Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VALMIUS JA PELASTUSTOIMINTA PELASTUSSUUNNITELMAT

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VALMIUS JA PELASTUSTOIMINTA PELASTUSSUUNNITELMAT"— Esityksen transkriptio:

1 VALMIUS JA PELASTUSTOIMINTA PELASTUSSUUNNITELMAT
Raimo Aarnio VALMIUS JA PELASTUSTOIMINTA Mitä opimme TYKS:n sairaalapalosta ja miten sairaalapalo vaikutti toimintaamme PELASTUSSUUNNITELMAT

2 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU EIHÄN MEILLÄ VOI MITÄÄN SATTUA ???
Raimo Aarnio VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU EIHÄN MEILLÄ VOI MITÄÄN SATTUA ???

3 Olemmeko varautuneet, jos jotain sattuu VAI VOIKO SITTENKIN ???
Raimo Aarnio VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Pitkäniemen sairaala – Nokia Klo 23:18 Olemmeko varautuneet, jos jotain sattuu VAI VOIKO SITTENKIN ???

4 Raimo Aarnio 0440 123112 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Lähteet / pelastuslaki 379/ 14 § Omatoiminen varautuminen Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: 1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä; 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa; 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastus-toimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät; 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

5 Raimo Aarnio 0440 123112 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Lähteet / pelastuslaki 379/ 15 § Pelastussuunnitelma Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa.

6 Raimo Aarnio 0440 123112 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Lähteet / pelastuslaki 379/ 15 § Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä; 2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä; 3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi; 4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kohteista, joihin on laadittava pelastussuunnitelma.

7 Raimo Aarnio 0440 123112 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Lähteet / pelastuslaki 379/ 18 § Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa Sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina. Jatkuu

8 Raimo Aarnio 0440 123112 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Lähteet / pelastuslaki 379/ 18 § Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa Edellä 1 momentin mukaisella toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa kuntaa ja muuta julkisoikeudellista yhteisöä. Toiminnanharjoittajalla tarkoitetaan myös yritystä ja muuta yhteisöä, joka kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhteisön kanssa tehdyn sopimuksen perusteella tai muutoin vastaa tai huolehtii hoitolaitoksen ylläpidosta tai palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä.

9 Raimo Aarnio 0440 123112 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Lähteet / pelastuslaki 379/ 19 § Poistumisturvallisuusselvitys Edellä 18 §:ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan on laadittava selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä (poistumisturvallisuusselvitys). Rakennusluvan yhteydessä kohteeseen laadittu turvallisuusselvitys vastaa poistumisturvallisuusselvitystä. Poistumisturvallisuusselvitys on laadittava ennen toiminnan aloittamista ja päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti. Poistumisturvallisuusselvitys ja sen muutokset on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun arvion tekemistä varten. Poistumisturvallisuusselvitys on toimitettava lisäksi tiedoksi rakennusvalvontaviranomaiselle.

10 Raimo Aarnio 0440 123112 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Lähteet / pelastuslaki 379/ 20 § Poistumisturvallisuuden arviointi ja poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma Alueen pelastusviranomaisen tulee arvioida poistumisturvallisuusselvityksen perusteella, täyttääkö poistumisturvallisuus 18 §:ssä säädetyt vaatimukset. Ennen 1 momentissa tarkoitetun asian ratkaisemista alueen pelastusviranomainen voi velvoittaa toiminnanharjoittajan määräajassa täydentämään 19 §:ssä tarkoitettua poistumisturvallisuusselvitystä ja toteuttamaan yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa kohteessa poistumiskokeen. Jos poistumisturvallisuus ei täytä 18 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, toiminnanharjoittajan tulee laatia alueen pelastusviranomaisen asettamassa määräajassa suunnitelma poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi.

