Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY"— Esityksen transkriptio:

1 Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY 2010-2011

2 Soveltamisala Tätä työehtosopimusta sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöjen palveluksessa oleviin työntekijöihin.

3 Sopimuksen tarkoituksena on asettaa kuntaomisteisten yhtiöiden työehdot samankaltaiselle tasolle kuin ne on sovittu kunnan sisällä toimiville työntekijöille

4 Sopimuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt:
Sopimuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt: - Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY ry - Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry - Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto JYTY ry - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry - Opettajien ammattijärjestö OAJ ry - Tekniikka ja Terveys KTN ry

5 PTY sopimuksen alueella voidaan KVTES:n kaltaisesti sopia paikallisia sopimuksia, jos siihen on taloudellisista, tuotannollisista tai muista paikallisista erityisolosuhteista johtuva perusteltu syy, kuitenkin ottaen huomioon sopimuksen rajoitukset paikalliselle sopimiselle

6 PTY sopimuksen piiriin kuuluvat ovat alueensa paikallisyhdistyksen jäseniä siten kuin asiasta on paikallisyhdistyksen säännöissä määritelty. Sääntöjen näin määritellessä PTY sopimuksen piiriin kuuluvien edunvalvonta hoituu ko. omistajakunnan paikallisyhdistyksen luottamusmiehen kautta.

7 PTY alueelle on kuitenkin asiallista valita oma pääluottamusmies aina kun se on mahdollista. Minimimäärä on 5 ao. allekirjoittajajärjestön jäsentä. On myös mahdollista perustaa oma paikallisyhdistys, mikäli se suuren jäsenmäärän puitteissa on asiallista.

8 Sellaiset ammattijärjestöt jotka eivät ole voineet valita luottamusmiestä saavat valita yhteisen luottamusmiehen, mikäli täten minimimäärä täytyy.

9 Kuntaomisteiseen osakeyhtiöön siirtyvät entiset kunnan palveluksessa olleet työntekijät säilyttävät PTY sopimukseen siirtyessään jäsenyytensä aikaisemmassa paikallisyhdistyksessään ja ovat siten edelleen neuvottelujärjestönsä (tässä tapauksessa KTN ry) ja aikaisemman ammattiliittonsa jäseniä. He ovat samalla oikeutettuja valitsemaan keskuudestaan pääluottamusmiehen edellä mainituin ehdoin.

10 PTY vs KVTES - PTY sopimus muistuttaa suurelta osin KVTES sopimusta
PTY vs KVTES - PTY sopimus muistuttaa suurelta osin KVTES sopimusta. - KVTES sopimuskausi – PTY sopimuskausi – TES on voimassa siihen asti kunnes uusi sopimus solmitaan vaikka ratkaisua ei sopimuskauden loppuun mennessä olisi saavutettukaan

11 PTY vs KVTES - PTY sopimus muistuttaa suurelta osin KVTES sopimusta
PTY vs KVTES - PTY sopimus muistuttaa suurelta osin KVTES sopimusta. - KVTES sopimuskausi – PTY sopimuskausi – TES on voimassa siihen asti kunnes uusi sopimus solmitaan vaikka ratkaisua ei sopimuskauden loppuun mennessä olisi saavutettukaan

12 PTY vs KVTES Yleiskorotus 1. 6
PTY vs KVTES Yleiskorotus Kuukausipalkkaisen työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja vähimmäispalkkaa korotetaan lukien kesäkuun palkanmaksun yhteydessä 1,2 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Korotus lasketaan työntekijän henkilökohtaiseen peruspalkkaan.    

13 Paikallinen järjestelyerä 1. 6
Paikallinen järjestelyerä Paikallinen järjestelyerä on 0,8 prosenttia jäsenyhteisön tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden toukokuun 2011 peruspalkkojen palkkasummasta.    

14 - PTY ja KVTES palkkausjärjestelmät ovat samankaltainen mutta arviointijärjestelmät poikkeavat jonkun verran toisistaan. - Suurimpana erona HKL osan puuttuminen PTY sopimuksesta.

