Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JHL:n opisto Lakimies Keijo Karhumaa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JHL:n opisto Lakimies Keijo Karhumaa"— Esityksen transkriptio:

1 JHL:n opisto 15.3.2016 Lakimies Keijo Karhumaa
TYÖELÄKEUUDISTUS 2017 JHL:n opisto Lakimies Keijo Karhumaa

2 Työeläkeuudistus 2017 Uudistuksen tavoitteet:
Pidennetään suomalaisten työuria Vähentää julkisen talouden kestävyysvajetta Turvataan eläkejärjestelmän rahoituksellinen kestävyys Turvataan kaikille ikäluokille riittävät eläketasot Vahvistetaan sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta

3 Työeläkeuudistus 2017 Lakiesityksen pohjana työmarkkinakeskusjärjestöjen 09/2014 tekemä eläkesopimus Lainvalmistelutyö sosiaali-ja terveysministeriön johdolla Omat jaostot: TyEL Julkisten alojen eläkelait Sotilaseläke Julkisten alojen eläkelaki (JuEL) Kunta Valtio Kirkko Kela

4 2017 työeläkeuudistus Sopimus vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta
”Eläkeiän korotus koskee julkisen sektorin eläkejärjestelmiä siltä osin, kun henkilöiden oikeus vanhuuseläkkeeseen määräytyy tällä hetkellä voimassa olevien yleisen, joustavaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavien (63–68 vuoden) säännösten mukaan. Jatkovalmistelun yhteydessä STM arvioi erikseen julkisen sektorin työnantajien (KT, VTML, KiT) ja pääsopijajärjestöjen kanssa sitä, miten sopimus yhteen sovitetaan julkisen sektorin eläkejärjestelmien erityispiirteisiin.”

5 Eläkeiät Nykyisin eläkeiät 63-68 oman valinnan mukaan
Alinta eläkeikää nostetaan kolmella kuukaudella vuodessa 65 ikävuoteen saakka Vuonna 1955 syntyneet ensimmäinen ikäluokka jota koskee = + 3 kk Nostoa jatketaan kunnes alin eläkeikä on 65 vuotta = 1962 syntyneet

6 Eläkeiät Vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaa nostetaan myös asteittain Yläikäraja nousisi syntyneet 69 vuotta 1962 ja sen jälkeen syntyneet 70 vuotta = eroamisikä

7 Eläkeiät

8 Eläkeiät Eläkeikä sidotaan eliniän odotteeseen
1965 ja sen jälkeen syntyneille Nostetaan korkeintaan 2 kuukautta vuodessa Tarkoitus että eläkeajan ja työssäoloajan suhde sama kuin 2025 Arviota: 1965 syntyneet = 65v 2 kk 1970 syntyneet = 65v 9 kk 1975 syntyneet = 66 v 3 kk 1980 syntyneet = 66 v 8kk 1985 syntyneet = 67 v 2 kk 1990 syntyneet = 67 v 7 kk l

9 Elinaikakerroin Eläkkeen määrä sopeutetaan edelleen elinaikakertoimella elinajan odotteen kehittymiseen Kerrointa lievennetään siinä vaiheessa, kun eläkeikä sidotaan elinajanodotteeseen

10 Elinaikakerroin

11 Tavoite-eläkeikä Uusi käsite tavoite-eläkeikä
Laskennallinen ikä, jossa lykkäyskorotuksen vaikutus kompensoi elinaikakertoimen vaikutuksen Arvio tavoite-eläkeiästä ilmoitetaan viittä vuotta ennen alinta vanhuuseläkeikää ” Kuinka kauan on jatkettava työskentelyä että saa elinaikakertoimen vaikutuksen ”nollattua”

12 Eläkekarttumat 17 vuodesta vanhuuseläkeiän ylärajaan 1,5 prosenttia
Vanhuuseläkeiän alarajan jälkeen palkasta kertyvän eläkkeen lisäksi jo karttuneeseen eläkkeeseen lykkäyskorotus 0,4 prosenttia jokaiselta työn jatkamisen kuukaudelta Palkansaajamaksun vähenteisyys poistuu eli eläkettä kertyy koko ansiosta Siirtymäsäännös vuosina 2017─2025 53-62-vuotiailla karttuma 1,7 prosenttia

