Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys Luonnos JHS 179 –suosituksen liitteeksi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys Luonnos JHS 179 –suosituksen liitteeksi."— Esityksen transkriptio:

1 Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys Luonnos JHS 179 –suosituksen liitteeksi

2 ”Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys” JHS175JHS175JHS170JHS170 KäsitemalliKäsitemalliSanastoSanasto Tieto- komponentit Soveltamis-profiilitSoveltamis-profiilit Koodisto-palveluKoodisto-palvelu Aikaisempi näkemys semanttisen yhteentoimvuuden edistämisestä perustui JHS175-sanastotyön ja JHS170-XML-skeemarakenteiden väliseen suoraan yhteyteen. Tämän liian suoraviivaisen ”sanastoista skeemoihin” näkemyksen tilalle on nyt kehitetty uusi menetelmä, joka tuo sanaston ja teknisten tietorakenteiden väliin uusia tärkeitä tietoarkkitehtuurikuvausten piiriin kuuluvia mallinnuselementtejä. SanastoSanasto (XML)- skeema Tekniset rajapinta- kuvaukset (XML, JSON tms.) Tekniset rajapinta- kuvaukset (XML, JSON tms.)

3

4 Sanastot Yhteiskäyttöisyyden turvaamiseksi luokkia ja ominaisuuksia kuvaavat käsitteet on määriteltävä erikseen mahdollisimman neutraalilla ja kontekstivapaalla tavalla. Käytettävä sanasto julkaistaan sovitussa formaalissa muodossa ja siinä esiintyvään käsitteeseen tulee pystyä viittaamaan käsitteen yksilöivällä tunnisteella. Mikäli komponenttien tarvitsemia käsitteitä ei ole julkaistu julkisen hallinnon yhteisessä tai toimialakohtaisissa sanastoissa, pitää käsite määritellä sanastoon. Ns. ydinkäsitteet on harmonisoitava YSR:n eli julkisen hallinnon ydinsanastoryhmän toimesta, sillä nämä käsitteet on usein määritelty eri tavalla eri kohdealueilla tai toimialoilla. Tietokomponentit Tietokomponentit koostuvat luokista ja niiden ominaisuuksista. Luokkien ja ominaisuuksien semanttinen merkitys määritellään sanastossa, jonka sisältämiin käsitteisiin komponentista viitataan luokka- ja ominaisuuskohtaisesti. Tietokomponentit ovat itsessään aina luokkia, mutta ne voivat muodostaa keskinäisen hierarkian ylä- ja alaluokkasuhteilla. Ominaisuuksille on määritelty tiedon esitysmuoto, joka voi olla joko yleinen tietotyyppi tai viittaus toiseen luokkaan.

5 Soveltamisprofiilit (sovellusprofiilit) Soveltamisprofiili on tietomääritys, jota käytetään olemassa olevan tietomallin tarkennuksena tai laajennuksena toiseen käyttötarkoitukseen uutena tietojärjestelmä- tai käyttötapauskohtaisena tietomallina yhteisiä tietokomponentteja hyödyntäen Muodostamalla soveltamisprofiileja voidaan yhteisiä tietokomponentteja tarkentaa eri käyttötarkoituksiin muuttamatta tietokomponenttien semanttista merkitystä. Soveltamisprofiileja muodostetaan esimerkiksi tietojenvaihdossa sellaisten toimijoiden välillä, joiden tietovarannot eivät ole yhteismitallisia kun halutaan yhtenäistää eri tietomalleissa käytettyjä tietomäärityksiä

6 KMR Keskeiset käsitteet – tilanne 26.10. työpajan jälkeen Julkisen hallinnon tietokomponenttikirjaston ”ydin”

7

8

9 Yhteentoimivuusmenetelmän soveltaminen: Kilpailuttaminen Esimerkki Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehyksen käyttökohteesta

10 Tilaaja on laatimassa [IT-järjestelmän] kilpailutusdokumentaatiota. Yhtenä tehtävänä kuvata tulevan järjestelmän tiedonsiirtorajapinnat. Miten edetään? Tilaaja on laatimassa [IT-järjestelmän] kilpailutusdokumentaatiota. Yhtenä tehtävänä kuvata tulevan järjestelmän tiedonsiirtorajapinnat. Miten edetään? Toimittajia Tilaaja

11 1) Laaditaan ”toimintakokonaisuuden” Soveltamisprofiili hyödyntämällä Yhteentoimivuusvälineistöä

12 Tilaaja Soveltamisprofiili on toiminnan tietotarvelähtöinen ja tilannekohtainen otos julkisen hallinnon yhteisistä tietokomponenteista ja niiden ominaisuuksista.

