Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metsänhoidon suositukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metsänhoidon suositukset"— Esityksen transkriptio:

1 Metsänhoidon suositukset
Taimikonhoito Esitys on laadittu 4/2014 ja perustuu teokseen: Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2014. Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

2 Esityksen käyttöehdot
Voit vapaasti: Jakaa — kopioida ja jatkolevittää materiaalia missä tahansa välineessä ja muodossa Muuntaa — muokata ja jalostaa materiaalia Seuraavilla ehdoilla: Logot — Jokaisessa diassa pitää näkyä Tapion ja maa- ja metsätalousministeriön logot Viittaus — Jokaisessa diassa tulee olla viittaus ”Metsänhoidon suositukset 2014” Merkintä muutoksista — Jos muokkaat diaa (lisäät tai poistat tekstiä/kuvia), on siitä oltava maininta. Perusperiaate: diasta tulee selvitä, mikä on alkuperäistä ja mikä on muokkaamaasi materiaalia Metsänhoidon suositukset 2014

3 Taimikot metsänhoidon suosituksissa
Käsitteitä täsmennetty Taimikon varhaishoito Täydennysistutus Heinäntorjunta Taimikon varhaisperkaus Varttuneen taimikon käsittely Taimikonharvennus Harvennusajankohdan keskipituussuosituksia ja harvennuksen jälkeisiä tavoiterunkolukuja (tainta/ha) tarkistettu Taimikonhoidon taloudellista merkitystä korostettu Metsänhoidon suositukset 2014

4 Taimikon varhaishoito
Taimikon varhaishoidolla varmistetaan metsänuudistamisen onnistuminen ja turvataan taimikon hyvä kasvuun lähtö kasvatettavaan puustoon kohdistuva kilpailu vähenee tuhoriski pienenee taimikon alkukehitys nopeutuu © Johnny Sved © Johnny Sved Metsänhoidon suositukset 2014

5 Taimikon varhaishoito
Taimikon varhaishoidossa tehdään täydennystarpeen inventointi ja tarvittaessa taimikon täydennysistutus pintakasvillisuuden torjunta, kahtena tai kolmena kasvukautena istutuksen jälkeen varhaisperkaus, oikea ajoitus on tärkeää - viivästyminen hidastaa puuston kasvua, heikentää laatua ja lisää kustannuksia Metsänhoidon suositukset 2014

6 Varhaishoito puulajeittain
Männyn taimikot alkuvaiheen kasvatus tiheänä varhaisperkauksessa poistetaan kilpaileva lehtipuusto, erityisesti haavat ja tarvittaessa huonolaatuiset männyt tavoitepuusto varhaisperkauksen jälkeen on –5 000 kpl/ha mäntyjä ja lehtipuita kylvötuppaiden harvennus ajoissa! käsin kylvetyillä uudistusaloilla taimet ovat tuppaissa harvennus taimikon varhaisperkauksen yhteydessä kylvötuppaisiin jätetään kasvamaan yksi taimi kasvatettavien taimien etäisyys toisistaan on oltava yli puoli metriä Metsänhoidon suositukset 2014

7 Varhaishoito puulajeittain
Kuusen taimikot taimien ympäriltä poistetaan kasvua haittaavat lehtipuut vesasyntyinen lehtipuusto on suositeltavaa poistaa kokonaan luontaisesti syntyneet kuusentaimikot perataan ylispuuston poiston jälkeen – lehtipuuston ohella poistetaan kasvatuskelvottomat kuusen taimet © Ari Nieminen Koivun taimikot Perkauksessa poistetaan vain välittömästi kasvatettavia taimia haittaava puusto Metsänhoidon suositukset 2014

8 Metsänhoidon suositukset 2014
Täydennysistutus Liian harvaksi jäänyt taimikko täydennetään riittävään kasvatustiheyteen taimettuminen on ollut epätasaista huomattava määrä taimia on kuollut tai vioittunut tuhojen seurauksena Täydennys on tehtävä mahdollisimman pian uudistamistöiden jälkeen täydennystarpeen inventointi istutus kookkailla taimilla avoimeen muokkausjälkeen pintakasvillisuuden torjunta Metsänhoidon suositukset 2014

9 Pintakasvillisuuden torjunta
Tavoitteena varmistaa taimien selviytyminen kilpailusta pintakasvillisuuden kanssa Mekaaninen heinäntorjunta Pintakasvillisuus poljetaan tai niitetään taimien ympäriltä pintakasvillisuuden korkeutta vastaavalta alueelta Suositeltava ajankohta on keskikesä TÄRKEINTÄ on, että työ tulee tehdyksi Kemiallinen heinäntorjunta Maanmuokkauksen yhteydessä ennakkoon Nuorissa taimikoissa hyväksytyillä kasvinsuojeluaineilla  taimet on suojattava käsittelyn aikana Vesiensuojelusta huolehdittava Metsänhoidon suositukset 2014

