Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi Tapani Lohi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi Tapani Lohi"— Esityksen transkriptio:

1 Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi Tapani Lohi
Jäämistöoikeus Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi Tapani Lohi

2 Kuoleman vaikutus varallisuussuhteisiin
Oikeudessamme pääsääntönä varallisuussuhteiden jatkuvuuden periaate. Kuolema ei pääsääntöisesti lakkauta varallisuussuhteita eikä siirrä varallisuusoikeuksia omistajattomaan tilaan. - Se vain saa aikaan muutoksen henkilösuhteissa. Kuolleen henkilön tilalle tulee kuolinpesä (tai vainajan oikeudenomistajat).

3 Jäämistöoikeuden pääongelmat
Lakimääräinen perimys Materiaalinen perintöoikeus Kuolinpesän hallinto Pesänselvitys ja velkavastuu Perinnönjako Testamenttioikeus

4 Lakimääräinen perimys
Materiaalinen perintöoikeus Perimysjärjestys Ennakkoperintö Lakiosa Lesken suoja Avustukset Perintöoikeuden menettäminen Kuolinpesän hallinto Osakkaiden yhteishallinto Pesänselvittäjähallinto

5 Pesänselvitys ja velkavastuu
Velkojen maksaminen Vastuu velkojia kohtaan Muut pesänselvitystä koskevat kysymykset Perinnönjako Perintöosan määräytyminen Perinnönjakomenettely Sopimusjako Toimitusjako

6 Testamenttioikeus Testamentin pätevyyden edellytykset
Testamentin peruutus Testamentin oikeusvaikutukset Testamenttiluokitukset Testamentin täydentäminen ja tulkinta Testamentin selvitysprosessi

7 Rintaperilliset ja heidän jälkeläisensä - rajaton sijaantulo-oikeus.
Perimysjärjestys I Parenteeli Rintaperilliset ja heidän jälkeläisensä - rajaton sijaantulo-oikeus. Leski (lykkäävä perintöoikeus) II Parenteeli Vanhemmat ja heidän jälkeläisensä (sisarukset ja puolisisarukset). - rajaton sijaantulo-oikeus III Parenteeli Isovanhemmat ja heidän jälkeläisensä - sijaantulo-oikeus vain isovanhempien lapsilla (perittävän tädeillä, sedillä, enoilla) - serkut eivät peri.

8 Perillispiiri

9 Sijaantuloperiaate Jos perillinen on kuollut ennen perittävää, tulevat sijaan hänen jälkeläisensä. Esimerkki: P:llä ollut kolme lasta (A, B ja C). Heistä B ja C ovat kuolleet ennen P:tä. B:ltä jäänyt kaksi lasta (Ba ja Bb) ja C:ltä kolme lasta (Ca, Cb ja Cc). Suhteelliset perintöosat A = 1/3 Ba = 1/6 ja Bb = 1/6 Ca = 1/9, Cb = 1/9 ja Cc = 1/9.

10 Sijaantuloperilliset – perillisen oikeudenomistajat
Muutetaan edellistä esimerkkiä niin, että B onkin kuollut vasta P:n jälkeen. B:ltä olkoon jäänyt kahden lapsen lisäksi leski L. - Perillisasemassa ovat nyt: A, B sekä Ca, Cb ja Cc. - B:n puhevaltaa jäämistöasioissa käyttävät B:n omat oikeudenomistajat (B:n kuolinpesän osakkaat) Siis: Ba, Bb ja tietyin edellytyksin L.

11 Kuolinpesän osakkuus Useiden jäämistöomaisuuden hallintoa ja pesänselvitystä koskevien kysymysten kannalta olennaista, onko henkilö pesän osakas vai ei. Osakkaita ovat: 1) Lakimääräiset perilliset 2) Yleisjälkisäädöksen saaja 3) Eloonjäänyt puoliso, mikäli jokin seuraavista toteutuu a) puolisoilla on ainakin osittainen avio-oikeus toistensa omaisuuteen b) leski on perillisasemassa (PK 3:1) c) lesken hyväksi on tehty yleisjälkisäädös.

12 Yleistestamentti – legaatti
A) Yleistestamentti [osakkuus] - Jollekin määrätty: koko jäämistö murto-osa ”jäännös” B) Erityisjälkisäädös eli legaatti [saaja ei osakas!] tietty omaisuus rahamäärä omistusoikeutta rajoitetumpi oikeus (esim. käyttöoikeus) tiettyyn omaisuuteen tai koko jäämistöön.

13 Kuolinpesän yhteishallinto
Pääsääntö: Jäämistöomaisuutta koskevista oikeustoimista ja toimenpiteistä päättävät osakkaat. Yhteishallintoperiaate: Oikeustoimiin ja toimenpiteisiin vaaditaan kaikkien osakkaiden suostumus. Poikkeuksia a) Ns. kiiretoimet (PK 18:2) Toimea ei voida lykätä, mutta kaikkien suostumusta ei ennätetä saada. b) Yhdelläkin osakkaalla on oikeus ajaa kannetta pesän hyväksi.

14 Pesänselvittäjän hallinto
Kuolinpesän omaisuus voidaan erottaa osakkaiden yhteishallinnosta ja siirtää ulkopuolisen henkilön hallittavaksi. Pesänselvittäjän määrää tuomioistuin. Laissa yksityiskohtaiset säännökset siitä, kuka voi tehdä hakemuksen, esimerkiksi: Osakas Perittävän velkoja Legaatinsaaja.

15 Pesänselvittäjän tehtävät
Jäämistöomaisuuden hallinta ja hallussapito Omaisuuden luettelointi, perunkirjoitus Yleinen huolenpito kuolinpesän varallisuusasioista (omaisuuden säilyttäminen, vakuutukset, saatavien perintä yms). Perittävän ja pesän velkojen selvittäminen ja maksaminen Kuolinpesän edustaminen oikeustoimissa ja oikeudenkäynneissä. Legaattien täyttäminen. Lainvoimaisen perinnönjaon jälkeen omaisuuden antaminen perillisille.

16 Jäämistöoikeudellisen velkavastuun perusteita
Velkojen voimassa pysymisen ja velkojien etusijan periaate. Pääsääntö: Osakkaat vastaavat perittävän veloista kuolinpesän varoilla. Vastuuta täydentää: Vahingonkorvausvastuu velkojia kohtaan. Jäämistöoikeudellinen palautusvastuu. Velkojien lisäturvana osakkaiden henkilökohtainen velkavastuu.

