Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

PALVELULAIN VIRANOMAISIIN KOHDISTUVAT VELVOITTEET Mikko Holm Sisämarkkina- ja kuluttajapolitiikan ryhmä 4. marraskuuta 2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "PALVELULAIN VIRANOMAISIIN KOHDISTUVAT VELVOITTEET Mikko Holm Sisämarkkina- ja kuluttajapolitiikan ryhmä 4. marraskuuta 2009."— Esityksen transkriptio:

1 PALVELULAIN VIRANOMAISIIN KOHDISTUVAT VELVOITTEET Mikko Holm Sisämarkkina- ja kuluttajapolitiikan ryhmä 4. marraskuuta 2009

2 Yleistä Palvelulakia koskeva hallituksen esitys (HE 216/2009 vp) annettiin eduskunnalle 16.10.2009. Esillä 1. kerran sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 5.11.2009 ja talousvaliokunnassa 6.11.2009 Voimaan mahdollisimman pian. 11 ― 13 §:lle 6 kuukauden siirtymäaika (20 §).

3 11 § Saapumistodistus Palveludirektiivin 13 artikla (Lupamenettelyt). Uusi hallintomenettelyyn liittyvä velvollisuus. Erotettava hallintolain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetusta kirjaamistodistuksesta. Erotettava myös sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 12 §:ssä tarkoitetusta vastaanottoilmoituksesta.

4 11 § Saapumistodistus PÄÄSÄÄNTÖ. Annettava viipymättä lupaa hakevalle palveluntarjoajalle (11 § 1 mom.). POIKKEUS 1. Annettava kuitenkin vasta, kun viranomaiselle on toimitettu kaikki asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja tiedot (11 § 1 mom.). POIKKEUS 2. Ei tarvitse antaa, jos voidaan pitää tarpeettomana asian viivytyksettömän ratkaisemisen vuoksi (11 § 1 mom.)

5 11 § Saapumistodistus Saapumistodistuksessa on mainittava: 1.lupahakemuksen arvioitu käsittelyaika (11 § 2 mom.); 2.lain 13 §:ssä tarkoitetusta ns. hiljaisesta hyväksymisestä (11 § 3 mom.); 3.miten lupaa koskevaan päätökseen haetaan muutosta (11 § 3 mom.).

6 12 § Lupahakemuksen käsittelyaika Palveludirektiivin 13 artikla (Lupamenettelyt). Arvioitu käsittelyaika ilmoitettava saapumistodistuksessa (11 § 2 mom.). Jollei lupa-asiaa voida ratkaista arvioidussa käsittelyajassa, viranomainen voi asettaa asian käsittelylle lisäajan (12 § 1 mom.). Lisäaika on asetettava ja sen asettamisesta on ilmoitettava hakijalle ennen arvioidun käsittelyajan päättymistä (12 § 2 mom.).

7 12 § Lupahakemuksen käsittelyaika Jollei lupa-asiaa saada ratkaistua asetetussa lisäajassa, asian käsittelyä voidaan jatkaa vain yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä (12 § 2 mom.). Yleistä etua koskeva pakottava syy yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä syntynyt. Esimerkiksi kuluttajansuoja tai ympäristönsuojelu. Käsittelyn jatkamisesta on ilmoitettava hakijalle ennen lisäajan päättymistä (12 § 2 mom.). Viranomaisen on pidettävä tiedot lupahakemusten tavanomaisista käsittelyajoista yleisön saatavilla (12 § 3 mom.).

8 13 § Luvan tuleminen myönnetyksi Palveludirektiivin 13 artikla (Lupamenettelyt). Jos lupahakemusta ei ole käsitelty 12 §:ssä tarkoitetussa määräajassa eikä määräaikaa ole jatkettu, lupa katsotaan myönnetyksi (13 § 1 mom.). Jos lupahakemusta ei ole saatu käsitellyksi asetetussa lisäajassa eikä asian käsittelyn jatkamiselle ole perustetta, lupa katsotaan silloinkin myönnetyksi (13 § 1 mom.).

