Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maatalouden ympäristötuki 2007-2013 Ehdotus toimenpiteiksi 27.10.2005 Fincid seminaari/18.11.2005.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maatalouden ympäristötuki 2007-2013 Ehdotus toimenpiteiksi 27.10.2005 Fincid seminaari/18.11.2005."— Esityksen transkriptio:

1 Maatalouden ympäristötuki 2007-2013 Ehdotus toimenpiteiksi 27.10.2005 Fincid seminaari/18.11.2005

2 2 Ympäristötuen valmistelu 2007-2013 •Osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa •työryhmä asetettu keväällä 2005 –MMM, YM, VM, maataloustuottajat, tutkimuslaitokset, maatalousneuvonta, järjestöt •alustava ehdotus ympäristötueksi 27.10.2005 •lausunnot viimeistään 21.11.2005 •valmis ympäristötukiehdotus tammikuussa 2006 •koko kehittämisohjelma valtioneuvostoon ja komissiolle kesäkuussa 2006

3 3 Ympäristötuen valmistelu 2007-2013 •Valmistelun lähtökohtia: –maatalouden aiheuttaman vesistökuormituksen vähentäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen –pyritään viljelijöiden laajaan osallistumiseen –perustoimenpiteet kattavia –kokonaismäärärahat ~ nykykaudella –tukitasoihin vaikuttavat toimenpiteiden kustannukset, tulonmenetykset ja transaktiokustannus –täydentävät ehdot korvaavat tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön

4 4 Rakenne •sitoumukset (5 tai 7 vuotta ???) •vähimmäisvaatimukset –kaikille pakolliset, ei korvausta •perustoimenpiteet •lisätoimenpiteet –valinta 0-2 ??? •erityistukisopimukset •ei-tuotannollisten investointien tuki •Leader-lähestymistapa

5 5 Perustoimenpiteet •Viljelyn ympäristösuunnittelu •Monivuotinen viherkesanto ja riistapeltokesanto (uusi) •Peltokasvien lannoitus ja ylläpitokalkitus (uusi) •Kasvinsuojelu •Pientareet ja suojakaistat •Luonnon monimuotoisuuden ja maiseman ylläpito •Maatilan luonnon monimuotoisuuskartoitus (uusi) •poistuu: Kotieläintilan perustoimenpide

6 6 Peltokasvien lannoitus ja ylläpitokalkitus •kalkitus viljavuustutkimuksen perusteella •fosforilannoitus viljavuustutkimuksen perusteella –karjanlantapoikkeus 15 kg/ha/v –karjanlannan fosforista 100 % huomioon –satotasokorjaus –fosforintasaus 5 vuotta •typpilannoitus kasvin, maalajin ja saavutetun satotason/korjuukertojen perusteella •poistuvat: peruslannoitustasot

7 7 Lisätoimenpiteet •Vähennetty lannoitus (uusi) •Typpilannoituksen tarkentaminen liukoisen typen mittauksen avulla muilla kuin puutarhakasvialoilla (uusi) •Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys ja kyntämättä viljely •Lannan syyslevityksestä luopuminen (uusi) •Enimmäiseläintiheys (uusi) •Ravinnetasetoimenpide (uusi) •Peltoluonnon monimuotoisuus (uusi)

8 8 Lisätoimenpiteet •poistuvat: –tarkennettu lannoitus (=> perustoimenpide) –maatilan monimuotoisuuskohteet –lantalan ammoniakkipäästöjen vähentäminen –lannan kaasujen talteenotto (=> ei-tuot. investointi) –tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen (=> oma tukimuoto) –maitohuoneen pesuvesien käsitteleminen (=> lainsäädännön vaatimus)

9 9 Puutarha-alan lisätoimenpiteet –Tarkennettu ravinteiden seuranta –Typpilannoituksen tarkentaminen liukoisen typen mittauksen avulla –Katteen käyttö monivuotisten puutarhakasvein rikkakasvitorjunnassa –Biohajoavien muovien käyttö katteena yksivuotisten puutarhakasvien rikkakasvitorjunnassa –Torjunta-aineiden käytön vähentäminen tuhoeläinten seurantamenetelmiä käyttämällä (uusi) –Tarkennettu kastelu (uusi) –Pitkävaikutteinen viljelykierto (uusi) –Puutarhakasvien tarkennettu lannoitus (uusi)

10 10 Erityistukisopimukset •Suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito •Kosteikon ja laskeutusaltaan hoito •Pohjavesialueiden peltoviljely •Muut valumavesien käsittelymenetelmät •Luonnonmukainen tuotanto •Lannan käytön tehostaminen •Perinnebiotoopit •Luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja hoito •Alkuperäisrotujen kasvattaminen •Alkuperäiskasvien viljely

11 11 Muutoksia 2000-2006 erityistukitoimenpiteisiin verrattuna Kosteikon ja laskeutusaltaan hoito –investointien osuus siirtyy ei-tuotannolliseksi investoinniksi Kalkkisuodinojitus poistettu keväällä 2005 Ehdotuksessa ei enää peltojen tehostettua kalkitusta mukana

12 12 Mukana edelleen Muut valumavesien käsittelymenetelmät •Säätösalaojitus •Säätökastelu •Kuivatusvesien kierrätys toimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa noudatettava ”Peltosalaojituksen laatuvaatimukset” ja ”Pellon vesi- ja ravinnetalous” -ohjeistoja

13 13 Ei-tuotannolliset investoinnit (uusia) •Lannan kaasujen talteenotto •Jaloittelutarhojen valumavesien käsitteleminen •Investointituki monivaikutteisen kosteikon ja laskeutusaltaan perustamiseen •Investointituki arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen •Arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristökohteet poronhoitoalueella •Kannusteluonteinen tuki alkuperäisestä käytöstä poistuneiden talousrakennusten korjaavaan ylläpitoon •Maatiloilla olevat rakenteet ja rakennelmat

14 14 Ei-tuotannolliset investoinnit Investointituki monivaikutteisen kosteikon tai laskeutusaltaan perustamiseen –peltoja huomattava osa valuma-alueesta –tp-alue 1-2% valuma-alueen pinta-alasta –luontaisesti sopiviin paikkoihin –erityisalueet –hoidosta erillinen erityistuki


Lataa ppt "Maatalouden ympäristötuki 2007-2013 Ehdotus toimenpiteiksi 27.10.2005 Fincid seminaari/18.11.2005."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google