Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvä seuran hallinto – ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvä seuran hallinto – ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon"— Esityksen transkriptio:

1

2 Hyvä seuran hallinto – ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon
O Seura - suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän perusta Seura on osa isompaa järjestelmää: yhdistys/osakeyhtiö, kunta ja valtio, lajiliitto, muut liitot, liikunnan ja urheilun aluejärjestö, Valo

3 Sisältö O Seuratoiminnan taustaa Seuran hallintojärjestelmä Hallitus Seuran jäsen Kurinpito ja esteellisyys

4 Taustaa O Seura olemme me – yhdessä päättäminen, yhdessä tekeminen (vai palvelulaitos, tavaratalo tai tuotantolaitos) Seuran omat säännöt ohjaavat, yhdistyslaki luo raamit – seura on itsenäinen, toimii yhteiskunnassa Hyvä hallinto on enemmän kuin säännöt ja lait

5 Seuratoiminnan kolme kehää
Urheiluseurojen toimintaedellytykset Kehä 2 Urheiluseuran toimivuus Kehä 1 Urheilu ja liikunta

6 Käytännön kysymyksiä - seuran hallinnon haasteita, miksi toimivuus kärsii?
O Parikeskustelu Kuka seurassa päättää? Miten hallitus toimii? Mitä on päätetty? Mitä pitää maksaa ja missä se päätetään? Kuuluuko olla jäsen? Mikä on jäsenyys? Mitä on tasapuolinen kohtelu seurassa? Hallituksen viestintäperiaatteet? Seuran palkalliset?

7 Omien sääntöjen tutkimista
O Rekisteröinti ja ilmoitukset Nimenkirjoittajat Seuran mallisäännöt

8 Seuran hallintojärjestelmä
O Jäsenkokous jäsenellä aloite-, läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus äänioikeutettu jäsen, valtakirjan käyttö kokoontuu fyysisesti (mallisäännöt) asialistaa: hallituksen valinta, tilintarkastajan/toiminnantarkastajan valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle, toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyntä, yhdistyksen kannalta huomattavan omaisuuden luovuttaminen tai muu merkittävä talouspäätös, yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen äänestys ja vaali Hallitus tai johtokunta

9 Seuran hallintojärjestelmä
O Jaostot ja joukkueet vanhempainkokoukset, vapaaehtoiset ja työsuhteiset (huom. toimitusjohtaja), muut toimijat Tilintarkastaja KHT, HTM/toiminnantarkastaja tase yli euroa liikevaihto yli euroa palveluksessa 3 henkilöä

10 Hallituksen tehtävät O Kokoonpano säännöissä (koko, varajäsenet) Hallituksen lakimääräiset tehtävät, tehtävät, jotka hallitus voi hoitaa ja muut tehtävät Yhdistyksen lakimääräinen edustaja, kokousten valmistelu ja päätöksien täytäntöönpano - ei laiton päätös, jäsenrekisteri, toiminnantarkastajan ja tilintarkastajan avustaminen, selvitysmies yhdistyksen purkautuessa Strategia, toimintasuunnitelma, toiminnan järjestäminen, jäseneksiotto, talouden ja omaisuuden hoito, riskien hallinta, viestintä, toimihenkilöiden palkkaaminen ja toiminnanjohtajan ohjaaminen ja valvominen sekä seuratoiminnan arviointi (vuosikertomus) ja kehittäminen meidän seuratoimintaopas Hallitus ei voi päättää niistä asioista, joista voidaan lain tai sääntöjen mukaan päättää vain yhdistyksen kokouksessa tai jotka ovat erityisen laajakantoisia asioita

11 Hallituksen vastuu ja toimintatapa
O Hallitus tekee päätöksensä ja vastaa niistä yhteisesti kollektiivina – delegointi osittain mahdollista Laissa ei säännöksiä hallituksen sisäisestä toiminnasta, suositus: kirjalliset toimintaperiaatteet hallitus tekee päätöksensä kokouksissaan (some) kokousta varten on yritettävä tavoittaa jokainen jäsen kokous on päätösvaltainen, kun puolet jäsenistä on saapuvilla hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii päätökset kirjataan

12 Hallituksen viestintä, seurajohto tutuksi
O Seura www sivuilla: hallituksen jäsenten esittely (yhteystiedot?) hallituksen päätehtävät hallituksen vuosikello hallitus tiedottaa palsta (hallituksen kokouksen pöytäkirjojen julkisuus) palaute mahdollisuus hallitukselle

13 Hallituksen jäsenen vastuu
O Hallituksen jäsenen vastuu (eriävä mielipide), selonottovelvollisuus, kollektiivinen vastuu – vastuuvapaus Parlamentaarinen vastuu Vahingonkorvausvastuu: velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimiessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttanut yhdistykselle tai on aiheuttanut vahinkoa yhdistyksen jäsenelle tai sivulliselle yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä rikkomalla Rikosoikeudellinen vastuu