17 Velkavastuu-uudistus 2004
1) Osakkaiden henkilökohtaista velkavastuuta supistettiin. 2) Velkojien mahdollisuutta saada jäämistö pesänselvittäjän hallintoon parannettiin. 3) Pesänselvittäjän toimivaltuuksia lisättiin. 4) Pesän velkoja koskevaa sääntelyä selkeytettiin ja uudistettiin. 5) Osakkaiden palautusvastuuta koskevia säännöksiä selkeytettiin ja uudistettiin.

18 Osakkaiden henkilökohtainen velkavastuu
Ainoa peruste: perunkirjoitukseen liittyvät rikkomukset. Perunkirjoituksen toimituttamisen laiminlyönti Olennaisesti väärien tietojen antaminen perunkirjoituksessa Osakkaalla hyvät mahdollisuudet välttyä vastuulta: a) osoittamalla, että hänen huolimattomista toimistaan ei ole aiheutunut lainkaan vahinkoa maksua vaativalle velkojalle (vastuuvapaus) b) osoittamalla, että hänen toimistaan velkojalle aiheutuneet vahingot ovat jääneet velan määrää pienemmäksi (vahingon määrään rajoittuva vastuu).

19 Jäämistöoikeudellinen palautusvastuu
Syntyy, kun a) jäämistö on perinnönjaon ja/tai osituksen toimittamisen jälkeen luovutettu pesänselvittäjän hallintoon tai konkurssiin JA b) havaitaan, että osa perittävän tai pesän veloista on jäänyt maksamatta. Osakkaiden on palautettava pesänselvittäjän vaatimuksesta pesään se määrä, joka tarvitaan velkojen maksuun ja pesänselvityskuluihin.

20 Osakkaan vastuun laajuus
Palautusvastuu solidaarista vastuuta. Kunkin osakkaan vastuu rajoittuu siihen määrään, minkä hän on jaossa saanut. Osakkaiden keskinäinen vastuunjako; sen mukaan, mitä kukin on saanut jaossa ”liikaa”. Ositus ja jako tavallaan korjataan vastaamaan sitä, millainen se olisi ollut, jos ko. velka olisi otettu huomioon.

21 Perinnönjaosta 1) Osakkaiden toimittama sopimusjako.
Muotovaatimus: asiakirja, allekirjoitukset + kaksi esteetöntä todistajaa Sisältövapaus 2) Pesänjakajan toimittama jako Pesänjakajan määrää tuomioistuin. Osakkaalla ehdoton oikeus vaatia pesänjakajan määräämistä. Pj:n suoritettava jako lain mukaan, jos osakkaat eivät muusta sovi Jakoa voidaan moittia tuomioistuimessa nostettavalla kanteella 6 kk:n määräajassa (PK 23:10).

22 Sopimusjako – todistajien esteettömyys:
OK 17:43 Milloin lain mukaan oikeustoimi on päätettävä esteettömäin todistajain läsnä ollessa tai esteettömän todistajan on toimituksessa oltava läsnä, olkoon, mikäli erikseen ei ole toisin säädetty, sellaiseksi todistajaksi esteellinen: 1) se, joka 30 §:n mukaan ei saa vannoa todistajanvalaa; 2) se, joka itse on toimituksessa asianosainen tai jonka oikeutta toimitus koskee tahi joka itse on oikeustoimeen osallinen taikka jonka hyväksi oikeustoimi tehdään;

23 OK 17: 43 jatkuu 3) se, joka on 20 §:ssä tarkoitetussa suhteessa henkilöön, joka toimituksessa on asianosainen tai jonka oikeutta toimitus koskee tahi joka on oikeustoimeen osallinen tai jonka hyväksi oikeustoimi tehdään; taikka 4) se, joka on 20 §:ssä tarkoitetussa suhteessa siihen, jonka tehtäviin toimitus kuuluu, tai notaariin tahi viran tai toimen haltijaan, jota käytetään oikeustoimen tekemisessä.

24 OK 17:20 Todistaja ei saa kieltäytyä todistamasta. Vastoin tahtoansa älköön kuitenkaan todistamaan vaadittako: 1) sitä, joka on tai on ollut avioliitossa tahi on kihloissa jommankumman asianosaisen kanssa; 2) sitä, joka on asianosaisen suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen tahi joka on tai on ollut naimisissa asianosaiseen sanotunlaisessa sukulaisuussuhteessa olevan henkilön kanssa; eikä 3) asianosaisen sisaruksia tai näiden aviopuolisoita tahi asianosaisen ottovanhempia tai ottolapsia.

25 Pesänjakajan toimenkuva
Päättää perinnönjaon lopputuloksesta - “yksijäseninen tuomioistuin” Ratkaisee useimmat jaon tulokseen vaikuttavat ennakkokysymykset: - esim. oikeustoimien pätevyys ja tulkinta, ennakkoperintöväitteet, jäämistön laajuus, omaisuuden arvonmääritys. Keskittämisperiaate: jos pesänselvittäjä on määrätty, em. kysymyksiä ei voida jaon kestäessä saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi.

26 Toimivallan rajoituksia
Ei hallintovaltuuksia (vrt. pesänselvittäjä). - Samalla henkilöllä voi olla yhtä aikaa sekä pesänselvittäjän että –jakajan määräys. Ei valtaa ratkaista testamentin moitetta koskevia kysymyksiä.

27 Vertailukohdaksi: Pesänselvittäjän tehtävät
Jäämistöomaisuuden hallinta ja hallussapito Omaisuuden luettelointi, perunkirjoitus Yleinen huolenpito kuolinpesän varallisuusasioista (omaisuuden säilyttäminen, vakuutukset, saatavien perintä yms). Perittävän ja pesän velkojen selvittäminen ja maksaminen Kuolinpesän edustaminen oikeustoimissa ja oikeudenkäynneissä. Legaattien täyttäminen. Lainvoimaisen perinnönjaon jälkeen omaisuuden antaminen perillisille. Huom: henkilö voi olla yhtä aikaa sekä pesänselvittäjä että –jakaja.

28 Esineellinen jako (PK 23:8)
Pj:n ensisijaisesti toimitettava jako osakkaiden sopimalla tavalla. - Jos sopimukseen ei päästä: 1) Vaihtoehto: Kullekin osa kaikenlaatuista omaisuutta. Vaihtoehdosta 1 joudutaan usein poikkeamaan: 2) Omaisuus, jota ei voida jakaa, koetettava panna yhden osakkaan jako-osuuteen. 3) Jos pesän varoihin kuuluu osakasta kohtaan oleva saaminen, se on pantava velallisosakkaan osuuteen (sikäli kuin osuus tähän riittää).

