Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu 1. 1

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu 1. 1"— Esityksen transkriptio:

1 Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu 1. 1
Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu alkaen Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 555/1998, 8 a luku

2 Työnantajan omavastuumaksu (1)
Työeläkeuudistuksen yhteydessä vuonna 2002 päätettiin, että työttömyyseläke eläkemuotona lakkaa Työttömyyseläkkeen voivat edelleen saada vuonna 1949 ja sitä aikaisemmin syntyneet. Vuonna 2012 maksetaan viimeiset työttömyyseläkkeet Vuonna 1950 tai myöhemmin syntyneen ikääntyneen pitkäaikaistyöttömän toimeentuloturva hoidetaan työttömyysturvan ns. jatketulla lisäpäiväoikeudella ”Putken” alaikäraja nousee kahdella vuodella v syntynyt henkilö: 57 v. 1 kk (käytännössä nuorempikin voi yltää lisäpäiville) v ja sen jälkeen syntynyt henkilö: 58 v. 1 kk Lisäpäivämenojen kattamiseksi vuoden 2009 alusta Työttömyysvakuutusrahasto perii työnantajilta (myös kunta, seurakunta ja valtio) työttömyysturvan omavastuumaksua Koskee sekä työsuhteita että virkasuhteita Säännökset soveltuvin osin kuten eläkejärjestelmässä

3 Työnantajan omavastuumaksu (2)
Työnantajan omavastuumaksuvelvoite määräytyy yrityksen työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevan palkkasumman perusteella Palkkasummarajat tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain mukaisella palkkakertoimella Täysimääräinen omavastuumaksu on 80 % etuusmenosta Palkkasummana käytetään työsuhteen irtisanomisvuotta edeltävän vuoden palkkasummaa Mikäli yrityksessä on tapahtunut sulautumisia (fuusioita) työsuhteen irtisanomisvuonna ennen irtisanomispäivää tai irtisanomisvuotta edeltävänä vuonna, työnantajan työttömyysturvan omavastuumaksun suuruus määräytyy sulautuneiden yritysten yhteenlaskettujen irtisanomisvuotta edeltäneen vuoden työttömyysvakuutusmaksun perusteena olleiden palkkasummien perusteella.

4 TyEL:n palkkakertoimet Palkkasummarajat (euroa)
Vuosi Kerroin Alaraja (ov 0%) Yläraja (ov 80 %) 2004 1 2005 1,028 2006 1,063 2007 1,1 2008 1,124 2009 2010 2011 1,192 1,231 1,253 Omavastuumaksun osuus etuusmenosta palkkasumman mukaan 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Palkkasumma (€) Osuus Omavastuumaksuprosentti 1,5 M€ 24,0 M€ Kuviossa palkkasummarajat ovat vuoden 2004 tasossa.

5 Omavastuumaksu lisäpäivämenoista
Peritään, kun vuonna 1950 tai sen jälkeen syntynyt työntekijä on tullut työnantajan irtisanomisen johdosta oikeutetuksi työttömyysturvalain mukaisiin lisäpäiviin Työttömän lisäpäiväoikeus edellyttää, että vuosina  syntynyt  henkilö on täyttänyt 59 vuotta tai vuonna 1955 ja sen jälkeen syntynyt henkilö on täyttänyt 60 vuotta ennen työttömyysturvan 500 päivän enimmäisajan täyttymistä Peritään lisäpäiväoikeuden alkaessa eli aikaisintaan noin kahden vuoden päästä työsuhteen päättymisestä Perusteena on se etuusmenoa vastaava määrä, joka irtisanotulle työntekijälle tulisi ansiopäivärahan suuruisena maksettavaksi lisäpäivien alkamisesta siihen saakka, kun hän täyttää 63 vuotta Kuitenkin vähintään yhden vuoden etuusmenoa vastaava määrä (258 päivää) Laskennallinen (keskimäärin 21,5 pv/kk)

6 Omavastuumaksu työttömyyspäivärahamenoista
Peritään, kun vuonna 1950 tai sen jälkeen syntyneellä työntekijällä työsuhteen irtisanomisesta johtuva 60 vuoden iän täyttämisen jälkeen alkanut oikeus työttömyyspäivärahaan jatkuu niin, että hän on oikeutettu työttömyyspäivärahaan vielä täytettyään 63 vuotta tai on alkanut saada vanhuuseläkettä 62 vuotta täytettyään ja työttömyyspäiväraha on jatkunut vanhuuseläkkeelle siirtymiseen saakka Koskee vain niitä työttömiä, jotka eivät ole ehtineet siirtyä työttömyysturvan lisäpäiville ennen 63 vuoden ikää (500 päivää on kesken) Peritään irtisanotun työntekijän täytettyä 63 vuotta Perusteena on ansiopäivärahan suuruista etuusmenoa vastaava määrä ajalta, jolta irtisanotulle työntekijälle on maksettu työttömyysetuutta, eli työsuhteen päättymisestä lukien siihen saakka, kun hän täyttää 63 vuotta tai siirtyy vanhuuseläkkeelle 62 vuotta täytettyään etuusmenon laskennalle ei vähimmäisaikaa

7 Esimerkki: Vuonna 1950 syntynyt henkilö jää työttömäksi
syntynyt henkilö on irtisanottu työsuhteesta, joka on alkanut Työnantaja on irtisanonut työsuhteen päättymään Työttömyyspäivärahan 500. päivä Työsuhde päättyy 59 v. 63-vuotias Lisäpäiväoikeus – 7 päivän omavastuu 2.1.– Irtisanomisaika = ensimmäinen päivärahapäivä (500 päivän laskenta alkaa) Työttömyyskassan/Kelan ilmoitus henkilöstä TVR:lle, jonka jälkeen irtisanoneen työnantajan mahdollinen omavastuumaksuvelvollisuus selvitetään. Omavastuumaksuvelvollisuus päättyy