13 Lykkäyskorotus Jos jää eläkkeelle alimman vanhuuseläkeiän jälkeen niin eläkettä korotetaan lykkäyskorotuksella Karttunutta eläkettä korotetaan 0,4 % jokaiselta lykätyltä kuukaudelta Vrt. nykyiset karttumat Kannustaa jatkamaan työssä alimman eläkeiän jälkeen

14 Julkisen sektorin eläkeuudistus
Henkilökohtainen eläkeikä 1993 ja 1995 muutokset, 63 v. eläkeikä nousi 65 v. 1960 ja sen jälkeen syntyneet – asteittainen muutos palvelusuhteessa, = 65v Hallituksen esitys: Ei eläkesopimuksen mukaisia korotuksia eläkeikään Henkilökohtaiset eläkeiät jo nyt pääsääntöisesti korkeampia kuin eläkesopimuksessa sovitut vanhuuseläkeiät

15 Julkisen sektorin eläkeuudistus
Ammatilliset eläkeiät Poistuivat julkiselta sektorilta järjestelmänä lukien, siirtymäaika eriytyi 1995 KuEL/ VaEL Kunnallinen järjestelmä Valintaoikeus kun jatkuva palvelusuhde ja ja ollut ammatissa, jolle määrätty ammatillinen eläkeikä Valinta ammatillinen/ varhennetut eläkejärjestelmät valintaa ei voinut peruuttaa Henkilö täyttänyt 23 vuotta viimeistään Nuorin ikäluokka 1966 syntyneet

16 Julkisen sektorin eläkeuudistus
Myös ammatillinen eläkeikä 1995 uudistuksessa laskettiin painotettuna Alennettu eläkeikä/ 65 vuotta Alin ammatillinen vähintään 58 vuotta (sukeltaja 53, palomies 55, sairaanhoitaja 58) Valtion ja kirkon järjestelmä Valintaoikeus kun jatkuva palvelusuhde ja ollut ammatissa, jolle määrätty ammatillinen eläkeikä Valinta-aika päättyi Valtiolla valinneet kuuluvat edelleen sen eläkeiän piiriin jossa ennen oli alhaisempi eläkeikä Ei 23 vuoden täyttämisen edellytystä

17 Eläkeuudistus 2017 Ammatilliset eläkeiät Hallituksen esitys:
Eläkeikiä nostetaan 2018 alkaen 3kk vuodessa (ammatillinen eläkeikä täyttyy v. 2020= eläkeikä nousisi 9 kk etc.) Max kaksi vuotta/ korkeintaan eläkeuudistuksen yleisen eläkeiän tasolle Koskisi yhteensä noin henkilöä Perustuslaki Luottamuksensuoja Sopimus Vähäinen taloudellinen merkitys

18 Eläkeuudistus 2017 Ammattinimikkeet joita koskisi KuEL:
1) Sairaanhoitaja 1038 2) Perushoitaja 497 3) Lastenhoitaja 370 4) Lähihoitaja 219 5) Terveydenhoitaja 211 VaEL: 1) Luokanopettaja 800 2) Peruskoulun luokanopettaja 657 3) Ylikonstaapeli 348 4) Peruskoulun lehtori 305 5) Rikosylikonstaapeli 277 8) Vartija 171

19 Eläkeuudistus 2017 JHL:n jäsenet:
Jäsenrekisteristä jäsenet jotka liittyneet ennen Jos kaikki olisivat valinneet ammatillisen eläkeiän KuEL: (1225 henkilöä) Lastenhoitaja 381 ( 3. – 370 kpl) Palomies 238 (10. – 111 kpl) Mielenterveyshoitaja 131 (9. – 121 kpl) VaEL: (319 henkilöä) Toimistosihteeri 48 Mielisairaanhoitaja 33 Ei 10. yleisimmän Lastenhoitaja 20 ammatin joukossa

