Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Metsänhoidon suositukset

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Metsänhoidon suositukset"— Esityksen transkriptio:

1 Metsänhoidon suositukset
Metsänhoidon laadunhallinta UUSI AIHE SUOSITUKSISSA 3/2014

2 Metsänhoidon laadunhallinta Metsänhoidon suosituksissa
UUSI AIHE SUOSITUKSISSA Metsänhoidon laadunhallinta Metsänhoidon suosituksissa Viesti Työn laadulla metsänhoitotöissä on merkitystä, sekä metsänomistajalle että palveluntarjoajalle Tavoite Lisätä laatuajattelua metsänhoidossa ja nostaa sitä kautta metsänhoidon tasoa Tuoda metsänomistajille selkeyttä metsäpalveluiden tilaamiseen Työkaluja Työlajikohtaisia check-tarkistuslistoja metsänomistajalle (suosituksen liitteissä) Viittaukset jo olemassa oleviin omavalvontalomakkeisiin ja -ohjeisiin (SMK, Metla jne.)

3 Metsänhoidon laadunhallinta
Laatu käsitteenä kuinka hyvin tuote tai palvelu vastaa sille asetettuja odotuksia eli laatukriteereita Metsänhoidon laadunhallinta yleisesti laadunhallintaan sisältyy erilaisia ohjeita ja toimintatapoja, joilla varmistetaan haluttu lopputulos Osaaminen edellytyksenä hyvän työjäljen saavuttamiseksi myös helpoimmissa metsänhoidon työlajeissa Laadunseuranta on osa laadunhallintaa. Sen perustana on jatkuva oppiminen ja virheiden toistumisen välttäminen.

4 Metsänhoidon laadunhallinta Mitä hyvä laatu merkitsee?
Metsänomistajalle hyväkuntoisia metsiä, jotka on hoidettu hänen tavoitteittensa mukaisesti Metsäpalveluiden tarjoajalle asiakastyytyväisyyttä ja uusia työtilauksia pienempää määrää epäonnistumisia ja reklamaatioita, mikä tuo ajansäästöä Hyvin toteutettu työmaa on palveluntarjoajan paras käyntikortti! © Kalle Vanhatalo

5 Metsänhoidon laadunhallinta Hyvän lopputuloksen edellytyksiä
Työn toteuttajan ammattitaito ja osaaminen yksittäisistä tekijöistä tärkein Metsikön lähtötila ja työolosuhteet metsän hoitohistoria toimenpiteen ajankohta ja työvälineet Koko toimintaketjun toimivuus edellinen toimenpide ja sen laatu vaikuttavat oleellisesti seuraavaan. Esimerkiksi muokkaustapa ja viljelypaikkojen määrä maanmuokkauksessa istutettujen taimien määrä ja istutuspaikan valinta harvennushakkuun toteutus (ajourat, havutus jne.) puusto- ja maastovaurioiden määrä puiden lähikuljetuksen jälkeen

6 Metsänomistajan on suositeltavaa panostaa laatuun
Tehdyt päätökset metsänhoidossa ja laatu hoitotöiden ja hakkuiden toteutuksessa pitkäaikaiset vaikutukset puuston kehitykseen virheet voivat kostautua ylimääräisinä kuluina tai menetettyinä puunmyyntituloina Suositus: omatoimiselle metsänomistajalle hyvän laadun takeena oman osaamisen kehittäminen ja töiden omavalvonta löydä parhaat ratkaisut ja opi tehokkaat työtavat Suositus: metsänomistajalle sopimuksentekoon hakkuista tai metsänhoitotöiden toteutuksen laadusta suositeltavaa sopia aina kirjallisesti työn laatuvaatimuksissa voidaan esimerkiksi viitata metsänhoidon suosituksiin.

7 Hoito- ja hakkuusopimuksissa sovittavat asiat
Selkeästi ja kattavasti laaditut sopimukset helpottavat sekä metsänomistajaa että palveluntarjoajaa tuo varmuutta molemmille osapuolille tavoitteet ovat kummankin osapuolen tiedossa Palveluntarjoaja vastaa, että sovitut asiat välittyvät myös työn toteuttajalle, esim. hakkuukoneen-kuljettajalle tai metsurille © Kalle Vanhatalo Laadukkaan metsäpalvelun vaiheet Sopimus- ja suunnitteluvaihe Toteutusvaihe Yhteydenpito

8 Laadukkaan metsäpalvelun vaiheet Sopimus- ja suunnitteluvaihe
Metsänhoidon työlajista riippumatta on metsänomistajan ja palveluntarjoajan suositeltavaa aina sopia seuraavista kohdista: yhteydenpito (yhteyshenkilöt ja -tiedot sekä yhteydenpitotapa) käsittelyalueen rajaus työlajikohtaisesti sekä käytettävät työmenetelmät näkemys, millainen metsä on toimenpiteen jälkeen työstä metsänomistajalle koituvat tulot ja menot toteutusajankohta sisältäen arvion aloitus- ja lopetusajankohdasta käytettävät laatukriteerit sekä menettelytapa, jos laatuvaatimukset eivät täyty metsänomistajan erityistoiveet.

