Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JULKISET HANKINNAT -INFOTILAISUUS Julkiset hankinnat yrittäjille

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JULKISET HANKINNAT -INFOTILAISUUS Julkiset hankinnat yrittäjille"— Esityksen transkriptio:

1 JULKISET HANKINNAT -INFOTILAISUUS Julkiset hankinnat yrittäjille
Kerava Specialist Partner, AA, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

2 Hankintayksiköt (”HY”)
Laki julkisista hankinnoista (348/2007, ”hankintalaki”) 6 § Valtio, kunnat ja kaupungit, kuntayhtymät, kunnalliset liikelaitokset Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta Valtion liikelaitokset Julkisoikeudelliset laitokset (esim. Oy, säätiö, yhdistys) Oikeushenkilö, joka on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole teollista tai kaupallista luonnetta; ja Pääasiallinen rahoitus tai valvonta tai yli puolet hallintoelimen jäsenistä nimittää ed. hankintayksikkö Ostaja, joka saa hankintaan joltakin ed. hankintayksiköltä tukea yli puolet hankinnan arvosta Tasan 50 %:n tuki ei muodosta hankintalain piiriin kuuluvaa hankintaa Ostopalvelukorvaukset eivät ole tässä tarkoitettua tukea

3 Hankintalain soveltaminen
Kansalliset kynnysarvot Rakennusurakat € (alv 0) Tavarat ja palvelut € (alv 0) Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut € Kansalliset kynnysarvot koskevat kaikkia hankintayksiköitä Kansalliset kynnysarvot ovat muotoa ”vähemmän kuin” EU-kynnysarvot Rakennusurakat € (alv 0) Tavarat ja palvelut € (alv 0) Tavarat ja palvelut € (alv 0) valtion keskushallinto

4 Hankintalain soveltaminen
Hankinnan kokonaisarvon laskusääntöjä Ilman arvonlisäveroa Ennakoitu arvo Suurin mahdollinen arvo eli kaikki osat, koko sopimuskausi, optiot Pilkkomiskielto hankintalain kiertämiseksi

5 Hankintamenettelyt Avoin menettely Rajoitettu menettely
Kaikki kiinnostuneet tarjoajat voivat tehdä tarjouksen Rajoitettu menettely Hankintayksikkö pyytää valitsemiltaan tarjoajilta tarjouksia Neuvottelumenettely Hankintayksikkö voi poikkeuksellisesti neuvotella hankinnasta Suorahankinta Hankintayksikkö voi poikkeuksellisesti tehdä hankinnan ilman tarjouskilpailua Kilpailullinen neuvottelumenettely Kilpailu ratkaisuvaihtoehdoilla laajoissa / monimutkaisissa hankinnoissa

6 Hankintamenettelyt Rajoitettu menettely Avoin menettely
Hankintayksikkö: Ilmoitus hankinnasta HILMA:ssa Tarjoajat pyytävät tarjouspyyntöasiakirjat tai tulostavat itse ne ja tekevät tarjouksen Avoimessa menettelyssä kaikki kiinnostuneet tarjoajat voivat tehdä tarjouksen eli tarjoajalla on oikeus saada tarjouspyyntö Rajoitettu menettely Soveltuvuusvaatimukset ja valintaperusteet Ehdokkaat tekevät osallistumishakemukset Hankintayksikkö valitsee tarjoajat, jotka voivat tehdä tarjouksen

7 Soveltuvuusvaatimukset
Hankintayksikkö voi asettaa hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä tarjoajille soveltuvuusvaatimuksia, esim. Rekisteröitymiset ja lakisääteiset maksut on hoidettu Aikaisempi kokemus ja referenssit Avainhenkilöiden pätevyys Taloudelliset resurssit, kuten vakavaraisuus Soveltuvuusvaatimusten tulee olla konkreettisia EI: Riittävä aikaisempi kokemus Kyllä: Vähintään kahden vuoden aikaisempi kokemus

8 Hankintailmoitus Laki julkisista hankinnoista (”hankintalaki”) 35 ja 68 § Hankintayksikön (”HY”) on ilmoitettava julkisesti hankinnasta HILMA:ssa ( Pakolliset kohdat merkitty ilmoituslomakkeeseen Hankintalaki 40 § 2 mom: Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään, noudatetaan hankintailmoituksessa ilmoitettua, esim. Osatarjoukset, vaihtoehtoiset tarjoukset, optiot, palveluhankinnat sopimuskausi, huolto