20 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE)
Oikeus 61-vuotiaana (62-vuotta vuoden 2025 alusta) Eläkkeen osuus 25 % tai 50 % - työntekijän hakemuksen mukaisesti Ei palkka/ työaikaseurantaa OVE:n aikana Ei muuta työeläkelakien mukaista eläkettä OVE:n alkaessa Perusteena eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun mennessä ansaittu eläke Varhennusvähennys pysyvästi 0,4 % kuukaudessa ennen työntekijän eläkeiän täyttämistä Lykkäyskorotus pysyvästi 0,4 % kuukaudessa työntekijän eläkeiän täyttämisen jälkeen

21 Osittainen varhennettu vanhuuseläke - perustilanne
Työ Työ Pohja-eläke (ansaittu eläke 31.12) OVE työ -EAK62v Säästöosuus 50% EAK-vähennys 62v OVE 50% Elinaikakerroinvähennys 61v Varhennusvähennys 3 v 1.1. 61v VE 64 Eläketurvakeskus

22 Eläkeuudistus 2017 OVE ja lisäturva
A) OVE oman eläkeiän täyttämisen jälkeen Ei normeerausta, säästöosa lisäturvan mukaisena B) OVE ennen oman eläkeiän täyttämistä Normeerattu perusturva ennen 1960 syntyneille 1960 ja sen jälkeen syntyneille ei normeerausta, eläke perusturvan tasoisena Säästöosa lisäturvan mukaisena yhdenjaksoisuusvaatimuksen täyttyessä (=työskentely jatkuu omaan eläkeikäänsä saakka)

23 Eläkeuudistus 2017 OVE:lle ei voisi jäädä ammatillisen eläkeiän täyttämisen jälkeen ennen yleistä eläkeikää Tämä heikentäisi henkilön eläketurvaa Työnantajan on ensisijaisesti järjestettävä työt niin, että osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle siirtyvä voi halutessaan tehdä osa-aikatyötä Perustuu sopimukseen Työntekijän tarpeet/ tuotanto- ja palvelutoiminta Osa-aikaeläke poistuu eläkemuotona Hakemuksen oltava eläkelaitoksessa loppuun mennessä Viimeiset myönnetään alkaen

24 Osa-aikaeläke Ennen vuotta 1954 syntyneet voivat jäädä osa-aikaeläkkeelle täytettyään 60 vuotta ja sen jälkeen syntyneet voivat jäädä osa-aikaeläkkeelle täytettyään 61 vuotta. Viimeinen mahdollinen alkamisajankohta on Aiemmin myönnetyt osa-aikaeläkkeet jatkuvat normaalisti myös eläkeuudistuksen voimaantulon jälkeen. Olet siirtynyt kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön Olet ollut kunta-alalla, valtiolla, kirkolla tai Kelassa kokoaikatyössä 6 kuukautta välittömästi ennen osa-aikatyöhön siirtymistä ja ansiosi ovat olleet vähintään 1 363 e/kk vuoden 2015 tasossa (perhepäivähoitajalla ja perhehoitajalla 1 192,60 e/kk) 

25 Osa-aikaeläke olet saanut saman eläkelain piiriin kuuluvassa tehtävässä palkkaa osa-aikaeläkkeen alkamisvuotta edeltävien 5 kalenterivuoden aikana ainakin 3 kalenterivuonna vähintään 16 356 e/v vuoden 2015 tasossa (perhepäivähoitajalla ja perhehoitajalla 14 311,20 e/v) olet sopinut osa-aikatyön järjestelyistä työnantajasi kanssa et saa mitään lakisääteistä työeläkettä (perhe-eläke Osa-aikatyössä saat ansaita % kokoaikatyösi vakiintuneesta ansiotasosta.  Et voi olla poissa työstä yhdenjaksoisesti yli kuutta viikkoa Puolet ansion alenemasta

26 Oikeus työuraeläkkeeseen
Työuraeläke Työntekijällä oikeus 63 vuotta täytettyään jos 38 vuotta työskentelyä rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä Työkyky vian, vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt – vähemmän kuin TK-eläke edellyttää Mahdollisuudet ed. johdosta jatkaa työssä pysyvästi heikentyneet Edellä mainittu työ jatkuu tai sen päättymisestä on kulunut enintään vuosi Työuran aikana kertynyt eläke Ei tulevan ajan eläkettä

