Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Julkisen hallinnon metatietopalvelu

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Julkisen hallinnon metatietopalvelu"— Esityksen transkriptio:

1 Julkisen hallinnon metatietopalvelu
Päälinjaukset

2 Yhteentoimivuus Järjestelmien (ja organisaatioiden) välisten tietojen vaihdon mahdollistaminen (ja varmistaminen) Yhteisten toimintatapojen omaksuminen Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011), 3§ 4. mom. ”Tietojärjestelmien yhteentoimivuudella tarkoitetaan tietojärjestelmien teknistä ja tietosisällöllistä yhteentoimivuutta muiden julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien kanssa silloin, kun järjestelmät käyttävät samoja tietoja.”

3 Metatietopalvelu – linjaukset
Keskitytään mahdollistamaan semanttinen yhteentoimivuus Kytketään yhteen olemassa olevat palvelut ja muodostetaan julkista hallintoa palveleva kokonaisuus Toimeenpannaan, toteutetaan ja hallitaan yhteisenä kokonaisuutena ja koordinoidusti

4 Linjaukset… Toteutetaan poikkihallinnollisessa yhteistyössä huomioiden sekä hallinnonalojen että sektoreiden vastuut ja tarpeet Tehokas viestintä kokonaisuuden jalkautuksen tukena takaa toiminnan mahdollistaman kustannussäästöjen ja tehokkuuden tunnettavuuden

5 1. Semanttinen yhteentoimivuus
”Tietojärjestelmä pystyy yhdistelemään eri lähteistä vastaanottamaansa tietoa ja käsittelemään sitä tavalla, jossa tietojen merkitys säilyy.” ”…tavoiteltava julkisessa hallinnossa semanttista yhteentoimivuutta.” Julkisen hallinnon tietohallinnon ja yhteentoimivuuden ohjauksen kehittäminen, 6/2010 Yhdenmukaiset tietorakenteet, yhteismitalliset tietosisällöt Avoimuus, julkisuus, dokumentointi Metadata- ja sanastotyön merkitys

6 Poliittinen tahtotila
Osapuolilla on samansuuntaiset visiot, prioriteetit ja tavoitteet Poliittinen tahtotila Lainsäädännön yhteentoimivuus Lainsäädännölliset tekijät on otettu huomioon tietojen vaihtamisessa Lainsäädännön yhtenäistäminen Organisaatioiden yhteentoimivuus Eri organisaatiot pääsevät kokonaisedun mukaiseen tavoitteeseen yhteen sovitettujen prosessien kautta Organisaatioiden ja prosessien yhtenäistäminen Informaatiolla on täsmällinen merkitys, joka säilyy tietoa vaihdettaessa muuttumattomana ja ymmärrettävänä kaikille osapuolille Semanttinen yhteentoimivuus Semanttinen yhtenäistäminen Tietojen yhteentoimivuus on myös keskeisellä sijalla uudessa tietohallintolaissa, jota koskeva hallituksen esitys on vastikään lähtenyt eduskuntaan käsiteltäväksi. Lainvalmistelu on kulkenut rinnan tietoarkkitehtuurin laadinnan kanssa. Tietoyhteiskunnassa puhutaan vihdoin tiedosta, ei vain tekniikasta ja laitteista. Pyritään kehittämään kokonaisuuksia. Näyttäisi siltä, että pitkästä aikaa on menossa harppaus eteenpäin, mutta se vaatii sinnikästä työtä. Tekniset rajapinnat on suunniteltu siten, että ne mahdollistavat järjestelmien ja palvelujen yhdistämisen Tekninen yhteentoimivuus Tiedon siirto ja yhteydet 6 6

7 2. Olemassa olevat toiminnallisuudet…
Finto –ontologiapalvelu JHS –suositusprosessi Tietohallintolain mukaiset asetukset Pysyvät tunnisteet URN-resolveri (KK) Skeemat KRYSP –skeemat (KL / YM), MARC21 (kstot) Sanastot / sanastotyö Useita kokonaisuuksia ja toimijoita

8 3. Kokonaisuuden koordinointi
Tietohallintolain mukainen koordinointivastuu VM:llä Useita toimijoita, jotka käsittelevät kokonaisuuden osia – kytkettävä yhteen Tuotetaan yhteiset toiminnallisuudet yhdessä – huolehditaan toimeenpanosta ja velvoituksesta tietohallintolain kautta Perusasiat kunnossa ja jalkautettuna Lainsäädäntöön perustuva käyttövelvoite

9 4. Yhteistyö ja vastuut Ohjausvastuu Operatiivinen vastuu
VM + hallinnonalat Operatiivinen vastuu Metatietopalvelut projektikokonaisuus Jalkautus osaksi jatkuvaa toimintaa… Sisältövastuu Toimialoilla, asiantuntijaorganisaatioissa Huolehdittava riittävä resursointi kaikille toimijoille ja toimintatasoille

10 5. Tiedottaminen Verkostomainen toimintamalli
Metatietojen merkitys ja merkityksen ymmärtämisen varmistaminen keskeistä Hyötyjen tunnistaminen, kustannussäästöt – (semanttisen) yhteentoimivuuden merkitys Huolehdittava myös organisaatioiden sitouttamisesta Osaamistarve, osaamisen kehittäminen Avoin dokumentaatio ajantasaisena saatavilla


Lataa ppt "Julkisen hallinnon metatietopalvelu"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google