Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdistystoiminnan perusteet

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdistystoiminnan perusteet"— Esityksen transkriptio:

1 Yhdistystoiminnan perusteet
Maria Lilja ja Mikko Punkari Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

2 Mikä on sinun yhdistyksesi tarkoitus ja toimintamuodot?
Mikä yhdistys on? Yhdistys on ihmisten yhteenliittymä, jossa on vähintään kolme jäsentä Yhdistys on joukko ihmisiä, joilla on halu tehdä jotain yhdessä tai toimia jonkun asian puolesta yhdessä Jokainen yhdistys on perustettu jotakin tiettyä tarkoitusta varten Yhdistystoiminta ei tavoittele voittoa Yhdistys voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön Mikä on sinun yhdistyksesi tarkoitus ja toimintamuodot?

3 Kaiken perustana yhdistymisvapaus ja vapaaehtoisuus
Kaikki voivat vapaasti perustaa yhdistyksiä. Ihmisillä on oikeus pyrkiä jäseneksi yhdistykseen, olla kuulumatta yhdistykseen ja erota yhdistyksestä.

4 Näin perustat yhdistyksen
Valmistele yhdistyksen säännöt Laadi valmiiksi yhdistyksen perustamiskirja Järjestä perustava kokous Valmistele yhdistyksen mahdollinen rekisteröinti Voit rekisteröidä yhdistyksen tekemällä perusilmoituksen yhdistysrekisteriin. Ilmoitus voidaan tehdä sähköisesti tai paperisena. Yhdistysrekisteristä löydät erilaisia mallisääntöjä.

5 Mikä ero on rekisteröidyllä ja rekisteröimättömällä yhdistyksellä?
Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista Rekisteröidyn yhdistyksen toiminnan tulee olla järjestäytynyttä ja sen tulee toimia sääntöjensä mukaisesti noudattaen yhdistyslakia ja muuta lainsäädäntöä, joka mahdollisesti koskee yhdistyksen toimintaa Kun yhdistys on merkitty rekisteriin, lisätään sen nimeen lyhennys "ry”

6 Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen
Rekisteröimättömän yhdistyksen toimintaan osallistuvat tai toiminnasta päättävät henkilöt vastaavat henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

7 Yhdistyksen toimintaa sitovat säädökset
Yhdistyslaki Kirjanpitolaki ja -asetus Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen päätökset Yleiset yhdistystoiminnan käytännöt

8 Tunnetko yhdistyksesi säännöt?

9 Erilaisia kokouksia Yhdistyksen kokoukset Hallituksen kokoukset
Sääntömääräiset (vuosikokous tai syys- ja kevätkokous) Ylimääräiset Hallituksen kokoukset Hallitus toimeenpanee yhdistyksen kokouksen päätökset

10 Yhdistyksen kokous on pomo
Tärkeimmät päätökset tehdään yhdistyksen vuosikokouksessa, jonne jäsenistö kokoontuu päättämään yhdistyksen asioista. valitsee yhdistykselle hallituksen hyväksyy toiminnan linjat (seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion) myöntää vastuuvapauden hallitukselle käsittelee muut lain ja yhdistyksen sääntöjen määräämät asiat Milloin yhdistyksenne kokous on päätösvaltainen?

11 Hallituksen tehtävät Valmistella kokoukset
Panna täytäntöön kokousten päätökset Hoitaa juoksevat asiat Rahavarojen ja muun omaisuuden hoito Edustaa yhdistystä

12 Hallituksen valtuudet
Toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut yhdistyksen kokouksen päätökset antavat hallitukselle valtuudet ja rajat toimia. Tarvittaessa uusi yhdistyksen kokous koolle. Lakia ja yhdistyksen sääntöjä vastaan ei voi toimia.