14 Jäsenyys O Jäsenedellytyksistä voidaan määrätä yhdistyksen säännöissä (12v, 15v, 18v) Jäsenluokat kirjattava sääntöihin Jäsenyydelle ei ole asetettu alaikärajaa (säännöissä voidaan määrätä) Jäsenyys vaatii sekä jäseneksi liittyvän, että yhdistyksen toimia jäseneksi liittyvän on ilmaistava liittymistahtonsa yhdistykselle yhdistyksessä on tehtävä jäseneksi ottamisesta päätös (hallitus) Kellään ei ole oikeutta yhdistyksen jäsenyyteen vastoin yhdistyksen tahtoa Seurassa toimiminen ilman jäsenyyttä?

15 Jäsenluettelo O Hallitus vastaa luettelon pitämisestä jäsenluetteloon merkitään jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka jäsenet voivat tutustua jäsenluetteloon (ei kopioita) Huom! Henkilötietolain vaatimukset (tieto, joka liittyy yhdistykseen ja sen toimintaan)

16 Jäsen oikeudet ja velvollisuudet
O Oikeus osallistua päätäntävallan käyttämiseen Oikeus saada tietoja yhdistyksestä (yhdistyksen säännöt, yhdistyksen kokouksen pöytäkirjat ja tietoja jäsenluettelosta) Oikeus moittia yhdistyksen päätöksiä tuomioistuimessa (3 kk) Taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet yhdistyksen toimintaan Lojaalisuusvelvollisuus yhdistystä kohtaan Jäsenmaksuvelvollisuus ja muut sääntöjen mukaiset velvollisuudet pakolliset jäsen- ja muut maksut mainittava säännöissä (maksu kaikille - pakollinen) palvelumaksuja voidaan periä ilman sääntömainintaa (maksu palveluja käyttäville - vapaaehtoinen) Jäsenten on noudatettava yhdistyksen tekemiä päätöksiä Rekisteröidyissä yhdistyksissä jäsenillä ei ole vastuuta yhdistyksen tekemistä sitoumuksista

17 Jäsenen eroaminen ja erottaminen, eronneeksi katsominen
O Jäsenellä on aina oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa enintään vuoden mittainen irtisanomisaika (jäsenmaksu velvollisuus) kirjallinen ilmoitus hallitukselle, hallituksen puheenjohtajalle tai ilmoitus yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi Jäsen voidaan aina erottaa laissa mainitun perusteen nojalla: jäsenvelvollisuuden laiminlyönti jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä jäsen ei enää täytä lain tai yhdistyksen sääntöjen jäsenyysehtoja yhdistyksen ei tarvitse erottaa ketään, vaikka erottamisperusteet olisivat olemassa (sama kohtelu kaikille) Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta säännöissä määrätyn ajan

18 Erottamismenettely O Erottamisesta on tehtävä yhdistyksessä nimenomainen päätös, ellei säännöissä ole muuta määrätty, päätöksen tekevät jäsenet yhdistyksen kokouksessa Erottamispäätös on perusteltava - kuuleminen (ei jäsenmaksu) Erottaminen tehtävästä, mutta ei jäsenyydestä ylempi erottaa (hyvää hallintoa?) perustelu ja osallisten kuuleminen seuran oma riidanratkaisuvaliokunta (yhdistyksen kokous päättää)

19 Kurinpito O Sääntöketjutus tai sopimus Kurinpitoon sitouttaminen edellyttää, että etukäteen on määrätty, mistä teoista rangaistus voi tulla ja millaisia rangaistuksia voidaan käyttää Kuuleminen – oikeusturva

20 Esteellisyys O Henkilökohtainen esteellisyys jäsenen ja yhdistyksen välinen sopimus, jäsenen yksityinen etu tai lähipiirin etu on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa henkilökohtaisesti esteellinen ei saa osallistua äänestykseen eikä tehdä asiassa päätösehdotusta, voi osallistua keskusteluun Toimiasemakohtainen esteellisyys toimiasemaltaan esteellinen ei saa ottaa osaa äänestykseen päätettäessä tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä voi osallistua keskusteluun ja tehdä asiassa päätösehdotuksen

21 Huomioita O Tapaturmia sattuu, ei kenenkään syy – tapaturmavakuutus (Tuplaturva) – turvallisuussuunnitelma Hallinnon vastuuvakuutus, omaisuusturvavakuutus Tietosuoja: henkilörekisterit, pöytäkirjojen julkisuus Musiikin julkinen esittäminen Rahankeräyslupa, arpajaiset Rikosrekisteriote Urheilun oikeusturvalautakunta Kokouskäyttäytyminen Liittojen omat hyvä hallinto julkaisut

22 Valon pääyhteistyökumppanit


Lataa ppt "Hyvä seuran hallinto – ensiaskeleet seuratoiminnan hallintoon"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google