Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kommenttipuheenvuoro LFS 060916 Eero Rauhala Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin 20.-21.5.2016 ”Scientific.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kommenttipuheenvuoro LFS 060916 Eero Rauhala Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin 20.-21.5.2016 ”Scientific."— Esityksen transkriptio:

1 Kommenttipuheenvuoro LFS 060916 Eero Rauhala Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin 20.-21.5.2016 ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” tulosten arviointia

2 Konferenssissa keväällä 9 esitystä -Fysiikasta: kosmologiasta, kvantimekaniikasta, suhteellisuudesta, luonnon peruslaeista ja –prosesseista, niiden perustasta ja matemaattisesta kuvauksesta -Filosofiasta: Tieteenfilosofiasta, realismista, logiikasta, metafysiikasta Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” kommenttipuheenvuoro, LFS 060916 Eero Rauhala, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto Esitykset fysiikasta poikkesivat usein vallitsevista fysikaalisista teorioista, osin yhteensopimattomia, jopa ristiriitaisia niiden kanssa Voivatko ”oikeat” fysikaaliset mallit ja teoriat olla yhteensopimattomia? Mitä on ”oikea” malli, teoria? Kevään konferenssissa: A. Styrman: Economical Unification in Philosophy of Science

3 Realismi - antirealismi On paljon erilaisia realismeja, monenlaisia dimensioita, jäsennyksiä, erotteluja, variaatioita epistemologinen – ontologinen – semanttinen – metodologinen heikko – vahva – jyrkkä – maltillinen tieteellinen – kriittinen – naivi jne. Antirealistisia filosofioita ovat esim. Kantin filosofia ja muunnelmat, fenomenologia, hermeneutiikka, pragmatismi,... Transsendentaalinen fenomenologia Transsendentalismi Descartes, Hegel, Kant, Husserl, Heidegger,... Dewey, James, Pierce, Putnam,... Ks. esim. Phenomenology and the Transcendental, Eds. Sara Heinämaa, Mirja Hartimo, Timo Miettinen (Routledge, New York, 2014) Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” kommenttipuheenvuoro, LFS 060916 Eero Rauhala, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto Kevään konferenssissa: I. Niiniluoto: Science Approximates Reality

4 Transsendentalismi -Ihmisen konteksti, tilannekohtaisuus, ja –sidonnaisuus, lähtökohta -Ihminen aina jo maailmassa olemassa olevana -Ihmisen maailma aina jo jäsentynyt käsitteellisenä ja kielellisenä -”Maailman” asiat jäsentyvät mielellisinä, merkityksiä omaavina ilmiöinä inhimillisessä tajunnassa, transsendentaalinen subjektiviteetti -Jokin ilmenee jonakin Mitä transsendentalismi voisi sanoa fysikaalisista teorioista? Mitä on oikea teoria? -Maailmaa ja ihmistä ei voida tarkastella erillisinä pooleina -Ei erottelua subjekti – objekti, vaan nämä ovat aina yhdessä -”Todellisuus” ilmenee intersubjektiivisessa vuorovaikutuksessa subjektiviteetin ja maailman kehässä Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” kommenttipuheenvuoro, LFS 060916 Eero Rauhala, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

5 Transsendentalismi ja fysiikka -Fysiikka on ihmisen tekemää -Fysiikka on traditio, ajallinen, historiallinen kumulatiivinen jatkumo (kulttuurinen, taloudellinen, poliiittinen,...) -Tutkimus ymmärretään, tulkitaan, kehittyy hermenuttisessa kehässä -Tutkimuksella on tietty viitekehys, teema, näkökulma, lähtökohta, intressi, päämäärä -Fysiikassa avautuu ihmisen tietynlainen suhde maailmaan -Teorioiden objektiivisuus verifioituu intersubjektiivisessa tutkijayhteisössä -Objektiivisuus on tilanteeseen sidottua, tiettynä aikana oikeaksi koettua ja hyväksyttyä -Objektiivisuus ei ole ”absoluuttista”, ”universaalia ”, ei totuutta ”ikuisuuden ja Jumalan näkökulmasta” Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” kommenttipuheenvuoro, LFS 060916 Eero Rauhala, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

6 Transsendentalismi ja fysiikka Fysikaalinen ”todellisuus” -ei ole valmiina, ihmisestä riippumattomana -koostuu, muodostuu, rakentuu, konstituoituu tutkijayhteisön tutkimuksen tuloksina -syntyy tutkimuksessa, ei kuvaa fysiikan objekteja sellaisenaan, tutkijasta erillisinä Fysikaalinen ”todellisuus on” -objektiivinen ja oikea, paljastuu sellaisena kuin parhaan tutkimuksemme perusteella tällä hetkellä voimme ymmärtää -jatkuvasti alttiina muutokselle ja kehitykselle Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” kommenttipuheenvuoro, LFS 060916 Eero Rauhala, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto Uudetkin tutkimuksen tulokset perustuvat lopulta aina tutkijayhteisön aikaisemmalle ymmärrykselle Emme voi tunnistaa mitään, mitä emme voi käsitteellisesti ymmärtää

