Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta"— Esityksen transkriptio:

1 Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta
Lakimies Mika Välimaa , Pori Kynnys ry

2 Säädökset Vammaispalvelulaki (8-8 d §, 3 a §)
subjektiivinen oikeus palvelusuunnitelma Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (merkittävä erityislaki, mm. palvelusuunnitelma) Sosiaalihuoltolaki/palvelut

3 Subjektiivinen oikeus, VpL 8 § 2 mom
Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle… henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista.

4 Henkilökohtainen apu Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan:
vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella: 1) päivittäisissä toimissa; 2) työssä ja opiskelussa; 3) harrastuksissa; 4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai 5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

5 Itsenäinen elämä: tavoite ja rajaus
Henkilökohtaisen avun tarkoitus: auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan päivittäisiä toimia suorittaessaan Lähtökohtana, että avun tarvitsija itse voi valita ja vaikuttaa, missä asioissa ja miten avustetaan eikä ulkopuolisen tahon määrittämänä edellyttää: voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.

6 Henkilökohtaisen avun sisältö
Henkilökohtainen apu on apua niissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä

7 Vaikeavammaisuuden määritelmä
Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista

8 Vaikeavammaisuuden määritelmä
Kunnalla ei järjestämisvelvollisuutta, jos henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, siihen on vastattava muulla tavoin Avun tarve ei saa johtua pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista Tarkoituksena ei ole sulkea mitään ryhmää soveltamisen ulkopuolelle Yksilöllinen harkinta vammasta tai sairaudesta johtuvan avun tarpeen perusteella kuten muissakin vammaispalveluissa; sosiaalihuollon periaatteet – asiakkaan edun mukainen ratkaisu

9 Avun määrä Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Muita toimintoja varten vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan välttämätöntä avuntarvetta.

10 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat
Kunta voi järjestää henkilökohtaista apua: korvaamalla henkilökohtaisen avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset; antamalla avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin; taikka ostamalla avustajapalveluita palveluntuottajalta tai järjestämällä palvelun itse (tai yhdessä muiden kuntien kanssa)

11 Henkilökohtaisen avun järjestämistavat
Henkilökohtainen avustaja Vammainen ihminen on Työnantaja Palveluseteli Vammainen ihminen on asiakas ja työnjohtaja Avustajapalvelu Vammainen ihminen saa asiakkaana avustajan työnantaja- ja työnjohtopalvelut hän kuitenkin ohjaa työtä Eri järjestämistapoja voidaan yhdistää toisiinsa sekä muihin vammaispalvelulain ja muun sosiaalihuollon lainsäädännön mukaisiin palveluihin ja tukitoimiin 11

12 Omainen avustajana? Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena Omainen voi toimia avustajana esim. avuntarve on äkillinen tai jos avustajaa on muuten vaikea saada vamman tai sairauden laatu

13 Juridinen neuvontapalvelu
ma ja to klo 9-12,13-16 Mika Välimaa puh. (09) Sanna Ahola, Yodit Melaku puh. (09)


Lataa ppt "Henkilökohtainen apu -järjestelmä periaatteet ja lakitausta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google