9 Tarjoajan tarkistuslista – osallistumishakemus
Osallistumishakemukseen tulee sisällyttää kaikki pyydetyt tiedot ja liitteet, esim. Kaupparekisteriote Verotodistus: alv-velvollisuus, ennakkoperintä, verot, maksut Tilinpäätöstiedot ja vuosikertomus pyydetyiltä vuosilta Muut pyydetyt tiedot ja kuvaukset Todistusten päiväysten tulee olla hankintailmoituksen mukaiset, eikä vanhoja todistuksia tule käyttää

10 Tarjoajan tarkistuslista – osallistumishakemus
Osallistumishakemuksessa tulee ilmoittaa vähimmäisvaatimuksista / valintakriteereistä kaikki pyydetyt tiedot ja kuvaukset Esim. referenssit: Kuvaus kohteesta, vastaavuus hankinnan kohteeseen, suoritusaika, kokonaisarvo, yhteystiedot

11 Tarjousaika – EU-hankinnat
Määräajat lasketaan sitä seuraavasta päivästä, jona hankintailmoitus lähetetty julkaistavaksi Avoin menettely Tarjousaika vähintään 45 pv Tarjousaika vähintään 40 pv, jos tarjousasiakirjat kokonaisuudessaan sähköisesti saataville hankintailmoituksen julkaisupäivänä Rajoitettu menettely Osallistumishakemus vähintään 30 pv Tarjousaika vähintään 40 pv Tarjousaika vähintään 35 pv, jos tarjousasiakirjat kokonaisuudessaan sähköisesti saataville hankintailmoituksen julkaisupäivänä

12 Tarjousaika – Kansalliset hankinnat
Hankintalaki 70 § Ehdokkaille on varattava hankinnan laajuus ja laatu huomioiden kohtuullinen aika tarjousten tekemiseen Oikeuskäytännössä on hyväksytty lähtökohtaisesti noin 2-3 viikon tarjousaika normaalissa kansallisessa hankinnassa Tarjousaikaan on puututtu, esim. Tarjouksessa edellytettiin mallikappaletta Tarjousaika osui lomakauteen

13 Hankinnan määrittely Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus määritellä hankinnan sisältö Hankinnan laajuus, toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, hankintasopimuksen ehdot ym. Tuomioistuimet voivat puuttua hankinnan sisällön määrittelyyn, jos hankintayksikön menettely suosii tai syrjii jotain tarjoajaa Hankinnan sisältö ja ehdot on määriteltävä konkreettisesti ja tarkasti (esim. älypuhelin)

14 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus 27.12.2012 (519/12)
Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain säännökset eivät säätele hankinnan sisältöä tai hankinnan tarkoituksenmukaisuutta. Hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankittavalle kohteelle asetettuja vaatimuksia ei ole välttämättä pidettävä syrjivinä siitä syystä, että alalla on Suomessa tai kansainvälisesti arvioituna vain yksi tai muutama tarjoaja.

15 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus 19.10.2010 (471/10)
Hakija: Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjoajalla on velvollisuus maksaa hankintayksikölle palvelumaksuna kolme prosenttia asiakkailta veloitettavista palveluista. Tätä vaatimusta ei voida pitää hyvän tavan mukaisena Hakijan hankintayksikön perimästä palvelumaksusta tekemän väitteen osalta markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 76 § huomioon ottaen markkinaoikeuden toimivaltaan ei kuulu hankintasopimukseen liittyvien ehtojen kohtuullisuuden tutkiminen

16 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus 19.6.2013 (259/13)
Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä tarjottaville tuotteille asetettu vaatimus ”koulujen käyttöön soveltuvat tuotteet” on ollut niin yleinen ja yksilöimätön, ettei tarjoajilla ole yksin sen ja hankintayksikön tarjouspyyntöasiakirjoissa esittämien näytepyyntöjen perusteella ollut mahdollisuutta arvioida, mihin konkreettisiin seikkoihin hankintayksikkö tulee tarjottujen tuotteiden arvioinnissa kiinnittämään huomiota. Muun muassa position 101 osalta tarjouspyynnön perusteella ei ole tullut tarjoajien tietoon, että vahaväriliitujen värien tulee vastata tiettyjä koulujen kuvaamataidossa käytettäviä perusvärisävyjä, kun tätä teknistä eritelmää ei ole määritetty tarjouspyynnössä