9 Laadukkaan metsäpalvelun vaiheet Toteutusvaihe
Suunnittelijan vastuu Työn suorittajalle annettava riittävä ohjeistus Sopiminen toteuttajan kanssa työn laadusta ennen työn aloittamista. Toteuttajan vastuu Noudatetaan annettuja ohjeita sekä seurataan työn laatua. Mahdollisissa epäselvissä tilanteissa varmistetaan oikea toimintatapa suunnittelijalta ja metsänomistajalta.

10 Laadukkaan metsäpalvelun vaiheet Yhteydenpito
Yhteydenpito varmistetaan kaikissa vaiheissa metsänomistajan, työn suunnittelijan ja toteuttajan välillä vähentää merkittävästi mahdollisia ongelmatilanteita hyvään yhteydenpitoon kuuluvat ilmoitukset työn aloittamis- ja lopettamisvaiheessa sekä työn etenemisestä metsänomistajalle Metsänomistajan tulisi saada kuvaus työn onnistumisesta. Molemmin puoleinen palaute edistää laadun kehittymistä. Hyvästä työstä on myös hyvä antaa kiitosta.

11 Laadunseuranta - osa toimivaa laadunhallintaa
Työn laadunseuranta on työkalu laadun varmistamiseen jatkuvan oppimisen periaate suunnittelu- ja toteutusvirheiden kitkeminen Työn toteutumisen laadun arviointi voidaan arvioida sekä silmämääräisesti että mittaamalla Laadunseurannassa kaksi erilaista toisiaan täydentävää lähestymistapaa Työn toteuttajan tekemä omavalvonta Metsänomistajan tai ulkopuolisen tekemä laadunseuranta

12 Laadunseuranta 1. Työn toteuttajan tekemä omavalvonta
Tarkoittaa metsurin, koneenkuljettajan tai omatoimisen metsänomistajan tekemää laadunseurantaa työn aikana ja sen jälkeen Omavalvonta mahdollistaa välittömän palautteen ja osoittaa mahdolliset korjaustarpeet omassa työtavassa Omavalvonnan etuna on sen nopeus ja tekijää itseään kannustava lähestymistapa Laatua tulee seurata jatkuvasti silmämääräisesti, mutta työjäljen tarkistamiseksi on mittausten tekeminen määrävälein suositeltavaa. Vain mittaamalla todennettu laatu on objektiivista. Omavalvontaan löytyy esimerkkilomakkeita ja ohjeita mm. Suomen metsäkeskuksen verkkosivuilta sekä Metsäntutkimuslaitoksen MetINFO -verkkopalvelusta.

13 Laadunseuranta 2. Metsänomistajan tai ulkopuolisen tekemä laadunseuranta
Ulkopuolinen taho, esimerkiksi metsänomistajan edustaja tai palvelun tarjoaja Laadunseurantaa voidaan tehdä käynnissä olevalla tai valmiilla työmaalla. työnaikaisessa seurannassa etuna, että työn toteuttajalle voidaan antaa välitön palaute jälkiseuranta mahdollistaa lopputuloksen toteamisen jälkiseuranta voidaan tarvittaessa toteuttaa useampi vuosi hoitotyön jälkeen esimerkiksi metsän uudistamiskohteella, johon palveluntarjoaja on antanut laatutakuun. © Kalle Vanhatalo

14 Metsänhoidon laadun tarkistuslistat
Tarkistuslistat on laadittu metsänomistajan avuksi, kun hän haluaa varmistua metsänhoidon hyvästä laadusta Listat sisältävät oleellisimmat kohdat, joita hyvältä laadulta voidaan edellyttää metsän uudistamis- ja taimikonhoitovaiheessa kasvatushakkuissa Listat laadittu väittämämuotoon, kyllä/ei Tarkistuslistat löytyvät metsänhoidon suositusten liitteistä.

15 Esimerkki maanmuokkauksen heikosta toteutuksesta ja sen vaikutuksesta viljelytyön laatuun:
”Maata oli kauhottu sieltä täältä, mutta kunnon viljelypaikkoja (mättäitä) oli vain harvakseltaan. Istuttajan on hankala päästä suositeltavaan viljelytiheyteen.” © Olli Mäki Laadunarviointi 2011

16 Kuusentaimikon varhaisperkaus
”Etukasvuisia koivuja oli jätetty virheellisesti kuusikon sekaan.” Taimikonharvennus ”Lehtipuita on perattu pois, mutta kuusen kasvua haittaavia koivuja on jätetty raivaamatta.” © Olli Mäki © Olli Mäki Kuusentaimikon varhaisperkaus ”Kuusia on sahattu liian korkealta, jolloin kantoihin on jäänyt eläviä oksia joista kasvaa uusi latvus. Nämä haittaavat korjuuta ensiharvennusvaiheessa.” Taimikonharvennus (kuivahko kangas) ”Puulajivalinnassa olisi voitu suosia luontaisesti syntyneitä mäntyjä kuusten sijasta.” © Kalle Vanhatalo © Kalle Vanhatalo Laadunarviointi 2011

17 Kiitos! Esiintyjän nimi


Lataa ppt "Metsänhoidon suositukset"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google