Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Uuden hankintalain pääperiaatteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Uuden hankintalain pääperiaatteet"— Esityksen transkriptio:

1 Uuden hankintalain pääperiaatteet
Tammikuu - helmikuu 2007

2 Uudistuksen tausta Uuden hankintadirektiivin 2004/18/EY kansallinen täytäntöönpano Uudet hankintamenettelyt (puitejärjestely, kilpailullinen neuvottelumenettely, sähköiset menettelyt), vertailukriteerien pakollinen painotus, rikoksiin syyllistyneiden poissuljenta Sisältö keskeisiltä osin vanhojen direktiivien mukainen EY-tuomioistuimen ja kansallisen oikeuskäytännön huomioiminen Pakollinen ilmoitusmenettely avoimuuden edistämiseksi In-house- eli sidosyksikköhankinnat Lähtökohtana minimisääntely: saatetaan voimaan vain direktiivien ja oikeuskäytännön vaatimat muutokset Tekniset kysymykset valtioneuvoston asetukseen (ilmoitusmenettely ja lomakkeet)

3 Hankintalain tarkoitus ja periaatteet
Julkisten varojen käytön tehostaminen Hankinnat toteutetaan taloudellisesti ja suunnitelmallisesti Kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen Hankintamenettelyyn osallistujien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu Toiminta avointa ja vaatimukset suhteutettuja ->Laadukkaat hankinnat

4 Hankintojen kolmiportainen malli
Direktiivien mukaiset kilpailuttamismenettelyt EU-laajuinen ilmoitusvelvoite Valitusoikeus markkinaoikeuteen Hankintalain soveltamisalan ulkopuolella Hankintayksiköiden omat säännöt Ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen Kunnallinen oikaisuvaatimus mahdollinen Kilpailuttamisvelvoite, mutta menettelyt joustavampia kuin EU-hankinnoissa Kansallinen ilmoitusvelvoite Valitusoikeus markkinaoikeuteen EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat € tavarat ja palvelut € SOTE- ja eräät koulutuspalvelut € rakennusurakat € / tavarat ja palvelut € 5,3 milj. € rakennusurakat

5 Vaikutusarvio - arvio hankintojen jakautumisesta eri kategorioihin esitetyillä kynnysarvoilla:
EU-hankinnat Kpl Valtio 900 miljoonaa 400 Kuntasektori 2,7 miljardia 1 200 YHTEENSÄ 3,6 miljardia 1 600 Kansalliset hankinnat Kpl Valtio 2,25 miljardia 10 000 Kuntasektori 6,75 miljardia 30 000 YHTEENSÄ 9 miljardia 40 000 Pienhankinnat Kpl Valtio 340 miljoonaa satojatuhansia Kuntasektori 1,02 miljardia yli miljoona YHTEENSÄ 1,36 miljardia Osuus kokonaisarvosta noin % EU-hankinnat 3,6 miljardia 25 Kansalliset hankinnat 9 miljardia 65 Pienhankinnat 1,36 miljardia 10

6 Hankintalain soveltamisala
Hankintayksiköt Valtion viranomaiset Kunnat, kuntayhtymät Ev.lut. kirkko, ortodoksinen kirkko ja seurakunnat Valtion liikelaitokset Julkisoikeudelliset laitokset Perustettu yleisen edun tarpeeseen, ei teollista tai kaupallista luonnetta Rahoitusta yli 50 % tai valvonta 1-4 kohdan hankintayksiköllä Hankinnan tekijä, joka saa tukea hankintaan yli 50 % 1-4 kohdan hankintayksiköltä

7 Hankintalain soveltamisala
Hankintalajit Tavara Palvelu Ensisijaiset (A) ja toissijaiset (B) palvelut Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (B, ryhmä 25) Rakennusurakka Käyttöoikeusurakka (konsessio) Palveluiden käyttöoikeussopimus Suunnittelukilpailu

