Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laadullinen asennetutkimus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laadullinen asennetutkimus"— Esityksen transkriptio:

1 Laadullinen asennetutkimus
Teemu Rantanen

2 Mitä on laadullinen asennetutkimus?
Laadullinen ASENNETUTKIMUS: asenteiden tutkimusta laadullisin menetelmin LAADULLINEN asennetutkimus: Asennetutkimuksen perinteeseen perustuva laadullisen tutkimuksen lähestymistapa Se sisältää sekä teoreettisia olettamuksia että käytännön menetelmiä Perusajatuksena kantaa ottavan kommentoinnin tarkastelu (kommentoinnin tuottaminen ja analysointi)

3 Laadullisen asennetutkimuksen taustaa
Asennetutkimuksen perinne Likert: asenneväittäminen käyttö tutkimusaineiston tuottamisessa Kvasifenomenologinen asennetutkimus: Asenteen kohteen kognitiivinen rakentuminen Retorinen sosiaalipsykologia ”Yleinen konstruktiivinen näkökulma”: Huomion kiinnittäminen puheen kautta rakentuneeseen todellisuuteen Huomion kiinnittäminen kannanottoihin ja niiden perusteluihin

4 Perinteinen (dispositionaalinen) asennekäsite
Asennekäsitettä määritelty eri tavoin: Mentaalinen ja hermostollinen valmiustila (Allport). Jonkin kohteen myönteistä tai kielteistä arvottamista (esim. Fishbein) Asenne hypoteettinen konstruktio (Eagly & Chaiken 1993) Asenne sisältää kolme komponenttia: Affektiivinen, kognitiivinen ja käyttäytymiseen liittyvä Dispositionalinen asennekäsitys: Suhteellisen pysyvä yksilöllinen piirre Asenteen oletetaan (toivotaan) ennustavan käyttäytymistä

5 Dispositionalisen asennekäsityksen kritiikki
Kognitiivisen asenneteorian ”sisäinen” kritiikki Asennetta tulisi tarkastella jossakin kontekstissa (esim. Fishbein; Ajzen) -> toimintaan kohdistuvat asenteet -> Asenteiden ohella tarkasteltava myös muita vaikuttavia elementtejä Asenne käsitteen hylkääminen Esim. Potter & Wetherell 1987: Ihmiset saattavat jopa saman keskustelun aikana ilmaista ristiriitaisiakin asenteita Kielenkäytöstä ei voida päätellä psykologisia ilmiöitä (huom: perinteinen asennekäsitys) Asenteen käsitteen uudelleenmuotoilu Esim. Billig: Asenne retorisena konstruktiona -> Laadullinen asennetutkimus Kuitenkin myös laadullisessa asennetutkimuksessa asenne ymmärretään jonkin kohteen arvottamisena

6 Asenne sosiaalisena käsitteenä
Thomas & Znanieck: asenne on arvon subjektiivinen vastine Asenne joustava käsite. Yksilöllisten asenteiden ohella kulttuurisia asenteita. Asenteen kohde voi olla sosiaalinen tai asenne voi olla ryhmässä jaettu (Allport 1967) Asennetta voidaan tarkastella myös vuorovaikutuksessa rakentuvana DeRosa: Asenne-käsite on yhteensopiva erilaisten paradigmojen kanssa; eri paradigmoissa asenne-käsite saa hieman erilaisen merkityksen

7 Laadullisen asennetutkimuksen perusontologia
Laadullista analyysiä tehtäessä joudutaan aina tekemään ontologisia olettamuksia: Olettamuksia siitä, mistä aineisto kertoo (esim. Mason) Näkökulma tyypillisesti näytenäkökulma, harvoin faktanäkökulma Kommentointia voidaan tulkita vuorovaikutuksen näkökulmasta Kannanotto sisältää aina myös oletuksen vastakannasta Argumentoinnista voidaan päätellä kulttuurisia näkökulmia Perusteluissa viitataan tyypillisesti yleisesti hyväksyttyihin (tai sellaisiksi oletettuihin) tosiasioihin tai arvoihin

8 Laadullinen asennetutkimus ja diskurssianalyysi
Yhteneväisyyksiä Kuitenkin laadullisessa asennetutkimuksessa Kiinnostuksen kohteena kieli ja sen käyttö Puheen tulkitseminen asiayhteyksissään Oletetaan, että asenteen kielelliset ilmaukset voivat kertoa myös puheen ulkopuolisista asioista Voidaan käyttää myös asenne-käsitettä. Ja siltä voidaan olettaa myös tiettyä pysyvyyttä (vaikka sitä ei oletetakaan puhtaasti yksilön sisäiseksi) On omintakeinen metodiikalla

9 Entä laadullinen asennetutkimus ja Sosiaalisten representaatioiden teoria?
Potter 1996: Asennetutkimus tarkastelee kognitiivisia entiteettejä; samaten Sos.rep teoria Asenteiden kautta pyritään ymmärtämään toimintaa; samoin sos.representaatioiden kautta Sos.representaatioiden teoria konstruktiivinen teoria Laadulisen asennetutkimuksen ja sosiaalisten representaatioidet erot liittyvät kuitenkin sekä käsitteistöön että metodiikkaan

10 Laadullisen asennetutkimuksen metodiikka
Aineiston tuottaminen Väittämämetodi Aineiston luokitteleva analyysi Kannanottojen ja perustelujen erittely Aineiston tulkitseva analyysi Erilaisia tulkitsevia käsitteitä

11 Asennekäsite laadullisessa asennetutkimuksessa
Joko eksplitisiittisesti mukana tai implisiittisenä Aineisto tuotetaan käyttäen väittämiä, jotka voidaan ymmärtää asenneväittämiksi Kannanotoista väittämiin voidaan puhua asenteen ilmauksia Arvottamista voi tapahtua eri ulottuvuuksilla Myös arvottamisen kohde voi vaihdella Edelleen puheen kautta voidaan päätellä jotakin asenteista (voidaan toki käyttää myös muita tulkitsevia käsitteitä)

12 Laadullisen asennetutkimuksen ja Survey yhdistäminen
Triangulaationäkökulma Ilmiötä pyritään jäsentämään kahden riippumattoman aineiston ja kahden erilaisen menetelmän kautta Laadullisen ja tilastollisen analyysin kautta pyritään periaatteessa samanlaiseen tietoon Kaksi toisiaan täydentävää näkökulmaa Laadullisen ja tilastollisen analyysin kautta pyritään tuottamaan laadullisesti erilaista tietoa asenteista (esim. asenteiden määrällinen esiintyminen – asenteiden erilaiset vivahteet) Yksi vaihtoehto: laadullinen tutkimus Survey Kokonaiskuva asenteista

13 Laadullisen asennetutkimuksen ja Surveyn yhdistäminen
”Kartoituksesta fokusoituun näytteeseen” ”Ilmiön jäsentämisestä systemaattiseen analyysiin” Laadullinen tutkimus Asenteiden kohteiden tunnistaminen Survey Tunnistettuihin kohteisiin liittyvien asenteiden tarkastelu Survey Tilastollinen kokonais-kuva asenteista ja niihin vaikuttavista tekijöistä Laadullinen tutkimus Asenteisiin liittyvien vivahteiiden kuvaus

14 KIITOS !


Lataa ppt "Laadullinen asennetutkimus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google