13 Hallituksen jäsenen oikeussuoja
Eriävä mielipide – Mikäli päätös on hallituksen jäsenen mielestä laiton, tai rikkoo yhdistyksen sääntöjä ja periaatteita, on tehty väärässä järjestyksessä tai johon hallituksella ei ole valtuuksia, voi jäsen jättää eriävän mielipiteen. → vapautuu vastuusta Jääviys – Hallituksen jäsenen on syytä jäävätä itsensä itseään tai läheistä koskevissa päätöksissä

14 Yhdistyslaki (ja muut Suomen lait)
Jäsenet (vähintään 3 kpl) Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen päätökset (mm. tosu, budjetti) Yhdistyksen kokous Yleiset yhdistystoiminnan käytännöt ja hallituksen päätökset Hallitus

15 Yhdistyslaki uudistui 1.9.2010
Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen Yhdistyksen jäsenten yksimielinen päätös ilman muodollista kokousta Yhdistyksen hallituksen jäsenten tehtävien selventäminen Yhdistyksen tarkastus

16 Jäsenyydestä Jäseneksi haluavan on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle Jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa Kuka voi liittyä yhdistyksenne jäseneksi? Onko jäsenillänne velvollisuus suorittaa jäsenmaksuja? Millä perusteella jäsen voidaan yhdistyksessänne erottaa?

17 Yhdistysrekisteri-ilmoitukset Patentti- ja rekisterihallitukselle
PERUSTAMISILMOITUS perusilmoitukseen on liitettävä perustamiskirja ja säännöt sekä ilmoitettava yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja yhdistyksen nimenkirjoittajien täydellinen nimi, osoite, kotikunta ja henkilötunnus MUUTOSILMOITUS Muutosilmoitus tehdään yhdistysrekisteriin, kun rekisteröidyn yhdistyksen säännöt muuttuvat yhdistyksen nimenkirjoittajat vaihtuvat osoite muuttuu PURKAUTUMISILMOITUS Yhdistyslain mukaan yhdistysrekisteriin tehdyistä merkinnöistä on jokaisella oikeus saada tietoja.

18 Mikä on yhdistyksenne hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimikausi?
Hallituksen jäsenet Mikä on yhdistyksenne hallituksen jäsenten lukumäärä ja toimikausi?

19 Puheenjohtajuus on palkitseva tehtävä
Puheenjohtajan tehtäviä vetää hallituksen virallista työskentelyä vastaa toiminnan kokonaisuudesta johtaa koko yhdistyksen kehittämistä vastaa hallituksen sisäisestä toimivuudesta ja yhteishengestä

20 Sihteeri on yhdistyksen ”työmyyrä”
toimii hallituksen kokousten sihteerinä kirjaa päätökset ja laatii niistä pöytäkirjan valmistelee kokoukset yhdessä pj:n kanssa laatii esityslistat hoitaa sisäistä tiedotusta lähettää kokouskutsut, ylläpitää sähköpostilistoja jne. avaa yhdistykselle tulleet postit vastaa arkistoista kokoaa vuoden aikana kertyvät tärkeät paperit ja arkistoi tilintarkastuksen jälkeen edellisen vuoden aineiston ylläpitää jäsenrekisteriä/jäsenluetteloa yms.

21 Talousvastaava valvoo rahojen käyttöä
Talousvastaava hoitaa yhdistyksen raha-asioita. yhdistyksen käteiskassasta huolehtiminen, kassakirjanpito pankkiasioiden hoitaminen laskujen maksaminen kirjanpidon hoitaminen: kirjanpitomerkinnät, tositteista huolehtiminen, dokumentointi ja arkistointi tilinpäätöksen tekeminen

22 Mitä jokaisen hallituksen jäsenen tulisi tietää yhdistyksen raha-asioista?

23 Hallituksella vastuu yhdistyksen taloushallinnosta ja kirjanpidosta
”Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.”

24 Pitäkää talous kunnossa
Rahat ovat yhdistyksen varoja, joista hallituksella on vastuu Kaikki tulot ja menot merkittävä kirjanpitoon Yhdistys on aina kirjanpitovelvollinen Pankkitilin avaamiseen tarvitaan perustamispöytäkirja, rekisteritodistus ja pöytäkirjan ote päätöksestä, jossa kerrotaan tilinkäyttöoikeudesta Tilikausi on yksi vuosi Hallitus tekee ehdotuksen talousarviosta → yhdistyksen kokous käsittelee ja hyväksyy Hallitus ja taloudenhoitaja huolehtivat raha-asioista tilikauden aikana

25 Menoista aina hallituksen päätös
Jokaisesta menosta ja hankinnasta tulee löytyä hallituksen päätös (joko etu- tai viimeistään jälkikäteen) Maininta käytettävästä rahamäärästä Tarkka summa tai enimmäissumma Jos jostain menosta on jo olemassa päätös esim. edelliseltä vuodelta, ei siitä tarvitse päättää uudestaan Pitääkö pienistäkin menoista olla hallituksen päätös?

