Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ENVITECH-ALUEEN HULEVESIEN VIRTAAMAVAIKUTUSSELVITYS

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ENVITECH-ALUEEN HULEVESIEN VIRTAAMAVAIKUTUSSELVITYS"— Esityksen transkriptio:

1 ENVITECH-ALUEEN HULEVESIEN VIRTAAMAVAIKUTUSSELVITYS
Forssan kaupunki Alternative title slide ENVITECH-ALUEEN HULEVESIEN VIRTAAMAVAIKUTUSSELVITYS Alternative title slide. Image size: 7,97 cm x 25,4 cm or 301 x 960 pixels Riitta Kettunen Järkivihreä Forssa – Teollisuusalueiden jäte- ja hulevedet –seminaari Forssan kaupungintalo

2 Työn tausta ja tavoitteet
Forssan Envitech-alue sijaitsee Forssan kaupungin eteläpuolella, ja siellä toimii useita jätteiden käsittelyyn, kierrätykseen, uusiokäsittelyyn ja loppusijoittamiseen erikoistuneita yrityksiä. Forssan kaupunki halusi selvittää hulevesien virtaamaa ja tulvariskiä nykyiseltä Envitech- alueelta lähtevien ojien osalta. Työssä tuli myös tarkastella hulevesien viivytysratkaisuja ja esittää toimenpiteitä vastaanottavissa ojissa. Kun alue tulevaisuudessa laajenee ja vettä huonosti läpäisevien pintojen määrä kasvaa, niin hulevesien hallintaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota. Lisäksi työssä tuli arvioidaan veden mukana kulkeutuvien haitta-aineiden kuormitusta ja leviämistä nykytilanteessa. Content slide Content slide Hulevedellä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta poisjohdettava sade- ja sulamisvettä.

3 Työn sisältö Valuma-alueiden rajaaminen
Virtaamien mallintaminen – luonnontila ja tulevaisuus Kestoltaan erilaiset rankkasateet, keväsulanta Tarvittavien viivytystila- vuuksien laskeminen virtaa- mahuippujen tasoittamiseksi Viivytyspainanteiden alustavan sijainnin määrittäminen Purkuojien perkaustarpeen arviointi Maaperä – suositeltavat uomapoikkileikkaukset Hulevesien haitta-ainekuormi- tuksen ja leviämisen arvioiminen Velvoitetarkkailutulosten koostaminen ( ) ja vuotuisen haitta-ainekuormituksen laskeminen keskimääräisen valunnan perusteella. Vesi- ja sedimenttinäytteiden ottaminen purkuojista sekä tulosten vertaaminen pintavesien ympäristönlaatunormiin (VNa 1022/2006, VNa 868/2010) tai maaperän pilaantuneisuuden ohjearvoihin (Vna 214/2007).

4 Envitech-alueen osavaluma-alueet ja purkureitit

5 Alueen virtaamien mallintaminen
Luonnontila Tuleva tilanne Ojiin ja maastoon johdettavien hulevesien kokonaisvirtaama alueelta tulee kasvamaan 2 – 4 -kertaiseksi osa-alueesta riippuen, kun vettä huonosti läpäisevien pintojen osuus alueella kasvaa ja kun hulevesien johtamista jätevesiviemäriin vähennetään.

6 Virtaamahuippujen tasoittaminen – tarvittava viivytystilavuus
Alueen koillispuolen ojien yhteenlaskettu viivytystilavuuden tarve on tulevaisuudessa vajaa m3 ja lounaspuolen ojan vajaa m3.

7 Viivytyspainanteiden alustava sijainti
Alueen hulevesien viivytysratkaisuksi esitettään painanteita, jotka sijoitetaan nykyisten uomien yhteyteen maastonmuodoiltaan ja maaperältään paikkaan, jossa painanteiden rakentaminen on maaperän puolesta mahdollista ja jossa rakentamisen tarve voidaan minimoida. Lisäksi rakenteen pohjan pitää olla pohjaveden pinnan yläpuolella. Lopullinen viivytysratkaisu ja sen sijainti riippuu alueen muusta rakentamisesta ja maanomistuksesta. Hulevesien hallinta piirustus 004

8 Haitta-ainekuormitus purkuojiin
Envitech-alueen hulevesistä aiheutuva vuotuinen vesistökuormitus on kiintoaineen, orgaanisen aineen ja ravinteiden osalta muutamista prosenteista runsaaseen 10 %:iin siitä, mitä Forssan keskuspuhdista- molta on johdettu vesistöön. Loimijoen-Kokemäenjoen ravinnekuormituksesta noin promille on peräisin Envitech-alueen hulevesistä. Suurin osa Loimijoen-Kokemäenjoen ravinnekuormituksesta on peräisin maataloudesta ja luonnon huuhtoumasta. Purkuojien kuormitus piirustus 005

9 Päästöjen leviäminen Sedimenttinäytteiden perusteella hulevesien haitta-aineet ovat paikoin levinneet lähiympäristöön, sillä lounaispuolen ojan sedimentin arseeni- ja kuparipitoisuudet ylittivät maaperän haitallisten aineiden ylemmän ohjearvon pitoisuudet (VNa 214/2007). Myös alueen pohjoislaidan ojasedimenttinäytteissä havaittiin ylemmän ohjearvon (VNa 214/2007) ylittäviä metalli- ja öljyhiilivety- pitoisuuksia. Joitakin satoja metrejä kauempaa samoista ojista otetuissa sedimenttinäytteissä ei kuitenkaan enää havaittu korkeita metalli- tai öljyhiilivetypitoisuuksia. Hulevesien viivytykseen tarkoitetut ojat ja altaat toimivat myös hulevesien sisältämän kiintoaineen laskeutus- ja varastoaltaina. Samalla osa kiintoaineen mukana kulkeutuvista metalleista ja öljyhiilivedyistä on mahdollista poistaa.

10 Kiitos Kysymyksiä? Endslide. Riitta Kettunen Dosentti, tekn.tri
Ryhmäpäällikkö Vesihuolto P M ________________________________________ Ramboll Pakkahuoneenaukio 2 PL 718 33101 TAMPERE Endslide. Endslide


Lataa ppt "ENVITECH-ALUEEN HULEVESIEN VIRTAAMAVAIKUTUSSELVITYS"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google