Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Y RITTÄJYYDEN PERUSTEET 15 otp. Y RITYSTOIMINNAN RISKIT.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Y RITTÄJYYDEN PERUSTEET 15 otp. Y RITYSTOIMINNAN RISKIT."— Esityksen transkriptio:

1 Y RITTÄJYYDEN PERUSTEET 15 otp

2 Y RITYSTOIMINNAN RISKIT

3 Yrityksen toimintaan liittyy erilaisia uhkia ja epävarmuustekijöitä, joita kutsutaan riskeiksi Riski = vahingon/tappion uhka tai vaara Riskit täytyy tunnistaa ja riskeihin täytyy vaikuttaa, varautua ja niiltä voi suojautua. Toisin sanoen riskit täytyy hallita. Riskejä ovat esimerkiksi koneiden rikkoutuminen, yrittäjän tai työntekijöiden sairastuminen tai kuolema sekä mahdollinen varaston tai toimitilan palaminen Riskejä ei voi kokonaan poistaa, mutta hyvällä suunnittelulla ja varautumisella niitä on mahdollista hallita

4 Yrityksen riskit voidaan jakaa kahteen osaan: liike- ja sopimus sekä vahinkoriskeihin Liikeriskit ovat olennainen osa yritystoimintaa. Menestyäkseen yrityksen on oltava valmis ottamaan riskejä. Yritys voi toimiessaan joko onnistua ja tehdä voittoa tai epäonnistua ja toimia tappiollisesti. Liikeriski on siten liikevoiton saamiseksi otettu tietoinen riski. Liikeriskin varalta ei voi ottaa vakuutusta, koska se sisältää aina voiton tai tappion mahdollisuuden. Liikeriski voi olla mm. yrityksen siirtyminen uusiin toimitiloihin. Tällöin asiakkaat eivät välttämättä heti löydä uusia toimitiloja, mikä voi pienentää yrityksen ennakoitua myyntiä. Vahinkoriskin varalta yritys voi ottaa vakuutuksen. Vahinkoriski liittyy henkilöihin, tuotteisiin, tiedonhallintaan, kalustoon ja toiminnan keskeytyksiin.

5 L IIKERISKIT

6 V AHINKORISKIT Vahinkoriskejä ovat mm. sopimus-, vastuu- ja keskeytysriskit, omaisuus-, rikos- ja paloriskit sekä ympäristöriskit. Vastuuriskit, keskeytysriskit omasta tai tavarantoimittajasta johtuvat tulojen menetykset asiakkaan omaisuusvahinko sähkön saannin keskeytys viranomaismääräys sopimusten sisältö

7 S OPIMUSRISKIT Sopimukset ja sopiminen kuuluvat olennaisesti yritystoimintaan. Asianmukainen sopimus selventää sopimuskumppanien välisiä tehtäviä, oikeuksia ja velvollisuuksia sekä parantaa yhteistyötä ja auttaa välttämään ongelmia. Riskienhallinnallinen ongelma on, etteivät yritykset panosta sopimusten tekemiseen riittävästi. Pahimmassa tapauksessa yritykset eivät tee sopimuksia lainkaan tai tekevät itselleen epäedullisia sopimuksia. Sopimussakot, vahingonkorvaukset, erimielisyydet, viivästyskorot, saamatta jääneet tuotot jne. horjuttavat yrityksen toimintaa ja taloutta. Hyvillä sopimuksilla sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet voidaan määritellä tarkasti ja riskejä pystytään vähentämään. Yritys voi sopia vastuistaan, määritellä toimenpiteet sopimusrikkomusten kuten virheen tai viivästyksen varalta sekä sopia riitaisuuksien ratkaisemisesta.

8 S OPIMUSRISKIT Sopimisen muoto ja tarkoituksenmukaisin sopimustyyppi riippuu tilanteesta, eli yritykset tekevät erilaisia sopimuksia mm. sopimuskumppanin, sopimusajan pituuden jne. mukaan. Yleisimpiä ovat normaaliin kaupankäyntiin liittyvät, päivittäiset osto- ja myyntisopimukset. Sopimusten pätevyysjärjestys: Lait aina taustalla. Yksilölliset tai yleiset sopimusehdot. Sopimus voidaan laatia käyttämällä joko yksilöllisiä tai yleisiä sopimusehtoja. Vakioehdot ovat sopimusten tekoa helpottava väline, mutta keskeiset sopimuskohdat on syytä tarkastaa ja täsmentää tapauskohtaisesti. Liitä sopimusehdot sopimuksen osaksi

9 V ASTUUT TUNNETTAVA Sopimuksen laatu punnitaan usein vasta ongelmatilanteissa, koska sopimusrikkomusten ja ristiriitatilanteiden yhteydessä ratkaisuja etsitään ensisijaisesti sopimuksesta. Elleivät osapuolet ole vastuistaan erikseen sopineet tai ovat sopineet niistä puutteellisesti, asian selvittely perustuu myyjälle usein varsin ankariin lain säännöksiin. Järkevän yritystoiminnan mukaista on varautua riskeihin ennakkoon laatimalla tarkkoja, vastuukysymykset selventäviä sopimuksia. Omaan yritystoimintaan liittyvät vastuut kuin myös omien resurssien kannalta kohtuulliset vastuun määrät on tunnettava.