15 Varsinainen palkka PTY KVTES 1 työntekijän peruspalkka
1 tehtäväkohtainen palkka 2 kokemuslisä 2 henkilökohtainen lisä ja HKL:n vuosisidonnainen osa 3 (määrävuosilisä) 4 syrjäseutulisä 3 syrjäseutulisä 5 luottamusmieskorvaus 4 kielilisä 6 tsv:n palkkio 7 muut peruspalkan luonteiset lisät 6 työsuojeluvaltuutetun korvaus Lisäksi PTY:ssä varsinaiseen palkkaan kuulumattomat mahdolliset palkanosat 8 kannustelisä 9 tulospalkkio ja tulospalkkion luonteinen lisä

16 Työaika PTY KVTES 1 yleistyöaika 38h 15min 2 toimistotyöaika 36h 15min
3 jaksotyöaika 4 keskeytymätön ja keskeytyvä kolmivuorotyö 4 säännöllinen työaika 37h/vko Liukuva työaika Paikallisesti voidaan sopia liukuvan työajan käytöstä yleistyöajassa ja toimistotyöajassa työaikalain 13 §:n mukaisesti

17 PTY ja (KVTES luku IV 5 §) 73 § Vuosiloman pituuden määräytyminen
1 mom. Vuosiloman pituus määräytyy edellä 71 §:ssä tarkoitettujen täysien lomanmääräytymiskuukausien lukumäärän, vuosilomaan vaikuttavan kokemuslisään oikeuttavan palvelusajan ja työsuhteen pituuden mukaan

18 PTY ja (KVTES luku IV 5 §) 2 mom.
Loman pituus määräytyy 3 momentin taulukoiden 1, 2 tai 3 mukaisesti. Käytettävä taulukko valitaan työntekijän kokemuslisään oikeuttava palvelusajan ja nykyisen työsuhteen keston perusteella. Vuosilomapäivien tai lomakorvauksena maksettavien päivien lukumäärä määräytyy Taulukon – rivin A mukaan, jos vuosiloma pidetään kokonaan lomana ja työntekijä on lomavuoden lomakautena (2.5.–30.9) ollut työssä (työnteossa) vähintään 6 päivänä – rivin B mukaan, jos loma maksetaan osaksikin lomakorvauksena tai jos työntekijä ei ole lainkaan työssä lomavuoden lomakautena tai työssäolopäiviä on lomavuoden lomakautena (2.5.–30.9.) vähemmän kuin 6.

19 PTY ja (KVTES luku IV 5 §) 3 mom. Vuosilomataulukot Taulukko 1 Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → Rivi A → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) Rivi B → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 1:n mukaan, jos työntekijällä on lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä – nykyisen työnantajan hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 15 vuotta ja – hänen nykyinen työsuhteensa omaan työnantajaan tulee olla välittömästi ja yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään 6 kuukautta.

20 PTY ja (KVTES luku IV 5 §) Taulukko 2 Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → Rivi A → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) Rivi B → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → 10 vuoden palvelu → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n mukaan sen lomanmääräytymisvuoden alusta lukien, jonka aikana työntekijän työsuhde tulee kestäneeksi yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden

21 PTY ja (KVTES luku IV 5 §) Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n mukaan myös, jos työntekijällä on lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä nykyisen työnantajan hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 5 vuotta ja lisäksi hänen nykyinen työsuhteensa on välittömästi ja yhtäjaksoisesti jatkunut vähintään 6 kuukautta. 3 Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 2:n 10 vuoden palvelun mukaan, jos työntekijällä on lomanmääräytymisvuoden loppuun (31.3.) mennessä nykyisen työnantajan hyväksymää kokemuslisään oikeuttavaa palvelusaikaa vähintään 10 vuotta ja vuosilomaoikeutta on kertynyt 12 täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

22 PTY ja (KVTES luku IV 5 §) Taulukko 3 Täysiä lomanmääräytymiskuukausia → Rivi A → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) Rivi B → Vuosilomapäiviä (työpäiviä) Vuosiloman pituus määräytyy taulukko 3:n mukaan muissa kuin taulukoihin 1–2 kuuluvissa tapauksissa.

23 PTY neuvottelujärjestys
Työpaikkaneuvottelu - työntekijän/luottamusmiehen ja esimiehen välinen neuvottelu Paikallisneuvottelu - Mikäli asia ei ratkea työpaikkaneuvottelussa on seuraava taso paikallisneuvottelu jonka käy ao. allekirjoittajajärjestöjen edustajat eli luottamusmiehet ja TA:n edustaja Keskusneuvottelut - Ellei paikallisneuvotteluissa päästä yksimielisyyteen on asia mahdollista saattaa käsiteltäväksi keskusneuvotteluissa. Keskustason neuvottelut käydään PTY:n ja neuvottelujärjestön/liiton kesken ja ne hoidetaan alueasiamiesten kautta.

24 PTY Luottamusmiehen valinta
Allekirjoittajajärjestö saa valita edustajakseen luottamusmiehen, mikäli työnantajan palveluksessa on vähintään 5 jäsentä. Luottamusmiehen vaali voidaan järjestää työaikana ja työpaikalla siten kuin siitä paikallisesti sovitaan Valitusta luottamusmiehestä on kirjallisesti ilmoitettava työnantajalle

25 Kiitoksia sinulle ajastasi!
Ennakoiden tulevaisuuteen!


Lataa ppt "Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen työehtosopimus PTY"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google