26 Muista kuitit! Tositteesta käytävä ilmi
mihin tarkoitukseen rahaa on käytetty paljonko rahaa on käytetty kenelle on maksettu milloin on maksettu (päiväys) Tositteessa on oltava merkintä sen hyväksymisestä.

27 Tilinpäätös kertoo, miten vuosi meni
Yhdistyksen täytyy tehdä jokaiselta tilikaudelta tilinpäätös. Miksi? Tilinpäätöksessä ilmoitetaan yhdistyksen tulot ja menot Tilinpäätös täytyy tehdä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun tilikausi loppuu Yhdistyksen hallitus on vastuussa siitä, että tilinpäätös ja toimintakertomus pitävät paikkansa. Yhdistyksen tilikaudesta täytyy tehdä tilintarkastus ja tilintarkastuskertomus täytyy liittää tilinpäätökseen. Tarkastuksessa selvitetään hallinnollisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, miten yhdistyksessä on toimittu ja hallinto järjestetty ja vastaako tilinpäätös olennaisilta osin yhdistyksen toimintaa ja taloudellista asemaa. Tilintarkastus vai toiminnantarkastus?

28 Kuka allekirjoittaa tilinpäätöksen?
Tilinpäätös käsitellään hallituksen kokouksessa ja sen allekirjoittavat ne toimessa olevan hallituksen jäsenet, jotka ovat läsnä tässä kokouksessa riittää, että tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen hallitus hallituksen jäsenen vastuun kannalta ei ole merkitystä sillä, onko hän itse allekirjoittanut tilinpäätöksen vai ei. Kukin hallitus vastaa oman toimikautensa aikaisesta hallinnosta ja toiminnasta.

29 Yhdistyksen kokous Joka vuosi yhdistyksen sääntömääräinen kokous päättää Jäsenmaksun suuruudesta Yhdistyksen talousarviosta Myöntääkö se vastuuvapauden hallitukselle edellisen vuoden osalta vastuuvapautta hallitukselle ei pidä myöntää, jos toiminnassa ja taloudessa on tullut esiin jotain epäselvää

30 Hallituksessa päätettäviä asioita
tilien avaaminen ja lopettaminen sekä tilien käyttöä koskevat valtuudet mahdolliset palkkaus- ja laina-asiat saadut avustukset mahdolliset muutokset talousarvioon poikkeamat talousohjesäännön määräyksistä

31 Kirjanpitoaineiston säilyttäminen
Säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä: kirjanpitokirjat ja tililuettelo. Säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä: tositteet ja taloushallintoa koskeva kirjeenvaihto.

32 Mistä tuloja? Jäsenmaksu Kannatusjäsenmaksut Lahjoitukset
Osallistumismaksut Avustukset Maksulliset yleisötilaisuudet Myyjäiset ja kirpputori Arpajaiset, rahankeräykset Paikalliset yritykset Yms.

33 Apua ja tukea yhdistystoiminnan kiemuroihin?
Aine- ja harrastejärjestöt voivat kysyä ylioppilaskunnasta neuvoa mm. seuraavissa asioissa: yhdistyslainsäädäntö sääntömuutokset yhdistyksen hallinto ja talous kokoustekniikka, kokousasiakirjojen laadinta toiminnan suunnittelu ja toteutus uuden yhdistyksen perustaminen ja rekisteröinti tel

34 PRH tarjoaa neuvontaa Yhdistysrekisterin neuvonta ja tietopalvelu
(09) Lakineuvonta (09)

35 Materiaalia yhdistystoiminnan tueksi

36 Kiitos aktiivisuudestanne!
Antoisia hetkiä yhdistystoiminnan parissa!


Lataa ppt "Yhdistystoiminnan perusteet"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google