10 Taimikon varhaisperkaus - TAIMIKONHOIDON TÄRKEIN TYÖLAJI
Taimikosta poistetaan kasvatettavien taimien kehittymistä haittaava lehtipuusto Täysperkaus, jolloin kaikki lehtipuuvesakko poistetaan monimuotoisuuden turvaamiseksi lehtipuita jätetään esimerkiksi kosteisiin painanteisiin Reikäperkaus, jossa lehtipuuvesakko poistetaan vähintään metrin säteeltä kasvatettavista taimista sekä etukasvuinen lehtipuusto välialueilta Perkauksen suositeltavin ajankohta on keskikesä mutta TÄRKEINTÄ on, että työ tulee tehdyksi! Metsänhoidon suositukset 2014

11 Metsänhoidon suositukset 2014
Taimikonharvennus Kasvatettavan puuston tiheys ja puulajisuhteet säädetään tavoitteen mukaisiksi tavoitteena on, että ensiharvennuksessa korjattava puusto on järeydeltään myyntikelpoista Puuston järeytyminen nopeutuu, jolloin ensiharvennuksen korjuukustannukset pysyvät kohtuullisina Taimikonharvennus tehdään laadullisesti parhaiden ja hyväkasvuisten puiden hyväksi Etukasvuiset, huonolaatuiset ja vioittuneet puut poistetaan Taimikossa säästetään monimuotoisuutta lisääviä puulajeja Hakkuussa jätettyjen säästöpuuryhmien alustoja ei käsitellä Metsänhoidon suositukset 2014

12 Taimikonharvennus puulajeittain
Mänty Harvennusajankohta on sopiva, kun taimikon keski-pituus on 5–7 metriä, pohjoisessa Suomessa 3–5 metriä Harvennuksessa taimikkoon jätetään –2 200 tainta/ha Kylvetyissä ja luontaisesti syntyneissä taimikoissa, joissa tiheys on yli tainta/ha, suositeltava harvennusajankohta on 3–4 metrin keskipituudessa ja tiheys harvennuksen jälkeen tainta/ha Männyn taimikkoon on suositeltavaa jättää sekapuuksi siemensyntyistä rauduskoivua, joka pituudeltaan on mäntyjä selvästi lyhyempää, eikä piiskaa niiden latvuksia Metsänhoidon suositukset 2014

13 Taimikonharvennus puulajeittain
KUUSI Harvennusajankohta on sopiva , kun taimikon keski-pituus on 3–4 metriä, pohjoisessa Suomessa 2–3 metriä Harvennuksessa taimikkoon jätetään –2 000 tainta/ha Taimikkoa täydentämään voidaan jättää siemensyntyisiä rauduskoivuja, enintään 20 % taimikon runkoluvusta Jos kuusen taimikossa on rauduskoivua ylispuuna tai turv la hieskoivikossa kuusialikasvos, voidaan metsää kasvattaa kaksijaksoisena  ylispuina olevien koivujen tiheyttä on säädeltävä, jotta kuusikon kasvu säilyy elinvoimaisena Metsänhoidon suositukset 2014

14 Taimikonharvennus puulajeittain
KOIVUT Rauduskoivikko voidaan kasvattaa taimikkovaiheessa tiheänä mutta sitä ei saa päästää riukuuntumaan Suositeltava taimikonharvennuksen ajankohta 4–5 metrin keskipituudessa Rauduskoivua harvennettaessa taimikkoon jätetään tainta/ha Hieskoivua harvennettaessa taimikkoon jätetään –2 200 tainta/ha Metsänhoidon suositukset 2014

15 Taimikonharvennuksen talous
Kaaviossa näkyy poistettavien puiden kantoläpimitan vaikutus työajan menekkiin Taimikonharvennus on investointi tulevaisuuteen Työn oikea-aikainen toteutus vähentää kustannuksia, puuston järeytyessä työajan menekki kasvaa nopeasti Metsänhoidon suositukset 2014

16 KUUSENTAIMIKKO, perkaus ja harvennus
Nuoremmassa taimikossa perataan lehtipuuvesakkoa Vanhempaa (n. 3 –metristä) taimikkoa harvennetaan © Juha Varhi Metsänhoidon suositukset 2014

