Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Itsemääräämisoikeuslaki

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Itsemääräämisoikeuslaki"— Esityksen transkriptio:

1 Itsemääräämisoikeuslaki
Oma elämä – omannäköiset palvelut -seminaari Liisa Murto oikeuksienvalvontalakimies Näkövammaisten Keskusliitto ry

2 Taustaa lainsäädännölle
Perusoikeudet ja perustuslain säännökset Perusoikeuksien rajoittamisedellytykset YK:n yleissopimus vammaisten henkiöiden oikeuksista(CRPD)

3 Itsemääräämisoikeus Itsemääräämisoikeus liittyy ihmisen henkilökohtaiseen vapauteen. Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan yksilön oikeutta määrätä omasta elämästä ja oikeus päättää itseään koskevista asioista.

4 Perusoikeudet Tarkoitetaan perustuslaissa säädettyjä yksilölle kuuluvia oikeuksia Perusoikeuksia voidaan rajoittaa vain erityisin edellytyksin Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen

5 Perustuslaki ”Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilön vapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.” 1 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. 7 § Liikkumisvapaus 9§ Yksityiselämän suoja 10 § Omaisuuden suoja 15 § Oikeus sosiaaliturvaan 19 § Oikeus oikeusturvaan 21§

6 Perusoikeuksien rajoitusedellytykset
Lailla säätäminen Rajoitusten tarkkarajaisuus ja täsmällisyys Rajoitusperusteiden hyväksyttävyys Ydinalueen koskemattomuus Suhteellisuus Oikeusturva Ihmisoikeusvelvoitteiden noudattaminen

7 YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus
Yleisenä periaatteena: Henkilöiden synnynnäisen arvon, yksilöllisen itsemääräämisoikeuden (mukaan lukien vapaus tehdä omat valintansa) ja riippumattomuuden kunnioittaminen.

8 Itsemääräämisoikeuteen liittyviä artikloita
12 artikla. Yhdenvertaisuus lain edessä. 14 artikla. Henkilön vapaus ja turvallisuus. Vammaisuus ei missään tapauksessa oikeuta vapaudenriistoon 17 artikla. Henkilön koskemattomuuden suojelu. 19 artikla. Eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä. 22 artikla. Yksityisyyden kunnioittaminen. 25 artikla. Terveys

9 Itsemääräämisoikeuslakityöryhmä
Työryhmä aloitti ja sen toimikausi loppui Tehtävänä oli laatia laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoittamisesta Tavoitteen vahvistaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta, sekä säännellä soveltamisalallaan nykyistä tarkemmin rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä.

10 Lainvalmistelun aikataulu
Työryhmä luovutti mietintönsä ministerille Hallituksen esitys annettiin elokuussa eduskunnalle jossa se on käsittelyssä Lain on tarkoitus tulla voimaan

11 Lain tarkoitus Vahvistaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta
Ehkäistä ennalta rajoitustoimenpiteiden käyttöä Turvata välttämätön hoito- ja huolenpito Varmistaa, että potilaan ja asiakkaan perusoikeuksia rajoitetaan vain silloin kuin se on välttämätöntä Edistää turvallisuutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa annettaessa.

12 Lain soveltamisala Edistämistoimien osalta kaikessa julkisessa ja yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Rajoitustoimenpiteitä EI sovelleta kotipalvelussa, perhehoidossa eikä kotisairaanhoidossa. Ei myöskään lasten päivähoidossa 7 luvun rajoitustoimenpiteet sallittuja vain julkisyhteisön ylläpitämässä sairaalassa ja vaativia erityispalveluja antavassa sosiaalihuollon laitoksessa

13 Itsemääräämisoikeuden edistäminen
Yleinen suunnitelma itsemääräämiskyvyn vahvistamiseksi Henkilöstön perehdyttäminen, täydennyskouluttaminen ja ohjeistaminen Tilaratkaisut sekä kaluste ja välineratkaisut Tiedottamisvelvollisuus

14 Rajoitustoimenpiteiden käytön yleiset edellytykset
Asiakkaan tai potilaan itsemääräämiskyky on todettu alentuneeksi Yksikössä on tehty yleinen suunnitelma itsemääräämiskyvyn vahvistamiseksi Rajoitustoimenpiteen käyttäminen on tilanteessa välttämätöntä ja muut lievemmät keinot eivät ole soveltuvia tai riittäviä