17 Hankinnan määrittely – valmistaja, tavaramerkki ym.
Hankintalaki 44 § Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei saa lähtökohtaisesti mainita lainkaan jonkin valmistajan nimeä tai jotain tavaramerkkiä Jos hankinnan kohdetta ei voi muuten kuvata, valmistajan nimen tai tavaramerkin voi poikkeuksellisesti mainita, mutta samalla on mainittava, että kyse on vain esimerkistä ja että vastaavaa tuotetta voi myös tarjota (”tai vastaava”)

18 Hankinnan määrittely Markkinaoikeus 22.2.2013 (66/13)
Tarjouspyynnön liitteenä 1 olleessa tarjouslomakkeessa on mainittu tuotteina jääpakastinkaappi, jääviileäkaappi, liesi 50 cm, astianpesukone 60 cm, turva-allas astianpesukoneelle ja kiuas 6 kWh. Muiden edellä mainittujen kodinkoneiden kuin kiukaan osalta lomakkeessa on ilmoitettu tuotteen mitat (korkeus, leveys ja syvyys) sekä mainittu esimerkkituotteena tietty Rosenlewin valmistama tuote. Esimerkkituotteen nimen jäljessä on ollut ilmaisu ”tai vastaava”. Kiukaan osalta esimerkkituotteena on mainittu ”Harvia Vega 6 kW ohjauskeskuksella tai vastaava”. Markkinaoikeus katsoo, että hankinnan kohteena olevat kodinkoneet ovat olleet luonteeltaan sellaisia, että ne on ollut mahdollista kuvata mainitsematta tuotteen kuvauksessa yksittäisen valmistajan tiettyä tuotemerkkiä. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankinnan kohteen määrittelyssä hankintasäännösten vastaisesti.

19 Alihankinta Markkinaoikeus 30.4.2012 (158/12)
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä (asia C-314/01, Siemens ja ARGE Telekom, tuomio , Kok., s. I-2549, tuomion 42–49 kohta) on katsottu, että alihankkijoiden käytön kieltäminen hankinnan toteuttamisessa on lähtökohtaisesti julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 92/50/ETY 25 artiklassa säädetyn vastaista

20 Usean toimittajan valinta – ei puitejärjestely
Markkinaoikeus (382/12) Muutoksenhauen kohteena olevan hankintapäätöksen mukaan LVI-asennustarvikkeet on päätetty hankkia ensisijaisesti A Oy:ltä. Täydentäväksi hankintapaikaksi on päätetty valita B Oy Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä ilmoittanut mitään perustetta tilausten jakamiselle toimittajien kesken. Myöskään hankintapäätöksessä ei ole täsmennetty mitä ensisijaisella ja täydentävällä toimittajalla tarkoitetaan. Markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyynnössä eikä hankintapäätöksessä näin ollen ole ilmoitettu riittävän selkeää perustetta, jonka mukaan LVI-asennustarvikkeiden tilaukset jakaantuvat toimittajien kesken. Menettely ei ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä

21 Usean toimittajan valinta - puitejärjestely
Markkinaoikeus (228/12) Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei hankintayksikkö voi puitejärjestelyssä vapaasti valita kulloinkin haluamaansa toimittajaa sopimuksessa mukana olevista, vaan sen on noudatettava asettamaansa paremmuusjärjestystä tai muuta tarjouskilpailun tuloksena syntynyttä mallia, jonka perusteella tilaukset tehdään. Mikäli järjestelyssä on mukana useita toimittajia, on tarpeen määritellä esimerkiksi jokin etusijajärjestys, jonka mukaan tuote tilataan kultakin toimittajalta. Hinnan ja määrän lisäksi tilausjärjestykseen voivat vaikuttaa muutkin seikat, esimerkiksi asiakkaan yksilölliset tarpeet. (Pekkala – Pohjonen: Hankintojen kilpailuttaminen ja sopimusehdot, 2010, s. 229 ja 235)

