Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Oppijan verkkopalvelut

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Oppijan verkkopalvelut"— Esityksen transkriptio:

1 Oppijan verkkopalvelut
Esa Keränen Oppijan verkkopalvelut Hakeutujan palvelut ja Todennetun osaamisen rekisteri Korkeakoulujen-näkökulma

2 Opintopolku Palvelu tarjoaa kanavan aikuiskoulutukseen hakeutumiseen
Uusi toiseen asteen haku ja haku muihin peruskoulun jälkeisiin koulutuksiin ”Kansallinen opintosuoritusten muisti” Uusi aikuiskoulutuksen haku asiakaspalvelu-ratkaisu korkeakouluhaku Opintopolku Palvelu tarjoaa kanavan lukio- , ammatilliseen koulutukseen ja peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Palvelu kokoaa kaikki palvelut yhteen palveluportaaliin Opetus- suunnitelmat ja tutkintojen perusteet Palvelu tarjoaa kanavan korkeakouluopintoihin. Palveluun on koottu kansalaisten todistukset (opintosuoritukset). Palvelun kautta voit olla yhteydessä meihin ongelmatapauksissa.

3 Uusi korkeakouluhaku (KSHJ-projekti)
” Palvelu tarjoaa kanavan korkeakouluopintoihin.” Haku seuraaviin koulutuksiin: Haku tutkintoon johtavaan korkeakoulutukseen - Yliopistojen koulutukset (ml. pääosin maisterivaiheen koulutukset) - Ammattikorkeakoulujen koulutukset (ml. pääosin ylempi AMK ja vieraskielinen koulutus) Myöhemmin lisäksi ammatillisten opettajakorkeakoulujen haku Virkailijapal-velut Demo Valinta-esitys Viestipalvelu Haku opintoihin Valinta-päätös Oppijan tili

4 Uusi korkeakouluhaku Keskeiset uudistukset
Sekä tutkintoon johtavaa koulutusta, että muuta korkeakoulutusta koskeva tarjontatieto on saatavilla helposti "yhden luukun periaatteella". Viisi sähköistä hakujärjestelmää yhdistetään yhdeksi korkeakoulujen sähköiseksi hakujärjestelmäksi. Vuonna 2014 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan yhteishaussa, yhdellä lomakkeella. Hakija asettaa hakukohteet ensisijaisuusjärjestykseen, joka on sitova (6 hakutoivetta). Yhteishaussa hakijalle tarjotaan vain yhtä opiskelupaikkaa: hakijan korkeimmalle asettama hakukohde, johon korkeakoulu on hänet hyväksynyt Mahdollisuus ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevien valitsemiseen omana ryhmänään Hakijalle laajempi sähköinen hakijapalvelu mm. viestintä, prosessin seuranta, jne.

5 ”Kansallinen opintosuoritusten muisti” Todennetun osaamisen rekisteri
eOPS ” Palveluun on koottu kansalaisten opintohistoriatiedot Kansalaisen tutkintoto-distukset eArkisto eTodistus

6 ”Kansallinen opintosuoritusten muisti” = Todennetun osaamisen rekisteri
Kokonaan uusi palvelu Kansalaisen todistukset sähköisessä ja rakenteissa muodossa Rekisteriin kootaan kaikki suomalaisen koulutusjärjestelmän virallisten tahojen tunnistamat tutkinnot ts. kaikki koulutuksen järjestäjät toimittavat tutkinto ja suoritustiedot rekisteriin Rekisteri muodostaa kiistämättömän kansalaisen tutkintopankin, jossa tutkintojen myöntäminen ja niiden todentaminen voidaan varmistaa ja jäljittää Kaikki rekisteriin tallennettava tieto on oppijan käytettävissä ja hyödynnettävissä oman oppimisen polkunsa suunnittelussa. Oppijalla on mahdollisuus lainsääsäädännön puitteissa hallita osaamistietonsa luovuttamisesta muille tahoille Kansalainen voi hyödyntää rekisterin tietoja myös urapolkujen prosesseihin (esim. työnhaku, rekrytointi, urasuunnittelu jne) Keskeiset uudistukset

