Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vain demonstraatio- käyttöön © Menetelmäopetuksen tietovaranto 1 / 8 Ristiintaulukointi Ristiintaulukointia käytetään tutkittaessa kahden luokittelu- tai.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vain demonstraatio- käyttöön © Menetelmäopetuksen tietovaranto 1 / 8 Ristiintaulukointi Ristiintaulukointia käytetään tutkittaessa kahden luokittelu- tai."— Esityksen transkriptio:

1 Vain demonstraatio- käyttöön © Menetelmäopetuksen tietovaranto 1 / 8 Ristiintaulukointi Ristiintaulukointia käytetään tutkittaessa kahden luokittelu- tai järjestysasteikollisen muuttujan riippuvuussuhteita Tutkitaan, onko tarkastelun kohteena olevan muuttujan jakauma erilainen selittävän muuttujan eri luokissa

2 Vain demonstraatio- käyttöön © Menetelmäopetuksen tietovaranto 2 / 8 Ristiintaulukointi Esimerkki: eroavatko miehet ja naiset toisistaan sen suhteen kuinka usein he keskustelevat politiikasta ystäviensä kanssa Taulukko 1

3 Vain demonstraatio- käyttöön © Menetelmäopetuksen tietovaranto 3 / 8 Ristiintaulukointi Taulukosta ei suoraan näe sukupuolien välisiä eroja on laskettava prosenttijakaumat Taulukko 2

4 Vain demonstraatio- käyttöön © Menetelmäopetuksen tietovaranto 4 / 8 Ristiintaulukointi Ristiintaulukkoa tehdessä on tärkeää laskea prosenttijakauma oikeaan ”suuntaan” Prosentit lasketaan aina selittävän muuttuja luokissa Viimekädessä tutkimusongelma ratkaisee suunnan

5 Vain demonstraatio- käyttöön © Menetelmäopetuksen tietovaranto 5 / 8 Ristiintaulukointi Ristiintaulukon esittäminen tekstissä Selittävä muuttuja sarakkeille, selitettävä riveille Kannattaa laittaa ”yhteensä” –rivi, koska se helpottaa taulukon tulkintaa Tapausten määrä (n) ilmoitettava

6 Vain demonstraatio- käyttöön © Menetelmäopetuksen tietovaranto 6 / 8 Ristiintaulukointi Ristiintaulukon merkitsevyyden testaus Voidaanko otoksen tulosten perusteella päätellä tarpeeksi luotettavasti, että havaitut erot ovat myös perusjoukossa? Testausmenetelmänä χ 2 -riippumattomuustesti Perustuu havaittujen ja odotettujen frekvenssien erotukselle

7 Vain demonstraatio- käyttöön © Menetelmäopetuksen tietovaranto 7 / 8 Ristiintaulukointi Ristiintaulukoinnin merkitsevyyden testaus jatkuu... Nollahypoteesi: ei eroja selitettävän muuttujan eri luokissa Jos p-arvo on riittävän pieni, voidaan päätellä, että erot ovat tilastollisesti merkitsevät Huom: tilastollinen merkitsevyys eri asia kuin sisällöllinen merkitsevyys

8 Vain demonstraatio- käyttöön © Menetelmäopetuksen tietovaranto 8 / 8 Ristiintaulukointi Ristiintaulukon elaborointi Löydettyä kausaalisuhdetta yritetään varmentaa tai vahvistaa tuomalla analyysiin uusia muuttujia Taulukko 3


Lataa ppt "Vain demonstraatio- käyttöön © Menetelmäopetuksen tietovaranto 1 / 8 Ristiintaulukointi Ristiintaulukointia käytetään tutkittaessa kahden luokittelu- tai."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google