13 Tilaaja Mikäli Tilaaja huomaa Soveltamisprofiilia koostaessaan, että julkisen hallinnon yhteisistä tietokomponenteista puuttuu jokin hänen tarvitsema komponentti (luokka) tai jonkin luokan ominaisuus… Jokin luokka

14 Tilaaja …tulee hänen ottaa yhteyttä Julkisen hallinnon käsitemalliryhmään (KMR) ja tehdä ehdotus uuden komponentin tai luokan ominaisuuden lisäämiseksi Tietokomponenttikirjastoon. KMR zxzx Something/JotainSomething/Jotain Jokin luokka zxzx Something/JotainSomething/Jotain

15 KMR zxzx Something/JotainSomething/Jotain KMR:n tehtävänä on tunnistaa, onko komponentin tai ominaisuus luonteeltaan Ydin, Yhteinen vai ”Domain-kohtainen”. Komponentin ja/tai sen ominaisuuden määrittelyssä laaditaan… a)komponentin/ominaisuuden taustalla olevaa käsitettä kuvaava käsitemääritelmä ja sitä edustava termi JHS-sanastoon b)komponentti/ominaisuus tietokomponentiksi Tietokomponenttikirjastoon c)ominaisuuden arvoalueen määrittelevä koodisto/luokitus Koodistopalveluun Komponentin ja/tai sen ominaisuuden määrittelyssä laaditaan… a)komponentin/ominaisuuden taustalla olevaa käsitettä kuvaava käsitemääritelmä ja sitä edustava termi JHS-sanastoon b)komponentti/ominaisuus tietokomponentiksi Tietokomponenttikirjastoon c)ominaisuuden arvoalueen määrittelevä koodisto/luokitus Koodistopalveluun

16 Yhteentoimivuusmenetelmän rooli julkisen hallinnon kehittämisessä Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri & Kansallinen palveluarkkitehtuuri

17 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto pp.kk.vvvv Tietohallintolaki 10.6.2011/634  ”Tietojärjestelmien yhteentoimivuudella tarkoitetaan tietojärjestelmien teknistä ja tietosisällöllistä yhteentoimivuutta muiden julkisen hallinnon viranomaisten tietojärjestelmien kanssa silloin, kun järjestelmät käyttävät samoja tietoja.”  ”Julkisen hallinnon viranomaisen on julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden mahdollistamiseksi ja varmistamiseksi suunniteltava ja kuvattava kokonaisarkkitehtuurinsa sekä noudatettava laadittua ja ylläpidettyä kokonaisarkkitehtuuria ja sen edellyttämiä yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä sekä toimialakohtaisia tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvauksia ja määrityksiä.” 17

18 pp.kk.vvvv Osasto JulkICT-toiminto Metatietopalvelut ja -järjestelmät 18

19 JHS 179 uudistus tietoarkkitehtuurin näkökulmasta ‒ Käsitteiden selventäminen, terminologinen työ ‒ Sovellettavuuden helpottaminen ‒ Tietoarkkitehtuurin osuuden vahvistaminen toiminta- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin välissä ‒ Semanttisen yhteentoimivuuden menetelmä tulee liitteeksi suositukseen, suosituksen tekstiin viittaukset ‒ Tiedonhallinnan näkökulmaa avataan myös omassa liitteessään ‒ Uudistuksen sivutuotteena koulutusmateriaalia 19

20 JHS179:n uudistaminen Liite: Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys

21 Toiminnan muutoksen aloite: idea <> lakimuutos Tiedon omistaja Tietovastaava Toiminta- arkkitehtuuri Tieto- arkkitehtuuri Toiminnan kehittäminen -prosessi Prosessi X Prosessikuvaus Projekti Prosessi Y Päätösmalli Säännöt Tietokoosteet SanastoKäsitemalliKoodistot Organisaation strateginen suunnittelutaso

22 Yhteentoimivuusmenetelmä sähköisen palvelutarjonnan näkökulmasta Case KATRE & Suomi.fi

23 Palkanlaskentaohjelmisto Palvelunäkymä JHSXML: Tulotietoraportointi KATREKATRE Oma tietoformaatti JHSXML: Tulotieto- kysely Muunnos Palkanlaskija Minun tulotietoni

24 Lisätietoja Yhteentoimivuusmenetelmästä ja Yhteentoimivuusvälineistöstä: https://confluence.csc.fi/display/korkeako ulujentietomalli/Yhteentoimivuusmalli https://confluence.csc.fi/display/korkeako ulujentietomalli/Yhteentoimivuusmalli Mikael af Hällström KMR/YSR


Lataa ppt "Semanttisen yhteentoimivuuden viitekehys Luonnos JHS 179 –suosituksen liitteeksi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google