7 Todistustiedon käyttö yhteiskunnassa, nykytila
Ero-todistus Tutkinto-todistus Todistus Väli-todistus Päättö-todistus Perusasteen oppilaitokset Perusasteen oppilaitokset Korkeakoulut ja ammatti-korkeakoulut Koulutukseen ja opetukseen hakeutuminen Tutkinto-todistus Todistus Todistus Todistus Päättö-todistus Rekrytointi Avoimet yliopistot Toisen asteen oppilaitokset Toisen asteen oppilaitokset Kurssikeskukset YO-todistus Kurssi-todistus Kurssi-todistus Erillis-oppilaitokset Viranomais-palvelut Opinto-todistus Nykytilassa jokainen oppilaitos tuottaa ja hallitsee omaa tutkinto- ja todistustietoaan. Todistustiedot tallennetaan oppilaitosten omiin järjestelmiin, josta tieto toimitetaan aina tapauskohtaisesti erikseen jokaiselle toimijalle. Tämä aiheuttaa moninkertaista työtä, kun todistuksia joudutaan uusimaan, toisintamaan ja siirtämään erikseen jokaiselle tarvitsijalle. Kaikki viranomaiset (Kela, Vero, TK, jne) joutuvat räätälöimään oman tiedonsiirtonsa jokaisen koulutuksen järjestäjän kanssa. Tutkinto-todistus Ammatti-kirja Ammatti-oppilaitokset Oppisopimus-koulutus ja näyttötutkinnot Muu aikuiskoulutus Tilastointi Vapaa sivistystyö Todistus Todistus suori-tuksesta

8 Todistustiedon käyttö yhteiskunnassa, tavoitetila
Perusasteen oppilaitokset Perusasteen oppilaitokset Erillis-oppilaitokset Oppijan verkkopalvelu Koulutukseen ja opetukseen hakeutuminen Kurssikeskukset Toisen asteen oppilaitokset TOR Rekrytointi Muu aikuiskoulutus eTodistus Korkeakoulut ja ammatti-korkeakoulut Viranomais-palvelut Avoin korkeakoulu-opetus Tavoitetilassa Oppijan verkkopalvelu ja Todennetun osaamisen rekisteri koordinoivat ja keräävät todistustiedon kaikilta opetuksen järjestäjiltä keskitetysti ja tallentavat sen yhteen rekisteriin. Kaikkien suomalaisessa koulutuskentässä suoritettujen opintojen todistustieto todennetaan digitaalisesti ja säilötään yhteen paikkaan. TOR ratkaisee keskitetysti varmentamisen, todentamisen ja arkistoinnin ongelmat sekä tarjoaa luotettavan varmennetun lähdetiedon tilastointiin, haku- ja valintapalveluihin, viranomaispalveluihin, rekrytointiin ja muihin koulutustiedon käyttötarpeisiin. Tilastointi Oppisopimus-koulutus ja näyttötutkinnot Vapaa sivistystyö ja muu koulutus

9 Siirtyminen opintoasteelta toiselle Haku- ja valintajärjestelmien tarvitsemat tiedot
Perusopetus Oppilaitoksia n. 2900 2. Asteen koulutus. Oppilaitoksia = 540 Korkea-asteen koulutus. AMK + Yliopistot = 41 Aikuiskoulutus, opetuksen järjestäjiä = paljon Perusopetuksen ja perusopetuksen lisäkoulutuksen osalta tarvitaan seuraavat tiedot TOR:iin haku- ja valintajärjestelmiä varten Peruskoulun päättävien 9-luokkalaisten henkilötiedot (sisältää myös yksityiset ja erityisoppilaitokset) Peruskoulun päättävien 9-luokkalaisten päättötodistukset (lopulliset arvosanatiedot). Välitodistus (jos tätä käytetään haku- ja valintaa varten) Erotodistus ”Ehdot” saaneiden lopulliset arvosanatiedot eli saako päättötodistuksen, varmistuu vasta kevään yhteishakua seuraavan kesän aikana. Kaikki muu lisäopetuksessa syntyvät tiedot (10. luokat jne) Korkeakoulujen hakua ja valintaa varten tarvitaan seuraavat tiedot TOR:iin Luotettava tieto hakijan suorittamasta, korkeakouluun hakukelpoisuuden antavasta tutkinnosta: lukion päättötodistus ylioppilastutkinto ammatillinen perustutkinto ammattitutkinto erikoisammattitutkinto) ja sen sisältämistä arvosanoista sekä koulutuksen sisällöistä (opintojaksotasolla) Lisäksi ero, väli yms todistukset Luotettava tieto hakijan suomalaisessa korkeakoulussa suorittamista korkeakoulututkinnoista (min. kyllä/ei) Luotettava tieto hakijan vastaanottamista tutkintoon johtavista opiskeluoikeuksista suomalaisissa korkeakouluissa Tieto tutkintoon johtamattomista opintosuorituksista