29 Kiellettyjä jakotapoja
4) Jos jakoa ei muuten saada toimitetuksi, on jakajan haettava tuomioistuimelta omaisuuden myyntilupaa: - Ensisijaisesti myytävä tietty omaisuus tai tietyt (hankalat) objektit - Jos ei muu auta, muutettava rahaksi kaikki jäämistön varat. Kiellettyjä jakotapoja Ilman kaikkien osakkaiden suostumusta pesänjakaja EI saa tehdä: Lunastusjakoa Kiinteistön määräaloittaista jakoa

30 PK 23:11 - Jos kolmas henkilö kanteella vaatii itselleen jollekin osakkaalle perintönä jaettua omaisuutta, ilmoittakoon osakas siitä muille osakkaille. Siitä, mitä osakas menettää kantajalle, saa hän vaatia tasoitusta muilta osakkailta. - Jos osakas menettää kaiken jaossa saamansa omaisuuden tai pääosan siitä, on perintö jaettava uudestaan. Milloin joku on kuitenkin suurin kustannuksin osaansa parantanut taikka se on laillisesti tullut toisen omaksi, saa hän puolestaan antaa vastikkeen sen sijaan.

31 Tehtävä 9 Osituksen toimittaminen P:n perillisten ja L:n perillisten kesken. Ositusperusteena P:n kuolema Ositettava omaisuus P L koti-irt koti-irt huvivene pörssi-osakkeita metsätila - Arvostus ositushetken (2010) mukaan. L:n 2002 tekemää velkaa ei huomioida (AL 99 §).

32 Ositus ”kuvitelluilla” arvoilla
P L AO-om AO-säästöt Säästöt yht Vastike (AL 94 §) L:n avio-osa = : = P:n avio-osa = : 2 =

33 Tehtävä 9: perinnönjaot
P:n jäämistön jako: Onko A:n ja B:n perintöoikeus vanhentunut? Ei ole! (ks. lähemmin PK 16:2) A ja B saavat kumpikin : 2 = €. L:n jäämistön jako: L:lle osituksen perusteella tulleesta €:stä vähennettävä velkana 5000 €. A , B ja C saavat kukin : 3 = €.

34 Velkojiin nähden tehokas perinnöstä luopuminen
Luovuttava kirjallisesti (PK 17:2a). Jos luopuminen tapahtuu perittävän kuoleman jälkeen, luovutustahdonilmaisu annettava tiedoksi kuolinpesälle (käytännössä osakkaalle tai pesänselvittäjälle). - Se voidaan vaihtoehtoisesti antaa myös maistraatille. Hallintolain 57.2 §: Tiedoksianto kuolinpesälle toimitetaan sille pesän osakkaalle, jonka hallussa pesä on, tai pesänhoitajalle. Jos kuolinpesä on usean osakkaan yhteisessä hallinnossa, tiedoksianto voidaan toimittaa yhdelle heistä. Osakkaan on ilmoitettava tiedoksisaannista muille pesän osakkaille.

35 Luopujaperillisen konkurssi:
3) Luovuttava ajoissa - Ennen perinnön vastaan ottamista - Ennen pesäosuuden ulosmittausta (UK 4:81). Luopujaperillisen konkurssi: Jos perittävä kuollut vasta perillisen konkurssin alkamisen jälkeen, perintö ei missään tapauksessa kuulu konkurssipesään (KonkL 5:1). - Luopuminen voi silti olla aiheellista ulosmittauksen estämiseksi. Jos kuolemantapaus sattunut jo ennen konkurssin alkamista, perillisen on luovuttava a) ennen konkurssin alkamista tai b) viimeistään 3 kk kuluessa siitä kun sai tietää hyväkseen tulleesta perinnöstä (KonkL 5:5).

36 4) Luovuttava totaalisesti
5) Luovuttava edunsaajaa määräämättä Jos luovuttu jonkun muun kuin lain mukaisen sijaantuloperillisen (tai –perillisten) hyväksi, oikeustoimi katsotaan yleensä perintöosuuden vastikkeettomaksi luovutukseksi (= lahjaksi). -> Velkojien suojana konkurssitakaisinsaanti. Pesäosuuden ulosmittauksen tai konkurssiin asettamisen jälkeen tapahtunut luovutus velkojia kohtaan tehoton.

37 Ulosottokaaren säännöksiä pesäosuuden ulosmittauksesta
UK 4:77. Pesäosuuden ulosmittaus Kuolinpesän osakkaan velasta saadaan ulosmitata hänen osuutensa kuolinpesästä. Kuolinpesälle annetaan tällöin kirjallinen maksukielto, jossa pesän osakkaita ja hallintoa kielletään luovuttamasta velalliselle perinnönjaossa tulevaa omaisuutta muulle kuin ulosottomiehelle.

38 UK 4:78 Määräämiskielto kuolinpesässä. Maksukiellon tiedoksisaannin jälkeen pesän omaisuutta ei saa luovuttaa eikä suorittaa pesässä muita määräämistoimia ilman ulosottomiehen lupaa. Kiellon vastaisesta toimesta on voimassa, mitä 37 §:ssä säädetään. - Ulosottomiehen tulee antaa edellä tarkoitettu lupa, jollei toimi vaaranna hakijan maksunsaantia. Ulosottomiehen lupaa ei tarvita pesän selvitystoimiin. - Ulosottomiehen luvasta sopimukseen perustuvaan perinnönjakoon säädetään perintökaaren 23 luvun 3 §:n 2 momentissa.

39 UK 4:79 Toimet ulosmittauksen jälkeen.
- Ulosmitattua kuolinpesän osuutta ei saa myydä. Suoritus otetaan siitä omaisuudesta, joka tulee velalliselle perinnönjaossa. - Jos velallinen on ainoa perillinen, suoritus otetaan kuolinpesään kuuluvasta omaisuudesta pesän selvityksen päätyttyä. - Edellä tarkoitettu omaisuus katsotaan välittömästi ulosmitatuksi. Velalliselle tullut omaisuus saadaan myydä vasta, kun jako on lainvoimainen tai muuten lopullinen.

40 UK 4:81. Perinnöstä luopuminen
Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa ulosmitata, jos velallinen osoittaa, että hän on: 1) perittävän eläessä luopunut oikeudestaan perintöön perintökaaren mukaisesti; tai 2) perittävän kuoleman jälkeen antanut kirjallisen luopumisilmoituksen tiedoksi kuolinpesälle niin kuin hallintolain 57 §:n 2 momentissa säädetään; taikka 3) perittävän kuoleman jälkeen jättänyt luopumisilmoituksen kotipaikkansa maistraattiin tallettamista varten.

