Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUME II / Tilastollinen osuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUME II / Tilastollinen osuus"— Esityksen transkriptio:

1 TUME II / Tilastollinen osuus
TYTUT21 TUME II / Tilastollinen osuus TUTKimusprosessi Seppo Räsänen Savonia-amk Terveysala Kuopio Kevät 2008

2 Tutkimusprosessi Havainnot -tilastolliset -caset Empiria -testaus -estimointi -case-vertailut Tulosten käyttö: -vahvistaminen -kyseenalaista- minen -päätöksenteon tukeminen Hypoteesi & Malli Teoria -vahvistettu -uusi induktio deduktio Deduktiossa teoriasta luodaan hypoteesi ja mallit ja testataan empiirisesti, toimiiko teoria Induktiossa empiirisistä havainnoista muodostetaan uutta teoriaa

3 Tutkimusprosessi Vaiheet Tutkimusongelman hahmottaminen
Teoriatiedon hankinta / opiskelu kontekstiin liittyen Tutkimuksen suunnittelu Kyselylomakkeiden laadinta ja aineiston keruu Datan koodaus binääriseen muotoon Datan analysointi Tutkimustulosten raportointi

4 Tutkimusprosessi Tutkimusongelman hahmottaminen
Aiheeksi tutkimusryhmän teemaan sopiva aihe Tutkijan kiinnostus ja kokemukset tärkeitä Aiheen tutkittavuus Tutkimuksen tarkoituksena vahvistaa tai kumota aiempia tutkimuksia Tilaustutkimus Tulevan työn sisällön mukainen tutkimus = omaa tulevaa työtä palveleva Tutkimusongelman asettaminen ja osaongelmien määrittäminen Määritellään havaintoyksiköt Tutkimusongelmasta tulee tutkittavat muuttujat ja tarkasteltavat asiat

5 Tutkimusprosessi Teoriatiedon hankinta
Hankitaan eri tietolähteistä samaan aiheeseen tai kontekstiin liittyvää materiaalia Opiskellaan, mitä on jo tutkittu ja millaisia tuloksia on saatu Opiskellaan kontekstiin kuuluvat teoriat ja lainalaisuudet  auttaa tutkijaa ymmärtämään ilmiön luonnetta Saadaan mahdollisesti valmiita mittareita, tutkimusaineistoja, vertailtavissa olevia tuloksia, tutkimusmenetelmiä, jne… Jäsennetään omaa tutkimusongelmaa

6 Tutkimusprosessi Tutkimuksen suunnittelu
Viitekehys = tutkimusongelman täsmällinen esittäminen käsitteellisesti Hypoteesien asetus H0 (nollahypoteesi) väittää, että tutkimusongelmassa ei ole oletettua yhteyttä Käsitteiden määrittäminen mitattaviksi muuttujiksi Tutkimussuunnitelman laatiminen Tutkimuksen tausta ja merkitys, aiemmat tutkimukset, tutkimusongelma ja tutkimuksen tarkoitus, viitekehys ja keskeiset käsitteet, aineiston hankinta, raportointi, aikataulu (kts. Ohjeet opinnäytteen teosta Savonia-amk:ssa ja keskustele aiheestasi ohjaavan opettajan kanssa)

7 Tutkimusprosessi Kyselylomakkeiden laadinta ja aineiston keruu
Päätetään aineiston hankintatapa Lomake perustuu viitekehykseen Onko olemassa valmista lomaketta ja/tai mittareita? Vastausskaalat sopiviksi koodauksen kannalta, sama asteikko koko tutkimuksen ajan Yhdessä kysymyksessä vain YKSI asia Täydelliset ja toisensa poissulkevat vastausvaihtoehdot Tee lomakkeesta koodikirja Testaa lomake ennen tutkimusta jollakin pienellä ryhmällä ja selvitä ymmärtävätkö vastaajat sitä, mitä olet kysymässä Päätetään perusjoukko, otantamenetelmä ja otoksen koko