22 Tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen
Hankintalaki 69 § ja 72 § Kansallisen kynnysarvon ylittävät, mutta EU-kynnysarvon alle jäävät Tavarahankinnat Ensisijaiset palveluhankinnat Toissijaiset palveluhankinnat Rakennusurakat Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä

23 Tarjousten vertailuperusteiden ilmoittaminen
Hankintalaki 41 § ja 62 § EU-kynnysarvon ylittävät Tavarahankinnat Ensisijaiset palveluhankinnat Rakennusurakat Tarjousten vertailuperusteiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä Voidaan ilmoittaa myös kohtuullinen vaihteluväli Markkinaoikeus: 20 %-yks. liian laaja vaihteluväli Poikkeuksellisesti voi ilmoittaa vain järjestyksen

24 Tarjousten vertailuperusteet
Markkinaoikeus (18/13) Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä ilmoitettu vertailuperuste huollon sujuvuus ja sen osatekijä ”laitteiden ja huollon ylläpidon vaivattomuus”, vertailuperuste käyttömukavuus ja sen osatekijät ”helppokäyttöisyys ja ergonomisuus” sekä ”ulkonäkö ja potilasmukavuus” ja vertailuperuste tekniset ominaisuudet ja sen osatekijät ”toimintavarmuus”, ”tekninen laatu ja ajanmukaisuus” sekä ”uusien teknisten laitteiden integroitavuus” ovat jääneet tarjouspyynnön perusteella siinä määrin epätäsmällisiksi ja tulkinnanvaraisiksi, etteivät tarjoajat ole voineet riittävällä tarkkuudella tietää, millä seikoilla on mainittujen vertailuperusteiden ja niiden osatekijöiden osalta merkitystä tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa

25 Tarjousten vertailuperusteet
Markkinaoikeuden vuoden 2013 päätöksissä liian yleisiä ja yksilöimättömiä vertailuperusteita, esimerkiksi Pakkausmateriaalien valikoiman laajuus Työohjelma, aikataulu Henkilöstön tunnistaminen Raportointi Kalusto vähiten päästöjä (vertaillaan ilmoitettujen päästöjen keskiarvolla) Asiakaspalvelu Saatu palaute Kokemus vastaavista töistä Huolto ja varaosien saatavuus Toimitusvarmuus

26 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
Hankintalaki 46 § Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta

27 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
Markkinaoikeus (516/12) Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut maksuehdokseen oppikirjojen perustilausten osalta 21 päivää netto ja lisätilauksissa 14 päivää netto ja kirjastokirjojen osalta 14 päivää netto Tarjouspyynnössä on todettu seuraavaa: ”Lasku erääntyy maksettavaksi kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluttua hyväksyttävän laskun saapumisesta” Markkinaoikeus katsoo, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut maksuehtojen osalta tarjouspyynnön vastainen siltä osin kuin siinä on asetettu maksuehdoksi 14 päivää netto Tarjous olisi tullut hylätä

28 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
Markkinaoikeus (98/10) Tarjouspyyntö: Toimitusehto on ”TOP Seinäjoki (toimitettuna perille)” A:n tarjouksen toimitusehto ”vapaasti autossa Seinäjoella” Markkinaoikeus: A:n tarjous ei ole ollut toimitusehdon osalta tarjouspyynnössä edellytetyn mukainen Markkinaoikeus: Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimuksesta johtuen hankintayksikön on tullut sulkea A:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta varaamatta A:lle tilaisuutta täsmentää tarjoustaan

29 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
Markkinaoikeus (283/10) Tarjouspyyntö: Hintojen tulee olla kiinteitä koko sopimuskauden ajan A:n tarjouksen toimitusehto: Hinnat ovat kiinteät koko hankintakauden lukuun ottamatta pakottavia viranomaismääräyksiä Markkinaoikeus: Hankintayksikön on tullut hylätä A:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena

30 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
Markkinaoikeus (557/10) Hakija on vedonnut siihen, että se on ilmoittanut tarjouksensa lopussa olevassa tarjouksen sitovuutta koskevassa kohdassa seuraavaa: ”Tarjouksemme on voimassa tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Tämä tarjous on tehty tarjouspyynnön ehtoja vastaavaksi ja sitoudumme kaikkiin tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Mikäli tähän tarjoukseen olisi jäänyt tarjouspyynnöstä poikkeavia ehtoja, tarjouspyynnön ehdot saavat etusijan”

31 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
Markkinaoikeus katsoo, ettei hakija ole voinut tällä yleislausekkeella poistaa edellä todettuja tarjouspyynnön vastaisuuksia hintojen osalta. Hakija ei nimittäin voi pelkästään väljästi muotoilulla yleislausekkeella kumota niitä erityisiä ehtoja, jotka se on juuri aiemmin yksityiskohtaisesti esittänyt tarjouksessaan ja joihin se on nimenomaisesti sitoutunut

32 Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
Tarjouksen toimitusaika Tarjotun tuotteen, palvelun tai urakan sisältö ja ehdot Hinta (kiinteä / muutosehdot; ilmoitustapa) Maksuaika Toimitusaika, -ehdot ja -paikka Sopimusehdot

33 Merkityksetön puute tarjouksessa
Oikeuskäytännössä on katsottu joitakin puutteita sillä tavalla merkityksettömiksi, ettei tarjousta tarvitse niiden perusteella hylätä, esim. Tarjousten kaksoiskappaleet Allekirjoituksen puuttuminen Valmiin paperisen tarjouslomakkeen täyttäminen Tarjoajan on kuitenkin aina suositeltavaa tehdä tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisesti

34 Poikkeuksellisen edulliset tarjoukset
Markkinaoikeus (216/12) Hankintayksikkö on saanut 41 tarjousta, joista osa on vaikuttanut sen arvion mukaan tuntiveloitushintojen osalta poikkeuksellisen alhaisilta Hankintayksikkö on pyytänyt Rakennusliitolta ja Rakennusteollisuusliitolta selvityksen alimmista mahdollisista tuntihinnoista, jotka täyttävät työntekijälle työstä maksettavat lakisääteiset korvaukset sosiaalikuluineen

35 Poikkeuksellisen edulliset tarjoukset
Hankintayksikkö on näin ollen saanut alimmiksi mahdollisiksi hyväksyttäviksi tuntihinnoiksi aloittelevan ammattilaisen osalta 19,06 euroa tunnilta, ammattilaisen osalta 21,18 euroa tunnilta ja kokeneen tai erittäin kokeneen ammattilaisen osalta 23,16 euroa tunnilta Valittajan tarjouksesta ilmenee valittajan aloittelevan ammattilaisen tuntihinnaksi 17 euroa, ammattilaisen tuntihinnaksi 19 euroa ja kokeneen tai erittäin kokeneen ammattilaisen tuntihinnaksi 21 euroa Markkinaoikeus: Hankintayksiköllä oli oikeus hylätä valittajan tarjous

36 Poikkeuksen edulliset tarjoukset
Markkinaoikeus (183/12) Rakennesuunnittelun osalta voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut euroa, valittajan tarjoushinta euroa ja tarjouskilpailussa kolmanneksi tulleen tarjoajan tarjoushinta euroa. Hankintayksikkö ei ole pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvitystä tarjouksen perusteista eikä hylännyt sen tarjousta poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteella. Hankintayksikön mukaan voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut oikeassa suhteessa rakennesuunnittelussa tarvittavaan työmäärään nähden Markkinaoikeus: Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta hylätä poikkeuksellisen edullista tarjousta

37 Tarjoajana Tarjouspyynnön läpikäynti heti sen saavuttua: Kysymis- ja lisätietojen pyyntö määräajassa Kirjallisessa tarjouksessa ja sen liitteissä kaikki tiedot, jotka voidaan ottaa huomioon tarjouskilpailun ratkaisussa Täysin uusi ja tarjouspyynnön mukainen tarjous, vaikka hankintayksikkö olisi vanha asiakas ja vaikka tarjoaja ja hankintayksikkö tuntisivat toistensa toiminnan ja tuotteet Tarjouksessa tulee antaa vastaus ja selvitys jokaiseen tarjouspyynnössä ilmoitettuun kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteeseen Tarjoukseen ei tule sisällyttää omia varaumia tarjouspyynnöstä