41 UK 4:81, jatkoa: Sen jälkeen kun ulosmittauspäätös on tehty, velallinen ei voi hakijaa sitovasti luopua oikeudestaan perintöön. Velallisen tulee viipymättä ilmoittaa luopumisilmoituksen tallettamisesta pesän osakkaille ja hallinnolle.

42 Ennakkoperintö ja aviovarallisuussuhteet
Asetelma P = ensin kuollut puoliso L = jälkeen elävä P:n puoliso (P:n leski) Oletus 1: On annettu ennakkoperintö, joko a ) puolisoiden P ja L yhteiselle rintaperilliselle, tai b) ensin kuolleen puolison (P) ei-yhteiselle rintaperilliselle (siis L:n lapsipuolelle). Oletus 2: Ennakkoperintö on annettu avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta. Oletus 3: P:n perilliset ja leski L haluavat toteuttaa täysimääräisesti oikeutensa ja siten vedota kyseiseen ennakkoperintöön.

43 Edellä kuvatun AO-ennakon erityispiirteitä
1) Ennakkoperintö tulee ottaa huomioon jo ensin kuolleen P:n perillisten ja leski L:n välisessä osituksessa (AL 94 a §). 2) Ennakkoperintö tulee ottaa huomioon jo P:n jälkeen toimitettavassa perinnönjaossa, olipa sen antanut kumpi tahansa puolisoista (PK 6:1.2). 3) Jos ennakkoperintöä ei voida koko arvostaan vähentää P:n jälkeen toimitettavassa jaossa, loput siitä vähennetään jaettaessa leski L:n jäämistöä (PK 6:1.2).

44 Ennakkoperintö osituksessa
AL 94 a §:n pääsisältö: Jommankumman puolison AO-omaisuudestaan antama ennakkoperintö otetaan huomioon lesken ja perillistahon välisessä osituksessa. Huom! AL 94 a §:ää ei voida soveltaa puolisoiden välisessä avioero-osituksessa AL 94a § koskee vain ennakkoperintöjä – ei esimerkiksi suosiolahjoja. Ennakkoperintö vähennetään aina perillisten osuudesta. Tarkoituksena on saattaa osituspuolet (ja erityisesti leski L) samaan asemaan kuin missä he olisivat olleet ilman ennakkoperintöä.

45 AL 94a §:n laskennallinen soveltaminen
Ennakkoperinnön arvo lisätään osituslaskelmassa antajansa AO-omaisuuteen. Tämän jälkeen määritetään normaaliin tapaan osituspuolten avio-osat. Lopuksi vähennetään ennakkoperinnön arvo perillisille reaalisesti jäävästä avio-osasta.

46 Esimerkki 1 Ensin kuolleelta P:ltä jää omaisuutta euroa. Leski L:llä on omaisuutta euroa. Puolisolla on avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. - P:ltä jää kaksi rintaperillistä (A ja B) - P on antanut B:lle ennakkoperintöä euroa. Toimita a) ositus ja b) perinnönjako.

47 Osituslaskelma säästöt yht 80 t AO-säästö 50 t 20 t ep 10 t
P L AO-säästö 50 t 20 t ep t säästöt yht t L:n avio-osa = 40 t Perillisten avio-osa = 40 t - 10t = euroa. Perillisten annettava L:lle tasinkoa €.

48 Perinnönjako Reaalinen jäämistö = 30 000 euroa
Perintöosat = ( ) : 2 = euroa. A saa jaossa euroa B saa euroa ( – ).

49 Ennakonantajana leski L
Esimerkki 2: Muutetaan tapausta 1 niin, että siinä mainitun euron ennakkoperinnön onkin antanut leski L. Puolisoilta jääneet omaisuusmäärät ovat näin ollen P = euroa L = euroa. Miten ositus nyt toimitettaisiin?

50 P L säästöt yht 80 t Osituslaskelma 2 AO-säästö 60 t 10 t ep 10 t
L:n avio-osa = 40 t Perillisten avio-osa = 40 t - 10t = euroa. Perillisten annettava L:lle tasinkoa €. Havainto: Lopputulos täysin sama kuin ensin tarkastellussa tilanteessa. - Aivan samoin meneteltäisiin, jos puolisot olisivat antaneet kyseisen ennakkoperinnön yhdessä (P = 5000 € ja L = 5000 €). Perinnönjako: Kuten esimerkissä 1.

51 Lakiosan laskemista koskeva huomautus:
Kun lasketaan lakiosia ensin kuolleen P:n jälkeen, ei voida koskaan ottaa huomioon L:n antamia ennakkoperintöjä (ks. PK 7:3.3:n sanamuotoa). Ne otetaan huomioon vasta määrättäessä lakiosia L:n jälkeen.

52 Lakiosatehtävä: Edellä kuvattu tilanne. P:ltä jää omaisuutta € ja L:llä sitä on €. L oli antanut B:lle euron ennakkoperinnön. P oli määrännyt kaiken omaisuutensa Suomalaiselle lakimiesyhdistykselle. P kuolee. Määritä A:n ja B:n lakiosat?

53 Lakiosatehtävän ratkaisu
Ositus toimitetaan edellä kuvattuun tapaan: L:n avio-osaksi tulee euroa ja P:n perillisten €. A:n ja B:n lakiosat = ½ x ½ x = €. Lopputulos: L saa tasinkoa SLY saa testamentin nojalla €, mikäli suostuu maksamaan A:n ja B:n lakiosat (= yht €) rahana. HUOMIO: L:n antama ennakkoperintö otetaan nytkin huomioon osituksessa, mutta ei lakiosaa P:n jälkeen laskettaessa.

54 Lesken jäämistöoikeudellinen asema
1. Avio-oikeus - Mahdollisuus saada tasinkoa. - Ei voida sivuuttaa testamentilla - Mahdollisuus avio-osan täydennykseen lahjansaajalta (AL 40a §). - Lesken tasinkoprivilegi (AL §) 2. Jakamattomuussuoja (koko jäämistö; PK 3:1a) - Rintaperillisen tai testamentinsaajan jakovaatimus lakkauttaa.