8 Hankintalain soveltamisalan rajauksia
Salassa pidettävät hankinnat Maan ja rakennusten vuokrasopimukset Yleinen lainanotto, jollei se liity rakennusurakkaan tai vuokrasopimukseen Työsopimukset Tutkimus- ja kehittämispalvelut, paitsi jos hyöty yksinomaan palvelun korvaavalle hankintayksikölle Tutkimusyhteistyö

9 Hankintalain soveltamisalan rajauksia
7) Hankinnat yhteishankintayksiköltä Hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluja taikka tekee sen omistaville hankintayksiköille tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita koskevia hankintasopimuksia taikka puitejärjestelyjä hankintalain mukaisesti ja on nimenomaisesti perustettu hoitamaan em. tehtäviä taikka niiden hoitaminen on säädetty tai määrätty yksikön toimialaksi Valtion hankintojen keskittäminen: valtion talousarviolain muutos (447/2006), VNA ja VM:n päätös valtionhallinnon yhteishankinnoista

10 Hankintalain soveltamisalan rajauksia
8) Hankinnat sidosyksiköltä (in house) Muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen yksikkö Oikeushenkilö; vrt. esim. kunnallinen liikelaitos Hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo yksikköä samalla tavoin, kuin se valvoo omia toimipaikkojaan Yksityinen omistus ei sallittu Yksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on 9) Erityisalojen hankintalain hankinnat

11 Hankintamenettelyt 1) Avoin menettely
Hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen Kaikki toimittajat voivat tehdä tarjouksen Hankintayksikkö voi ilmoituksen lisäksi lähettää tarjouspyyntöjä toimittajille Menettelyn käyttö aina mahdollista Hankinta- ilmoitus Tarjouspyyntöjen lähettäminen Tarjoajien soveltuvuuden arviointi Tarjoukset Tarjousten käsittely ja hankinta-päätös Sopimus

12 Hankintamenettelyt 2) Rajoitettu menettely
Hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen Toimittajat ilmoittavat kiinnostuksestaan osallistua Tarjouspyyntö lähetetään menettelyyn valituille Soveltuvuusvaatimukset täyttävien osallistujien määrän voi hankintailmoituksessa rajoittaa (minimi EU 5) Menettelyn käyttö aina mahdollista Hankinta- ilmoitus Osallistumis- hakemukset Tarjoukset Tarjouspyyntö valituille Tarjousten käsittely ja hankinta-päätös Sopimus

13 Hankintamenettelyt 3) Neuvottelumenettely
Hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen Osallistumishakemukset Neuvottelut valittujen toimittajien välillä (minimi 3) Hankinta- ilmoitus Osallistumis- hakemukset Tarjoukset Neuvottelukutsu (tarjouspyyntö) Tarjousten käsittely ja hankintapäätös Sopimus Neuvottelut (osallistujien vähentäminen)

14 Hankintamenettelyt Neuvottelumenettelyn käyttöedellytyksistä esimerkkejä: Edeltäneessä avoimessa, rajoitetussa tai kilpailullisessa menettelyssä vain tarjouksia, jotka eivät vastanneet tarjouspyyntöä -> Ei uutta hankintailmoitusta, jos kaikki soveltuvat tarjoajat mukaan Hankinnan luonne tai riskit eivät mahdollista kokonaishinnoittelua Asiantuntija- ja osaamispalvelut, joissa parasta tarjousta ei voi valita avoimella tai rajoitetulla menettelyllä

15 Hankintamenettelyt Neuvottelumenettelyn käyttöedellytyksiä kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa: Arvoltaan alle / euron hankinnat Tutkimus/selvittely/suunnittelu/arviointi/koulutushankinta, jossa henkilöiden asiantuntemus ja pätevyys ratkaisevia Julkisen ja yksityisen yhteistyösopimukset yksittäisissä hankkeissa/ rakenteelliset kumppanuussopimukset Keskitettävät sote-palvelut Poikkeuksellinen kiire, johon ei ole kohtuudella voinut varautua

