Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu (työpaperi) Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto, Turku 15.4.2010 Diak AMK-tutkinto YAMK-tutkinto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu (työpaperi) Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto, Turku 15.4.2010 Diak AMK-tutkinto YAMK-tutkinto."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu (työpaperi) Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto, Turku Diak AMK-tutkinto YAMK-tutkinto 2010 Kevät 2010, P.K.

2 AMK -tutkinto on tasoa 6 (kandidaattitaso)
Diakissa tapahtuvan osaamisen arvioinnin eurooppalainen ja kansallinen tausta Arviointikriteerit pohjautuvat ammattikorkeakoulutuksen yleisiin ja koulutusalakohtaisiin kompetensseihin sekä Tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaiseen (EQF) ja kansalliseen (NQF) viitekehykseen joissa määritellään eri koulutustasojen tuottama valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden osaamisen AMK -tutkinto on tasoa 6 (kandidaattitaso) YAMK -tutkinto on tasoa 7 (maisteritaso) Kevät 2010, P.K.

3 NQF, taso 6 (amk-tutkinto, yliopiston kandidaatti)
Hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, keskeisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioiminen. Opiskelija ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat. Opiskelija myös hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi. Kevät 2010, P.K.

4 NQF, taso 6, jatkoa Opiskelija kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työskentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä sekä hän kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäris-töissä. Opiskelijalla on perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä ja hän kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten henkilöiden ja ryhmien kehityksestä sekä hänellä in valmius jatkuvaan oppimiseen. Opiskelija osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kevät 2010, P.K.

5 NQF, taso 6, jatkoa Opiskelija kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Etunimi Sukunimi

6 NQF, taso 7 (YAMK -tutkinto, yliopiston maisteri)
Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana. Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti. Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja. Kevät 2010, P.K.

7 Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä.
NQF, taso 7, jatkoa Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymis-tapoja. Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä. Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa. Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä. Etunimi Sukunimi

8 Valmius jatkuvaan oppimiseen.
NQF, taso 7, jatkoa Valmius jatkuvaan oppimiseen. Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle. Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Etunimi Sukunimi

9 NQF:n osaamisvaatimusten soveltaminen (OPM:n seminaari 10.12.2009)
Tutkinnossa voi olla elementtejä useilta viitekehyksen tasoilta, nämä sijoittuu siihen tutkinnon osaan, mihin kokonaisuutena parhaiten sopivat Viitekehyksen taso kuvaa tutkinnon yleistä tasoa Ei kuvaa alinta tutkinnon myöntämisen tasoa Diakin arviointikriteereissä tasojen 6 ja 7 vaati- mukset sijoittuvat 1-5 arvosanoihin opintojen loppuvaiheen kriteereihin Etunimi Sukunimi

10 Osaamisen arviointikriteerit Diakissa, yleistä
Arviointikriteerien osaamisalueet määräytyneet EQF:n ja NQF:n vaatimuksista, ammattikorkeakoulujen yleisistä ja alakohtaisista kompetensseista; lisätty Diakin strategian mukainen näkökulma EQF:ssä ja NQF:ssä oppimistulokset määritellään tietoina, taitoina ja pätevyyksinä Arviointikriteerien taustalla osaamisperustainen ops Arviointikriteereitä käytetään oppimisprosessin päättyessä peilaten opintokokonaisuuden tavoitteita ja opintojen kyseisen vaiheen arviointikriteereitä opiskelijan osaamiseen Etunimi Sukunimi

11 Diakilaiset osaamisen arviointikriteerit käytännössä
Arviointi kohdistuu kuuteen eri alueeseen: 1) Oman alan ja lähialojen käsitteiden ja ilmiöiden osaaminen (sisältää myös viestinnän) 2) Tiedonhankintaosaaminen (tiedonhallinta- ja hankintaosaaminen ja viestintä) 3) Alan asiantuntijatehtävissä toimiminen ja ongelmanratkaisu –osaaminen 4) Ammatillinen vuorovaikutusosaaminen (ryhmä- ja johtamis-osaaminen) (ammatillinen vuorovaikutus- ja johtamisosaaminen) 5) Yhteiskunnallinen ja eettinen osaaminen 6) Itseohjautuvuus ja oppiminen (jota ei arvioida numeerisesti) Etunimi Sukunimi

12 … arviointikriteerit käytännössä
Arviointikriteerit kuvattu yleisellä tasolla tarkempi määrittely opintokokonaisuuksittain (toteutussuunnitel-mat) Osaamisalueiden arviointikriteerit on laadittu koulutuksen kolmeen eri vaiheeseen: 1) alkuvaiheeseen (1-3 lukukausi) 2) keskivaiheeseen (4-6 lukukausi) 3) loppuvaiheeseen (7-8 lukukausi) Arviointikriteereitä käytetään erityisesti ammatillisen osaamisen ja opiskelijoiden kokonaisosaamisen arviointiin Kieliopinnoissa ja opinnäytetöissä omat arviointikriteerit Etunimi Sukunimi

13 … arviointikriteerit käytännössä
Osaamisen tulos on kuvattu tasoilla 1 (tyydyttävä), 3 (hyvä) ja 5 (kiitettävä): Tason 5 osaaminen sisältää kyseisen tason kuvauksen mukaisen osaamisen lisäksi myös tasojen 1 ja 3 osaamisen Tason 3 osaaminen sisältää kyseisen tason kuvauksen mukaisen osaamisen lisäksi myös tason 1 osaamisen Opiskelijan osaamistuloksen määräytyminen tietylle tasolle on tulosta kokonaisuuden arvioinnista, ei siis edellytä kaikkien (6) osaamisalueiden samanaikaista sijoittumista samalle tasolle Eri opintokokonaisuuksissa voivat painottua tietyt valitut osaamisalueet Etunimi Sukunimi

14 … arviointikriteerit käytännössä
Arvosanan muodostuminen (huom. kussakin opintokoko-naisuudessa sovitusti painottuvien kriteerien osalta): Arvosana 5, kun osaaminen on kriteerien mukaista Arvosana 4, kun osaaminen on osin 5 kriteerin mukaista Arvosana 3, kun osaaminen on kriteerien mukaista Arvosana 2, kun osaaminen on 1 + osin 3 kriteerin mukaista Arvosana 1, kun osaaminen on 1 kriteerin mukaista Ei arvosanaa / hyväksymismerkintää, kun 1 tason osaamista ei ole saavutettu Etunimi Sukunimi

15 … arviointikriteerit käytännössä
Loppuvaiheen opintojen arvosana 1 on tutkinnon myöntämisen (alin) taso, jolloin kaikkien osaamisalueiden täytyy olla saavutettu vähintään tasolla 1  Osaamisen arviointi on sekä opiskelijan että opettajan apuväline, joka suuntaa opiskelua kokonaisuuksien hallintaan ja sitoo yksittäiset opintokokonaisuudet ja lukuvuositeemat toisiinsa  Arviointikriteereitä tullaan tarkentamaan käytöstä saatujen palautteiden jälkeen Etunimi Sukunimi


Lataa ppt "Osaamisen arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu (työpaperi) Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto, Turku 15.4.2010 Diak AMK-tutkinto YAMK-tutkinto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google