Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suomen Säätiötilipalvelu Terhi Leviäkangas Uusi kirjanpitolaki, säätiölaki ja tekniset innovaatiot - harmeja vai helpotusta taloushallinnossa?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suomen Säätiötilipalvelu Terhi Leviäkangas Uusi kirjanpitolaki, säätiölaki ja tekniset innovaatiot - harmeja vai helpotusta taloushallinnossa?"— Esityksen transkriptio:

1 Suomen Säätiötilipalvelu Terhi Leviäkangas Uusi kirjanpitolaki, säätiölaki ja tekniset innovaatiot - harmeja vai helpotusta taloushallinnossa?

2 Säätiöt ja sijoitusrahastot 50% Sijoitusyhtiöt 40% Yritykset, yhdistykset, julkisyhteisöt 10%

3 Uusi säätiölaki 1.12.2015 Uusi kirjanpitolaki 1.1.2016

4 15 lukua uudessa säätiölaissa. Osaa näistä pohtii myös säätiön kirjanpitäjä 1.Säätiön toiminnan keskeiset periaatteet ja lain soveltaminen 2.Säätiön perustaminen 3.Säätiön hallinto ja edustaminen 4.Tilintarkastus 5.Tilinpäätös ja toimintakertomus 6.Sääntöjen muuttaminen 7.Päätöksen moite 8.Vahingonkorvaus 9.Riitojen ratkaiseminen 10.Rangaistussäännökset 11.Sulautuminen 12.Säätiön purkaminen 13.Säätiörekisteri 14.Säätiön valvonta 15.Voimaantulo

5 Toimintakertomus säätiölain mukaisena – keskeisiä huomionkohteita 18.9.2016www.saatiotilipalvelu.fi5 millä tavoin säätiö on toiminut tarkoituksensa toteuttamiseksi tiedot säätiön lähipiirille antamista avustuksista ja muista osittain tai kokonaan vastikkeettomista taloudellisista eduista ja muista säätiön ja edellä tässä kohdassa mainitun välisistä taloudellisista toimista lähipiirisuhteen luonne, kuvaus toimesta tai taloudellisesta edusta sekä toimen tai taloudellisen edun raha-arvo selostus, jos säätiö on hankkinut määräysvallan toisesta kirjanpitovelvollisesta tai se on ollut sulautumiseen osallisena tilikaudella. selostus, jos säätiön sääntöjä on muutettu tilikaudella Lähde: KILA:n lausunto 1945 03.11.2015

6 Uudet kokoluokat *Mikroyritys jos enintään yksi ylittyy **Pienyritys, jos enintään yksi ylittyy Suuryritys, jos vähintään kaksi ylittyy Tase350 000 €6 000 000 €20 000 000€ Liikevaihto700 000 €12 000 000 €40 000 000 € Henkilöstömäärä1050250 * kaikkein ”lyhimmät” kaavat. **tuloslaskelma- ja tasekaavat sekä liitetiedot ovat lyhennettyjä Kirjanpitovelvolliset jaetaan kirjanpitolaissa neljään kokoluokkaan -Mikroyritykset(-säätiöt), pienyritykset, suuryritykset ja ne, jotka eivät kuulu mihinkään edellä mainituista kokoluokista -Se, mihin kokoluokkaan yritys kuuluu, ratkeaa päättyneen tilikauden ja sitä välittömästi edeltäneen tilikauden tilinpäätöspäivän taseen loppusumman, liikevaihdon ja tilikauden aikana palveluksessa olleiden henkilöiden lukumäärästä

7 Konsernitilinpäätös säätiössä Uuden kirjanpitolain mukaan pienkonsernista* ei tarvitse laatia konsernitilipäätöstä tietyin edellytyksin. Säätiölaissa on kuitenkin noudatettava konsernitilinpäätöksen laatimisesta, sen lisäksi, mitä muualla säädetään, seuraavia säännöksiä Konsernin emosäätiönä toimivan säätiön on aina laadittava konsernitilinpäätös. Tytäryrityksen tilinpäätös saadaan kuitenkin jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, jos yhdisteleminen on tarpeetonta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi säätiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta ottaen huomioon tämän lain säännökset säätiön tarkoituksesta ja toiminnasta *Pienkonserni= Taseen loppusumma 6 milj. euroa, liikevaihto 12 milj. euroa, tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä 18.9.2016www.saatiotilipalvelu.fi7

8 Yhdistys ja säätiö Mikroyhdistys tai -säätiö saa laatia maksuperusteisen tilinpäätöksen edellyttäen, että se ei ole emoyrityksenä konsernissa, josta on laadittava konsernitilinpäätös Yhdistysten ja säätiöiden on tehtävä poistot suunnitelman mukaan – Ennen muutoksen voimaantuloa hankitut hyödykkeet saa kuitenkin poistaa ilman ennalta laadittua suunnitelmaa Tuloslaskelman saa laatia yhdistys- ja säätiökaavan sijasta kululajikohtaisen tai toimintokohtaisen kaavan mukaisesti – Tällöin varsinaisen toiminnan, varainhankinnan, sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ja kulut sekä yleisavustukset on eriteltävä liitetietona – Vastaavat erittelyt on esitettävä myös silloin, kun toiminta perustuu pääasiassa kiinteistön hallintaan ja käytetään kiinteistökaavaa yhdistys- ja säätiökaavan sijasta Rahoitusvälineet ja sijoituskiinteistöt saa arvostaa käypään arvoon – Käyvän arvon muutos kirjataan yleensä tulosvaikutteisesti, poikkeustapauksissa taseen käyvän arvon rahaston kautta 18.9.2016www.saatiotilipalvelu.fi8