10 E LINKEINONHARJOITTAJAN TÄRKEIMPIÄ VASTUUALUEITA Mitä vastuita olisi mahdollista vakuutuksilla jakaa tai pienentää? Ankara vastuu. Kuluttajansuojalain mukaan myyjä on aina velvollinen poikkeuksetta korvaamaan tietyt välittömät vahingot. Tuotevastuu. Yrittäjän velvollisuus on korvata vahingot, jotka aiheutuvat hänen valmistamastaan, tuottamastaan, maahantuomastaan tai (joissain tapauksissa) myymästään tuotteesta. Vastuu koskee henkilölle tai yksityiseen käyttöön tarkoitetulle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa.

11 E LINKEINONHARJOITTAJAN TÄRKEIMPIÄ VASTUUALUEITA Vahingonkorvausvastuu. Vahingonkorvauslaki säätelee yleisesti vahingon korvaamisesta. Siinä määritellään korvausperusteet, säädellään työnantajan vastuuta sekä rajataan korvattavia vahinkoja ja vastuunjakautumista. Isännänvastuu. Työnantaja vastaa vahingosta, jonka työntekijä aiheuttaa sivulliselle tai työtoverilleen. Työnantaja voi vaatia työntekijältä korvausta, jos kyseessä on tahallinen teko. Muuten asiaa sovitellaan. Vastuu ympäristövahingoista.

12 E LINKEINONHARJOITTAJAN TÄRKEIMPIÄ VASTUUALUEITA Tuottamusvastuu. Pääsääntöisesti vahingonkärsijän on näytettävä toteen tuottamus ja aiheutunut vahinko. Sopimuksessa on usein näytettävä toteen myös huolellisuus. Virheestä tai viivästyksestä johtuva vastuu. Virhevastuu määrittyy yleensä sen mukaan, mitä sopimuskumppaneiden kesken on sovittu. Ellei asiasta ole erikseen sovittu, virhemäärityksiä tulkitaan lain säännösten perusteella. Kauppalain säädökset ovat yleensä myyjälle ankarat.

13 S OPIMUSRISKIT

14 Omaisuusriskit palo, räjähdys, vuoto, myrsky, tulva, maanjäristys, sortuminen kone-, kuljetus-, kalusto- ja liikennevahinko rikokset; murto, varkaus, hävikki, tietovarkaus Ympäristöriskit Ympäristöasioiden keskeistä lainsäädäntöä Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta Ympäristönsuojelulaki Kemikaalilaki Jätelaki

15 Yrityksen riskien kartoittaminen tavaran toimittajat tuotanto ostaminen laitteet kuljetus varasto henkilöstö myynti asiakkaat Riskien arviointi Riskien hallinta välttäminensiirtäminen poisto kannattaminen

16 R ISKIEN ARVIOINTI Epätodennäköinen Mahdollinen Todennäköinen Vähäiset Haitalliset Vakavat Seuraukset Todennäköisyys 1 2 3 2 3 4 3 4 5 Riskin suuruus = vahingon seuraukset x tapahtuman todennäköisyys 1 Merkityksetön 2 Vähäinen 3 Kohtalainen 4 Merkittävä 5 Sietämätön riski

17 P RIORISOINTI : M ISTÄ ALOITETAAN ? 2. Vähäinen riski  Tilannetta seurattava 3. Kohtalainen riski  Ei tarvetta toimenpiteille 1. Merkityksetön riski 5. Sietämätön riski  Työt seis. Riski poistettava  Riskiä vähennettävä nopeasti riski  Toimenpiteitä... 4. Merkittävä riski

18 Välttäminen Välttäminen on ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla yritys voi minimoida riskejään. Ennalta ehkäisevää toimintaa ovat mm. työsuojelu, työkyvyn ylläpitoon liittyvät toimet yhdessä työterveyshuollon kanssa, koulutus (esim. uudet laitteet), alihankinta ja käteissuorituksen vaatiminen osana kauppasopimusta. Poistaminen Yrityksen toimitilat voidaan vuokrata, jolloin niiden kunnossapito ja muu hoito kuuluvat kiinteistön omistajalle. Vastaavasti yrityksen kuljetukset voidaan siirtää kuljetusyrityksen hoidettavaksi, jolloin kaikki kuljetuksiin liittyvät riskit (toimitusten myöhästyminen, kaluston ylläpito jne.) kuuluvat kuljetusyrittäjälle. RISKIEN HALLINTA

19 Kannattaminen Joitakin riskejä voidaan ottaa omalle vastuulle. Tällöin yrittäjän on otettava kantaa riskin suuruuteen. Jos riskin toteutumisen mahdollisuus on pieni, yritys ottaa riskin itselleen kannettavaksi. Esim. valvontakameroiden hankkimisen sijasta voidaan hyväksyä pieni vuotuinen hävikki. Riskin siirtäminen Riskialttiit toiminnat voidaan siirtää toiselle yritykselle. Vakuutusten ottaminen on yleisin tapa siirtää riskejä.