11 Raimo Aarnio 0440 123112 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Lähteet / pelastuslaki 379/ 21 § Poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys Jos toiminnanharjoittajan 20 §:n 3 momentin mukaisesti suunnittelemilla toimenpiteillä ei voida saattaa kohteen poistumisturvallisuutta vaatimusten mukaiseksi, alueen pelastusviranomaisen on annettava 81 §:n mukainen korjausmääräys, jonka yhteydessä voidaan myös määrätä 82 §:n mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

12 Raimo Aarnio 0440 123112 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Lähteet / pelastuslaki 379/ 82 § Erityiset turvallisuusvaatimukset Kohteeseen, jossa harjoitettu toiminta tai olosuhteet aiheuttavat henkilö- tai paloturvallisuudelle tai ympäristölle tavanomaista suuremman vaaran, alueen pelastusviranomainen voi, jos se on välttämätöntä, määrätä toiminnanharjoittajan hankkimaan tarkoituksenmukaista sammutuskalustoa ja muita pelastustyötä helpottavia laitteita tai asentamaan automaattisen sammutuslaitteiston taikka ryhtymään kohteessa muihin välttämättömiin toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä ihmisten ja omaisuuden turvaamiseksi onnettomuuden varalta. Alueen pelastusviranomaisen tulee kuulla maankäyttö- ja rakennuslain 124 §:ssä tarkoitettua kunnan rakennusvalvontaviranomaista valmisteltaessa 1 momentissa tarkoitettua määräystä kohteessa edellytettävistä turvallisuusvaatimuksista, jos turvallisuusvaatimusten toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa tai toimenpidelupaa.

13 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
Pystyykö asukas/potilas itse poistumaan asunnosta/huoneesta Raimo Aarnio VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU EHTIVÄTKÖ AUTTAJAT AJOISSA -pelastaminen syttyneestä huoneesta 2-3 minuutissa -evakuointi potilasosastosta enintään 15 minuutissa -evakuointi naapuriasunnoista 30 tai 60 minuutissa NAAPURIOSASTO min ”Osasto Hoivala" EI 60 OSASTO 15 min. HUONE 2-3 min. EI 15 EI 60 EI 60

14 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
Raimo Aarnio VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Palokunnan suorittaman pelastamisen aikakaavio Palokunnan pelastamisaika Palokunnan selvitysaika Palokunnan ajoaika Palokunnan lähtöaika Ilmoituksen käsittelyaika Ilmoitusaika Havaitse-misaika Tulipalo syttyy Tulipalo havaitaan Ilmoitus hätäkes- kukseen Palokunta hälytetään Palokunta lähtee kohteeseen Palokunta saapuu kohteeseen Pelastustoi-minta alkaa kohteessa Pelastustoi-minta suoritettu Palokunnan toimintavalmiusaika

15 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
Pystyykö asukas/potilas itse poistumaan asunnosta/huoneesta Raimo Aarnio VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU EHTIVÄTKÖ AUTTAJAT AJOISSA -pelastaminen syttyneestä huoneesta 2-3 minuutissa -evakuointi potilasosastosta enintään 15 minuutissa -evakuointi naapuriasunnoista 30 tai 60 minuutissa Milloin palokunta aloittaa pelastustoimet

16 Palokunnan saapuminen kohteeseen kestää aina liian kauan
Raimo Aarnio VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Pystyykö henkilökunta aloittamaan pelastustoimenpiteet riittävän nopeasti ja tehokkaasti Palokunnan saapuminen kohteeseen kestää aina liian kauan

17 Raimo Aarnio -

18 EVAKUOINNIT / VARSINAIS-SUOMI 2012
Raimo Aarnio EVAKUOINNIT / VARSINAIS-SUOMI 2012 -

19 Raimo Aarnio 0440 123112 EVAKUOINNIT / VARSINAIS-SUOMI 2012
EVAKUOINNIT / VARSINAIS-SUOMI 2012 AIEMMIN KUNTIEN OLI LAADITTAVA EVAKUOINTISUUNNITELMAT (VÄESTÖNSUOJELU- JA PALOVIRANOMAISET) Valmiusevakuointi (erikseen määrätyt kunnat) Suojaväistösuunnitelma (kaikki kunnat) Vastaanotto- ja sijoitussuunnitelmat (erikseen määrätyt kunnat)