16 Hankintamenettelyt 4) Kilpailullinen neuvottelumenettely
Soveltuu monimutkaisiin hankintoihin, joiden toteutusvaihtoehtoa ei kyetä määrittelemään ilman tarjoajien kanssa käytäviä neuvotteluja Tarjouksen valintaperusteena oltava kokonaistaloudellinen edullisuus Hankintailmoitus (ja hankekuvaus), jossa hankinnan tarpeet ja vaatimukset Menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa neuvottelut, joiden tavoitteena löytää yksi tai useampi hankinnalle soveltuva ratkaisuvaihtoehto

17 Hankintamenettelyt 4) Kilpailullinen neuvottelumenettely
Ehdokkaiden tasapuolinen kohtelu neuvottelujen ajan Ehdokkaiden vaiheittainen vähentäminen tarjouksen vertailuperusteilla mahdollista Neuvottelujen jälkeen laadittavaan tarjouspyyntöön lopulliset tarjoukset, joista voittajan valinta hankintailmoituksessa tai hankekuvauksessa ilmoitettujen vertailuperusteiden mukaan Osallistumis- hakemukset Tarjous- pyyntö Hankintailmoitus (hankekuvaus) Sopimus Neuvottelut Ratkaisu- ehdotukset Tarjoukset Tarjousten käsittely ja hankinta-päätös

18 Hankintamenettelyt 5) Suorahankinta
Hankintayksikkö hankintailmoitusta julkaisematta neuvottelee suoraan yhden tai useamman toimittajan kanssa Suorahankinnan käyttöedellytyksiä: Avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei lainkaan tarjouksia/osallistumishakemuksia tai sopivia tarjouksia ja alkuperäisiä sopimusehtoja ei muuteta Tekninen, taiteellinen, yksinoikeuden suojelemiseen liittyvä syy Ennalta arvaamaton, hankintayksiköstä riippumaton äärimmäinen kiire Tutkimus/kokeilu/tuotekehitys (ei-kaupallinen) Tavarahankinnat edullisesti liiketoiminnan lopettavalta, konkurssipesältä tai vastaavalta

19 Hankintamenettelyt Suorahankinnan käyttöedellytyksiä: Lisätilaukset
Tavarahankinta, jos toimittajan vaihtaminen aiheuttaisi yhteensopimattomuutta tai teknisiä vaikeuksia käytössä ja kunnossapidossa (max 3 vuotta) Lisäpalvelu ja lisäurakka, joka välttämätön palvelun tai urakan alkuperäiselle toimitukselle (max 50 % alkuperäisestä arvosta) Aiemmin kilpailutettua palveluhankintaa tai rakennusurakkaa vastaava hankinta, josta ilmoitettu aiemmassa hankintailmoituksessa ja arvo huomioitu sopimuksen kokonaisarvossa (max 3 vuotta) Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa: Sosiaali-, terveys- tai koulutuspalvelu hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi

20 Hankintamenettelyt 6) Puitejärjestely
Puitejärjestely yhden toimittajan kanssa siten, että ehdot on sovittu Puitejärjestely vähintään kolmen toimittajan kanssa (toimittajalista) siten, että ehdot on sovittu Toimittajan valinta puitejärjestelyn ehtojen mukaisesti Puitejärjestely vähintään kolmen toimittajan kanssa siten, että osa ehdoista on auki Minikilpailutus (yhteisostot mahdollisia) Hankintaa varten pyydettävä kirjallinen tarjous Riittävä tarjousaika Tarjouksen valinta tarjouspyynnössä esitettyjen valintaperusteiden ja vertailuperusteiden pohjalta

21 Hankintamenettelyt 6) Puitejärjestely
Toimittajat valitaan avoimella tai rajoitetulla menettelyllä, neuvottelumenettely ja suorahankinta mahdollisia lain edellytysten täyttyessä Kesto max 4 vuotta Sopimukset tehtävä alkuperäisten osapuolten kesken Hankinta muulta toimittajalta kilpailutettava hankintalain menettelyjä käyttäen