8 Esimerkin perusteella syntyvä työnantajan omavastuumaksun määrä
Työnantajan palkkasumma: 26 miljoonaa euroa (v palkkasumma)  omavastuumaksun osuus 80 % Irtisanotun työntekijän ansiopäivärahan määrä: 72,02 €/pv Laskennalliset lisäpäivät: 797 (ajalta – ) Laskukaava: Laskennalliset lisäpäivät x päiväraha per päivä x omavastuumaksuprosentti = työnantajan omavastuumaksu 797 pv x 72,02 €/pv x 80 % = ,95 €

9 Työnantajalla ei ole maksuvelvollisuutta, jos
Työsuhde on päättynyt ennen kuin henkilö on täyttänyt 56 vuotta tai Työsuhde on kestänyt alle kolme vuotta tai Työsuhde on irtisanottu tai purettu työntekijästä johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä tai Työntekijä on omasta aloitteestaan ja ilman työnantajan myötävaikutusta irtisanoutunut tai Työntekijä on työsuhteen päättymisen jälkeen täyttänyt uudelleen työssäoloehdon (paluuehdon) kokonaan muun kuin alunperin irtisanoneen työnantajan palveluksessa.

10 Omavastuumaksun palauttaminen
Peritty ja maksettu omavastuumaksu voidaan palauttaa, jos Sama työnantaja palkkaa uudelleen sellaisen irtisanomansa henkilön, josta se on maksanut omavastuumaksun, jos työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja työsuhde on kestänyt vähintään vuoden palautusta haettaessa tai Henkilö on saanut vähintään vuoden verran 65 ikään saakka jatkuvaa työnantajan järjestämää ja rahoittamaa vapaaehtoista lisäeläkettä tai muuta vastaavaa etuutta, joka on vaikuttanut työttömyysetuuden määrään vähentävästi Edellyttää, että ko. henkilö on ollut oikeutettu lisäpäiviin ennen 63 vuoden täyttämistä Palautusta voi saada siltä osin kuin maksua koskevaa etuutta on käyttämättä Palautus suoritetaan työnantajan hakemuksesta ja määräaika hakemukselle on 5 vuotta siitä, kun palautusta aikaisintaan on voinut hakea

11 Yleistä omavastuumaksusta (1)
Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu koskee samansisältöisenä sekä yksityisen että julkisen sektorin työnantajia Omavastuumaksun suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti irtisanotun henkilön lisäpäiväoikeuden alkaminen, mikä puolestaan riippuu työsuhteen päättymisestä ja sitä mahdollisesti seuranneesta työttömyydestä Työttömyyspäivärahakauden enimmäisaika (500 päivää) voi kulua yhdenjaksoisesti tai osissa Työnantajan maksuvelvollisuuteen ja sen suuruuteen ei vaikuta se, onko henkilö vakuuttanut itsensä työttömyyskassassa vai ei Peruspäivärahaa saavien osalta etuusmeno muunnetaan vastaamaan ansiopäivärahaa

12 Yleistä omavastuumaksusta (2)
Työttömyyskassat ja Kela antavat tietoja rahastolle omavastuumaksuvelvollisuuden ratkaisemiseksi ja toimeenpanemiseksi Työttömyysvakuutusrahasto määrää ja perii omavastuumaksun irtisanotun työntekijän lisäpäiväoikeuden alettua tai 63 ikävuoden täytyttyä Rahasto toimittaa omavastuumaksuasiaa koskevat kirjeet työnantajan viralliseen osoitteeseen, jos työnantaja ei muuta asiointiosoitetta ole rahastolle ilmoittanut Rahasto antaa työnantajaa kuultuaan omavastuumaksuasiasta kirjallisen päätöksen Lasku omavastuumaksusta on päätöksen liitteenä Työnantaja voi myös saada verkkolaskun Rahaston päätöksestä voi valittaa työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaan ja sen päätöksestä vakuutusoikeuteen Omavastuumaksun kiertäminen: Rahasto voi määrätä omavastuumaksun, jos yrityksessä tapahtuneen järjestelyn ilmeisenä tarkoituksena on ollut kiertää omavastuumaksua eikä työnantaja ole esittänyt asiaan liittyvää selvitystä

13 Lisäpäiväoikeuteen ja omavastuumaksuihin liittyvä neuvonta
Työttömyysvakuutusrahasto Työttömyysturvan omavastuumaksujen yleisneuvonta Suuntaa-antavat arviolaskelmat työnantajan antamien tietojen pohjalta Työnantajien omatoimiseen käyttöön tarkoitettu Omavastuumaksulaskuri rahaston Internet-sivuilla Työttömyyskassat Oikeus työttömyysetuuteen, lisäpäiväoikeus (ansioturva) Kansaneläkelaitos Oikeus työttömyysetuuteen, lisäpäiväoikeus (perusturva) Eläkelaitokset (ennen vuotta 1950 syntyneiden osalta) Oikeus työttömyyseläkkeeseen ja työnantajan työttömyyseläkekustannukset

14 Työttömyysvakuutusrahasto Arbetslöshetsförsäkringsfonden PL 191 (Kalevankatu 12) Helsinki puh. vaihde


Lataa ppt "Työttömyysturvan työnantajan omavastuumaksu 1. 1"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google