Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PELASTUSSUUNNITELMA Pelastuslaki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PELASTUSSUUNNITELMA Pelastuslaki"— Esityksen transkriptio:

1 PELASTUSSUUNNITELMA Pelastuslaki
N:o 468 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 8 § Omatoiminen varautuminen Rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on asianomaisessa kohteessa ja muussa toiminnassaan velvollinen ehkäisemään vaaratilanteiden syntymistä, varautumaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa ja varautumaan sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 2003

2 Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma
Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun pelastuslain (468/2003) nojalla: 9 § Velvollisuus laatia pelastussuunnitelma Pelastuslain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu pelastussuunnitelma on laadittava: asuinrakennuksiin tai muihin rakennusryhmiin, jotka ovat samalla tontilla tai rakennuspaikalla ja joissa on yhteensä vähintään viisi asuinhuoneistoa; sairaaloihin, vanhainkoteihin, hoitolaitoksiin, liikuntarajoitteisten ja muiden erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennuksiin sekä rangaistuslaitoksiin ja muihin näitä vastaaviin tiloihin, joissa olevien ihmisten kyky havaita vaaratilanne tai mahdollisuudet toimia vaaratilanteen edellyttämällä tavalla ovat heikentyneet; hotelleihin, asuntoloihin, lomakyliin, leirintäalueille ja muihin vastaaviin majoitustiloihin, joissa on yli 10 majoituspaikkaa; kokoontumis- ja liiketiloihin, joissa on runsaasti yleisöä tai asiakkaita, kuten yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin, yli 25 hoitopaikan päiväkotihuoneistoihin ja yli 500 neliömetrin kokoisiin myymälöihin, kouluihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, kirkkoihin, kirjastoihin ja liikenneasemille;

3 suurehkoihin tuotanto-, varasto- ja maataloustuotantotiloihin
kohteisiin, joissa palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely tai varastointi voi aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle, omaisuudelle tai ympäristölle; tiloihin, jotka on varustettu säädöksessä tai viranomaisen päätöksessä vaaditulla automaattisella sammutuslaitteistolla tai paloilmoittimella; yrityksiin, laitoksiin ja vastaaviin kohteisiin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 30; liiketoiminnan harjoittajan tai muun yhteisön järjestämään tapahtumaan, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat tapahtumaan osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.

4 Jos samaa kohdetta varten tulee muun lain kuin pelastuslain nojalla laatia pelastus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, 1 momentissa tarkoitettua pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastussuunnitelmassa selvitettäviä tietoja vastaavat tiedot voidaan koota muun lain nojalla laadittavaan suunnitelmaan. Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla, ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon. Pelastussuunnitelma tai sen yhteenveto on toimitettava alueen pelastusviranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

5 Pelastuslain edellyttämä pelastussuunnitelma Sisäasiainministeriön pelastuslain (486/03) edellyttämää omatoimista varautumista varten on omistajan laadittava kaikista suurehkoista maatiloista pelastussuunnitelma. Suunnitelmassa on erityisesti selvitettävä tulipalon varhaiseen havaitsemiseen, alkusammutukseen ja ihmisten sekä eläinten pelastamiseen tarvittavat laitteet ja järjestelyt.

6 Suurehkolla maatilalla tarkoitetaan ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) mukaista maatilaa, jonka toiminta on ympäristöluvanalaista, ja jonka eläinsuoja on tarkoitettu vähintään 30 lypsylehmälle 80 lihanaudalle 60 täysikasvuiselle emakolle 210 lihasialle 60 hevoselle ja ponille 160 uuhelle tai vuohelle 2700 munituskanalle broilerille tai turkistarhaa, joka on tarkoitettu 250 siitosnaarasminkille tai -hillerille 50 supinaarasketulle tai -supille muulle 50 siitosnaaraseläimelle Suurehkolla maatilalla tarkoitetaan myös maatilaa, jonka tuotantorakennuksen pinta-ala on yli 1000 m2.

7 MITÄ KUULUU KENELLE JA KUKA VASTAA MISTÄKIN?
Vastuu pelastussuunnitelman tekemisestä ja päivittämisestä yksinomaan kohteen omistajalla/ toiminnan harjoittajalla. Pelastuslaitos neuvoo, ohjaa pelastussuunnitelmien laadinnassa. Pelastuslaitos valvoo palotarkastusten yhteydessä.

8 PELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ
Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä: ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset; toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi; poistumis- ja suojautumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt; turvallisuushenkilöstö, sen varaaminen ja kouluttaminen sekä muun henkilöstön tai asukkaiden perehdyttäminen suunnitelmaan; tarvittava materiaali kuten alkusammutus-, pelastus- ja raivauskalusto, henkilösuojaimet ja ensiaputarvikkeet sen mukaan kuin ennakoitujen vaaratilanteiden perusteella on tarpeen; ohjeet erilaisia 1 kohdan mukaisesti ennakoituja onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteita varten; miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon. Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö.

9 RISKIEN KARTOITUS TULIPALORISKIT MAATILOJEN PALOT JA SYTTYMISSYYT
sähköasennukset ja –laitteet (määräysten mukaiset, ehjät, eläinten ulottumattomissa) määräaikaistarkastukset (pääsulake >35A → 15 vuoden välein) valaisimet (kuvut, loistevalaisimet, halogeenit) lämmittimet (lämpötilat, kiinnitykset, puhtaus) koneet ja laitteet (puhtaus, virrat pois käytön jälkeen) tulisijat/ kattilahuoneet (huolellisuus, osastoinnit) palavat nesteet (määrät 60/200, säilytys) tulityöt (huolellisuus, varovaisuus) ukkonen (ukkossuojaus) itsesyttyminen ilkivalta

10 TAPATURMARISKIT putoaminen, kaatuminen, liukastuminen, tallautuminen, sähköisku jne. YMPÄRISTÖRISKIT öljysäiliöt, lietesäiliöt, muut vastaavat ja muut haitalliset/ vaaralliset aineet, tarttuvat taudit yms. MUUT sortumat, eläinten karkaamiset, lietekaivoihin putoamiset, sähkö-, lämpö-, vesikatkot, ulkopuoliset uhat: tulipalo tai esim. kaasuvuoto lähialueella, tulvat ja muut luonnonilmiöt

11 TIETOA SAA pelastuslaki 468/2003 pelastusasetus 787/2003
MMM:n asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista 25/2004 MMM:n asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta 85/2005 Suomen vakuutusyhtiöiden keskusliiton julkaisu: Maatilojen palontorjunta, turvaohje 2005 paikallinen pelastusviranomainen


Lataa ppt "PELASTUSSUUNNITELMA Pelastuslaki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google