20 EVAKUOINNIT / VARSINAIS-SUOMI 2012
Raimo Aarnio EVAKUOINNIT / VARSINAIS-SUOMI 2012 Forecasting and optimization are complex Come on! It can‘t go wrong every time... -

21 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
Raimo Aarnio VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Valmiuslaki 1552 / 2011 / Varautuminen 12 § Varautumisvelvollisuus Valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muilla toimenpiteillä varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

22 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
Raimo Aarnio VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Suunnittelmien laadinnan tasot Kaavio normaaliolojen, häiriötilanteiden ja poikkeusolojen eroista Normaaliolojen lainsäädäntö ja niiden antamat toimivaltuudet Kriisilainsäädäntö sekä sen mahdollistamat erityistoimivaltuudet Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Pelastuslaki 379/2011 Valmiuslaki 1552/2011/12§ Pelastussuunnitelmat Valmiussuunnitelmat

23 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
Raimo Aarnio VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU VARAUTUMINEN 2010 NORMAALIOLOISSA esiintyvät uhkat on voitava ehkäistä ennakolta sekä tarvittaessa torjua, ja niiden vaikutuksista on voitava toipua normaaliolojen säädöspohjalla ja voimavaroilla. Normaaliolot (Erityistilanteet) HÄIRIÖTILANTEISSA valtiojohdon ja viranomaisten on ryhdyttävä erityisiin toimiin ja tiivistettyyn yhteistyöhön uhkan ehkäisemiseksi ennalta ja siitä selviämiseksi. Häiriötilanteiden takia on mahdollisesti otettava käyttöön lisäresursseja ja erityistilanteiden toimivaltuuksia, jotka sisältyvät normaaliolojen säädöksiin. Häiriötilanne saattaa edellyttää myös säädösten tarkastamista. Häiriötilanteet (Erityistilanteet) POIKKEUSOLOJA ovat valmiuslaissa ja puolustilalaissa säädetyt tilanteet, joiden hallitseminen ei ole mahdollista viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin ja resurssein. Poikkeusolot (Erityistilanteet)

24 civil defence civil protection valmiussuunnittelu poikkeusolot
Raimo Aarnio valmiussuunnittelu poikkeusolot pelastustoiminta poikkeusoloissa civil defence väestönsuojelu pelastustoiminta sodan aika rauhan aika väestön suojelu väestön suojaaminen varautuminen civil protection pelastuspalvelu normaaliolot häiriötilanteet

25 Raimo Aarnio 0440 123112 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010 Valtioneuvoston periaatepäätös

26 VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU
Raimo Aarnio VALMIUS- JA PELASTUSSUUNNITTELU voimahuollon vakavat häiriöt tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt yhdyskuntatekniikan vakavat häiriöt elintarvikehuollon vakavat häiriöt rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava rikollisuus rajaturvallisuuden vakavat häiriöt poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus sotilaallisen voiman käyttö. 

27 Raimo Aarnio 0440 123112 Yhteiskunnan häiriötilanteet 2012
Yhteiskunnan häiriötilanteet 2012 Sähkökatkos pimensi Lapin keskussairaalan Rovaniemellä

28 Raimo Aarnio 0440 123112 Yhteiskunnan häiriötilanteet 2012
Yhteiskunnan häiriötilanteet 2012 Sähkökatkos pimensi Lapin keskussairaalan Rovaniemellä Lapin eilinen sähkökatkos aiheutti kriisitilanteen Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä. Sairaala pimeni osittain, eikä varavoimajärjestelmää saatu toimimaan. Sähköt olivat poikki n.45 minuuttia Sairaanhoitopiirin mukaan katkos vaikeutti työskentelyä muun muassa leikkaussalissa ja teho-osastolla, joissa koneet korvattiin käsikäyttöisillä laitteilla. Kriittisiä potilaita varauduttiin jo siirtämään muihin sairaaloihin. Henkilövahingot kuitenkin vältettiin.