22 Tarjouspyyntö Tarjouspyyntö laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia Tarjouspyynnössä: Hankinnalle asetetut vaatimukset: Hankinnan tekninen määrittely (ominaisuudet) Ehdokkaalle tai tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset Alihankinta Sopimuksen erityisehdot

23 Tarjouspyyntö Tarjousten valintaperuste ja mahdollisten vertailuperusteiden suhteellinen painotus (EU-hankinta) tai tärkeysjärjestys (kansallinen hankinta) Tekniset tiedot: Määräaika tarjousten tekemiselle Voimassaoloaika tarjouksille Yhteystiedot tarjousten toimittamiselle Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen ja tarjouksissa käytettävä kieli (EU-hankinta) Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus poikkeavat toisistaan, hankintailmoituksen sisältö ratkaisee

24 Tarjoajien soveltuvuus - tarjoajan edellytykset hankinnan toteuttamiseen
I Tarjoajan edellytykset toteuttaa hankinta Esim. taloudellinen ja tekninen suorituskyky, ammatillinen pätevyys Vaatimusten on liityttävä hankinnan toteuttamiseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen Mainittava aina hankintailmoituksessa II Poissulkemisperusteet Pakolliset: eräät törkeät rikokset Harkinnanvaraiset: konkurssi, ammattitoimintaan liittyvät virheet ja lainvastaisuudet Soveltuvuus arvioitava ennen tarjousten arviointia Tarjouskilpailusta on suljettava ehdokas tai tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vähimmäisvaatimuksia

25 Tarjousten vertailu Tarjouksen valintaperusteet a) halvin hinta tai
b) kokonaistaloudellinen edullisuus EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa ilmoitettava vertailuperusteiden suhteellinen painoarvo tai kohtuullinen vaihteluväli kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tärkeysjärjestys Vertailuperusteina esimerkiksi hinta, laatu, toimitusaika, elinkaarikustannukset, esteettiset ominaisuudet, tekniset ansiot, ympäristönäkökohdat kansallisesti palveluhankinnoissa ja rakennusurakoissa soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ylittävä laadunhallinta, pätevyys, kokemus ja ammattitaito

26 Hankintapäätös ja hankintasopimus
Hankintapäätös ja hakemusosoitus Kirjallinen hankintasopimus Tiedoksianto Odotusaika 21 pv EU-hankinnat Jälki-ilmoitus EU-hankinnat Kirjallinen hankintapäätös, joka on perusteltava Hankintapäätös täytäntöön kirjallisella hankintasopimuksella

27 Asiakirjajulkisuus Hankinta-asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslakia:
Myös hankintayksiköihin, jotka eivät viranomaisia Asianosaisjulkisuus kun hankintapäätös tehty Yleisöjulkisuus kun hankintasopimus on tehty Liike- ja ammattisalaisuudet Hankintayksikön päätös Asiakirjojen maksullisuus julkisuuslain mukaisesti

28 Oikeussuojakeinot Hakemus markkinaoikeuteen, kunnallinen oikaisuvaatimus Rinnakkaisia oikeussuojakeinoja Vahingonkorvausvaatimus alioikeudessa Ei merkittäviä muutosehdotuksia nykykäytäntöön Odotusaika EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa Hävinneelle hakijalle enemmän vastuuta hankintayksikön oikeudenkäyntikuluista (HLL 74 § 3 mom. edellytystä ”ilmeisen perusteeton hakemus” ei enää sovelleta) Komission ehdotus oikeussuojadirektiivien muuttamiseksi KOM(2006) 195 lopull.

29 Hankinnoista ilmoittaminen
HILMA, Kansallinen hankintailmoitus Ennakkoilmoitus EU-hankintailmoitus EU-hankintailmoitus, erityisalat Jälki-ilmoitus Jälki-ilmoitus, erityisalat EU-lomakkeet vahvistettu komission asetuksella


Lataa ppt "Uuden hankintalain pääperiaatteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google