17

18

19

20

21 Luonnon- ja riistanhoito taimikossa
Taimikon perkauksessa ja harvennuksessa on huolehdittava metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamisesta Säilytetään luontainen puulajivaihtelu Säästetään mm. katajat, pihlajat ja jalot lehtipuut mahdollisuuksien mukaan Haapa poistetaan männyn taimikoista Riistatiheiköt jätetään käsittelemättä Kosteikkoihin ja painanteisiin jätetään käsittelemättömiä kohtia riistan suoja- ja elinpaikoiksi Vesistöjen varsille jätetään suojakaistoja, joita ei perata Suositaan lehtipuuta Taimikko voidaan jättää tavanomaista tiheämmäksi Metsänhoidon suositukset 2014

22

23 Metsänhoidon suositukset
Esimerkki, taimikonhoidon vaikutus puuntuotokseen ja kannattavuuteen

24 Metsänhoidon suositukset 2014
Hoidettu ja hoitamaton tuoreen kankaan kuusentaimikko. Kannattavuuslaskelmat tehty viiden vuoden iälle, jolloin päätös varhaisperkauksesta tehdään (kuvat ovat viitteellisiä) © Pentti Väisänen © Jyri Schildt Metsänhoidon suositukset 2014

25 Metsänhoidon suositukset 2014
Suositusten mukainen kasvatus Varhaisperkaus + taimikonharvennus tehdään ajallaan Tehdään heti varhaisperkaus Taimikonharvennus tehdään 13 v iässä Kuusen runkoluku kpl/ha Rauduskoivusekoitusta 200 kpl/ha Ensiharvennus 30-vuotiaana runkolukuun kpl/ha Toinen harvennus 45-vuotiaana runkolukuun 650 kpl/ha (yläh.) Lievä koivusekoitus säilytetään kiertoajan loppuun saakka Päätehakkuu 63-vuotiaana © Pentti Väisänen Metsänhoidon suositukset 2014

26 Metsänhoidon suositukset 2014
Suositusten vastainen kasvatus Varhaisperkaus laiminlyöty ja taimikonharvennus myöhässä Varhaisperkaus tekemättä Taimikonharvennus tehdään myöhästyneenä 18 v iässä Istutustaimia jäljellä enää 700 kpl/ha Luontaisia kuusentaimia + rauduskoivuja + runsas hieskoivikko + hieman luontaisia mäntyjä Ensiharvennus 28-vuotiaana Harvennukset tehdään suositusten mukaisina Toinen harvennus 40-vuotiaana Kolmas harvennus 52-vuotiaana Päätehakkuu 63-vuotiaana © Jyri Schildt Metsänhoidon suositukset 2014

27 Metsänhoidon suositukset 2014
Puun tuotos, kun taimikonhoito tehty = hoidettu ja taimikonhoito laiminlyöty = hoitamaton (harvennushakkuut tehdään molemmissa oikea-aikaisesti ja voimakkuudeltaan suositusten mukaisina) Metsänhoidon suositukset 2014

28 Metsänhoidon suositukset 2014
Hakkuukertymät m3/ha, kun taimikonhoito tehty = hoidettu ja taimikonhoito laiminlyöty = hoitamaton Metsänhoidon suositukset 2014

29 Metsänhoidon suositukset 2014
Istutetun MT-kuusikon nettotulojen nykyarvot 5 v iällä eri korkokannoilla €/ha, kun taimikonhoito tehty tai taimikonhoito laiminlyöty. Kiertoaika 63 v (Hoitamattomaan tehdään myöhästynyt taimikonhoito 18 vuoden kohdalla, molemmissa taimikonhoitokulut mukana) Metsänhoidon suositukset 2014

30 Johtopäätöksiä taimikonhoidon merkityksestä kuusen kasvatusketjussa
Taimikonhoidossa työn oikea-aikaisuus on valttia Laiminlyönti johtaa kuusikon kasvatuksessa mittaviin tuotostappioihin, erityisesti tukkipuun tuotos romahtaa Suositusten mukainen taimikonhoito on lehtomaisella kankaalla talous- ja tuotosvaikutuksiltaan vielä tuoreen kankaan esimerkkiä merkittävämpää Jos varhaisperkaus jää tekemättä ja taimikonharvennus myöhästyy, ensiharvennus joudutaan usein tekemään heikosti kannattavana energiapuuhakkuuna Lisäksi tarvitaan yleensä ylimääräinen harvennuskerta tai pidempi kiertoaika riittävän järeyden saavuttamiseksi Metsänhoidon suositukset 2014


Lataa ppt "Metsänhoidon suositukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google