Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppimisen ja koulunkäynnin tuki"— Esityksen transkriptio:

1 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
Tietoa huoltajille ERITYINEN TUKI TEHOSTETTU TUKI YLEINEN TUKI

2 TUEN KOLMIPORTAISUUS ERITYINEN TUKI Oppilaalle laaditaan HOJKS
(vaatii erityisen tuen päätöksen) tehdään intensiivisesti toisin TEHOSTETTU TUKI tehdään enemmän toisin YLEINEN TUKI Tehdään jotain lisää tai eri tavalla Laadukas perusopetus Oppilaalle laaditaan HOJKS (=henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) oppilas ja huoltaja osallistuvat Opettaja laatii pedagogisen selvityksen oppilasta ja huoltajaa kuullen Laaditaan aina oppimissuunnitelma oppilas ja huoltaja osallistuvat Yleinen tuki on Opettaja laatii pedagogisen arvion oppilasta ja huoltajaa kuullen Voidaan laatia oppimissuunnitelma (oppilas ja huoltaja osallistuvat) Kodin ja koulun yhteistyö

3 Porinakeskustelu Mistä huomaa, että lapsi tarvitsee tukea oppimiseen?
Millaista tukea lapsi voi tarvita oppimiseen ja koulunkäyntiin?

4 Kaikille oppilaille tarjottavat tukimuodot koulussamme (Yleinen tuki)
ERITYINEN TEHOSTETTU YLEINEN

5 Tuki voi liittyä esim. seuraaviin:
Opetustilanteen järjestelyt Opetusmenetelmät Materiaalit Välineet Koetilanteet Käyttäytymisen ja tunne-elämän tukeminen Kodin tuki Läksyihin liittyvät järjestelyt Tukiopetus Osa-aikainen erityisopetus Avustajapalvelut

6 Opetustilanteen järjestelyt
Muokkaa lista koulun käytäntöihin sopivaksi Esim. istumapaikka luokassa tehtävien pilkkominen osiin kuvien käyttö opetuksessa kuvallisten ohjeiden käyttö ohjeet pöytätasossa korvatulpat / kuulokkeet Mistä muusta voisi olla apua?

7 Opetusmenetelmät Muokkaa lista koulun käytäntöihin sopivaksi Esim.
monikanavainen opetus opetuksen tempo edellytysten mukainen mahdollisuus kertaamiseen opetusohjelmien käyttäminen kuvat ja kuvalliset ohjeet tukena osiin jaetut tehtävät

8 Materiaalit Muokkaa lista koulun käytäntöihin sopivaksi Esim.
sopivan tasoinen oppikirja monistukset värilliselle paperille (mikä väri) monisteiden fonttikoko tavanomaista suurempi värillinen, tekstin päälle laitettava kalvo äänikirjat oppilaalle eri oppiaineissa selkokirjallisuus alleviivauslupa

9 Välineet Muokkaa lista koulun käytäntöihin sopivaksi Esim.
tietokone (aineet, kokeet, muistiinpanot) sermi aktiivityyny pyörivä tuoli erilaiset kynät (kolmiokynä, tuppi) havaintovälineet (esim. kymmenjärjestelmävälineet)

10 Kokeen suorittaminen Muokkaa lista koulun käytäntöihin sopivaksi Esim.
suullinen täydentäminen/ kokonaan suullisesti avustajan/opettajan tukemana oppimateriaalia apuna käyttäen kysymysten / tehtävien jakaminen ennakkoon lisäaika tietokone kokeen pilkkominen ja tehtävien antaminen osina koealueen pilkkominen yhdistelmätehtävät (kielissä kuva – sana) erillinen tila /erityisopettajan luona monivalintakysymykset kertotauluruudukon/laskimen käyttö

11 Läksyihin ja kotitehtäviin liittyvät järjestelyt
Muokkaa lista koulun käytäntöihin sopivaksi Koulussa: läksytiedot huoltajalle esim. läksyvihkossa läksyjen karsiminen koulun tuki läksyjen tekemiseen; esim. läksykerho/koulussa päivän jälkeen tekeminen Kotona: läksyjen lukeminen ääneen muistilaput kotona esim. kielten sanat oppilaan oman vastuun tukeminen Mistä muusta voisi olla apua?

12 Käyttäytymisen ja tunne-elämän tukemiseen liittyvät järjestelyt
Muokkaa lista koulun käytäntöihin sopivaksi säännölliset kasvatuskeskustelut esim. kuraattorin konsultaatio ja/tai tukikäynnit palkitsemis-/sanktioperusteinen sopimus plus (+) / miinus (-) hymynaama–vihko tuntikohtainen palaute keskittymisestä yhteistyö koulun tasolla (esim. "avoimet ovet" naapuriluokkaan tai erityisopettajalle) kiusaamisen ehkäisemisen strategia, Kiva koulu riitojen selvittely ja sopiminen tuoreeltaan toimintaohjeet pulpetin kannessa, seinällä selkeät tuntirutiinit sopimukset kiukkutilanteisiin (toimintamalli) rauhoittumispaikka

13 Arvioinnissa huomioitavaa
Muokkaa lista koulun käytäntöihin sopivaksi mahdollisuus osaamisen monipuoliseen näyttämiseen arviointikeskustelu, sanallinen arviointi kielissä kirjoitusvirheiden huomiotta jättäminen (huomioitava, mitä asiaa koetehtävällä testataan) luki-virheiden huomiotta jättäminen

14 Tukiopetus annetaan oppilaan tarpeen mukaan
 voidaan myös ennakoida tulossa oleva vaikea asia yksilöllisesti suunnitellut tehtävät ja ohjaus tukiopetusta voi antaa oppilaan oma opettaja tai koulun muu opettaja voidaan antaa yksilöopetuksena tai ryhmässä tukiopetusta voidaan antaa myös oppilaan omalla äidinkielellä

15 Osa-aikainen erityisopetus
Muokkaa lista koulun käytäntöihin sopivaksi (yleisen ja) tehostetun tuen aikana kielelliset tai muut vaikeudet tai vaikeudet yksittäisessä oppiaineessa esim. matematiikka jaksoittain lukuvuoden aikana lisäksi säännölliset testaukset Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai joskus yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen yhteistyössä oppilaan opettajan kanssa.