55 Lesken jäämistöoikeudellinen asema (jatkoa)
3. Asumissuoja - Toteutuu rintaperillisen oikeuden estämättä. - Ei voida sivuuttaa testamentilla. - Rajoittaa perillisten disponointivaltaa (PK 12:6). 4. Puolison perintöoikeus - Täysi määräämisvalta inter vivos. - Leskellä ei lakiosasuojaa. 5. Oikeus avustukseen (PK 8:2) - Viimesijainen suojamuoto.

56 PK 3 luvun mukainen jako (”pesänjako”)
Tilanne: Puolisonsa P:n aikanaan perinyt leski L kuolee. Huom: jos leski vain hallinnut jäämistöä PK 3:1a:n tai käyttöoikeustestamentin nojalla, ei mitään PK 3 luvun mukaista jakoa tule kysymykseen. L:n pesää on jakamassa sekä P:n toissijaisia perillisiä että L:n omia oikeudenomistajia. P:n toissijaisia perillisiä ovat toiseen parenteeliin (vanhempien ryhmään) kuuluvat perilliset - kolmannen parenteelin perillisillä ei tätä oikeutta ole. Ongelmana: Kuinka paljon P:n toissijaiset perilliset saavat L:ltä jääneestä omaisuudesta?

57 PK 3 luvun mukainen jako L P:n perilliset - L:n perilliset
- L:n määräämät testamentinsaajat - L:n uusi aviopuoliso

58 PK 3 luvun mukainen jako: pääsäännöt
Tasaosuusolettama - P:n perilliset saavat puolet (1/2) L:n pesästä - loput menevät L:n omille oikeudenomistajille. - Leski ei voi testamentillaan pienentää P:n perillisten osuutta. P:n perillisiä loukkaava testamentti tehoton.

59 Puolittamisperiaatteen idea
Lesken hyväksi tapahtuva perimys vain lykkää P:n toissijaisten perillisten oikeuden toteutumista, eikä siis siirrä omaisuutta L:n sukuun. Jos P:n toissijaisten perillisten perintöoikeus olisi toteutettu jo P:n kuolinhetkellä, P:n perilliset olisivat osituksessa saaneet puolet (1/2) koko pesän omaisuudesta (= P:n varat + L:n varat). Tämä sama murto-osa heille annetaan L:n kuoltua L:n jättämästä pesästä.

60 Tasaosuusolettasta (½-½) poikkeamisen perusteet:
1) P:n ja L:n aviovarallisuussuhteisiin liittyvät syyt: - Jos P:n kuolinhetkellä olisi toimitettu ositus, P:n perillisten ja leski L:n ja osuudet olisivat jakaantuneet muuten kuin ½ - ½. a) L:llä tai P:llä ei ollut avio-oikeutta kaikkeen toistensa omaisuuteen. b) AL:n vastikesäännöksistä tai velkojen kattamissäännöksistä johtuvat poikkeukset.

61 2) P oli tehnyt omistusoikeustestamentin muun kuin L:n hyväksi
Testamentti pienentää P:n toissijaisten perillisten suhteellista pesäosuutta. Jos tasaosuusolettamasta poiketaan: P:n perillisten pesäosuus = P:n jäämistö puolisoiden P ja L omaisuus ”P:n jäämistön” suuruus saadaan toimittamalla laskennallinen ositus P:n perillisten ja L:n kesken P:n kuolinhetken varallisuustilanteen pohjalta.

62 Arvomääräisen pesäosuuden laskeminen
Pääsääntö: laskelman pohjaksi otetaan leskeltä jääneen netto-omaisuuden arvo (velat vähennettävä). Jaossa otetaan huomioon kaikki L:ltä jäänyt netto-omaisuus. - Ei siis tehdä eroa AO-omaisuuden ja VO-omaisuuden kesken. - Ei myöskään L:n ”oman” ja P:lle aikanaan kuuluneen omaisuuden kesken. Kaikki omaisuushan on nyt L:n omaa.

63 Arvomääräisen pesäosuuden laskemista koskevia poikkeuksia
Lesken pesä vaurastunut (PK 3:4) - L saanut puolisonsa kuoleman jälkeen omaisuutta lahjana, perintönä, testamentin nojalla tai tasinkona taikka ansiotoimintansa johdosta ja hänen omaisuutensa määrä tämän vuoksi kasvanut. - Vaurastumisetu erotetaan laskennallisesti lesken oikeudenomistajille, siis vähennetään reaalisesta pesästä ennen jakolaskelman tekemistä. b) Leski hukannut omaisuuttaan (PK 3:3) - Toissijaisille perillisille annetaan jaossa vastiketta. - Tämä tapahtuu lisäämällä lahjan (tai muuten hukatun omaisuuden) arvo laskennallisesti pesään. Toissijaisten perillisten pesäosuus määritetään tästä laskennallisesta pesästä.

64 Tehtävä 12 a) P:n toissijaisten perillisten suhteellinen pesäosuus: P:n jäämistö puolisoiden omaisuus P L A0 AO VO t 20t yht säästö 40t avio-osat: 20t 20t P:n jäämistö = = 1/3 puolisoiden omaisuus t + 20t

65 Tehtävä 12 b) P:n toissijaisten perillisten arvomääräinen pesäosuus:
I) Jos L:ltä jää omaisuutta € P:n perillisten pesäosuus = 1/3 x = € L:n testamentattavissa on €. Testamentinsaajan lunastusoikeus (PK 3:5)? II) Jos L:ltä jää € ( ) - P:n perillisten pesäosuus = 1/3 x = €. - L:n testamentattavissa olisi 80 t € - testamentti tehokas! Testamentin (60t €) toteuttamisen jälkeen jää ”yli” €: sen saavat P:n perilliset PK 3:1.3:n nojalla

66 Tehtävä 13, a-kohta P:n perillisten suhteellinen pesäosuus = ½
Onko L:n pesä vaurastunut PK 3:4:ssä tarkoitetulla tavalla? Alkuomaisuus = € ja loppuomaisuus €, siis kasvua €. L on saanut €:n perinnön. -> L:n pesä on vaurastunut €. Perintövarojen kuluttaminen merkitystä vailla! Tulos: L:n omien perillisten osuuteen erotetaan L:n pesästä päältäpäin euroa.

67 Tehtävä 13a, jatkoa P:n ja L:n perillisten välisen ”tasajaon” piiriin jää näin euroa ( ). Siitä P:n perillisille kuuluu 1/2 x = €. L:n omille perillisille jää = €. Lopputulos: A saa euroa Ba ja Bb kumpikin 7500 euroa C, D ja E saavat kukin

68 Tehtävä 13, b-kohta 1995 tehty lahjoitus vastikeperusteena (PK 3:3.1).
P:n perillisten arvomääräinen pesäosuus = 1/2 x ( ) = euroa. L:n reaalinen pesä, euroa menee kokonaan P:n perillisille (A = €, Ba ja Bc kumpikin 7500 €). PK 3:3.2: lahjansaajan palautusvastuu?