20 Y RITYKSEN VAKUUTUKSET 1. Henkilövakuutukset Lakisääteiset yleinen sosiaalivakuutus lakisääteinen tapaturmavakuutus työntekijän ryhmähenkivakuutus lakisääteiset eläkevakuutukset työttömyysvakuutus Vapaaehtoiset henkivakuutus lisä- ja vapaaehtoinen eläkevakuutus yrittäjän tapaturmavakuutus: kattaa myös vapaa- ajan, on vähennyskelpoinen kulu yritykselle talkoovakuutus yrityksen matkavakuutus

21 2. Omaisuusvakuutukset yhdistelmävakuutukset palon, murron, nestevuodon ym. varalle rakennustyö- ja asennusvakuutus konerikkovakuutukset moottoriajoneuvovakuutukset kuljetusvakuutukset 3. Omaisuusvakuutuksia täydentävät yritystoiminnan vakuutukset Keskeytysvakuutukset: tarkoituksena turvata liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuva tulojen menetys. palonkeskeytysvakuutus yhdistelmäkeskeytysvakuutus konekeskeytysvakuutus riippuvuuskeskeytysvakuutus myöhästymiskeskeytysvakuutus

22 Yrityksen vastuuvakuutukset: korvaa tietyin edellytyksin toiselle aiheutuneen vahingon sekä vahingon selvittelyn ja mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Usein työn tilaaja esimerkiksi rakennus- ja siivousalalla vaatii vastuuvakuutuksen. yrityksen toiminnan vastuuvakuutus tuotevastuuvakuutus Oikeusturvavakuutus: Korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka voivat johtua esimerkiksi toimitus-, kauppa- tai urakkasopimuksesta, velan tai saatavan oikeellisuuden riitautumisesta, irtisanomis- tai palkkaerimielisyydestä sekä vuokrasopimussuhteesta. Luottovakuutus takausvakuutus asiakasluottovakuutus Lisää riskeistä sivulla pk-rh.fi

23 MITEN HAAVOITTUVA YRITYKSENI ON HENKILÖ RISKIT YHTEISKUNNAL- LISET RISKIT OMAISUUS RISKIT TOIMINNAN KEHITTYMINEN SIDOS- RYHMÄT OSTO- TOIMINNAN RISKIT LIIKE- RISKI YMPÄRISTÖ- RISKIT

24 L IIKEIDEA

25 Y RITYSIDEASTA LIIKEIDEAKSI Yritysidea on näkemys siitä, mitä aloittava yritys aikoo tuottaa. Yritysidea täsmentyy ja muokataan vähitellen liikeideaksi. Liikeidea kertoo, mitä yritys tekee ja kenelle se myy, miten yritys toteuttaa nämä asiat, ja millä markkinoilla yritys toimii. Liikeidea vastaa kysymyksiin : Mitä? Kenelle? Miten?

26 L IIKEIDEAN LÖYTÄMINEN Oman osaamisen hyödyntäminen Vanhojen ideoiden hyödyntäminen tai uusien innovaatioiden keksiminen Valmiin yrityksen ostaminen Franchising (olemassa oleva liiketoimintamalli) ja agentuuritoiminta (välityskauppaa)

27 L IIKEIDEA Yrityksen perustamisen lähtökohtana on hyvä liikeidea. Menestyksen edellytyksenä on, että asiakkaat hyväksyvät idean pohjalta toteutetun tuotteen tai palvelun. Tuotteen, palvelun tai toimintatavan on oltava kilpailijoita parempi, tuottavampi tai omaperäisempi, jotta se erottuisi muista tai vaihtoehtoisesti tuotteella tai palvelulla pitää olla tilaa markkinoilla (kysyntää enemmän kuin tarjontaa). Esim. rahoittajat tekevät päätöksen yrityksen rahoittamisesta usein hyvän liikeidean pohjalta. Liikeidean on kerrottava vähintään kolme asiaa: 1. Asiakkaan ongelma tai tarve (kenelle) 2. Ratkaisu asiakkaan ongelmaan (mitä) 3. Ansaintamalli = miten ratkaisulla voi ansaita rahaa eli miten yritys tuotteensa tai palvelunsa tuottaa ja antaa asiakkaiden saataville (miten)

28 L IIKEIDEAN TÄYTYY OLLA TOTEUTTAMISKELPOINEN Liikeidean toteuttaminen vaatii yrittäjän tai yrittäjien osaamista. Se vaatii pääomaa, jota tarvitaan käyttöpääomaan ja alkuvaiheen investointeihin. Osaaminen ja alan tuntemus voi olla hankittu koulutuksen, työkokemuksen ja harrastusten kautta. Ole realistinen tavaran tai palvelun kysynnän suhteen. Huolellinen suunnittelu luo menestymisen mahdollisuuksia.