16 OPPIMISSUUNNITELMA Oppimissuunnitelma on opettajan laatima suunnitelma oppilaan tuen järjestelyistä yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa Oppimissuunnitelma voidaan laatia yleisen tuen aikana ja se tulee laatia, mikäli oppilas saa tehostettua tukea <kuvaus koulun käytännöstä oppimissuunnitelman laatimisessa> Linkki asiakirjaan

17 SIIRTYMINEN TEHOSTETTUUN TUKEEN
Opettajalla tai huoltajalla herää huoli lapsen saaman tuen riittämättömyydestä Keskustellaan huolesta Tarvittaessa opettaja tekee arvion lapsen oppimisen ja koulunkäynnin sujumisesta (pedagoginen arvio). ERITYINEN TEHOSTETTU YLEINEN

18 PEDAGOGINEN ARVIO opettaja tai opettajat laativat kirjallisen pedagogisen arvion oppilasta ja huoltajia kuullen luokanopettaja tai -valvoja huolehtii tarvittavan tiedon keräämisestä muilta opettajilta (esim. aineenopettaja, erityisopettaja) kuvataan oppiminen ja koulunkäynti kokonaisuutena arvioidaan annetun tuen riittävyys ja vaikutus arvioidaan millaisilla muilla järjestelyillä oppilasta tulisi tukea (=mitä tarvitaan lisää) arvio käsitellään oppilashuoltoryhmässä, jossa päätetään tehostetun tuen aloittamisesta <Linkki asiakirjaan>

19 TEHOSTETTU TUKI Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja Opettaja, oppilas ja huoltaja laativat oppimissuunnitelman Yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet Osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen, joustavien opetusryhmien käytön ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu Oppimista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti ERITYINEN TEHOSTETTU YLEINEN

20 SIIRTYMINEN ERITYISEEN TUKEEN
Opettajalla tai huoltajalla herää huoli lapsen saaman tuen riittämättömyydestä Keskustellaan huolesta Tarvittaessa koulu tekee selvityksen lapsen oppimisen ja koulunkäynnin sujumisesta (pedagoginen selvitys) ERITYINEN TEHOSTETTU YLEINEN

21 PEDAGOGINEN SELVITYS Moniammatillisesti laadittu selvitys oppilaan etenemisestä sekä oppilaan saamasta tuesta ja kokonaistilanteesta Kuullaan oppilasta ja huoltajia Hankitaan tarvittaessa muita lausuntoja kuten psykologinen tai sosiaalinen tai muu selvitys Arvioidaan, millaisilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi jatkossa tukea Arvioidaan tarve oppiaineen / oppiaineiden yksilöllistämiseen <Linkki asiakirjaan>

22 ERITYISEN TUEN PÄÄTÖS Erityisen tuen päätös on hallinnollinen päätös
Päätöksessä päätetään mm. opetusryhmästä (yleisopetuksen luokka / erityisluokat), oppiaineiden yksilöllistämisestä Erityisen tuen päätöstä tarkistetaan 2. ja 6. vuosiluokan lopussa sekä aina kun tuen tarpeessa tapahtuu muutos  ERITYINEN TEHOSTETTU YLEINEN

23 HOJKS = Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan HOJKS Opettajat laativat HOJKS:in yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa HOJKS:ia päivitetään tarvittaessa, vähintään kerran lukuvuodessa <kuvaus koulun käytännöstä> Linkki asiakirjaan

24 Oppilashuoltoryhmä Oppilashuoltoryhmä koordinoi tukitoimia ja seuraa koko kouluyhteisön ja yksittäisten luokkien sekä oppilaiden hyvinvointia Huoltajalla on oikeus osallistua oppilashuoltoryhmän kokoukseen silloin kun siellä käsitellään lapsen asiaa <koulun käytänteet tiedottamisesta kun yksittäisen oppilaan asiaa käsitellään>

25 Oppilashuoltoryhmän jäsenet
<Lisää koulun oppilashuoltoryhmän jäsenet>

26 Koulunkäyntiä – yhdessä onnistuen
Tukimuotojen ja koulunkäynnin tukemisen tarkoituksena on, että jokainen oppilas saisi onnistumisen kokemuksia, edistyisi opinnoissaan ja kykenisi toimimaan yhteisön jäsenenä Yhteistyötä: Kodilla on ensisijainen vastuu lapsen kasvatuksesta ja koulu tukee kotien kasvatustehtävää vastaten omalta osaltaan oppilaan kasvatuksesta ja opetuksesta

27 Koti tukee koulunkäyntiä
Pidä yhteyttä kouluun ja opettajiin Ole kiinnostunut lapsen koulunkäynnistä Luo läksyrutiinit: aika, paikka, järjestelmällisyys Pidä huolta levosta, ravinnosta ja kouluvarusteista Osallistu oppimiskeskusteluihin ja vanhempaintapaamisiin Kannusta lasta koulunkäyntiin

28 Kysymyksiä ja ajatuksia vanhemmilta, yhteistä keskustelua
Esimerkkejä keskusteluaiheista: Miten kotona voidaan tukea lapsen koulunkäyntiä ja oppimista? Toiveita ja ajatuksia yhteistyöstä


Lataa ppt "Oppimisen ja koulunkäynnin tuki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google