69 PK 3:3.2 Ellei vastiketta voida suorittaa, on lahja tai sen arvo palautettava, mikäli lahjan saaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että lahjoitus loukkasi ensiksi kuolleen puolison perillisten oikeutta. Palauttamista koskeva kanne on nostettava: a) vuoden kuluessa siitä, kun perunkirjoitus eloonjääneen puolison jälkeen toimitettiin, b) kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa lahjoituksen täyttämisestä.

70 Esinekohtainen jako (PK 3:5)
1) Ensiksi kuolleen P:n perillisillä oikeus saada osuuteensa se, mitä haluavat siitä omaisuudesta, joka avioliiton aikana on kuulunut P:lle. - P:n perillisten esinekohtainen oikeus suojattu myös L:n tekemää testamenttia vastaan 2) Vastaava oikeus on L:n perillisillä L:n omaisuuteen - myös siihen, jonka L on saanut puolisonsa kuoleman jälkeen. 3) Kiinteistö: kummallakin perillistaholla lunastusoikeus. - Lunastusoikeus myös L:n määräämällä testamentinsaajalla?

71 Lesken perintöoikeus ja ositus
Jos leski L perii puolisonsa P:n, ei toimiteta ositusta P:n perillisten ja L:n kesken. Ositus mahdollinen vain, seuraavissa tilanteissa: P syrjäyttänyt L:n testamentilla L luopuu perinnöstä P:n jälkeen L muusta syystä menettänyt oikeutensa periä P:n. Myöskään L:n kuoltua toimitettavan PK 3 luvun mukaisen jaon yhteydessä ei toimiteta AL:n mukaista ositusta. Vrt. jakosuhteiden määrityksen yhteydessä tehtävä laskennallinen ositus.

72 Lesken oikeudenomistajille jäävä pesäosuus
= se, mitä jää jäljelle P:n toissijaisten perillisten oikeuden toteuttamisen jälkeen - Jaetaan aivan normaalisti esimerkiksi PK 2 luvun, 6 luvun ja 7 luvun säännösten mukaisesti. - Huom! Jos leskeltä jää vain toisen parenteelin perillisiä, näillä ei ole mitään lakiosalla suojattua oikeutta L:n varoihin -> L voi sivuuttaa heidät testamentilla. - Jos leski oli solminut uuden avioliiton, eloonjäänellä puolisolla on L:n jäämistössä ”normaali” lesken asema. Esimerkiksi oikeus avio-osaan osituksessa tai PK 3:1:n mukainen perintöoikeus.

73 P:n perillisten pesäosuuden laajentuminen (PK 3:1.3)
Jos leskeltä ei jää omia perillisiä eikä hän myöskään ole tehnyt testamenttia, menee koko lesken pesä P:n toissijaisille perillisille (PK 3:1.3). Säännön soveltaminen edellyttää, että leski L on todella perinyt P:n. Jos L oli esimerkiksi luopunut perinnöstä, ei P:n perillisillä ole mitään PK 3 luvun säännöksistä johtuvaa oikeutta L:n pesän varoihin. Oikeus PK 3:1.3:n mukaiseen ´”lisäosuuteen” ei nauti suojaa testamentteja tai lahjoja vastaan.

74 Lesken eläessä toimitettava jako (PK 3:5a)
Puolisonsa perinyt leski voi vaatia, että hänen ja ensin kuolleen P:n toissijaisten perillisten kesken toimitetaan PK 3 luvun mukainen jako. Huom! P:n perillisillä ei ole oikeutta vaatia tällaista jakoa. Mainitussa jaossa toteutetaan lopullisesti toissijaisten perillisten oikeus P:n jälkeen. -> Toissijaisilla perilllisillä ei ole enää oikeutta L:ltä jäävään pesään. Toimituttamalla jaon leski saa mahdollisuuden määrätä omaisuudestaan testamentilla.

75 Lesken eläessä toimitettava jako (jatkoa)
Jako sitoo myös niitä P:n toissijaisia perillisiä, jotka ovat tulleet perillisen asemaan vasta jaon toimittamisen jälkeen. Jaossa noudatetaan normaaleja PK 3 luvun jaon säännöksiä. Esim. suhteellisten pesäosuuksien määritys, vastike Ei toimiteta AL:n säännösten mukaista ositusta, leski ei voi vedota AL §:ään (KKO 1999:104).

76 Vallintatestamentti ja PK 12:1
Jos testamentissa on määrätty, että eloonjääneelle puolisolle perillisenä tai yleisjälkisäädöksen saajana tuleva omaisuus on puolison oikeuden lakattua menevä muulle henkilölle, on vastaavasti sovellettava, mitä 3 luvussa on säädetty, jollei testamentista muuta johdu.

77 PK 12:1:n soveltamisen edellytykset
1) Leski perii puolisonsa P:n joko a) perillisenä tai b) yleistestamentin nojalla. 2) P:n testamenttiin sisältyy toissijaismääräys, joka käsittää kaiken L:lle siirtyneen omaisuuden. Esimerkkejä: - “Puolisoni kuoltua on omaisuuteni menevä X:lle” - “Meidän kummankin kuoltua on omaisuutemme jaettava perillistemme kesken” 3) Testamentin tulkinnasta ei muuta johdu.

78 PK 12:1:n soveltamisen seurauksia
Testamentin toissijaissaaja samassa asemassa kuin toissijaiset perilliset PK 3 luvun mukaan. Myös lesken määräämisvalta järjestyy PK 3 luvun säännösten mukaan. Sovellettavaksi tulevat näin esim: Tasaosuusolettama Vastike- ja vaurastumissäännökset Lahjansaajan palautusvastuu Leskeä koskeva testamenttausvallan rajoittuminen.

79 Lakiosalaskelman perusteita
1) Lakiosa = reaalinen jäämistö + lask. lisäykset n x 2 n = perillisten tai perillishaarojen lukumäärä 2) Lakiosat lasketaan perilliskohtaisesti. - Hylättävä ajattelutapa: puolet jäämistöstä on lakiosa ja puolet vapaaosa 3) Laskennallisia lisäyksiä ovat: - ennakkoperintö - suosiolahja, - testamenttiin rinnastuva lahja - ylisuuret henkivakuutusmaksut.

