Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Paikallissääntöjen muutos Vanha 3 § : Kuluttajayhdistyksen tarkoituksena on : - Koota kuluttaja-asemastaan kiinnostuneet ihmiset toimimaan etujensa puolesta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Paikallissääntöjen muutos Vanha 3 § : Kuluttajayhdistyksen tarkoituksena on : - Koota kuluttaja-asemastaan kiinnostuneet ihmiset toimimaan etujensa puolesta."— Esityksen transkriptio:

2 Paikallissääntöjen muutos Vanha 3 § : Kuluttajayhdistyksen tarkoituksena on : - Koota kuluttaja-asemastaan kiinnostuneet ihmiset toimimaan etujensa puolesta - Valvoa vapaan kansalaistoiminnan keinoin kuluttajien etuja ja oikeuksia yhteiskunnassa ja markkinoilla - Edistää oikeudenmukaisuuden ja kohtuuden periaatteita kulutuksessa - Edistää kuluttajatietoisuutta ja toimia ympäristön suojelemiseksi kuluttajapolitiikassa Uusi 3 §: Kuluttajayhdistyksen tarkoituksena on: - Vaikuttaa toimialueellaan palveluiden laatuun ja saatavuuteen - Valvoa kuluttajien etuja ja oikeuksien toteutumista markkinoilla sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa - Edistää kuluttajatietoisuuden ja kestävän kehityksen toteutumista - Parantaa kuluttajien taloudellista ja oikeudellista asemaa sopimusosapuolena

3 Paikallissääntöjen muutos Vanhat säännöt Tarkoituksensa toteuttamiseksi - tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja - Harjoittaa koulutus-, tiedotus-, julkaisu-, tutkimus- ja valistustoimintaa Uudet säännöt Tarkoituksensa toteuttamiseksi - Tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja - Harjoittaa koulutus-, tiedotus-, julkaisu-, neuvonta- ja muuta vastaavaa toimintaa - Vaikuttaa maankäytön suunnitteluun

4 Paikallissääntöjen muutos Vanha 3 § Kuluttajayhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä ja myyjäisiä sekä harjoittaa kioski-, kustannus- ja kirpputoritoimintaa. Tarvittaessa yhdistys hakee toiminnalleen asianmukaisen luvan. Kuluttajayhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion tavoittelemiseen siihen osallistuville eikä se saa muutenkaan muodostua pääasiassa taloudelliseksi. Uusi 3§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy kuluttajayhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävänä taloudellisesti vähäarvoisena.

5 Paikallissääntöjen muutos Vanha 4 § Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen tulee voimaan välittömästi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta taikka muutoin toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä. Kuluttajayhdistyksen hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan 6kk kuluessa maksun erääntymisestä lukien. Uusi 4 § Kuluttajayhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt.

6 Paikallissääntöjen muutos Vanha 5 § Jäsenmaksut : - Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta, maksutavasta ja –ajasta päättää yhdistyksen kokous Uudet säännöt - Sisältyy 7§:n ( yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat)

7 Paikallissääntömuutos Vanha 6 § (kaksi kokousta) Kuluttajayhdistyksen kokous: Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen lokakuun loppua. Kuluttajayhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamaansa asian käsittelyä varten vaatii. Uusi 5 § Kuluttajayhdistyksen kokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous ennen lokakuun loppua. ( jos vain yksi kokous, on se pidettävä ennen marraskuun loppua)

8 Paikallissääntöjen muutos Vanha 7§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Uusi 6 § Kuluttajayhdistyksen kokoukse(t) kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä vähintään kahta päivää ennen kokousta.

9 Paikallissääntömuutos Vanha 7 § jatkuu Kuluttajayhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään: - käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto - päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta - päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille Kuluttajayhdistyksen syyskokouksessa käsitellään: - toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle - Vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle - Valitaan hallituksen pj, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi - Valitaan hallituksen jäsenet - Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varajäsenet - Päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä maksutavasta ja - ajasta Kuluttajayhdistyksen kevätkokous tai tarvittaessa ylimääräinen kokous valitsee yhdistyksen edustajat Suomen Kuluttajaliiton edustajakokoukseen. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin voidaan valita suoritetaan suhteellinen vaali, jossa noudatetaan yhdistyslain 29§:n kolmannen momentin 1- kohdan määräyksiä. Uusi 7 § Kuluttajayhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään : - toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto - Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta - Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille Kuluttajayhdistyksen syyskokouksessa käsitellään : - Käsitellään toimintasuunnitelma ja vahvistetaan talousarvio seuraavalle vuodelle - Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi - Valitaan hallituksen jäsenet - Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt - Päätetään jäsenmaksun suuruudesta sekä maksutavasta ja -ajasta YHDISTYKSEN KOKOUS TEKE KAIKKI NE PÄÄTÖKSET, JOITA EI SÄÄNNÖISSÄ OLE MÄÄRÄTTY HALLITUKSELLE.

10 Paikallissääntömuutos Vanha 8 § Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kahdeksan muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Uusi 8§ Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy seuraavaan valintakokoukseen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kun pj:n tai vpj:n lisäksi paikalla on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

11 Paikallissääntömuutos Vanha 9§ Nimen kirjoittaminen - Kuluttajayhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja hallituksen määräämät henkilöt aina kaksi yhdessä - poistettu Yhdistyslain mukaan yhdistyksen puheenjohtaja kirjoittaa yhdistyksen nimen. Sääntöihin voidaan ottaa määräys, jonka mukaan hallitus voi antaa toimihenkilö(i)lle nimenkirjoitusoikeuden.

12 Paikallissääntömuutos Vanha 11§ Sääntömuutokset : Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ainoastaan kuluttajayhdistyksen kokouksen päätöksellä. Muutosehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutos on hyväksyttävä Suomen Kuluttajaliiton hallituksessa. Uusi 10§ Sääntömuutokset : Muutosehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutos on hyväksyttävä Suomen Kuluttajaliiton hallituksessa.

13 Paikallissääntömuutos Vanha 12 § Kuluttajayhdistyksen purkaminen: Kuluttajayhdistyksen purkamisesta päättää kuluttajayhdistyksen kokous. Purkamista koskeva ehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä. Kuluttajayhdistyksen jäljelle jäävät varat luovutetaan Suomen Kuluttajaliitolle. Uusi 12 § Kuluttajayhdistyksen purkaminen : Purkamista koskeva ehdotus hyväksytään, jos sitä on kannattanut vähintään 5/6 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Kuluttajayhdistyksen jäljelle jäävät varat luovutetaan suomen Kuluttajaliitolle.


Lataa ppt "Paikallissääntöjen muutos Vanha 3 § : Kuluttajayhdistyksen tarkoituksena on : - Koota kuluttaja-asemastaan kiinnostuneet ihmiset toimimaan etujensa puolesta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google