12-15To 24.4.2014klo 17.30-20.00 Ti 27.5.2014klo 12-15Ke 28.5.2014klo 17.30-20.00 Ti 17.6.2014klo 12-15Ti 17.6.2014klo 17.30-20.00 Selvitysalueen kuntien valtuustojen yhteinen tilaisuus ti 6.5.2014 klo 18-20

27 Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio (4)  Aloituskokous Kuntajakoselvittäjät ja kuntajohtajat) 9.1.2014 klo 10.00 – 12.00: kuntajakoselvityksen perusteet ja organisointi.  Teema I: Selvityksen perusteet ja kuntatalous -Työvaliokunta ti 4.2.2014 klo 12.00 – 15.00 -Selvitysryhmä ke 5.2.2014 klo 17.30 – 20.00  Teema II: Kilpailukyky ja yhdyskuntarakenne -Työvaliokunta ti 25.2.2014 klo 12.00 – 15.00 ja -Selvitysryhmä ke 26.2.2014 klo 17.30 – 20.00  Teema III: Palvelut, henkilöstövoimavarat ja kuntien yhteistoiminta -Työvaliokunta ti 25.3.2014 klo 12.00 – 15.00 -Selvitysryhmä ke 26.3.2014 klo 17.30 – 20.00 9.1.2014 27 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

28 Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio (5)  Teema IV: Strategia, johtaminen ja organisaatio -Työvaliokunta ke 23.4.2014 klo 12.00 – 16.00 -Selvitysryhmä to 24.4.2014 klo 17.30 – 20.00  Kuntajaon muutosten vaihtoehdot ja ehdotus kuntaryhmistä -Valtuustojen yhteinen tilaisuus ti 6.5.2014 klo 18.00 – 20.00 Valtuustot ja kuntalaistilaisuudet: Viikot 19 – 21 (7.5.-23.5.2014), jolloin kuntajaon muutosten vaihtoehdot esitellään ja niitä käsitellään selvitysalueen kaikissa kunnissa. 9.1.2014 28 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

29 Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio (6)  Raportointi valtuustojen ja kuntalaisten tilaisuuksista. Ohjeistus kuntien näkemysten ja palautteiden saamiseksi ennen juhannusta. -Työvaliokunta ti 27.5.2014 klo 12.00 – 16.00 -Selvitysryhmä ke 28.5.2014 klo 17.30 – 20.00.  Kuntien näkemysten ja palautteiden läpikäynti sekä alkusyksyn 2014 sopimusvaiheen aikataulujen vahvistaminen. -Työvaliokunta 17.6.2014 klo 12.00 – 16.00 -Selvitysryhmä 17.6.2014 klo 17.30 – 20.00.  Sopimusvaiheen valmistelu kuntaryhmittäin viikot 26 – 39.  Selvittäjien erityinen kuntajakoselvitys, yhdistymisehdotukset ja –sopimukset valmiina selvitysalueen kuntien päätöksentekoa varten 30.9.2014. 9.1.2014 29 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

30 Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio (7) Yhteistoiminta kuntien henkilöstöjärjestöjen kanssa Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (13.4.2007/449): 4 § Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat (4§:n 1 mon. 1 kohta) Työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat: 1) henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä 9.1.2014 30 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

31 Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio (8) Yhteistoiminta kuntien henkilöstöjärjestöjen kanssa: selvitysalueen yhteistoimintaryhmä  Kuntajakoselvittäjät pitävät yhteistoimintaan liittyviä yhteistoimintakokouksia sovittavan aikataulun mukaisesti henkilöstöjärjestöjen kanssa niin, että kokouksiin osallistuu ainakin yksi pääluottamusmies kaikista selvitysalueen kunnista. Selvitysalueen yhteistoimintaryhmän jäsenet edustavat eri pääsopijaosapuolia.  Selvitystä ja siihen liittyviä toimenpiteitä käsitellään kunkin kunnan yhteistoimintaelimissä voimassa olevien säädösten ja ohjeiden mukaisesti. 9.1.2014 31 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys

32 Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio (9) Viestintä  Kuntajakoselvittäjät ohjaavat selvitysorganisaation viestintää. Pääsääntöisesti vain selvitysryhmän työstä tehdään tiedotteet ja järjestetään mediatilaisuuksia.  Viestinnän ammattilaisia kytketään selvitystyöhön heti alusta alkaen ja he osallistuvat selvitysryhmän ja työvaliokunnan kokouksiin.  Selvitysorganisaation viestintäsuunnitelma tehdään tammikuussa 2014. 9.1.2014 32 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys


Lataa ppt "Selvityshenkilöt 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Varsinais-Suomen 17 kunnan erityinen kuntajakoselvitys Kuntajakoselvityksen perusteet ja organisoituminen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google