80 Lakiosalaskelma, jatkoa
4) Lisäyksenä otetaan huomioon vain perittävän itsensä antamat lahjat (vrt. PK 6:1.2). 5) Laskelmassa perilliseksi luetaan myös jälkeläinen, joka on ”laillisesta syystä” jäävä osattomaksi perinnöstä. Perinnöttömäksi tehty, perittävän surmannut, testamentin salannut perinnön vanhentumaan päästänyt, perinnöstä luopunut. - Tällaisen perillisen osuus menee tavallaan ”vapaaosaan”. 6) Ennen laskennallisten lisäysten tekemistä toimitettava ositus. Lisäykset tehdään perittävän avio-osaan.

81 8) Jos P ylivelkainen, reaalinen jäämistö = 0.
7) Lisäykset tehdään täydestä arvosta, vaikka kyse olisi ylisuuresta ennakkoperinnöstä (tai muusta lisäyserästä). 8) Jos P ylivelkainen, reaalinen jäämistö = 0. 9) Huomattava PK 7:7 - Perillisen saama ennakkoluovutus vähennetään hänelle reaalisesti annettavasta määrästä - Lainkohtaan voi vedota kuka tahansa. - Koskee kaikkia laskennallisia lisäyseriä. Vähennykset tehdään vasta perillisen lakiosan määrittämisen jälkeen.

82 PK 7:7 Sellainen perillisen saama omaisuus, joka on otettava lukuun perintöosaa määrättäessä, luetaan hänen lakiosansa vähennykseksi. Jos lakiosaan oikeutettu perillinen on tullut perilliseksi sellaista omaisuutta saaneen sijaan, on omaisuus vähennettävä hänen lakiosastaan.

83 Esimerkki PK 7:7:n soveltamisesta
P:ltä jää 1000 €. Rintaperillisiä on kaksi (A ja B). P on antanut A:lle 200 €:n suosiolahjan ja X Oy:lle 400 €:n suuruisen testamenttiin rinnastuvan lahjan. Testamentissaan P on määrännyt kaiken B:lle. A:n asema? Vastaus: A:n lakiosa on ½ x ½ x ( ) = 400 euroa. Näin A voi vaatia lakiosaoikeuden nojalla: = 200 euroa. (B saa suorittaa lakiosan rahana).

84 Lakiosaoikeuden toteuttamistavat
Keinot ensisijaisuusjärjestyksessä: Perinnönjaossa tehtävä lakiosavaatimus. Lakiosailmoitus testamentinsaajalle (PK 7:5.3) - Vapaamuotoinen (”todistettavasti”) - Määräaika 6 kk testamentin tiedoksiannosta. - Huomaa: testamentinsaajalla oikeus suorittaa lakiosa rahana (PK 7:5.2). 3) Lahjanlupausten täyttämättä jättäminen (PK 7:6).

85 4) Lakiosan täydennyskanne lahjansaajaa kohtaan
- Viimesijainen suojakeino - Tuomioistuinasia: pesänjakaja ei voi määrätä täydennystä maksettavaksi. - Täydennyskanne nostettava 1 vuoden kuluessa siitä, kun perillinen sai tiedon a) perittävän kuolemasta ja b) hänen oikeuttaan loukkaavasta lahjoituksesta. - Kuitenkin viimeistään 10 vuoden kuluessa perittävän kuolemasta. - Kanteen nostaminen ei edellytä, että perillinen olisi sitä ennen tehnyt lahjan laskennallista lisäämistä koskevan vaatimuksen. - Täydennyksen saa suorittaa rahana. Itse lahja peräydy.

86 Lakiosalaskelman pohjaksi ositus:
Tehtävä 14 b - R = perittävä, L = leski Lakiosalaskelman pohjaksi ositus: R:n avio-osa = ½ x ( ) = euroa. - R:n tekemiä lahjoituksia ei huomioida osituslaskelmassa; lahjat eivät täytä AL 94 §:n tai AL 94a §:n tunnusmerkistöä. Lahjoitusta L:lle ei oteta huomioon lakiosalaskelmassa. X:lle tehty lahjoitus (R:n osuus €) otetaan huomioon suosiolahjana. L:n osuutta ( €) ei sen sijaan huomioida Kummankin lapsen lakiosa = ½ x ½ x ( ) = €. Lopputulos: R:n testamentattavaksi jää euroa.

87 Tehtävä 15 Oletus I*: Ca:lle annettu € on testamenttiin rinnastuva lahja ja A:lle annettu € suosiolahja. Lakiosa = ½ x ½ x( ) = €. A:n ja B:n välinen suhde: A:n saama lahja ei ole ennakkoperintöä. A:n ja B:n perintöosa on täten kummallakin €. A on jo lakiosansa saanut (PK 7:7) B:n oikeus lakiosaan vahvempi kuin A:n oikeus täyteen perintöosaan. B saa koko reaalisen jäämistön ( €). * Tämä ”oletus I” on todennäköisimmin ”oikea” vastaus; vaihtoehdot II – IV on otettu mukaan lähinnä pedagogisista syistä.

88 Tehtävä 15, jatkoa (oletus I)
Suhde testamentinsaajaan (C) B:n tehtävä lakiosailmoitus 6 kk:n kuluessa testamentin tiedoksiannosta. C saa jäämistön, mikäli suorittaa lakiosan rahana. Edellyttää lain sanamuodon mukaan koko lakiosan ( € suorittamista). PK 7:5.2:n tarkoitusta vastaava tulkinta: reaalisen jäämistön arvoa vastaavan suorituksen, € täytynee riittää.

89 Tehtävä 15, jatkoa (oletus I)
Suhde lahjansaajiin ( A ja Ca) Jäämistön säästö ei riitä B:n lakiosan katteeksi – puuttumaan jää €. A ja Ca voidaan velvoittaa suorittamaan € lakiosan täydennyksenä. Vastuu jakautuu lahjojen suuruuden suhteessa, eli kummallekin. Suoritus ei uhkaa A:n lakiosaoikeutta. B:n nostettava lakiosan täydennyskanne PK 7:10:ssä osoitetussa määräajassa.

90 Tehtävä 15, jatkoa Oletus II. Ca:n saama lahja ei ole testamenttiin rinnastuva - A:n saama on suosiolahja B:n lakiosa = ½ x ½ x ( ) = € A on jo lakiosansa saanut. C voisi suorittaa lakiosan rahana. Nytkin riittänee euron suoritus. B saa siten jaossa (tai C:n tekemänä lakiosasuorituksena) €. Hän voi lisäksi vaatia A:lta lakiosan täydennystä A:n suoritettavaksi jää €. Suoritus ei loukkaa A:n lakiosaoikeutta.