38 Tarjoajana Tarjouksen ehdot on suositeltavaa kopioida suoraan tarjouspyynnöstä (esim. maksuehto, toimitusehto) Tarjouksen ehdot on suositeltavaa laatia samassa järjestyksessä kuin tarjouspyyntö Tarjouksessa on suositeltavaa käyttää samoja termejä kuin tarjouspyynnössä Tarjousten vertailuperusteisiin on suositeltavaa vastata samojen otsikoiden (kriteerien) alla ja samassa järjestyksessä kuin tarjouspyynnössä Tarjousten vertailuperusteisiin on suositeltavaa vastata hyvin konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti

39 Tarjoajana Yhteishankintayksiköiden (esim. Hansel Oy ja KL-Kuntahankinnat Oy) tarjouspyyntöasiakirjat ovat laajat ja vaativat enemmän aikaa kuin yksittäisten tarjouskilpailuiden asiakirjat Hankinnan arvo ja tärkeys tulee aina ottaa huomioon tarjouksen valmistelussa ja laatimisessa

40 Tarjoajana Vaikka ei kykenisi tekemään tarjouspyynnön mukaista tarjousta, tarjouksen tekeminen voi olla tarkoituksenmukaista joissakin tilanteissa, koska jos mikään saaduista tarjouksista ei ole tarjouspyynnön mukainen, hankinnassa voidaan siirtyä neuvottelumenettelyyn Neuvottelumenettelyyn pääsevät vain ne, jotka ovat tehneet tarjouksen

41 Tarjoajana Tarjouspyynnön virheellisinäkään pitämiään tietoja ei tule lähteä omatoimisesti itse muuttamaan tarjouksessa Kyseisistä tiedoista tulee esittää kysymys, tai Tarjous tulee tehdä niiden mukaisesti Tarjoaja on lähtökohtaisesti juridisesti oikeassa, kun tarjoaja toimii tarjouspyynnön mukaisesti

42 Tarjoajana TEEMME TARJOUSPYYNNÖN NÄKÖISIÄ TARJOUKSIA

43 Tarjousvertailu Hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 106) on todettu, että tarjouksia on verrattava jokaista vertailuperustetta käyttäen ja hankintapäätöksessä on perusteltava perusteiden soveltaminen tarjoukseen. Oikeuskäytännön mukaan tarjousvertailusta on selvästi ilmettävä kaikkien tarjousten osalta, miten niitä on arvioitu kunkin vertailuperusteen osalta. Jos tarjouksille on annettu toisistaan poikkeavia pisteitä, vertailusta on ilmettävä mihin tarjousten piste-erot perustuvat

44 Tarjousvertailu Markkinaoikeus 5.7.2011 (329/11)
Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että hankintapäätökseen liittyvästä tarjousten vertailusta ilmenee kaikkien vertailuperusteiden osalta, mihin konkreettisiin seikkoihin tarjousten vertailu ja annetut pisteet ovat perustuneet. Täysien tai samojen pisteiden antaminen tarjoajille ei poista hankintayksiköltä tarjousvertailun perusteluvelvollisuutta

45 Kielto suosia aikaisempaa toimittajaa tai tuotetta
Korkein hallinto-oikeus (2010:35) Rinta-, ym. proteesien hankinta Päätöksen perusteluissa oli todettu, että A edustamista proteesimalleista on hyvin pitkäaikaiset käyttökokemukset Suomessa ja että B:n edustamista proteeseista ei ollut käyttökokemuksia julkisen terveydenhuollon puolelta Suomesta Korkein hallinto-oikeus katsoo, että aikaisempien kokemusten käyttäminen vertailussa ei ole omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tilanteessa, jossa hankintayksiköllä ei ole kokemuksia kaikista tarjoajista tai tarjotuista tuotteista

46 Tarjousvertailu Jokaista kelpoisuusvaatimukset täyttävää tarjousta tulee vertailla jokaisella kriteerillä Vertailussa tulee nostaa esille tarjouksen konkreettiset ominaisuudet kustakin kriteeristä Nimenomaisesti se, mitä tarjous sisältää kustakin kriteeristä Ei näin: Tarjouksessa oli kuvattu laajimmin jne. Ei näin: Tarjous vastaa parhaiten tilaajan tarpeita jne.