8 Tutkimusprosessi Datan koodaus binääriseen muotoon
Datan siirto tietokoneella käsiteltävään muotoon (SPSS, Excel, jne) Koodikirjan avulla syöttö onnistuu yhtenäisesti (huom. tietojen viejinä voi olla useita henkilöitä) Muista kääntää negatiiviset väittämät

9 Tutkimusprosessi Datan analysointi
Tee ajosuunnitelma ennen ajoa, että tulee tehtyä järkevä analysointi ja työ olisi tehokasta Ajosuunnitelma noudattaa muuttujien mitta-asteikon mukaisia toimintoja Etsi syöttövirheet ja korjaa ne Toteuta histogrammit ja jakaumat (taulukot ja kuvaajat) sekä laske datan normaalisuus Tee kuvailevat tunnusluvut Tee jatkoanalyysi, jos on tarpeen

10 Tutkimusprosessi Tutkimustulosten raportointi
Tutkimusraportissa kerrotaan keskeiset tutkimustulokset Tilastomenetelmillä vahvistetaan löydettyjen tulosten merkittävyys Tilastografiikan avulla esitetään laaja numeerinen aineisto luettavammassa muodossa Olennaista on löytää mitatun datan, saatujen tilastollisten tunnuslukujen ja viitekehyksen välille merkittävä yhteys  jos ei löydy, niin on löydetty uutta tai tutkimus on ”viallinen”

11 Tutkimusprosessi Eräs malli, miten kannattanee edetä
Tilastoaineiston hankinta Teorian hankinta, kyselylomakkeen teko ja testaus, kysely Datan koodaus tietokoneelle, esim. SPSS:ään Datan laadun tarkastelu Korjata koodausvirheet, esim. vastaajan ikä 145 Puuttuvat arvot tyhjiksi tai korvata tietyllä arvolla tai keskiarvolla Mahdottomien arvojen korjaus Negaatiokysymysten huomioiminen Likert-asteikon vastausvaihtoehto, joka ei ole vastaus (esim. huono, kohtalainen, hyvä, ei ole kokemusta) huomioiminen Jakaumien tarkastelu graafit ja taulukot Kuvailevat tunnusluvut Frekvenssit, keskiluvut, keskihajonta, vinouma, luottamusväli Ryhmien vertailu Ryhmä ja verrokkiryhmä Kausaalisuuden testaaminen Korrelaatio, lineaarinen regressio Muuttujien ryhmittely Mm. faktorianalyysi

12 Tutkimusprosessi Tutkimuksen luotettavuus Kuvaa työssäsi tarkoin,
Teoreettinen käsite Mittari Mittauksen tulos Kuvaa työssäsi tarkoin, Miten olet huomioinut Reliabilisuuden? Reliabiliteetti- Ongelma ”luotettavuus” Validiteetti- Ongelma ”pätevyys” Esim. Tertan opiskelijoiden kunnon mittaaminen Cooper-testillä, painoindeksillä ja puhalluskyky-mittauksella. Validiteetti on ok, sillä mittarit korreloivat ihmisen kuntoon hyvin. Reliabiliteettiongelma on mahdollinen, esim. miten on kukin opiskelija varustautunut Cooperin testiin (lenkkarit, verkka-asu, lämmittely, edellisen yön uni, testin aikainen lämpötila). Reliabiliteetti saavutetaan, kun huomioidaan olosuhteet, missä mittaus tehdään

13 Harjoitus Mitä tietoja tulee tutkimussuunnitelmaan?
Etsi netistä jokin esimerkki vaikkapa yliopistollisesta tai amk-tasoisesta tutkimuksesta, mielellään omaan alaasi liittyen (hyviä hakusanoja ovat mm. tutkimussuunnitelma + jotain muuta…) Mikä on tutkimuksen aihe? Onko tutkimus tilastollinen vai laadullinen? Mikä on tutkimuksen konteksti (=mihin teorioihin tutkimus perustuu?) Mikä on tutkimusongelma? Mikä on hypoteesi ja alahypoteesit? Selviääkö tutkimussuunnitelmasta, mitä tilastollisia menetelmiä käytetään tutkimuksessa?


Lataa ppt "TUME II / Tilastollinen osuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google