Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

- Hakemukset hallinto-oikeudelle

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "- Hakemukset hallinto-oikeudelle"— Esityksen transkriptio:

1 - Hakemukset hallinto-oikeudelle
Päätöksenteko lastensuojelussa - Hakemukset hallinto-oikeudelle Projektikoordinaattori Anna Kärkkäinen Lasse-hanke

2 Esityksen sisältö Hakemukset hallinto-oikeudelle
Lupa lapsen tutkimiseksi Väliaikainen määräys Sijaishuollon rajoitustoimenpiteet Mm. yhteydenpidon rajoittaminen

3 Hakemukset hallinto-oikeudelle
Lupa lapsen tutkimiseksi Kiireellinen sijoitus ja kiireellisen sijoituksen jatkaminen Vastentahtoinen huostaanotto Väliaikainen määräys lapsen sijoituspaikasta

4 Avustajan määrääminen lapselle 87§
Tuomioistuin voi määrätä lapselle avustajan lastensuojeluasian tuomioistuinkäsittelyyn Lapsen tai hänen edustajansa pyynnöstä Jos tuomioistuin pitää avustajan määräämistä muutoin tarpeellisena Lapsella ja hänen huoltajallaan voi olla sama avustaja, mikäli lapsen huoltajan edut eivät ole ristiriidassa keskenään Avustaja toimii päämiehen rinnalla hänen apunaan

5 Lupa lapsen tutkimiseksi 28§
Lupa lääkärin tai muun asiantuntijan suorittamaan tutkimukseen Tutkimus välttämätön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi Huoltaja kieltää tutkimuksen tekemisen Lapsen mielipide selvitettävä ennen hakemuksen tekemistä Jos ei ole mahdotonta huomioiden lapsen ikä, kehitystaso ja muut olosuhteet Johtava viranhaltija tekee hakemuksen Ennen luvan antamista hallinto-oikeus kuulee huoltajaa ja 12 vuotta täyttänyttä lasta Erityisen painavasta syystä lupa voidaan antaa, vaikka kuulemista ei ole voitu suorittaa Yksi hallinto-oikeuden lainoppinut jäsen voi tehdä päätöksen Lupa annetaan määräajaksi Hallinto-oikeus voi määrätä, että luvan mukainen tutkimus saadaan tehdä muutoksenhausta huolimatta

6 Lasta hoitavan lääkärin/ terveydenhuollon henkilön vastuu lapsen tahdon merkityksen arvioinnista tutkimuksen suorittamisen yhteydessä Tutkimusta ei toteuteta vastoin omasta hoidostaan päättämään kykenevän lapsen tahtoa Huoltajille asetettavista velvoitteista soveltuvin osin voimassa, mitä säädetään lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa Nouto Uhkasakko

7 Väliaikainen määräys 83§
Hakemus huostaanottoa koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä Aina jos huostaanottoasia on vireillä tuomioistuimessa ja lapsi otetaan kiireellisesti huostaan => haettava väliaikaista määräystä Voidaan tehdä jos lapsi esim. kotona tehtäessä hakemus varsinaisesta huostaanotosta Kuvataan kiireellisen sijoituksen perusteet ja lapsen lastensuojelutarve Vaatimus väliaikaisesta määräyksestä perusteluineen Mihin asioihin väliaikaista määräystä haetaan Ehdotus lapsen olinpaikasta, hoidon ja kasvatuksen järjestämisestä sekä yhteydenpidosta lapsen ja läheisten välillä Myös lapsen terveydenhoidosta Lapsen tilanteen mukaiset olosuhteet Asianosaisten mielipiteen ja käsityksen kuvaaminen Myös asianosainen voi tehdä hakemuksen väliaikaisesta määräyksestä

8 Hallinto-oikeus antaa määräyksen lapsen olinpaikasta ja siitä, miten lapsen hoito ja kasvatus on tuomioistuinkäsittelyn aikana järjestettävä Asianosaisia kuulematta, jos asiaa ei voida viivyttää Lievin riittävä toimenpide, joka määräytyy tilannekohtaisesti Päätöksen voi tehdä yksi hallinto-oikeuden lainoppinut jäsen Päätöksestä ei ole valitusoikeutta Sijaishuollon rajoitustoimenpiteitä voi kohdistaa väliaikaismääräyksen perusteella sijoitettuun lapseen Lakimuutos 49§:n osalta voimaan Väliaikainen määräys voimassa huostaanottopäätöksen antamiseen saakka Jos määräystä ei aiemmin peruuteta tai muuteta

9 Yhteydenpidon rajoittaminen
Sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpito-oikeuden rajoittaminen jos yhteydenpidosta ei voida sopia asiakassuunnitelmassa tai erityisestä syystä muuten sopia Muut edellytykset yhteydenpidon rajoittamiselle 62§ 1 mom. Yhteydenpidon rajoittamisen muodot 62§ 2 mom. Määräaikainen päätös enintään vuodeksi kerrallaan Rajoituksen syy, henkilö johon kohdistuu, millaista yhteydenpitoa koskee ja missä laajuudessa rajoitus toteutetaan Päätöksen yhteydenpidon rajoittamisesta tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä Kiireellisen sijoituksen yhteydessä tai muuten kiireellisessä tilanteessa kelpoisuusehdot täyttävä sosiaalityöntekijä (13,2§) Lyhytaikaisista, enintään 30 vrk kestävästä rajoittamisesta voi päättää lastensuojelulaitoksen johtaja Rajoitus on lopetettava heti, kun se ei ole enää tarpeen

10 Muut rajoitustoimenpiteet
Aineiden ja esineiden haltuunotto 65§ Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus 66§ Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen 67§ Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää viestin/ lähetyksen kokonaan tai osittain luovuttamatta/ toimittamatta jättämisestä Kiinnipitäminen 68§ Liikkumisvapauden rajoittaminen 69§ 7-30 vrk kestävästä rajoittamisesta päättää lapsena asioista vastaava sosiaalityöntekijä Eristäminen 70§ Erityinen huolenpito 71§

11 Päätöksenteko rajoitustoimenpiteissä
Päätöksentekijät todetaan asiakohtaisesti lastensuojelulaissa Päätöksenteko suurelta osin lastensuojelulaitoksen johtajalla ja hänen määräämällään laitoksen kasvatus- ja hoitohenkilökuntaan kuuluvalla Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä: Yhteydenpidon rajoittaminen max. 1 vuosi Liikkumisvapauden rajoittaminen 7-30 vrk Lähetysten/viestien luovuttamatta/ toimittamatta jättäminen Lastensuojelun johtava viranhaltija Erityinen huolenpito


Lataa ppt "- Hakemukset hallinto-oikeudelle"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google