Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TEORIALÄHTÖINEN (eli MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSPROSESSI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TEORIALÄHTÖINEN (eli MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSPROSESSI"— Esityksen transkriptio:

1 TEORIALÄHTÖINEN (eli MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSPROSESSI
D A Teoria 1 AIHE ILMIÖ TUTKIMUS- ONGELMA O1 Teoria 2 O2 O3 Teoria 3 TUTKIMUSPROSESSI

2 TEORIALÄHTÖINEN(eli MÄÄRÄLLINEN) TUTKIMUSPROSESSI
Aihe, aiheen rajaus, tavoitteet ja tarkoitus Työelämä/ T & K-hanke Kirjallisuuteen/ materiaaliin perehtyminen Teoreettinen viitekehys (näkökulma), keskeiset käsitteet Metodologia (Tieteenfilosofia) Muuttujat Tutkimus- ongelma Aineiston keruu- menetelmä (vrt.tut.ong.) Perusjoukko/ kohdejoukon valinta/ otanta Empiirisen aineiston keruu Aineiston analyysin suunnittelu Valmis dokumentti Pohdinta - Tulokset - Asiantuntijuus - Eettisyys - Luotettavuus Aineiston analyysi ja tulkinta (vrt. tut.ong ja teoriatausta) Johtopäätökset (vrt. tutk.ong, teoreettinen tausta) Tulokset ja niiden tulkinta Prosessin ja tulosten hyödyntäminen Ota huomioon opinnäytetyön ns. TUTKIMUSTYYPPI

3 TEORIALÄHTÖINEN (eli MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSPROSESSI)
Lähestytään ongelmaa tietystä, valitusta, teoreettisesta (teoria 1, 2, 3) näkökulmasta miten ko. teoreettinen näkökulma auttaa jäsentämään kyseistä tutkimusongelmaa. Esimerkiksi ongelman voi sijoittaa laadun, johtamisen tai elämänhallinnan kontekstiin ja johtamisen kyseessä ollessa teorian kohdille voi sijoittaa vaikka linjajohtamisen teorian, luovan johtamisen teorian tai yhteisöllisen johtaminen teorian. Kaikki teoriat lähestyvät johtamista ja selittävät johtamisen ilmiötä erilaisista näkökulmista. Mikään teoreettinen näkökulma ei selitä kaikkea eikä sovellu kaikkiin tutkimuksiin/opinnäytetöihin. Tärkeää on valita oikeat ”teoreettiset” työvälineet!!!!!

4 TOISIN SANOEN… Teorialähtöisessä opinnäytetyössä ollaan kiinnostuneita siitä, miten rajatun ilmiön tutkimus-ongelmaan voisi saada vastauksia tarkastelemalla sitä valitun teoreettisen näkökulman avulla. Tekijällä on tietty, perusteltu, ennakko-oletus, jonka mukaan valittu teoreettinen näkökulma voisi tuoda ilmiön tutkimusongelmaan vastauksia. Teoreettisen näkökulman soveltamisen tuottamat vastaukset kuvataan raportissa valitussa ilmiökentässä.


Lataa ppt "TEORIALÄHTÖINEN (eli MÄÄRÄLLINEN TUTKIMUSPROSESSI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google