Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vuosilomalain Muutokset 2013

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vuosilomalain Muutokset 2013"— Esityksen transkriptio:

1 Vuosilomalain Muutokset 2013

2 kolme muutosta vuosilomalakiin
1. Vuosilomapalkkaa ja lomakorvausta koskevat muutokset Viikko- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lomapalkan määräytyminen muuttuu työajan muuttuessa: lomapalkka vastaa jatkossa loman ansainta-ajan palkkaa. (VLL 10 § 4 mom.) Lakimuutosta sovelletaan alkaen ansaittaviin lomiin. 2. Lomakorvauksen laskennassa käytettävät kuukausi- ja viikkopalkan jakajat (25/6) takaisin lainsäädäntöön. (VLL 17 § 3 mom.) 3. Vuosilomapäivien siirto työkyvyttömyyden vuoksi Seitsemän päivän karenssi poistuu. (VLL 25 §) Lakimuutos tulee voimaan

3 1. Vuosilomapalkan laskentaa koskevat muutokset
Lakimuutos koskee viikko- ja kuukausipalkkaisia. Vuosilomapalkan laskentasääntö muuttuu tilanteissa, joissa työntekijän työaika ja palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana hänen siirtyessään kokoaikatyöstä osittaiselle sairaslomalle osa-aikaeläkkeelle osatyökyvyttömyyseläkkeelle osittaiselle hoitovapaalle sopimukseen perustuvalle muulle lyhennetylle työajalle. Koskee vastaavasti myös tilanteita, joissa työntekijä palaa osa- aikatyöstä takaisin kokoaikatyöhön.

4 Vuosilomapalkan laskentaa koskevat muutokset
Työajan ja palkan muuttuessa kesken lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) lomapalkka lasketaan prosenttiperusteista lomapalkan laskentasääntöä käyttäen. Lomapalkka on 9 tai 11,5 prosenttia työsuhteen kestosta riippuen (ellei työ- tai virkaehtosopimuksessa toisin sovita) 9 prosenttia, jos työsuhde on jatkunut alle vuoden lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä 11,5 prosenttia, jos työsuhde on kestänyt vähintään vuoden lomakautta edeltävän lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä.

5 Vuosilomapalkan laskentaa koskevat muutokset
Prosenttilaskennassa vuosilomapalkan perusteena on lomanmääräytymisvuonna (1.4.–31.3.) työssäolon ajalta maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka. Hätätyöstä ja ylityöstä maksettavia korotuksia ei oteta huomioon palkkaperusteessa. Palkkaperusteeseen lisätään laskennallisesti tiettyjen poissaolojen ajalta saamatta jäänyt palkka: perhevapaat, sairaus, kuntoutus, karanteeni ja lomautus.

6 Vuosilomapalkan laskentaa koskevat muutokset
Jos työntekijän työaika muuttuu vasta lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) päättymisen jälkeen, ennen loman tai sen osan alkamista, lomapalkka lasketaan lomanmääräytymisvuoden aikaisen työajan (eli samana jatkuneen työajan) ja sitä vastaavan viikko- tai kuukausipalkan mukaan. Käytännössä siis ennen työajan muutosta olleen palkan perusteella. Tällaisessa tapauksessa muutos tulee vasta seuraavan vuoden vuosilomapalkkaan.

7 Esimerkki Matti jää osa-aikaeläkkeelle 1.3.2014.
Hän on työskennellyt yrityksessä 15 vuotta ja hänellä on kuukausipalkka. Matti pitää vuosilomansa heinäkuussa 2014. Matin lomapalkka on 11,5 prosenttia hänen lomanmääräytymisvuoden ( – ) palkasta. Jos Matti olisi jäänyt osa-aikaeläkkeelle tai sen jälkeen, hänen lomapalkkansa olisi määräytynyt ennen osa- aikaeläkkeelle jäämistä olleen palkan perusteella ilman prosenttiperusteista lomapalkan laskentasääntöä. Käytännössä lomapalkka olisi määräytynyt osa- aikaeläkkeelle jäämistä edeltävän kuun palkan mukaan.

8 2. Kuukausi- ja viikkopalkan jakajat
Vuosilomalakiin on lisätty kuukausi- ja viikkopalkkojen jakajat. Käytetään lomakorvausta laskettaessa. Yhden lomapäivän palkka saadaan käyttämällä kuukausipalkkaisilla jakajaa 25 käyttämällä viikkopalkkaisilla jakajaa 6. Työehtosopimuksissa voidaan sopia erilaisista jakajista.

9 3. Sairastuminen loman aikana
Lakimuutos, eli 7 päivän karenssin poistuminen, koskee sekä vuosiloman alkaessa että sen aikana sairaudesta, tapaturmasta tai synnytyksestä johtuvaa työkyvyttömyyttä. Vuosiloma on työntekijän pyynnöstä siirrettävä myöhempään ajankohtaan ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen. Vuosiloman siirryttyä työntekijä on sairauslomalla. Karenssin poistuminen koskee vain lakisääteisiä lomia, ei siis ulotu työ- tai virkaehtosopimuksella sovittuihin pidempiin lomiin. Tärkeää erotella työvuoroluettelossa tms., mitä lomaa/vapaata työntekijä kulloinkin pitää. Työnantajan vuosilomakirjanpidon oltava ajan tasalla.

10 Sairastuminen loman aikana
Työntekijän on nimenomaisesti pyydettävä loman siirtämistä. Pelkkä ilmoittaminen tai lääkärintodistuksen toimittaminen työnantajalle ei riitä. Pyyntö tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Työnantajalta saatava vahvistus työkyvyttömyyden hyväksymisestä ja loman siirrosta. Työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Lääkärintodistus voidaan vaatia, vaikka työnantajan käytäntönä muutoin on, että esim. lyhyistä sairauspoissaoloista ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta. Menettelyistä on sovittava työpaikoilla. Työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti.

11 Työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman ajankohta
Työkyvyttömyyden (sairausloman) päätyttyä vuosiloma jatkuu ja päättyy alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti. Siirretty kesäloma annettava lomakaudella. Siirretty talviloma annettava ennen seuraavan lomakauden alkua. Jos edellä mainittu ei ole mahdollista, siirretty kesäloma voidaan antaa lomakauden jälkeen saman kalenterivuoden aikana ja talviloma seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Jos loman antaminen ei edellä mainittunakaan aikana ole mahdollista, saamatta jäänyt loma voidaan korvata lomakorvauksella.

12 Siirtymäsäännös siirto-oikeuden osalta
Lakimuutoksen voimaantulon ( ) jälkeen voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia saadaan soveltaa sopimuskauden loppuun, elleivät osapuolet toisin sovi.


Lataa ppt "Vuosilomalain Muutokset 2013"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google