9 Tilintarkastus Tilintarkastus on laadittava 6 kk kuluessa Tilintarkastuskertomuksessa oltava lausunto siitä, onko säätiön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa annettu säätiön toiminnasta tilikaudella tiedot, jotka ovat olennaisia säätiön tarkoitusta ja toimintamuotoja koskevien sääntömääräysten noudattamisen arvioimiseksi, ja onko säätiön toimielinten jäsenille säätiön ja sen tytäryhteisön ja -säätiön suorittamia palkkioita ja korvauksia pidettävä tavanomaisina. Säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Tilintarkastaja voi edellä mainitun enimmäisajan jälkeen osallistua uudelleen säätiön tilintarkastukseen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua tilintarkastustehtävän päättymisestä. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, edellä tässä pykälässä säädettyä ei sovelleta yhteisöön, vaan ainoastaan päävastuulliseen tilintarkastajaan. 18.9.2016www.saatiotilipalvelu.fi9

10 Kirjanpitoaineisto Vaatimus paperisesta tasekirjasta poistuu kirjanpitolaista Tilinpäätöksen perustana olevista kirjanpidoista sekä tositteiden ja muiden kirjanpitoaineistojen lajeista on laadittava luettelo, josta ilmenee niiden keskinäiset yhteydet ja säilytystavat (luettelo kirjanpidosta ja aineistosta) Tilinpäätöksen liitetiedon tulee perustua sen sisältöä todentavaan tositteeseen (liitetietotosite), jollei liitetiedon perusta muuten ole ilmeinen Kirjanpitoaineiston säilyttäminen – Kirjanpitoaineistoa tulee säilyttää niin, että sen sisältöä voi vaikeuksitta tarkastella ja tarvittaessa tulostaa selväkielisessä muodossa – Tarkastelun Suomesta käsin on oltava mahdollista viranomaiselle ja tilintarkastajalle ilman aiheetonta viivettä 18.9.2016www.saatiotilipalvelu.fi10

11 SÄÄTIÖN HALLINNOSSA Varmistetaan että toimintakertomus on laadittu uuden säätiölain mukaisena Varmistetaan että on laadittu sijoitussuunnitelma Varmistetaan että on laadittu liiketoimintasuunnitelma, jos sitä tarvitaan Varmistetaan että on laadittu lähipiiriluettelo Selvitetään täyttyykö konsernitilinpäätösvaatimukset Varmistetaan että on tehty virallisen nimen päivitys asiakirjoihin (sr) Varmistetaan että kirjanpitäjä on perillä säätiölain edellyttämistä muutoksista, uuden kirjanpitolain lisäksi 18.9.2016www.saatiotilipalvelu.fi11 Muistilistalle varmistettavia käytännön kysymyksiä?

12 Sähköä ilmassa?

13 Yleiskuva taloushallinnosta tänään n. 300 000 yritystä * n. 135 000 yhdistystä n. 2800 säätiötä______ n. 437 800 kirjanpitovelvollista Tilitoimistoja 4 300 kpl Joista auktorisoitu 800 (Lähde: Tilastokeskus 2013) 13 * pienyrityksiä 97-98, mikroyrityksiä on vastaavasti 76- 85 prosenttia.

14 18.9.2016www.saatiotilipalvelu.fi14 HS 10.1.2016 ”Ohjelmistorobotit ovat tosi lupaava käyttökenttä. Markkinoille tulevat uudet ratkaisut muuttavat pelisääntöjä” (lähde: Antti Joensuu TEM) ”Robotisaatio on osa 2010-luvulla alkanutta digitalisaation kolmatta aaltoa. Tässä aallossa uusiutuvat teollinen sektori, palvelusektori ja liikenne” (Jari Kaivo-oja,Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus) ”Esimerkiksi palkanlaskijat ovat 10. uhatuin ammatti, ja työ häviää tai muuttuu merkittävästi 97 prosentin mahdollisuudella.” (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla)

15 Elämää manuaalisen ja digitaalisen taitekohdassa – aina joku eksyy Tekniikka kehittyy, työ tehostuu ellei…. ….jokaista aloitetta seuraa myös lopete Tekniikka ei ole oikotie onneen, mutta oikein valitut tekniset välineet vapauttaa ajattelemaan isommin

16 #suominousuun Tehokkuus: tehdään asiat kerralla oikein Taloudellisuus: tuotetaan sitä mitä todella tarvitaan Asiantuntemus: pidetään yllä, testataan www.saatiotilipalvelu.fi18.9.201616 Luotettavuus: taustat kunnossa, tunnetaan ja varmistetaan oikeat yhteistyökumppanit

17 Kiitos! www.saatiotilipalvelu.fi


Lataa ppt "Suomen Säätiötilipalvelu Terhi Leviäkangas Uusi kirjanpitolaki, säätiölaki ja tekniset innovaatiot - harmeja vai helpotusta taloushallinnossa?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google