Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metsänhoidon suositukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metsänhoidon suositukset"— Esityksen transkriptio:

1 Metsänhoidon suositukset
Metsän uudistaminen Esitys on laadittu 4/2014 ja perustuu teokseen: Äijälä, O., Koistinen, A., Sved, J., Vanhatalo, K. & Väisänen, P. (toim.) 2014. Metsänhoidon suositukset. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisuja.

2 Esityksen käyttöehdot
Voit vapaasti: Jakaa — kopioida ja jatkolevittää materiaalia missä tahansa välineessä ja muodossa Muuntaa — muokata ja jalostaa materiaalia Seuraavilla ehdoilla: Logot — Jokaisessa diassa pitää näkyä Tapion ja maa- ja metsätalousministeriön logot Viittaus — Jokaisessa diassa tulee olla viittaus ”Metsänhoidon suositukset 2014” Merkintä muutoksista — Jos muokkaat diaa (lisäät tai poistat tekstiä/kuvia), on siitä oltava maininta. Perusperiaate: diasta tulee selvitä, mikä on alkuperäistä ja mikä on muokkaamaasi materiaalia Metsänhoidon suositukset 2014

3 Metsän uudistaminen Sarja päätöksiä, jotka kiinteästi yhteydessä toisiinsa ajankohta puulaji jolle uudistetaan menetelmä jolla uudistetaan istutus, kylvö, luontainen muokkausmenetelmä Uudistamisvaihe päättyy viimeiseen taimikonhoitoon koko uudistamisketjusta on huolehdittava

4 Uudistamisen ajankohta
”Metsikön uudistaminen on ajankohtaista silloin, kun metsänomistaja saa enemmän hyötyä sen uudistamisesta kuin sen edelleen kasvattamisesta.” Osa hyödyistä on vaikeaa tai ei voida mitata rahassa maisema virkistys luonto

5 Uudistamisen ajankohta
Taloudellinen tarkastelu suhteellisen arvokasvun kautta vuosittainen arvokasvu suhteutetaan puuston ja maapohjan arvoon Kun tuottoprosentti laskee metsänomistajan korkovaatimuksen alapuolelle uudistetaan Mistä korkovaatimus? vaihtoehtoisten sijoitusten korko riskinottohalukkuus/-kyky rahoituksen hinta (korko)

6 Uudistamisen ajankohta
Arvokasvu koostuu sekä tilavuuskasvusta, että puutavaralajisiirtymästä Arvokynnyksiä ylittäessä arvokasvu on korkea energiapuu -> kuitupuu -> tukkipuu -> erikoistukki ota arvioinnissa arvokynnykset huomioon Tuoreen kankaan kuusikko keskisessä Suomessa (Siilinjärvi, d.d.) Ikä Määrä, m³/ha Tukkia, m³/ha Kuitua, m³/ha 63 258 181 77 68 304 240 64 Kasvu, 5 v. 46 59 -13

7 Uudistamisen ajankohta
Puuston arvo arvio puuston hakkuuarvosta Maapohjan arvo Paljaan maan arvo, korkona mo:n tuottovaatimus jos PMA negatiivinen käytetään nollaa tai hyväksytään alhaisempi tuotto

8 Uudistamisen ajankohta
Tuoreen kankaan kuusikko keskisessä Suomessa (Siilinjärvi, d.d.) Huom! Maan arvo 0 €/ha

9 Uudistamisen ajankohta
Tuoreen kankaan kuusikko keskisessä Suomessa (Siilinjärvi, d.d.) Laskentakorko 2 % 2,5 % 3 % 3,5 % Paljaan maan arvo, €/ha 3 567 1 847 733 12 Optimaalinen kiertoaika, esimerkin kasvatusohjelmalla 90 v 85 v 70 v 68 v Tuotos/v, tukki/kuitu, m³/ha 5,3 1,5 5,2 1,6 4,6 2,0 4,4 2,1 Nettotulo/v, €/ha 285 276 251 244 Toimenpide Vuonna Kassavirta Hallintokulut, €/ha – 11/vuosi Uudistustyöt, €/ha – 1 256 Varhaisperkaus, €/ha 5 – 304 Taimikonharvennus, €/ha 10 – 460 Ensiharvennus, €/ha 38 + 1 018 Toinen harvennus, €/ha 53 + 3 255 Kolmas harvennus, €/ha 70 + 4 726 - Päätehakkuu, €/ha + 17 389

10 Uudistamisen ajankohta
Suosituksissa läpimitta- ja ikätaulukot säilytetty aputaulukoina Läpimittataulukoissa tuottovaatimus 2–3 % Ikätaulukoita voi soveltaa, kun metsikkö on epätasainen pitkään harventamatta ollut muutoin heikosti kasvanut sekä hieskoivikoissa

11 Uudistamisen ajankohta
Metsikön läpimittaan perustuva uudistamisajankohta tuottovaatimuksen ollessa 2–3 %

12 Uudistamisen ajankohta
Hieskoivikoiden keski-ikään perustuva uudistamisajankohta

13 Uudistamisen ajankohta
Metsiköissä, jotka ovat epätasaisia, pitkään harventamatta olleita tai muutoin heikosti kasvaneita, puusto suositellaan uudistettavaksi taulukon mukaisessa iässä.