27 Työuraeläke Rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttava työ
Sisällyttävä yhtä tai useampaa seuraavista tekijöistä: 1) Suurta lihasvoimaa/ lihaksia pitkäkestoisesti kuormittavia työliikkeitä 2) Hengitys- verenkiertoelimien erityisen voimakasta kuormitusta 3) Kuormittavat ja hankalat työasennot 4) Voimaa tai suurta nopeutta vaativia toistuvia työliikkeitä 5) Työskentely erityisen vaativissa ja poikkeuksellista kuormitusta aiheuttavassa vuorovaikutteisessa työssä

28 Työuraeläke 6) Varuillaanoloa tai erityistä tarkkaavaisuutta edellyttävä tehtävä jossa korkea tapaturman tai onnettomuuden riski taikka ilmeinen väkivallan uhka Arvioitaessa sisältääkö työ ed. 1-6 mainittua tekijää, otetaan rasittavuutta ja kuluvuutta lisäävänä tekijänä huomioon Poikkeukselliset fysikaaliset tekijät Kuormitusta lisäävien suojavarusteiden käyttö Toistuva yötyö tai muuten kuormittava vuorotyö Toistuvat pitkät työvuorot Arvio kuluneisuudesta ja rasittavuudesta edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutus kokonaisuutena huomioiden

29 Työuraeläke ja lisäturva
Rinnastettaisiin työkyvyttömyyseläkkeeseen Olisi mahdollista saada lisäeläketurvan mukaisena kuten TK-eläke Varhennettu vanhuuseläke Poistuisi vuoden 2017 alusta Nyt mahdollista saada henkilöllä joka syntynyt ennen v.1960 ja jolla on henkilökohtainen eläkeikä

30 Työkyvyttömyyseläkkeet
Työkyvyttömyyseläkkeeseen sisältyy tulevan ajan eläkkeen osuus = eläkettä karttuu työkyvyttömäksi tulosta vanhuuseläkeikään saakka Vanhuuseläkeiän noustessa myös tulevan ajan pääteikä nousee = työkyvyttömyyseläkkeiden taso nousee Työeläkemaksun vähentämisestä luopuminen Arvio vaikutuksesta 55-vuotiaana työkyvyttömäksi tuleva vrt. nykytila Arvioitu parannus prosenttia prosenttia prosenttia

31 Lisäeläkkeet Lisäeläkejärjestelmien perusteena olevat eläkeiät
suojataan s = 63 v 3 kk s = 63 v Mitä ja miten lisäeläkejärjestelmästä sovittu Säätiö Henkivakuutusyhtiö Työnantaja järjestää TEL-lisäeläke Työsuhteen ehto

32 Keskieläkkeen muutos prosentteina, 75 vuotiaat

33 Sosioekonomiset vaikutukset
Eläkeuudistuksella arvioidaan olevan pitkällä aikavälillä eläke-eroja tasaava vaikutus Työntekijän asemassa olevien eläkkeet kasvavat hieman enemmän vrt. ylempiin toimihenkilöihin Eläkkeiden karttuman painopiste varhentuu työuran loppupäästä työuran keskivaiheeseen Eläkeaika lyhenee ja työurat pidentyvät kaikilla, eniten kuitenkin korkeammin koulutetuilla

34 Eläkeuudistuksen vaikutukset

35 Työeläkeuudistus 2017 + - Rahoitus Eläkeiän nousu
TK-eläkkeet paranevat Tuleva aika nousevaan alimpaan eläkeikään Karttumat Eläkeiän nousu Miten töissä jaksetaan tai kun töitä ei ole Työssä jaksamista edistävät toimet ”jäivät puheiksi”

36 Työeläkeuudistus 2017 Eläkeuudistus vaikuttaa vuodesta 2017 alkaen
Eläkeuudistus ei vaikuta maksussa oleviin eläkkeisiin Uudistus ei vaikuta 2017 mennessä kertyneeseen eläkekarttumaan


Lataa ppt "JHL:n opisto Lakimies Keijo Karhumaa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google