7 Mallin, teorian oikeutus Perinteisiä tieteenfilosofian totuusteorioita ovat -Korrespondenssiteoria – vastaavuus -Koherenssiteoria – yhteensopivuus -Pragmaatttinen totuusteoria – toimivuus, käytännöt -Identiteettiteoria – samuus Transsendentalismille kelpaavat lähinnä kaksi viimeistä Mallin, teorian oikeutus perustuu ainakin -yksinkertaisuuteen, sisäiseen konsistenssiin -yleisyyteen, kattavuuteen, toimivuuteen -vastaavuuteen havaintojen kanssa -ennustus-, sovelluskykyyn -objektiivisuuteen Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” kommenttipuheenvuoro, LFS 060916 Eero Rauhala, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

8 Mallin, teorian oikeutus Mallin, teorian oikeutus ei perustu -yhteen ainoaan ”oikeaan todellisuuteen” -vastaavuuteen (vasta tutkimuksen kohteena olevan) ”todellisuuden” kanssa -yhteensopivuuteen muiden mallien ja teorioiden kanssa Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” kommenttipuheenvuoro, LFS 060916 Eero Rauhala, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto Transsendentalismi voi johtaa pluralistiseen tieteenteoriaan: Monet erilaiset mallit ja teoriat voivat olla sallittuja, päteviä, toimivia ja arvokkaita A. Styrman: Economical Unification in Philosophy of Science - Ekonomiaperiaate: metafyysinen yksinkertaisuus

9 Relativismin - dogmatismin haaste Ei ole olemassa -inhimillisen näkökulman ulkopuolista näkökulmaa -yhtä oikeaa perspektiiviä -yhtä oikeaa teoriaa Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” kommenttipuheenvuoro, LFS 060916 Eero Rauhala, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto -Miten voidaan arvioida viitekehysten ja näkökulmien, mallien ja teorioiden paremmuutta? -Miten torjutaan jyrkkä dogmatismi ja äärimmäinen – ”anything goes”– relativismi?

10 Transsendentalismista fysiikan tieteenfilosofiassa -Tunnistaa fysikaalisen tutkimuksen inhimillisen dimension -Tunnistaa fysikaalisen tutkimuksen arvon, jatkuvan muutoksen, kehityksen ja keskeneräisyyden Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” kommenttipuheenvuoro, LFS 060916 Eero Rauhala, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto -Perustelee pluralistista fysiikkaa, maltillista relativismia -Antaa tilaa erilaisille uusille malleille, ei vaadi yhtä teoriaa -Arvostaa uusia, tuoreita avauksia ja näkökulmia -Transsendentalismi voi toimia fysiikassa jyrkän dogmatismin ja äärimmäisen relativismin välimaastossa

11 Kevään konferenssin mallit ja teoriat, mitä selvisi? -Erilaisia teemoja, näkökulmia, lähtökohtia, lähestymistapoja -Fysiikan formalismin kannalta ei vikaa -Systemaattisia, loogisia, sisäisesti konsistentteja -Ennusteet osin samoja useiden muiden teorioiden kanssa -Osittain yhteensopimattomia vallitsevan nykyfysiikan teoreettisen rakennelman ja sen perustan kanssa Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” kommenttipuheenvuoro, LFS 060916 Eero Rauhala, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto Mm. Kallio-Tammisen, Lehdon, Sipilän, Suntolan fysikaaliset mallit sopivat em. hyvien teorioiden kriteereihin -yksinkertaisia, so. vähän oletuksia ja postulaatteja -sisäisesti konsistentteja -ei ylimääräisiä ad-hoc-hypoteesejä -testattavia, oikeita ennusteita Ks. myös esim:

12 Miten asiat todella oikeasti ovat? Fyysikot - filosofit Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin ”Scientific Models and a Comprehensive Picture of Reality” kommenttipuheenvuoro, LFS 060916 Eero Rauhala, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto Kiitos mielenkiinnosta!


Lataa ppt "Kommenttipuheenvuoro LFS 060916 Eero Rauhala Fysiikan laitos Helsingin yliopisto Mitä todellisuuskuvasta selvisi? LFS:n konferenssin 20.-21.5.2016 ”Scientific."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google