Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Nokian kaupungin ja Nokian Yrittäjät ry:n infotilaisuus vahingonkorvausasioista 9.1.2008 Vesihuoltolain mukaisesta virhevastuusta VT Pirkka-Petri Lebedeff.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Nokian kaupungin ja Nokian Yrittäjät ry:n infotilaisuus vahingonkorvausasioista 9.1.2008 Vesihuoltolain mukaisesta virhevastuusta VT Pirkka-Petri Lebedeff."— Esityksen transkriptio:

1 Nokian kaupungin ja Nokian Yrittäjät ry:n infotilaisuus vahingonkorvausasioista 9.1.2008 Vesihuoltolain mukaisesta virhevastuusta VT Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto

2 Yleistä •Vesihuoltolaissa on säädetty vesihuoltolaitoksen vastuusta palvelun keskeytymisen tai muun virheen johdosta •Vastuusäännökset ovat vesihuoltolain 27 ja 28 §:issä

3 Vesihuoltolain soveltamisala (Vesihuoltolaki 2 §) •Vesihuoltolain mukainen vastuu koskee ainoastaan lain soveltamisalan piiriin kuuluvan vesihuollon mukaista toimintaa Vesihuoltolain 2 § (soveltamisala) •Vesihuoltolakia sovelletaan •asutuksen vesihuoltoon ja •asutukseen rinnastuvaan elinkeino- ja vapaa- ajantoiminnan vesihuoltoon •Vesihuollolla tarkoitetaan vedenhankintaan eli veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi •Talousvedellä tarkoitetaan ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä sen mukaan kuin siitä terveydensuojelulaissa säädetään

4 Vesihuoltolain soveltamisala •Vesihuoltolakia sovelletaan sellaisiin elintarvikkeiden tuotantolaitoksiin kuten •meijereihin •teurastamoihin ja •muihin vastaavan tyyppisiin laitoksiin, •jotka enimmäkseen ottavat vetensä vesihuoltolaitokselta ja johtavat jätevetensä vesihuoltolaitokseen •Lakia ei sovelleta sellaiseen vesihuoltoon, jossa veden tai jäteveden käyttö eroaa huomattavasti normaalin asutuksen vesihuollosta kuten esim. •prosessissaan vettä käyttävän teollisuuden vesihuoltoon

5 Virhe ja hinnanalennus (Vesihuoltolaki 27 §) Virheen määritelmä •Vesihuollossa on virhe kun •veden laatu •veden toimittamistapa •vesihuoltolaitoksen palvelu •ei vastaa sitä mitä sopimuksen tai säädösten perusteella voidaan edellyttää tai •kun, vesihuolto on ollut keskeytyksissä vähäistä pidemmän ajan

6 Hinnanalennus •Asiakkaalla on oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus •Jos virhe perustuu vesihuollon keskeytykseen, hinnanalennuksen määrä on •vähintään 2 viikkoa vastaava osuus vuotuisesta perusmaksusta •Hinnanalennuksen määrä ei voi ylittää palvelusta perittävää hintaa

7 Asiakas •Asiakkaalla tarkoitetaan vesihuoltolaitokseen sopimussuhteessa olevaa tahoa kuten esim. •asunto-osakeyhtiötä •omakotitalon omistajaa •yritystä •Asiakkaita ovat liittymissopimuksen tekevä liittyjä kuin veden toimittamisesta ja muista vesihuoltopalveluiden käyttämisestä laitoksen kanssa tehnyt sopimuspuoli

8 Vaatimuksen esittäminen •Vaatimus hinnanalennuksesta on esitettävä vesihuoltolaitokselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita Hinnanalennuksen suhde vahingonkorvaukseen •Hinnanalennus ei ole vahingonkorvauksen vaihtoehto vaan samalla asiakkaalla voi olla oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen •Hinnanalennuksen määrä ei voi ylittää palvelusta perittävää hintaa

9 Vahingonkorvaus (Vesihuoltolaki 28 §) •Vesihuoltolain 28 §:ssä on säädetty vesihuoltolaitoksen virheeseen perustuvasta vahingonkorvausvastuusta. •Säännöksessä on erotettu henkilö- ja esinevahingot taloudellisista vahingosta ja niiden korvattavuuden edellytykset poikkeavat toisistaan •vastuuperusteen ja •korvaukseen oikeutettujen tahojen osalta

10 Korvattavat vahingot •Vesihuoltolaitos on velvollinen korvaamaan vesihuollossa olevasta virheestä aiheutuvat •henkilövahingot ja •yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle ja pääasiassa sellaiseen tarkoitetukseen käytetylle omaisuudelle aiheutuneet vahingot

