Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KYSELY KUNTALIITOKSESTA TUUSNIEMEN KUNNAN ASUKKAILLE Tuusniemen kunta 13.06.2014 Tuomo Turja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KYSELY KUNTALIITOKSESTA TUUSNIEMEN KUNNAN ASUKKAILLE Tuusniemen kunta 13.06.2014 Tuomo Turja."— Esityksen transkriptio:

1 KYSELY KUNTALIITOKSESTA TUUSNIEMEN KUNNAN ASUKKAILLE Tuusniemen kunta 13.06.2014 Tuomo Turja

2 Tutkimuksen toteutus 12.6.201412736/ TTu2  Tämän tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Tuusniemen kunnan toimeksiannosta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntalaisten mielipide siihen, että tulisiko Tuusniemen hyväksyä kuntaliitos Kuopion kanssa.  Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Tuusniemen kunnan 18 vuotta täyttänyt väestö. Tutkimuksen otos muodostettiin väestörekisteristä. Otos oli kokonaisotos, eli otokseen poimittiin kaikki ne Tuusniemen kunnan tutkimushaastattelujen alkaessa 18 vuotta täyttäneet asukkaat, joille löydettiin puhelinnumero. Yhteensä puhelinnumero löydettiin 1477 henkilölle, joka on 62 prosenttia Tuusniemen 18 vuotta täyttäneestä väestöstä.  Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin atk-avusteisia puhelinhaastatteluina Taloustutkimus Oy:n puhelinhaastattelukeskuksessa 2.6.- 6.6. 2014. Haastattelutyön tekivät Taloustutkimuksen koulutetut tutkimushaastattelijat. Haastattelutyötä validioitiin ISO 20252:n edellyttämällä tavalla.  Tutkimuksessa pyrittiin haastattelemaan kaikki otokseen valikoituneet henkilöt. Haastatteluja otoksesta saatiin yhteensä 1022, joka tarkoittaa 69 prosentin vastausaktiivisuutta. Tätä vastausprosenttia voidaan pitää erittäin hyvänä.  Tutkimuksen päätuloksen (”total”-sarake) tilastollinen virhemarginaali 95 %:n luotettavuustasolla ± 3,1 prosenttiyksikköä.  Aineiston on tallentanut ja analysoinut Taloustutkimus Oy. Aineisto painotettiin iän ja sukupuolen mukaan Tuusniemen 18 vuotta täyttänyttä väestöä vastaavaksi. Tulokset on ristiintaulukoitu eri taustamuuttujaryhmissä ja tulostuksessa on käytetty tulkintaa helpottavaa t-testiä. T-testi testaa kunkin taulukoidun taustamuuttujan jokaisen vastausvaihtoehdon kohdalla, poikkeaako kyseisen ryhmän tulos muiden vastaajien tuloksesta enemmän kuin satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla. Väritetty solu taulukossa osoittaa, että ero on tilastollisesti merkitsevä.

3 Yhteenveto keskeisistä tuloksista 12.6.201412736/ TTu3  Tutkimuksessa esitettiin yksi varsinainen kysymys kuntaliitoksesta. Ennen varsinaisen kysymyksen esittämistä vastaajilta varmistettiin erikseen kysymällä, että heidän kotikuntansa on Tuusniemi.  Tutkimuksen perusteella kuntalaisten enemmistö ei kannata liittymistä Kuopioon. Kun vastaajilta kysyttiin kysymys ”tulisiko Tuusniemen hyväksyä kuntaliitos Kuopion kanssa”, vastasi 61 prosenttia ei, 28 prosenttia kyllä ja 11 prosenttia ei osannut ottaa kantaa asiaan. Liitoksen vastustajilla on siis varsin selkeä enemmistö.  Tulos on myös sikäli selvä, että taustaryhmäkohtaisessa tarkastelussa ei löydy ryhmiä, joissa enemmistö olisi kuntaliitoksen kannalla. Taustaryhmiä tarkastellessa löytyi kuitenkin seuraavia eroja:  Naisista miehiä suurempi osuus (65 %) ei ole kuntaliitoksen kannalla, miehistä puolestaan naisia suurempi osuus, mutta kuitenkin selvä vähemmistö (33 %) kannattaa liittymistä.  Ikäryhmistä kuntaliitoksen hyväksymiseen suhtautuvat keskimääräistä useammin kielteisesti alle 35-vuotiaat (66 %) sekä 50-64-vuotiaat (64 %). Keskimääräistä myönteisempiä kuntaliitosta kohtaan ovat 35-49-vuotiaat (35 % kannattaa)  Kuntaliitokseen keskimääräistä kielteisemmin suhtautuvat ne vastaajat, joiden ylin koulutus on perus-/keski-/kansakoulu (64 %). Keskimääräistä myönteisempiä ovat opistotason (34%), ammattikorkeakoulun (44 %) tai yliopisto/korkeakoulutason (39 %) tutkinnon suorittaneet.  Ammattiryhmittäin tarkasteltuna keskimääräistä kielteisempi suhtautuminen kuntaliitokseen on maanviljelijöillä (75 %) ja työntekijöillä (67 %), keskimääräistä myönteisempiä liitokseen suhteen ovat alemmat toimihenkilöt (43 %) ja yrittäjät/johtavassa asemassa olevat (36 %).

4 12.6.201412736/ TTu4 Tulisiko Tuusniemen hyväksyä kuntaliitos Kuopion kanssa? Vastaajat =1021

5 Tuomo Turja 010 7585 208, 050 592 2485, tuomo.turja@taloustutkimus.fi 12.6.201412736/ TTu5

6


Lataa ppt "KYSELY KUNTALIITOKSESTA TUUSNIEMEN KUNNAN ASUKKAILLE Tuusniemen kunta 13.06.2014 Tuomo Turja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google