15 Yleiset edellytykset jatkuu
Toimenpiteen oltava potilaan ja asiakkaan hoidon tai huollon kannalta perusteltu, tarkoitukseen sopiva ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden Toimenpiteet toteutettava ihmisarvoa kunnioittaen, turvallisesti ja henkilön perustarpeista huolehtien

16 Itsemääräämiskyky Itsemääräämiskyky tarkoittaa asiakkaan kykyä tehdä sosiaalihuoltoaan ja potilaan kykyä tehdä terveydenhuoltoaan koskevia ratkaisuja sekä asiakkaan ja potilaan kykyä ymmärtää käyttäytymisensä seurauksia.

17 Itsemääräämiskyvyn alentuminen
Henkilön itsemääräämiskyky voidaan todeta alentuneeksi, jos henkilö ei sairaudesta, vammasta tai muusta vastaavasta syystä kykene tekemään sosiaali- tai terveydenhuoltoaan koskevia ratkaisuja ei ymmärrä käyttäytymisen seurauksia Ja jos hän tämän vuoksi todennäköisesti vaarantaa terveyttää tai turvallisuuttaan taikka muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta taikka vahingoittaa merkittävästi omaisuutta

18 Itsemääräämiskyvyn arviointi
Palvelun järjestäjä vastaa siitä, että asiakkaan tai potilaan itsemääräämiskyky arvioidaan jos saatavilla olevan selvityksen perusteella on syytä epäillä että henkilöön itsemääräämiskyky on alentunut pysyvästi, pitkäaikaisesti tai toistuvasti Itsemääräämiskyvyn arvioinnin perusteella on tehtävä päätös henkilön itsemääräämiskyvystä

19 Yksilöllinen itsemääräämissuunnitelma
Palvelun tuottaja vastaa suunnitelman tekemisestä Tavoitteena estää/vähentää rajoitustoimien käyttöä Suunnitelma sisältää mm. tiedot: Toimenpiteistä itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi Kommunikointimenetelmistä Keinoista joilla sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan ensisijaisesti ilman rajoitustoimenpiteitä Rajoitustoimenpiteistä, joita arvioidaan jouduttavan käyttää Henkilön oma käsitys itsemääräämiskyvystään Mahdollisesta hoitotahdosta

20 Rajoitustoimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikössä
Kiinnipitäminen Rajoittavien välineiden käyttö päivittäisissä toiminnoissa Rajoittavien välineiden käyttö asiakas- ja potilaskuljetusten aikana Lyhytaikainen erillään pitäminen asiakkaan tai potilaan rauhoittamiseksi Henkilön siirtäminen olinpaikastaan sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikköön Aineiden ja esineiden haltuunotto Henkilöntarkastus

21 Rajoitustoimenpiteet sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksessa sekä ympärivuorokautisesti tuetuissa asumispalveluyksiköissä Teknisen välineen käyttö Poistumisen estäminen (ovien lukitseminen) Lääkityksen antaminen vastustuksesta riippumatta Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät rajoitustoimenpiteet Välttämättömän terveydenhuollon antaminen vastustuksesta riippumatta Ravinnon tai nesteen antaminen vastustuksesta riippumatta Pakonomaisen syömisen tai juomisen estäminen

22 Rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö
Rajoitustoimenpiteet julkisyhteisön ylläpitämässä sairaalassa ja vaativia erityispalveluita antavassa sosiaalihuollon yksikössä Rajoittavien välineiden tai asusteiden käyttö Erillään pitäminen ulkopuolelta lukittavassa tilassa Asiakkaan tai potilaan omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen Yhteydenpidon rajoittaminen

23 Rajoitustoimenpiteiden jälkiselvittely ja oikeusturva
Kirjaaminen Tilastointi Käytön valvonta Muutoksenhaku päätöksistä ei ratkaisuista Täytäntöönpanon kieltäminen tai keskeyttäminen Käsiteltävä kiireellisinä

24 Muita tärkeitä säännöksiä
Oikeus päästä henkilön asuntoon tai muuhun olinpaikkaan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeen selvittämiseksi Järjestyksen valvojien ja vartijoiden oikeus avustaa rajoitustoimenpiteissä


Lataa ppt "Itsemääräämisoikeuslaki"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google