11 Henkilövahingot •Henkilövahinko on kysymyksessä silloin, kun henkilö (vedenkäyttäjä) sairastuu sen vuoksi, ettei laitoksen toimittama talousvesi täytä terveydensuojelulain mukaisia laatuvaatimuksia •Henkilövahinkona korvataan ko. sairaudesta johtuvat •tarpeelliset sairaanhoitokustannukset ja muut tarpeelliset kulut •ansionmenetys •kipu ja särky ja muu tilapäinen haitta •mahdollinen pysyvä haitta

12 Esinevahingot •Yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitettua ja pääasiallisesti sellaiseen tarkoitetukseen käytettyä omaisuutta on mm. •vaatteet •liinavaatteet •huonekalut •Omaisuudelle aiheutuneet vahingot ovat ns. esinevahinkoja •Esinevahinkoina korvataan mm. virheen johdosta aiheutuneet •esineen tarpeelliset korjauskulut (puhdistuskulut) •mahdollinen arvon alennus •muut välittömät kulut •tuhoutuneen esineen käypä arvo

13 Esinevahingot •Vastuu muulle kuin yksityiseen käyttöön tai kulutukseen tarkoitetulle omaisuudelle aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta määräytyy vesihuoltolaitoksen ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti

14 Taloudellinen vahinko •Taloudellinen vahinko on korvattava vesihuoltolain mukaan vain asiakkaalle eli vesihuoltolaitoksen kanssa sopimussuhteessa olevalle taholle. •Taloudellista vahinkoa ei korvata muulle taholle kuin vesihuoltolaitoksen asiakkaalle eli sopimuskumppanille. •Taloudellinen vahinko voi olla luonteeltaan välitöntä tai välillistä vahinkoa

15 Välittömät taloudelliset vahingot Vastuuperuste •Vesihuoltolaitos on velvollinen korvamaan vesihuollon virheestä asiakkaalle aiheutuvat välittömät taloudelliset vahingot tuottamuksestaan riippumatta •Vesihuollon virheestä aiheutuvia välittömiä vahinkoja ovat mm talousveden muualta hankkimisesta aiheutuneet tarpeelliset kustannukset

16 Välilliset taloudelliset vahingot Vastuuperuste •Vesihuoltolaitos on velvollinen korvaamaan välilliset taloudelliset vahingot vain, jos virhe tai vahinko aiheutuu huolimattomuudesta laitoksen puolella (tuottamusvastuu) •Välilliset taloudelliset vahingot määritellään vesihuoltolain 28 § 3 momentissa

17 Välilliset vahingot Välillisinä taloudellisina vahinkoina pidetään 1. ansionmenetystä, joka aiheutuu vesihuollossa olevasta virheestä tai siitä johtuvista toimenpiteistä •esim. jos tuotannon keskeytyksestä aiheutuu tulonmenetystä tai •asiakas joutuu olemaan poissa työstä antaakseen laitokselle tilaisuuden virheen korjaamiseen 2.vahinkoa, joka aiheutuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvollisuudesta •esim. palkanmaksuvelvollisuutta töiden ollessa virheen/viivästyksen takia keskeytyksessä taikka •tuotannon viivästymisestä aiheutuva korvausvelvollisuutta tuotteiden tilaajalle 3.vesihuollon palveluiden käyttöön perustuvan hyödyn olennaista menetystä 4.muuta samankaltaista vaikeasti ennakoitavaa vahinkoa

18 Vahingontorjuntavelvollisuus •Vahingonkärsijä on velvollinen ryhtymään omalta osaltaan vahingontorjunta ja rajoittamistoimenpiteisiin. Tämän vuoksi välittömien vahinkojen asianmukaisista vahingon rajoittamisesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset korvataan kuin välittömät vahingot.

19 Pakottavuus (Vesihuoltolaki 25 §) •Muun kuin kuluttaja-asiakkaan vesihuoltosopimuksessa on voitu ottaa vesihuoltolaista poikkeavia sopimusehtoja mm. korvausvastuun osalta, jolloin sopimusehdot määrittelevät vesihuoltolaitoksen korvausvastuun suhteessa muuhun kuin kuluttaja-asiakkaaseen lukuun ottamatta henkilövahinkoja

20 Kiitokset mielenkiinnostanne! VT Pirkka-Petri Lebedeff Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, Helsinki puh 09 771 2773


Lataa ppt "Nokian kaupungin ja Nokian Yrittäjät ry:n infotilaisuus vahingonkorvausasioista 9.1.2008 Vesihuoltolain mukaisesta virhevastuusta VT Pirkka-Petri Lebedeff."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google