9 13 § Luvan tuleminen myönnetyksi Lain 13 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa luvanhakijalle on annettava asiakirja, josta käy ilmi, että lupa katsotaan myönnetyksi (13 § 2 mom.).

10 SAAPUMISTODISTUSMENETTELY Arvioitu käsittelyaika, asetettu lisäaika ja käsittelyn jatkaminen yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä. Arvioitu käsittelyaikaAsetettu lisäaikaKäsittelyn jatkaminen Vireilletulo Hakemuksen täydentäminen SAAPUMISTODISTUKSEN ANTAMINEN Ilmoitus lisäajasta luvanhakijalle Ilmoitus käsittelyn jatkamisesta luvanhakijalle 13 § Hiljainen hyväksyminen

11 Asiakirjojen vastaavuus Vaatimusten vastaavuus 14 § Asiakirjojen vastaavuus ja 15 § Vaatimusten vastaavuus Luvanhakijalle ei saa asettaa sellaisia vaatimuksia, jotka vastaavat tai ovat päämäärältään olennaisesti samoja kuin vaatimukset, jotka sille on asetettu kun lupa on myönnetty toisessa ETA-valtiossa (14 §). Jos luvanhakijan on toimitettava laissa säädetyn vaatimuksen täyttymistä osoittava asiakirja, sellaiseksi on hyväksyttävä myös toisessa ETA-valtiossa laadittu asiakirja, jolla on vastaava tarkoitus tai josta käy ilmi, että kyseinen vaatimus on täytetty (15 §).

12 Asiakirjojen vastaavuus Vaatimusten vastaavuus 14 § Asiakirjojen vastaavuus ja 15 § Vaatimusten vastaavuus Alkuperäinen, oikeaksi todistettu jäljennös tai virallinen käännös asiakirjasta voidaan vaatia vain yleistä etua koskevasta pakottavasta syystä (15 §). Voidaan kuitenkin vaatia esitettäväksi suomen- tai ruotsinkielinen oikeaksi todistamaton jäljennös (15 §).

13 Hallinnollinen yhteyspiste 16 § Hallinnollinen yhteyspiste Palveludirektiivin 28 artikla. Kuluttajavirasto Pääsääntöisesti hallinnollinen yhteistyö tapahtuu toimivaltaisten viranomaisten kesken. Hallinnollinen yhteyspiste avustaa tässä yhteistyössä esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa toimivaltaista viranomaista ei ole.

14 Vakavan vahingon mahdollisuutta koskeva ilmoitusvelvollisuus 17 § Vakavan vahingon mahdollisuutta koskeva ilmoitusvelvollisuus Jos toimivaltainen viranomainen havaitsee palveluun liittyviä seikkoja, jotka voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle taikka ympäristölle Suomessa tai toisessa ETA-valtiossa, sen on ilmoitettava tästä Kuluttajavirastolle. Kuluttajavirasto vastaa palveludirektiivin 32 artiklassa tarkoitetun varoitusjärjestelmän käytöstä.

15 Rajat ylittävä viranomaisyhteistyö 18 § Rajat ylittävä viranomaisyhteistyö Toisen ETA-valtion viranomaisen palveludirektiivin nojalla esittämästä pyynnöstä toimivaltaisen viranomaisen on erikseen säädettyjen toimivaltuuksiensa puitteissa tehtävä tarkastuksia ja muita asian vaatimia toimenpiteitä tarjottavan palvelun valvomiseksi. Toimivaltaisen viranomaisen on annettava pyynnön esittäneelle viranomaiselle tiedot tarkastusten tuloksista ja mahdollisesti toteutetuista muista toimenpiteistä.


Lataa ppt "PALVELULAIN VIRANOMAISIIN KOHDISTUVAT VELVOITTEET Mikko Holm Sisämarkkina- ja kuluttajapolitiikan ryhmä 4. marraskuuta 2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google