Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yliopistojen yleinen työehtosopimus 2014–2017

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yliopistojen yleinen työehtosopimus 2014–2017"— Esityksen transkriptio:

1 Yliopistojen yleinen työehtosopimus 2014–2017
Neuvottelutulos

2 Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.4.2014–31.1.2017.
Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy ja toinen jakso Mikäli sopimuskauden toista jaksoa koskevissa työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen viimeistään mennessä, yliopistojen yleisen työehtosopimuksen osapuolet neuvottelevat mennessä toisen sopimuskauden palkankorotuksista. Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, osapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään siten, että irtisanominen on tehtävä viimeistään

3 Sopimuskorotukset palkkataulukoita korotetaan yleiskorotuksella siten, että tehtäväkohtaiset palkat korottuvat 20 eurolla kuukaudessa Euromääräisiä palkkoja (muut kuin YPJ-palkat) korotetaan yleiskorotuksella, joka on 0,4% tai vähintään 20 euroa. työehtosopimuksen palkkataulukoita korotetaan kokonaistyöajan piirissä olevan opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta 0,4% ja yleisen työajan piirissä olevan muun henkilöstön osalta 0,3% yleiskorotuksella. Henkilökohtaisia palkkoja tai sopimuspalkkoja korotetaan opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta 0,4% ja muun henkilöstön osalta 0,3% Akatemiaprofessoreiden ja akatemiatutkijoiden palkkoja tarkistetaan em. korotusvaikutuksia vastaavasti. Tietokoneen valvomattoman käytön ja eläinsairaalan päivystyskorvauksia korotetaan ,6 % ja ,3% Harjoittelukoulujen henkilöstön korotuksista on sovittu erikseen.

4 Sopimuskauden työryhmät
Paikallista sopimista käsittelevä työryhmä Palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä Harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmä Työaikatyöryhmä Yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä Tilastoyhteistyöryhmä

5 Työryhmien toimeksiannot ja määräajat
Paikallista sopimista käsittelevä työryhmä arvioi paikallisen sopimisen käytäntöjä ja keskustelee keinoista paikallisen sopimisen kehittämiseksi yliopistoissa sekä tähän liittyen henkilöstön edustajien toimintaedellytyksistä. Palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmän tehtävänä on tarkastella yliopistojen palkkausjärjestelmää ja sen toimivuutta. Työryhmän tulee laatia esityksensä mennessä, jotta mahdolliset uudistukset voidaan ottaa käyttöön lukien. Harjoittelukoulujen työaika- ja palkkausjärjestelmätyöryhmän tehtävänä on selvittää harjoittelukoulujen työaikajärjestelmän kehittämistarpeita ja tarkastella harjoittelukoulujen palkkausjärjestelmän yleistä ja erityisesti tehtävien vativuuden arviointijärjestelmän toimivuutta sekä toteutunutta ansiokehitystä. Työryhmän määräaika on ja mahdollisten uudistusten käyttöönottoajankohta

6 Työryhmien toimeksiannot ja määräajat
Työaikatyöryhmän tehtävänä on tarkastella työehtosopimuksen työaikajärjestelmiä ja selvittää mahdollisuudet lisätä tuottavuutta ja työhyvinvointia työaikajärjestelyjen avulla. Työryhmän määräaika on Yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmän toimintaa jatketaan. Työryhmän tehtävänä on tarkastella yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan toimivuutta. Työryhmällä ei ole erityistä määräaikaa. Tilastoyhteistyöryhmän tehtävänä on käsitellä yhteistä tietopohjaa, tilastojen tuottamiseen ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä, ansiotilastojen yhteydessä käytettäviä palkkakäsitteitä ja muita käsitteitä, työehtosopimuksen ansiotilastoille asettamia vaatimuksia ja olla yhteistyössä työehtosopimusneuvottelijoiden kanssa tilastojen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä sekä tarvittaessa antaa asiantuntija-apua yliopistoille tilastoyhteistyökysymyksissä. Työryhmällä ei ole erityistä määräaikaa.

7 Vuosiloma: vuosilomapalkan määräytyminen
Kun työntekijän työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana ja muutos on kestänyt vähintään kuukauden tai 30 kalenteripäivää, lomapalkka määräytyy sopimuksessa sovittuja prosentteja käyttäen. Tällöin lomapalkka on 9, 13 tai 16 prosenttia lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta (2 luvun uusi 8a §).

8 Vuosiloma: vuosiloman ja säästövapaan siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi (18§)
Vuosilomalain piirissä olevilta (muu henkilöstö) sairauslomakarenssi poistuu koko vuosiloman ajalta: ”Lakisääteisen ja työehtosopimukseen perustuvan vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi määräytyy vuosilomalain 25§:n mukaan. Työntekijän on loman siirtoa pyytäessään esitettävä lääkärintodistus tai muu työnantajan määrittelemä vastaava luotettava selvitys.”

9 Palkkausjärjestelmä Mahdollisuus poiketa palkkausjärjestelmän soveltamisesta jonkin tehtäväryhmän osalta laajennettiin kaikkiin tehtäväryhmiin: ”Paikallisesti voidaan sopia että palkkausjärjestelmää ei sovelleta jonkun tehtäväryhmän osalta. Menettelytavat määräytyvät paikallista sopimista koskevien menettelyiden 2§:n mukaisesti.” Lisättiin pöytäkirjamerkintä: ”Tilanteissa, joissa kaksi tai useampi yliopisto yhdistetään tai muissa rakennejärjestelyissä kuten fuusioissa tai liikkeen luovutuksen tyyppisissä tilanteissa, tämän sopimuksen osapuolet sopivat niistä menettelytavoista, joita yliopistoissa tulee noudattaa palkkausjärjestelmän tarkoituksen ja työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi. Lähtökohtana on, että muutostilanteissa toimitaan tässä luvussa sovituin menettelytavoin ottaen huomioon tarvittaessa kunkin muutostilanteen erityispiirteet.”

10 Muita sopimusmuutoksia
5§ Työsuhteen päättyminen, lisäys: ”Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsopimuksessa edellä mainituista irtisanomisajoista poikkeavasti. Työntekijän irtisanomisaika on kuitenkin enintään kolme kuukautta ja se ei voi olla pidempi kuin työnantajan noudatettava.” Työnantajan irtisanoessa työsopimuksen irtisanomisaika on aina kuitenkin vähintään entisellään, eli työehtosopimuksen 5§:n 1 momentin mukainen. Lisäksi on sovittu ammattiyhdistyskoulutuksesta maksettavasta kurssirahasta, arviointiryhmien palkkioista ja jatkuvan neuvottelun periaatteesta ja täydennetty maanpuolustusta ja kriisivalmiutta koskevaa 3. luvun 22§:n luetteloa siviilipalveluksen täydennyspalveluksella.


Lataa ppt "Yliopistojen yleinen työehtosopimus 2014–2017"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google