Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

UUSI HANKINTALAKI TUTUKSI Lahti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "UUSI HANKINTALAKI TUTUKSI Lahti"— Esityksen transkriptio:

1 UUSI HANKINTALAKI TUTUKSI Lahti 18.1.2007
Uuden hankintalain mahdollisuudet

2 Elinkeinoelämän odotuksia hankintalain uudistuessa
Hankintalaki luo pelisäännöt julkisten hankintojen toteuttamiselle julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys tuottajien tasapuolinen kohtelu tavoitteena julkisten varojen käytön tehostaminen  julkisten palvelujen tuotantoa on tehostettava ja markkinoita kehitettävä markkinoiden ja kilpailun hyödyntäminen ilmoittamisvelvollisuuden laajeneminen

3 Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys
julkisten hankintojen kokonaisarvo v noin 22,5 mrd. euroa osuus bruttokansantuotteesta 15 % valtion hankintojen arvo 4,5 miljardia euroa, josta kilpailutettavaa 3,2 miljardia euroa kuntasektorilla kilpailutettavia hankintoja 10,4 mrd. euroa uuden lain säännökset koskevat yhteensä noin 13,6 mrd. euron hankintoja, joista valtion osuus lähes neljäsosa ja kuntasektorin osuus noin kolme neljäsosaa

4 Julkiset hankinnat ja PK-yritykset (1)
merkitys on kasvanut koko ajan julkisen sektorin hankintojen odotetaan lisääntyvän edelleen monilla palvelualoilla suuri osa PK-yritysten liikevaihdosta tulee myynnistä julkiselle sektorille palvelutuotanto kansainvälistyy – kilpailu lisääntyy julkisilla hankinnoilla keskeinen merkitys PK-yrityksille

5 Julkiset hankinnat ja PK-yritykset (2)
PK-yrityksille ja markkinoiden kehittymiselle on tärkeää hankintojen kohtuullinen koko pk-yritysten resurssien huomioiminen tarjouksille ja tarjoajille kohtuulliset vaatimukset standardoidut dokumentit helpottavat tarjouksen tekemiseen menevä työpanos suhteessa hankinnan kokoon kohtuulliset vaatimukset tarjoajan soveltuvuudelle myös laadullisia tekijöitä tarjousten valintaperusteina kohtuulliset sopimusehdot esimerkiksi maksuaika, vakuudet, tarkoituksenmukainen sopimusaika vaihtoehtoisten tarjousten mahdollisuus ja innovatiivisuuden edistäminen

6 Julkiset hankinnat ja elinkeinopolitiikka
kilpailutus on vasta alkuvaiheissaan – potentiaalia markkinoiden hyödyntämiseen ja kehittämiseen on vielä paljon myös kunnat ovat merkittäviä elinkeinopoliittisia toimijoita julkisten hankkijoiden tulee kantaa vastuuta markkinoiden toimivuudesta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisestä myös hankinnoilla voidaan vaikuttaa markkinoiden kehittymiseen ja toimivuuteen kunta- ja palvelurakenteita uudistettaessa tulee huomioida palvelumarkkinoiden kehittämisen tarpeet ja mahdollisuudet esimerkiksi tilaaja- ja tuottajamalli ja PPP periaate: palvelun tai hyödykkeen tuottaa taho, joka pystyy sen kokonaistaloudellisimmin tekemään

7 Ulkoistaminen ja yksityistäminen ovat eri asioita
Ulkoistaminen: Julkinen sektori hankkii palvelun tai tavaran, esimerkiksi vanhusten palveluasumisen tai katujen kunnossapidon, markkinoilta. Kuntien tuottamien palveluiden ulkoistaminen ei tarkoita, että kunta luopuisi kyseisen toiminnan rahoituksesta, valvonnasta tai muista viranomaistehtävistä. Vastuu palvelun järjestämisestä säilyy kunnalla. Yksityistäminen: Toiminnan myynti markkinoille. Yksityistettäessä kunta luopuu osittain tai kokonaan palvelua tuottavasta yksiköstä ja samalla sen rahoituksesta, valvonnasta ja muista yksikköön aiemmin liittyneistä tehtävistä. Asiakkaana toimiessaan julkinen sektori on hankintalain ja / tai hankintaohjeiden alainen. Uusi hankintalaki voimaan