91 Tehtävä 15, jatkoa Oletus III. A:n saamaa lahjaa ei pidetä suosiolahjana, mutta Ca:n saamaa pidetään testamenttiin rinnastuvana lahjana. Lakiosat = ½ x ½ x = €: oikeus tähän summaan sekä A:lla että B:llä. C:llä rahasuoritusoikeus ( €). A ja B saavat siten kumpikin jaossa (tai C:ltä) €. He voivat lisäksi vaatia Ca:lta lakiosan täydennystä. Ca:n suoritettavaksi jää € kummallekin, eli yhteensä €.

92 Tehtävä 15, jatkoa Oletus IV. Kumpaakaan lahjoista ei oteta huomioon.
A:n ja B:n lakiosat yhteensä €. Testamentti C:n hyväksi voidaan toteuttaa, jos C suorittaa A:lle ja B:lle kummallekin €.

93 Testamentin määritelmä (Lohi)
“Testamentti on tahdonilmaisu, jolla henkilö määrää jäämistöstään” Tai hieman toisin sanoin “Testamentti on tahdonilmaisu, jolla henkilö määrää varallisuusoikeudellisista suhteistaan kuolemansa varalta”

94 Käsitteen testamentti monimerkityksisyys.
1) Testamentti = testamentiksi otsikoitu asiakirja. Puhutaan esimerkiksi testamentin hävittämisestä tai tallella olemisesta tai testamentin väärentämisestä 2) Testamentti = samassa yhteydessä annettujen testamenttitahdonilmaisujen muodostama kokonaisuus. Pidetään siis silmällä kaikkia niitä määräyksiä, joita perittävä on tietyllä hetkellä tekemässään testamentissaan antanut.

95 3) Testamentti = yksittäinen kuoleman varalta annettu tahdonilmaisu.
- Esimerkiksi määräys, että A saa tietyn kiinteistön omistusoikeuden. - Yhdessä testamenttiasiakirjassa voi näin ajatellen olla useita testamentteja. Joku niistä voi osoittautua pätemättömäksi tai tehottomaksi muiden jäädessä voimaan. On myös mahdollista, että perittävän katsotaan peruuttaneen niistä vain jonkin. - Tärkeintä on pitää mielissä tämä monimerkityksisyys ja kunkin konkreettisen ongelman osalta aina pohtia, mitä esimerkiksi laissa tai oikeuskirjallisuudessa on todella tarkoitettu, kun on käytetty sanaa ”testamentti”.

96 Testamenttioikeuden pääperiaatteita:
- Testamentin yksipuolisuus - Testamentin määrämuotoisuus - Testamentti on mahdollista peruuttaa - Testamentti on erityisen selvitysprosessin alainen - Perittävän tahdon toteuttamisen periaate a) delegointikielto b) subjektiivisen tulkinnan periaate

97 Testamenttisaannon väistyvyys
Testamenttisaanto väistyy varsin herkästi eri oikeudenhaltijoiden vaateiden toteuttamisen edestä: - Ei vilpittömän mielen suojaa suhteessa oikeaan omistajaan - Ei suojaa suhteessa perittävän tai pesän velkojiin Voi väistyä myös monen perhe- ja jäämistöoikeudellisen vaateen täyttämiseksi: lesken oikeus tasinkoon lesken asumissuoja (PK 3:1a) rintaperillisen oikeus lakiosaan (PK 7:5.2) ns. toissijaisen perillisen oikeus (PK 3:1.2) PK 8 luvussa tarkoitetun avustuksensaajan oikeudet

98 Testamenttiluokituksista
1) Saajan osakkuusasemaan perustuva jako A) yleistestamentti [osakkuus] koko jäämistö murto-osa ”jäännös” B Erityisjälkisäädös eli legaatti [ei osakkuutta] tietty omaisuus rahamäärä omistusoikeutta rajoitetumpi oikeus (esim. käyttöoikeus) tiettyyn omaisuuteen tai koko jäämistöön.

99 Määräämisvallan laajuuteen perustuva luokittelu
A) Täysi omistusoikeustestamentti Normaali omistajan määräämisvalta, myös testamenttausvalta. B) Vallintatestamentti (rajoitettu omistusoikeustestamentti) Täysi määräämisvalta inter vivos – ei oikeutta määrätä omaisuudesta testamentilla C) Käyttöoikeustestamentti PK 12 luvussa säännelty käyttöoikeus. Rajoitettu (suppeahko) oikeus myös luovuttaa käyttöoikeuden alaista omaisuutta.

100 Testamentin moite Moiteperusteet (PK 13:1) 1) Testaattorin alaikäisyys
2) Testamentin muotovirhe 3) Testaattorin mielisairaus, tylsämielisyys tai muu sieluntoiminnan häiriö 4) Testaattoriin kohdistettu pakko, painostus tai petollinen viettely 5) Testaattoria kohdannut olennainen erehtyminen (motiivierehdys)

101 - Moite toteutettava tuomioistuinkanteella.
Moiteoikeus vain perillisellä (ei siis esim. yleistestamentinsaajalla tai leskellä). - Moite toteutettava tuomioistuinkanteella. - Moiteaika 6 kk testamentin tiedoksiannosta - sen jälkeen testamentti lainvoimainen. - Testamentin hyväksyminen lakkauttaa moiteoikeuden. Tiedoksiannosta: Testamentin saajan annettava testamentti tiedoksi: a) kullekin perilliselle erikseen b) nimenomaisesti (ei riitä, että perillinen vain sattuu tietämään testamentista). - Yksilöllisen moiteoikeuden periaate: yhden perillisen nostama moitekanne koituu vain moittijan itsensä hyväksi.

102 Muita testamenttikanteita
- Tulkintakanne - Peruuttamiskanne - Ineksistenssikanne - Kilpailevan testamentinsaajan nostama pätemättömyyskanne - Kannevalta puuttuvan testamenttauskompetenssin johdosta. - Ei määräaikaa - Kenen tahansa käytettävissä, kunhan vain on riittävä oikeudellinen intressi. - Pesänjakajan tai pesänselvittäjän toimivalta? - Huom!; jos kysymys moiteperusteesta (PK 13:1), perillinen sidottu moitetta koskeviin säännöksiin.


Lataa ppt "Perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssi Tapani Lohi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google