Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaalialan tehtävärakenne

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaalialan tehtävärakenne"— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaalialan tehtävärakenne
Ann-Mari Dufva

2 Sosiaalialan tehtävärakenteen määrittelyä
Sosiaalialan tehtävärakenteella tarkoitetaan ammattilaisten työtehtävien kohdentumista koulutuksesta saadun osaamisen mukaan. Työtehtävät linkittyvät toisiinsa palvelukokonaisuudeksi.

3 Sosiaalialan tehtävärakenne
Jokaisen työntekijän osaaminen on hyödynnetty työtehtävissä oikein – sosiaalityöntekijän, sosionomin ja lähihoitajan tehtäväkuvat vastaavat koulutuksesta saatua osaamista Tehtävärakenteella varmistetaan palvelun laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus eri ammattiryhmien osaamista yhdistämällä Sosiaalipalveluissa työskentelevien määrä on Tästä noin on sosionomeja (AMK).

4 Tehtävärakenne lainsäädännön viitekehyksessä
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Lain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun: 1) varmistamalla, että tässä laissa tarkoitetulla sosiaalihuollon ammattihenkilöllä on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, riittävä ammatillinen pätevyys ja ammattitoiminnan edellyttämät valmiudet sekä mahdollisuus kehittää ja ylläpitää ammattitaitoaan; 2) edistämällä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yhteistyötä ja tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen muodostamista asiakkaiden palvelutarpeet huomioon ottaen; 3) järjestämällä sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattitoiminnan valvonta. (Valvira – laillistettu ammattihenkilö)

5 Henkilöstön pätevyys lainsäädännön mukaan
Henkilöstön pätevyydestä säädetään laeissa Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon henkilöstön ammatillisesta koulutuksesta ja pätevyydestä säädetään laeissa ja asetuksessa. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994 Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994 Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 Valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 153/2016  

6

7 Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta
voimaan tulleen sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukainen neuvottelukunta on asetettu ajalle – Neuvottelukunnan päätehtävät ovat: seurata ja arvioida sosiaalihuollon ammattihenkilöiden osaamis- ja koulutustarpeita sekä edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden ammattitaidon ja koulutuksen kehittymistä, seurata ja arvioida sosiaalihuollon ammattihenkilöiden työnjaon kehittämistarvetta sekä edistää tarkoituksenmukaisen tehtävärakenteen muodostumista, seurata ja edistää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskinäistä ja viranomaisten välistä sekä asiakkaiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja sen kehittämistä

8 Sosiaalialan työn lähtökohtia
Ann-Mari Dufva

9 Sosiaalialan työn lähtökohtia
Sosiaalialan työtä - eriarvoisuuden poistamiseksi Asiakas, työmuodot ja työn tavoitteet sosiaalialan työn lähtökohtina

10 Sosiaalialan työn lähtökohtia
Tarkoituksena on turvata jokaiselle perustuslain mukainen oikeus ihmisarvoisen elämän edellyttämään välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Pyritään turvaamaan sekä yksilön, perheen että koko yhteisön hyvinvointi. Korostetaan sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäisyä, mikä edellyttää sosiaalisten näkökohtien huomioimista kaikissa yhteiskunnallisissa ratkaisuissa koulutus- ja työvoimapolitiikasta asuntopolitiikkaan. Sosiaalipalvelut ovat lakisääteisiä hyvinvointipalveluita

11 Sosiaalialan työn lähtökohdat (Helminen 2013)
Ulottuvuudet Ihminen / asiakas Sosiaalialan työmuodot Ihminen, asiakas ryhmässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa Elementit Ihmisen, asiakkaan - hyvinvointi - itsenäisyys - omatoimisuus -toimintakykyisyys - auttaminen - ymmärtäminen - tukeminen - ohjaus, neuvonta - tiedottaminen, tiedon välittäminen - rajaaminen, rajoittaminen - asioiden ajo, edunvalvonta - verkostointi, koordinointi, työn kehittäminen - tasa-arvo (eriarvoisuuden puuttuminen) - oikeudenmukaisuus - hyvä arki ja elämä

12 Sosiaalialan tehtävät
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014,15 § Sosiaalityö ”Sosiaalityöllä tarkoitetaan asiakas- ja asiantuntijatyötä, jossa rakennetaan yksilön, perheen tai yhteisön tarpeita vastaava sosiaalisen tuen ja palvelujen kokonaisuus, sovitetaan se yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan sen toteutumista ja vaikuttavuutta. Sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia, vahvistaa yksilöiden ja perheiden omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä.”

13 Sosiaalialan tehtävät
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014,16 § Sosiaaliohjaus ”Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen neuvontaa, ohjausta ja tukea palvelujen käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä.”

14


Lataa ppt "Sosiaalialan tehtävärakenne"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google