8 Markkinoiden toimivuus
lähtökohta on, että markkinoilla toimiminen ei kuulu julkisen sektorin toimialaan julkisen sektorin tulisi toimia markkinoilla vain markkinapuutteiden täydentäjänä kunnalliset liikelaitokset määrä kasvanut, 140 liikelaitosta vuonna 2005 vaarana liiketoiminnan ja viranomaistoiminnan rajan hämärtyminen eduskunnan käsittelyssä kuntalain muutos, jossa säädöksiä kunnallisen liikelaitoksen hallinnon, toiminnan ja talouden perusteista kuntien välinen yhteistyö rajanveto hankintojen ja yhteistyön välillä epäselvä hankinta usein hyvä vaihtoehto sidosyksikköhankinnat eli ns. In house -hankinnat ei sisälly hankintadirektiiviin – määritykset epäselviä ja tulkinnanvaraisia edellyttävät tapauskohtaista harkintaa

9 Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö
avoimuus puolin ja toisin hankintaperiaatteista tiedottaminen, esim. hankintastrategia tulevista hankinnoista tiedottaminen esim. ennakkoinfot avoin hankinnoista ilmoittaminen tekninen vuoropuhelu ennen varsinaista hankintaprosessia läpinäkyvyys ja tasapuolisuus markkinoiden tuntemus ja niiden hyödyntäminen tilaajan ja tuottajan erottaminen kaikille kunnille useammalle vuodelle ajoittuvat hankintasuunnitelmat esimerkkinä ”hankintakalenteri” tieto ja taito vertailla kustannuksia tuotteistaminen, kustannuslaskenta ja laatumääritykset

10 Hyvä hankkija… tuntee markkinat ja osaa hyödyntää niitä
tekee hankinnat suunnitelmallisesti esim. hankintastrategia tuntee lainsäädännön ja hankintaohjeet sekä noudattaa niitä pyrkii lisäämään vuorovaikutteisuutta ja avoimuutta edistää markkinoiden toimivuutta kilpailuttamalla myös pienet hankinnat kehittää palvelua ja sen laatua yhdessä toimittajan kanssa sitoutuu sopimusaikaiseen yhteistyöhön arvostaa innovatiivisuutta kannustaa hankintojen sisällöllä ja tarjouskilpailujen valintakriteereillä palveluntuottajia innovatiivisuuteen sekä palvelujen ja toimintatapojen kehittämiseen

11 Hyvä tarjoaja… markkinoi ja kehittää palvelujaan aktiivisesti
selvittää asiakkaan tarpeet ja pyrkii vastaamaan niihin tuntee julkisissa hankinnoissa noudatettavat menettelytavat huolehtii liiketoimintaosaamisestaan esimerkiksi kustannuslaskenta, laadunhallinta ja kyky verkostoitua kehittää toimintaansa asiakkaiden tulevaisuuden tarpeet huomioiden pitää aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin pitää kiinni annetuista lupauksista edistää avoimuutta, luottamusta ja vuorovaikutteisuutta sitoutuu sopimusaikaiseen yhteistyöhön tilaajan kanssa

12 Kehittämisodotuksia PK -yritysten näkökulmasta
uusien hankintamenettelyjen käytännön selkiyttäminen tulkintaohjeet esim. asetuksilla ja/tai hankintaohjeilla sidosyksikköhankintojen ja kuntien välisen yhteistyön selkiyttäminen hankintaosaamisen nostaminen ydinosaamiseksi neuvontatoiminnan resurssien turvaaminen v perustetun kuntahankintojen neuvoston hyödyntäminen lainsäädännön noudattamisen valvonta valvovia viranomaisia ei ole nimetty kilpailuttamisen laiminlyönnistä puuttuvat säädökset suorahankintoja on vielä paljon

13 UUSI HANKINTALAKI TUTUKSI Lahti 18.1.2007
Hankinnat ovat mahdollisuus sekä julkiselle sektorille että yrityksille! Kiitos! Lainopillinen asiamies Anja Tuomola


Lataa ppt "UUSI HANKINTALAKI TUTUKSI Lahti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google