14 Uudistamisen ajankohta – luo järkiperäisiä käsittelyalueita
Yhdistä pienialaiset kasvatusmetsiköt uudistusalaan Parantaa metsänkasvatuksen kustannustehokkuuta maanmuokkaus viljely taimikonhoito harvennukset

15 Uudistamisen ajankohta – vähätuottoiset ojitetut turvemaat
Ei uudistamisvelvoitetta 20 puuta/ha monimuotoisuutta turvaamaan Leimikon on oltava markkinakelpoinen Taloudelliset edellytykset puunkorjuulle: ainespuuta > 20 m³/ha aines- ja energipuuta > 30 m³/ha leimikon koko > 5 ha > 3 ha, jos kertymä > 40 m³/ha hakkuukertymä 100–150 m³/kohde

16 Uudistamismenetelmät
Kivennäismaat, eteläinen ja keskinen Suomi P = maata paljastava muokkaus, K = kohoumia muodostava muokkaus, 0 = ei muokkausta Vihreä = suositellaan, keltainen = suositellaan varauksin Kuuselle uudistamista tulisi välttää kuivumiselle alttiilla paikoilla. Vain alueet, joilla erittäin suuri hirvituhojen riski. Taimettumisen merkit oltava selvästi nähtävissä. Epäonnistumisen riskit ovat isommat kuin istutuksessa.

17 Uudistamismenetelmät
Turvemaat, eteläinen ja keskinen Suomi P = maata paljastava muokkaus, K = kohoumia muodostava muokkaus, 0 = ei muokkausta Vihreä = suositellaan, keltainen = suositellaan varauksin Vain kohteilla, joissa runsaasti rahkasammalpintoja. Pitkäaikaiset kenttäkokeet puuttuvat. Ravinnetasapainosta huolehdittava. Taimettumisen merkit oltava selvästi nähtävissä. Kehityskelpoisen taimikon vapauttaminen.

18 Uudistamismenetelmät
Kivennäismaat, pohjoinen Suomi P = maata paljastava muokkaus, K = kohoumia muodostava muokkaus, 0 = ei muokkausta Vihreä = suositellaan, keltainen = suositellaan varauksin Kuuselle uudistamista tulisi välttää kuivumiselle alttiilla paikoilla. Heinittymisen riski. Taimettumisen merkit oltava selvästi nähtävissä.

19 Uudistamismenetelmät
Turvemaat, pohjoinen Suomi P = maata paljastava muokkaus, K = kohoumia muodostava muokkaus, 0 = ei muokkausta Vihreä = suositellaan, keltainen = suositellaan varauksin Ilman valtion tukea sijoituksen tuotto jää alhaiseksi. Heinittymisen riski. Pitkäaikaiset kenttäkokeet puuttuvat. Ravinnetasapainosta huolehdittava. Taimettumisen merkit oltava selvästi nähtävissä. Kehityskelpoisen taimikon vapauttaminen.

20 Maanmuokkaus Menetelmä maalajin ja vesitalouden sekä uudistamistavan mukaan vaihtelut uudistusalalla otetaan muokattaessa huomioon Maata paljastavia menetelmiä ja kohoumia muodostavia menetelmiä Riittävästi itämis/viljelypisteitä Muokkausjälki erilainen riippuen muokataanko kylvöä vai luontaista uudistamista varten vai istutusta varten

21 Maanmuokkaus, maata paljastava
© Juha Varhi © Juha Varhi Kylvöä ja luontaista uudistamista varten muokkausjäljen pintaan jää humusta parempi vedenpidätyskyky huuhtoutumiskerroksessa vähemmän routimista

22 Maanmuokkaus, maata paljastava
© Juha Varhi © Juha Varhi Istutusta varten muokkausjälki puhdas humuksesta tukkimiehentäin suoja maata paljastavat menetelmät vettä läpäisevillä mailla, jos tainta ei voi istuttaa jälkeen on muokattu väärin

23 Maanmuokkaus Routimisen aiheuttamat vahingot voi välttää valitsemalla oikeat menetelmät © Johnny Sved © Johnny Sved

24 Maanmuokkaus, kohoumia muodostava
© Juha Varhi © Juha Varhi © Juha Varhi Mättäiden koko n. 50x60 cm, navero ja ojitus 60–80 cm Laakeat mättäät, paakku ylettyy humukseen Taimen ympärille vähintään 15 cm paljastettua maanpintaa Säätöauraus tuottaa sekä kohoumaa että paljastettua maata © Juha Varhi

25 Maanmuokkaus © Juha Varhi Esimerkki eri maanmuokkausmenetelmien käytöstä tuoreella kankaalla

26 Istutus Huolellinen istutustyö täydentää hyvän maanmuokkauksen
Neljän kasvukauden jälkeen mättäässä muokkaamattomassa laikussa © Johnny Sved

27 Istutus Riittävällä istutustiheydellä saadaan täystiheä taimikko Taimia ei kannata istuttaa taimikkovaiheessa harvennettaviksi 2 200 ± 200 Maalaji vaikuttaa istutusaikaan, rouste nostaa taimia joita eivät ole juurilla ankkuroituja maahan

28 Istutus Kuusta ja lehtipuita voi istuttaa läpi kesän, kunhan käytetään tarkoitukseen kasvatettuja taimia sininen = lepotilassa, vihreä = kasvussa

29 Istutus Taimihuolto on tärkeä! Tavoitteena on istuttaa vain hyväkuntoisia taimia. havupuutaimien enimmäisläpimenoaika taimitarhalta istutukseen, vrk sininen = lepotilassa, vihreä = kasvussa

30 Kylvö Sää vaihtelee vuosien välillä
riittävä siemenmäärä parantaa viljelyvarmuutta Pohjoisessa Suomessa kylvö onnistuu myös myöhäissyksyllä Suositeltu siemenmäärä männyn koneellisessa kylvössä


Lataa ppt "Metsänhoidon suositukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google