Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus"— Esityksen transkriptio:

1 Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus
Mari Koivunen 2010

2 Tutkimuksen tarkoitus
Aina jokin tarkoitus tai tehtävä Joko kartoittava, kuvaileva, selittävä tai ennustava Yhteen tutkimukseen voi sisältyä useampia kuin yksi tarkoitus ja tarkoitus voi myös muuttua tutkimuksen edetessä

3 Kvantitatiivinen tutkimus
Korostetaan yleispäteviä syyn ja seurauksen lakeja Keskeistä johtopäätökset aiemmista tutkimuksista, aiemmat teoriat, hypoteesit, käsitteiden määrittely.. On tärkeää, että havaintoaineisto soveltuu määrälliseen , numeeriseen mittaamiseen. Usein valitaan koehenkilöt ja otanta; määritellään perusjoukko, johon tulosten tulee päteä, ja otetaan tästä perusjoukosta otos. Muuttujat muodostetaan taulukkomuotoon ja aineisto saatetaan tilastollisesti käsiteltävään muotoon.

4 Tutkimuksen käsitteiden valinta ja määrittely
Määrittele tärkeimmät käsitteet Mistä näkökulmasta tarkastelet tutkittavaa ilmiötä? Mitkä ovat peruskäsitteet? Jos esität useita määritelmiä samasta termistä, päädy johonkin valintaan ja perustele se.

5 Kvalitatiivinen tutkimus
Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen Kohteen tutkiminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, ja aineisto kootaan luonnollisissa, todellisissa tilanteissa. Ihminen tiedon keruun instrumenttina (omat havainnot ja keskustelut; lomakkeet ja testit) Aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu (ei teorian tai hypoteesin testaaminen lähtökohtana) Laadulliset metodit, kuten teemahaastattelu, osallistuva havainnointi, ryhmähaastattelut.

6 Tutkimuksen reliaabelius ja validius
Reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli mittauksen kykyä antaa ei-sattumanvaraista tietoa. Validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Luotettavuutta ja pätevyyttä tulisi jollakin tavalla aina arvioida. Luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttamisesta. Aineiston tuottamisen olosuhteet on kerrottava selvästi ja totuudenmukaisesti. Samoin paikoista, ajoista (esim. haastatteluissa), häiriötekijöistä, virhetulkinnoista ym.


Lataa ppt "Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google