10 Kansalaisten todistukset tulee rakenteistaa

11 Digitaaliset allekirjoitukset
Tavoitetilana todennettu tieto ja todennetut tutkintotodistukset. Voiko TOR:n tietoon luottaa? valetodistukset halutaan estää Varmennuksen menetelmänä digitaaliset allekirjoitukset Luottamusmalli? Sertifikaattiketjutus? Julkisen avaimen menetelmä? Avainjakelu OPH:n rekisteripalvelun avulla?

12 Valtuusmalli Laki määrittelee lupaviranomaisen
Valtuuden myöntäjä VN Laki määrittelee lupaviranomaisen Perusopetuslaki, Lukiolaki, Yliopistolaki, korkeakoululait, jne Valtioneuvosto myöntää opetusluvat Tavallisimmin opetusalalla OKM Poikkeuksia on: poliisikoulu, merisotakoulu, jne Kunta järjestää perusopetusta Valtuuksien välityksen ketjutus Näyttötutkinnot allekirjoittaa oppilaitos + tutkintotoimikunta yhdessä Allekirjoitusvarmenne: HST, Katso opetus-lupa Opetuksen järjestäjä valtuus Rehtori (+ tutkinto-toimikunta) Valtuuden myöntämisessä tutkintolautakunta on yksi taho, erityisesti näyttötutkinnoissa. Nykytilassa todistukseen voi tulla kaksi allekirjoitusta: oppilaitoksesta (rehtori) ja tutkintolautakunnasta (pj). alle-kirjoitus Todistus

13 Todistustiedon todentaminen
Todistustieto siirretään oppilaitoksesta Oppijan verkkopalveluun Rehtori allekirjoittaa siirretyn todistustiedon Todennettu tieto talletetaan TOR:iin Oppilaitoksen järjestelmä Oppijan verkkopalvelu TOR Opetuksen järjestäjä tiedonsiirto valtuus Todistus allekirjoitus Rehtori (ja tutkinto-toimikunnan pj.)

14 Valtuuksien delegointi
Luvan myöntäjän (VN/OKM) valtuutus sisältää erittelyn tutkintonimikkeistä, joihin lupa valtuuttaa Valtuutus allekirjoitetaan viranomaisen allekirjoitusvarmenteella Oppilaitoksen valtuutettu allekirjoittaa todistuksen omalla allekirjoitusvarmenteellaan Opetuksen valtuutus (Tulossopimus) PKI-avain (OKM) Opetuksen valtuus PKI-avain (opetuksen järjestäjä) Tutkinto -rakenne Todistus Oppijan yksilöinti (OID)

15 PKI ja luottamusketjun muodostaminen
Viranomainen VN/OKM/ym… Kuntayhtymän valtuutus Opetuksen järjestäjä Tutkintojen myöntäjä Oppijan todistus Laki TOR valtuus Todistus valtuus

16 Miten edetään? TOR:n esiselvityksen v02. Wikiin vko 5-6
Lopullinen esiselvitys maaliskuun lopussa  esitys/päätös siitä miten edetään seuraavat vuodet Ratkaisukuvaus vaatii vielä ponnisteluja. Haaste laajuus Opetushallituksessa käynnissä projekti ammatillisen koulutuksen Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden rakenteistamiseksi (sis todistusmääräykset)  Lait, Opetusnormit ja velvoitteet pitää muuttaa siten, että suoritustiedot toimitetaan TOR:iin. Tutkintorakenne ja todistusmääräykset täytyy rakenteistaa ja luoda valtakunnallinen malli sähköiselle todistukselle. KK-yhteistyö

17 Kiitos!


Lataa ppt "Oppijan verkkopalvelut"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google