29 M IETI hyöty asiakkaalle: mitä asiakas saa, mihin asiakas tuotetta käyttää, miksi asiakas hankkii sen imago: miksi asiakas ostaa tältä yritykseltä, minkälaisia mielikuvia yritykseen tai tuotteisiin liitetään tuotteet: mitä tuotetaan tai tarjotaan, miten eroaa kilpailijoista, mikä on hinta, minkälainen pakkaus ja toimitus, tarvitaanko neuvontaa esimerkiksi internetin kautta asiakkaat/asiakasryhmät: ketkä ovat asiakkaita, missä ja miten paljon, miten heidät tavoittaa, paljonko he ovat valmiita maksamaan, miten he maksavat tapa toimia: tuotetaanko itse vai teetetäänkö alihankintana, miten markkinoidaan, miten myydään voimavarat: yrityksen tilat, koneet ja laitteet, sijoitettu pääoma, yrittäjän ja työntekijöiden osaaminen ja kokemus.

30 T OIMIALA JA KILPAILUTILANNE Toimialalla tarkoitetaan sitä alaa, jolla yritys toimii, esimerkiksi ravitsemustoiminta (ravintolat, kahvilat), rahoituspalvelut (pankit) tai puutarhatuotanto (avomaan tuotteiden tuottaminen, viherurakointi, kukkakauppa). Joillakin toimialoilla on paljon toimijoita eli paljon kilpailua. Silloin alalla on matalat voiton mahdollisuudet, sillä yrittäjien on pakko myydä halvemmalla. Mitä vähemmän on uutuusarvoa ja mitä vanhempi toimialasi on, sitä enemmän vastassa on kilpailua, eli kilpailijoita, jotka tarjoavat samanlaista tuotetta.

31 P YRI SIIS INNOVATIIVISEEN LIIKEIDEAAN ! Mitä enemmän uutta tuotteessa on, sitä vähemmän on kilpailua. Jos vähän kilpailua, niin on vaikeaa arvioida liiketoiminnan kannattavuutta tai verrata liikeideaa muihin toimijoihin, koska muita toimijoita on vain vähän. Silloin pitää arvioida markkinoiden koko ja kysynnän rakenne ja kannattavuus laskea arvion pohjalta.

32 L IIKEIDEA a) Miettikää ainakin neljä eri liikeidea-aihioita puutarha- alalta (ei pelkkiä yritysideoita). b) Valitkaa kolme mielestänne parasta liikeideaa ja kehitelkää niistä liikeideat. Pohtikaa ja perustelkaa, voiko tuote menestyä markkinoilla? Millä markkinoilla? Mitä uutta liikeidea tarjoaa? Onko tuote/palvelu esimerkiksi tehokkaampi, edullisempi, laadukkaampi, hauskempi, erilaisempi tai helpompi kuin kilpailijan? Tarkastelkaa liikeideaa erityisesti asiakkaan näkökulmasta. Tuotteen (tavaran tai palvelun tai näiden yhdistelmän) täytyy olla sellainen, josta asiakas on valmis maksamaan. Perustelkaa miksi asiakas on valmis maksamaan tuotteesta/palvelusta.

33 S WOT - ANALYYSI YRITYSIDEASTA ESIMERKKI VAHVUUDET: erottuva liikeidea tuotteet ja palvelut yrittäjän koulutuksen arvo yrityksen sijainti imago henkilökunta oman pääoman tarve HEIKKOUDET: kokemattomuus yritystoiminnasta vähäinen markkinointiosaaminen pieni omapääoma huono toimintavarmuus asiakkaiden käyttäytymisen tuntemus MAHDOLLISUUDET: kiinnostus ympäristöä säästäviin tuotteisiin luomutuotteiden niukkuus väestön ikärakenne elintason nousu ekologisen ajattelun nousu oma verkostoni UHAT: talouden taantuma ikärakenteen muutos ympäristölakien kiristyminen työvoiman huono saatavuus ilmastonmuutos, sodat, kriisit kova kilpailu samalla alueella


Lataa ppt "Y RITTÄJYYDEN PERUSTEET 15 otp. Y RITYSTOIMINNAN RISKIT."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google