47 Tarjousvertailu Vertailussa tulee esittää johtopäätökset tarjousten paremmuudesta Pisteet ja piste-erot on perusteltava myös sanallisesti Vertailussa voidaan käyttää vain kirjallisten tarjousten tietoja Ilmoitettua kriteeriä ei saa jättää käyttämättä, vaan vertailu tulee tehdä kaikilla kriteereillä Vertailuun ei saa lisätä uusia kriteereitä Kriteerien ilmoitettua tärkeysjärjestystä tai keskinäistä painotusta ei saa muuttaa

48 Tarjousten julkisuus Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohta:
Tieto tarjousten vertailussa käytetystä hinnasta ja muusta tekijästä on aina annettava asianosaiselle, jonka asemaan tarjousvertailu voi vaikuttaa

49 Tarjousten julkisuus Eduskunnan talousvaliokunta
”Asianosaisille tulee turvata tiedonsaanti kaikista niistä seikoista, joita hankintayksikkö on päätöstä tehdessään käyttänyt vertailuperusteena, riippumatta siitä, ovatko tiedot luokiteltavissa liike- tai ammattisalaisuuden piiriin kuuluviksi”

50 Tarjousten julkisuus Julkisuuslaki 16 §
Viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunneltavaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle

51 Hankintayksikön tarjouskilpailua koskeva päätös
Hankintalaki § Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava Päätökseen tulee liittää kirjallinen valitusosoitus markkinaoikeuteen ja oikaisuohje hankintayksikölle

52 Hankintapäätöksen tiedoksianto
Hankintalaki 75 § Päätös perusteluineen sekä valitusosoitus on annettava tiedoksi niille, joita asia koskee Hankintapäätöksen tiedoksianto sähköisesti Esimerkiksi sähköposti tai telefax ehdokkaan tai tarjoajan ilmoittamaan osoitteeseen Päätöksen tiedoksisaanti viestin lähettämispäivänä, ellei muuta näytetä (7 päivän olettamaa ei käytetä) Vaihtoehtoisena tiedoksiantomuotona on kirjetiedoksianto (7 päivän olettamaa käytetään)

53 Hankintaoikaisu Hankintapäätös tai muu toimenpide voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi hankintaoikaisun kautta Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta Asianosainen 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista Hankintayksikkö 60 päivää päätöksen tekemisestä Päätöksen korjaaminen ei edellytä muiden asianosaisten suostumusta Päätöstä ei voida korjata enää sen jälkeen, kun hankintasopimus on tehty Rinnakkainen markkinaoikeusmenettelylle

54 Muutoksenhaku – markkinaoikeus
Hankintalaki 85 § ja 87 § Markkinaoikeudelta voi hakea muutosta hankintamenettelyyn Valituksen voi tehdä se, jota asia koskee Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti 1) tiedon tarjouskilpailua koskevasta päätöksestä ja 2) sen perusteista, sekä 3) valitusosoituksen markkinaoikeudelle

55 Muutoksenhaku – 2 vaihtoehtoa
Ei voi tehdä siten, että tekisi ensin hankintaoikaisupyynnön ja vasta sen jälkeen valituksen markkinaoikeudelle, jos hankintayksikkö ei itse korjaa menettelyään Tällöin valitusaika markkinaoikeuteen olisi yleensä ehtinyt jo kulua Yleensä suositeltavaa tehdä sekä valitus markkinaoikeudelle että hankintaoikaisupyyntö hankintayksikölle

56 Lopuksi – hankintalaki mahdollistaa hyvät hankinnat
Markkinaoikeus (154/06) Tarjouskilpailu leipä- ja leipomotuotteista Tarjouspyyntö: Vertailussa verrataan mm. makua, näköä ja kokoa Markkinaoikeus: Arviointiperusteet ovat hankintalain mukaisia

57 Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy Eteläranta 8 / PL 333 00131 Helsinki Puh GSM

58 KIITOS!


Lataa ppt "JULKISET HANKINNAT -INFOTILAISUUS Julkiset hankinnat yrittäjille"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google