29 Poistumisturvallisuuslevitys 2012
RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä (Luonnos) uudet mennessä vanhat mennessä tai toiminnan muuttuessa Poistumisturvallisuuslevitys 2012

30 RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio 0440 123112
Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä (Luonnos) 15 § Pelastussuunnitelma Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä. Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä 18 §:ssä tarkoitetun hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa. Lähteet / pelastuslaki 379/2011

31 RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio 0440 123112
Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä (Luonnos) 14 § Omatoiminen varautuminen Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä; 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa; 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastus-toimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät; 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. Lähteet / pelastuslaki 379/2011

32 RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio 0440 123112
Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä (Luonnos) Lähteet / pelastuslaki 379/2011 112 § Voimaantulosäännös Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2011. Tällä lailla kumotaan pelastuslaki (468/2003), pelastustoimen alueiden muodostamisesta annettu laki (1214/2001) sekä ihmishenkeä pelastettaessa sattuvan tapaturman korvaamisesta annettu laki (158/1935). 6) tämän lain voimaan tullessa ( ) käytössä olevissa hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumiseen kuuluvissa rakennuksissa ja tiloissa tämän lain 19 §:ssä tarkoitettu poistumisturvallisuusselvitys on laadittava ja toimitettava alueen pelastusviranomaiselle vuoden ( ) kuluessa lain voimaantulosta;

33 RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio 0440 123112
Valtioneuvoston asetus poistumisturvallisuusselvityksestä (Luonnos) Lähteet / pelastuslaki 379/2011 7) tämän lain voimaan tullessa ( ) käytössä olevissa hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumiseen kuuluvissa rakennuksissa ja tiloissa, joihin on tehty ennen tämän lain voimaantuloa pelastusviranomaiselle toimitettu kumotun pelastuslain mukainen pelastussuunnitelma ja sen osana kumotun pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (787/2003) 10 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys siitä, miten rakennuksessa tai tilassa olevien heikentynyt toimintakyky otetaan huomioon vaaratilanteisiin varautumisessa, tulee edellä 6 kohdassa säädetystä poiketen laatia tämän lain 19 §:ssä tarkoitettu poistumisturvallisuusselvitys ensimmäisen kerran vasta toiminnanharjoittajan vaihtuessa tai toiminnan muuttuessa olennaisesti, kuitenkin kolmen vuoden kuluessa ( ) tämän lain voimaantulosta, jollei alueen pelastusviranomainen erityisestä syystä määrää poistumisturvallisuusselvitystä tehtäväksi aiemmin;

34 Poistumisturvallisuuslevitys 2012 Varautuminen on viisautta
RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio Luonnos Poistumisturvallisuuslevitys 2012 Varautuminen on viisautta JOHN STEINBECK: ”Kyky tänään ajatella erilailla kuin eilen erottaa viisaan itsepäisestä”

35 Poistumisturvallisuuslevitys 2012
RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio Luonnos Poistumisturvallisuuslevitys 2012 1 § Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan pelastuslaissa (379/2011) tarkoitetun poistumisturvallisuusselvityksen laadintaan ja päivittämiseen Poistumisturvallisuusselvitystä laadittaessa toiminnanharjoittajan on otettava huomioon pelastuslain 15 §:ssä tarkoitettu kohteen pelastussuunnitelma.

