Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteistyösopimuksen laadinta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteistyösopimuksen laadinta"— Esityksen transkriptio:

1 Yhteistyösopimuksen laadinta
Itä- ja Keski-Suomen maakunnat

2 10 § Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalue
Maakuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on viisi yhteistyöaluetta. Yhteistyöalueelle laaditaan yhteistyösopimus. Pohjois-Savon maakunta hoitaa yhteistyösopimuksen laatimisen edellyttämät hallintotehtävät Itä- ja Keski-Suomessa.

3 16 § Maakuntien yhteistyösopimus
Sosiaali- ja terveydenhuollon alueelliseksi yhteensovittamiseksi on tehtävä yhteistyösopimus. Sopimus on laadittava valtuustokausittain. Sopimuksessa on huomioitava asiakkaiden tarpeet sekä 27§:n mukaiset sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet. Sopimuksen toteutumista on seurattava ja arvioitava vuosittain. Sopimusta on tarvittaessa muutettava.

4 Yhteistyösopimuksessa sovittava
Toimenpiteet palvelujen integraation ja yhdenvertaisen saatavuuden, asiakkaisen osallistumisoikeuksien ja vaikutusmahdollisuuksien samoin kuin kielellisten oikeuksien varmistamiseksi. Toimenpiteet vaikuttavan, laadukkaan ja kustannustehokkaan sekä asiakkaan valinnanvapauden huomioon ottavan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantorakenteen varmistamiseksi. Maakuntien työnajosta ja yhteistyöstä ympärivuorokautisen päivystyksen tuottamisessa siltä osin kuin sitä ei ole 11§ tai muualla säädetty.

5 Yhteistyösopimuksessa sovittava..
Ensihoidon ja muun toiminnan yhteensovittamisesta. Maakuntien työnjaosta ja yhteistyöstä muiden kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä tukipalvelujen järjestämisessä, muun toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista. Laajakantoisia ja merkittäviä investointeja koskevasta yhteistyöalueen investointisuunnitelmasta. Maakuntien yhteistyöstä ja työnjaosta koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämistoiminnan toteuttamisessa.

6 Yhteistyösopimuksessa sovittava
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan ja sähköisten palvelujen kehittämisestä ja asiakas- ja potilastietojen käytön yhteensovittamisesta sekä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain (634/2011) mukaisen alueellisen kokonaisarkkitehtuurin määrittelystä yhteistyöalueella. Häiriö ja poikkeustilanteisiin varautumisen edellyttämistä toimenpiteistä. Muusta sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä.

7 Sopimisen tarkoitus Työnjakojen on edistettävä asiakas- ja potilasturvallisuutta ja muuta laatua sekä Tarkoituksenmukaisen, kustannusvaikuttavan ja tehokkaan tuotantorakenteen toteutumista. Työnjaossa on lisäksi varmistettava, että yhteistyösopimuksen perusteella palveluja antavassa toimintayksikössä on tehtävän hoitamiseksi riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat ja osaaminen.

8 17 § Yhteistyösopimuksen valmistelu
Yhteistyösopimusta laadittaessa on otettava huomioon väestön hyvinvointi- ja terveysseurantatiedot sekä palvelutarpeet. Ennen yhteistyösopimuksen hyväksymistä maakuntien on kuultava sosiaali- ja terveysministeriötä. Maakuntien on hyväksyttävä yhteistyösopimus maakuntavaltuustoissaan. Hyväksytty yhteistyösopimus on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle.

9 Valtioneuvoston toimivalta
Voi päättää maakuntien yhteistyösopimuksesta ja sen sisällöstä sekä maakuntien välisestä työnjaosta, jos Maakunnat eivät pääse sopimukseen yhteistyösopimuksesta. Jos se ei ole 16 § mukainen. Maakuntien asukkaiden yhdenvertaisuus ja 4§:n mukainen palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä laatu, vaikuttavuus ja tuottavuus vaarantuvat yhteistyöalueella.


Lataa ppt "Yhteistyösopimuksen laadinta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google