36 Poistumisturvallisuuslevitys 2012
RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio Luonnos Poistumisturvallisuuslevitys 2012 2 § Perustiedot Poistumisturvallisuusselvityksessä on oltava kohteen toiminnasta seuraavat tiedot: Toiminnanharjoittajan nimi, toiminimi ja yhteystiedot Kohteen tarkka osoite Palvelun sisältö ja tuottamistapa Asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden määrä ja tilojen mukaan jaoteltuna Henkilökunnan määrä eri ajankohtina

37 Poistumisturvallisuuslevitys 2012
RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio Luonnos Poistumisturvallisuuslevitys 2012 2 § Perustiedot Poistumisturvallisuusselvityksessä on oltava rakennuksesta ja toiminnassa käytettävistä tiloista seuraavat tiedot: Rakennuksen paloluokka Kuvaus sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyistä, jotka on tehty tulipalon nopean havaitsemisen, sammuttamisen, avun hälyttämisen ja henkilöiden pelastamisen edellytysten turvaamiseksi. Selvitykseen on liitettävä: Rakennuslupapäätös Asemapiirros sekä toiminnassa käytettävien tilojen pohjapiirros, jossa esitetään huoneiden käyttötarkoitus, palo-osastot, osiin jako, poistumisreitit ja pelastustiet

38 Poistumisturvallisuuslevitys 2012
RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio Luonnos Poistumisturvallisuuslevitys 2012 3 § Selvityksen sisältö Toiminnanharjoittajan tulee osoittaa, että pelastuslain 18 §:n 1 momentin säädetty turvallisen poistumisen vaatimus täyttyy. Tässä tarkoituksessa poistumisturvallisuusselvityksessä tulee selvittää: Millä tavoin asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky vaikuttaa poistumiseen tulipalossa ja muussa vaaratilanteessa Tapahtuuko asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden poistuminen oma-aloitteisesti, henkilökunnan avustuksella, vai henkilökunnan ja pelastuslaitoksen avustuksella.

39 Poistumisturvallisuuslevitys 2012
RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio Luonnos Poistumisturvallisuuslevitys 2012 3 § Selvityksen sisältö 3) Mitkä ovat henkilökunnan ja mahdollisen muun ulkopuolisen avun toimintavalmiudet 4) Pelastuslaitoksen pelastustoiminnan edellytykset Miten kauan kestää asukkaiden tai hoidettavien henkilöiden poistuminen eri huoneista ja palo-osastosta turvalliseen paikkaan Selvityksen tulee kattaa vähintään asuin- ja yöpymistilat ja mahdolliset muut oleskelutilat, sekä näihin liittyvät poistumisreitit Vaativaan hoitoon tarkoitetut tilat käsitellään selvityksessä erikseen, jos niiden poistumisturvallisuusjärjestelyt poikkeavat merkittävästi muiden tilojen järjestelyistä

40 Luonnos Poistumisturvallisuuslevitys 2012
RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio Luonnos Poistumisturvallisuuslevitys 2012 4 § Poistumisturvallisuusselvityksen päivittäminen Toiminnanharjoittajan on pidettävä poistumisturvallisuusselvityksen tiedot ajan tasalla. Tiedoissa tapahtuneet muutokset on tarvittaessa otettava huomioon poistumisjärjestelyissä. Toiminnanharjoittajan tulee poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä arvioida onko toiminnassa, rakennuksessa tai rakennuksen turvallisuusjärjestelyissä tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat 3 §:n tarkoitettuihin tietoihin.

41 Luonnos Poistumisturvallisuuslevitys 2012
RA Turvallisuuspalvelut Raimo Aarnio Luonnos Poistumisturvallisuuslevitys 2012 4 § Poistumisturvallisuusselvityksen päivittäminen Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa päivitetty selvitys pelastuslain 19 §:n mukaisesti alueen pelastusviranomaiselle sekä tiedoksi rakennusvalvontaviranomaiselle. Jos poistumisturvallisuusselvityksen tietoihin ei ole tullut muutoksia, toiminnanharjoittaja toimittaa tätä koskevan kirjallisen ilmoituksen alueen pelastusviranomaiselle. Rakennusluvan yhteydessä kohteeseen laaditun turvallisuusselvityksen päivittämisessä on voimassa mitä edellä 1-3 momentissa säädetään. 5 § Voimaantulo


Lataa ppt "VALMIUS JA PELASTUSTOIMINTA PELASTUSSUUNNITELMAT"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google