Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TUME II / Tilastollinen osuus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TUME II / Tilastollinen osuus"— Esityksen transkriptio:

1 TUME II / Tilastollinen osuus
TYTUT21 TUME II / Tilastollinen osuus Käsitteitä Mitta-asteikot Seppo Räsänen Savonia-amk Terveysala Kuopio Kevät 2008

2 Käsitteitä… Perusjoukko = populaatio = kohdejoukko on tutkimuskohteen muodostava joukko, esim. kaikki terveysalan opiskelijat Tilastoyksikkö = havaintoyksikkö = alkio on yksittäinen tutkimuksen kohde, esim. Tertan opiskelija Maija Meikäläinen Muuttuja on ominaisuus, jota tutkitaan, esim. ikä, sukupuoli, aiempi koulutus, tytilm1-kurssin arvosana Havaintoaineisto on tilastoyksiköistä mitattujen muuttujien arvot (vrt. 2D-taulukko) Havaintomatriisi on taulukko, joka esittää havaintoaineistoa Rivi esittää tilastoyksikköä Sarake esittää muuttujaa Koko rivi on profiili Koko sarake on jakauma (jakaumavektori)

3 Käsitteitä… Havaintoaineisto on kvantitatiivista tai kvalitatiivista riippuen muuttujan tiedon sisällöstä (huom. Ero yleensäkin tilastollisen ja laadullisen tutkimuksen välillä) Kvantitatiivinen (kuinka paljon, kuinka monta..) = määrällinen = tilastollinen, ilmaistaan numeerisesti Kvalitatiivinen (missä, millainen…) = laadullinen, ilmaistaan sanallisesti tai numeerisesti (= aineiston koodaus sanallisesti tiedosta numeeriseksi) Triangulaatiossa hyödynnetään laadullista ja tilastollista tutkimusta Mittaaminen on toimenpide, jolla havaintoyksikköön liitetään jotain sen ominaisuutta kuvaava luku, mittaluku Tilastollinen muuttuja on jatkuva (=voi saada minkä tahansa arvon tietyltä väliltä) tai epäjatkuva (= diskreetti, voi saada vain äärellisen määrän tiettyjä arvoja)

4 Käsitteitä… Tutkimus perustuu koko kohdejoukkoon (perusjoukkoon), mutta havaintoja ei voi aina kerätä kaikista havaintoyksiköistä  tarvitaan erilaisia otanta- tai näytemenetelmiä Tavoiteperusjoukko = kaikki tilastoyksiköt, joista ollaan kiinnostuneita Kehikkoperusjoukko = tilastoyksiköt, jotka voidaan tutkia Ali- tai ylipeitto verrattuna tavoiteperusjoukkoon Kokonaistutkimus on silloin, kun tiedot kerätään kaikista kohdejoukon havaintoyksiköistä Otantatutkimus on silloin, kun koko kohdejoukon havaintoyksiköt eivät ole tutkimuksessa mukana. Havaintoyksiköt valitaan jonkin otantamenetelmän avulla = otos Otantamenetelmissä huomioitava, ettei tehdä systemaattista virhettä

5 Mitta-asteikot… Mitta-asteikot
Huom: Mitä tilastollisia päätelmiä voi tehdä, tutkija vastaa toimenpiteistä Laatueroasteikko = nominaaliasteikko = luokitteluasteikko (nominal, SPSS:ssä Nominal) Muuttujan arvo erotellaan toisistaan laadullisesti luokitteluna, esim. sukupuoli (mies=1, nainen=2), asuinkunta, siviilisääty, ammatti, veriryhmä Järjestysasteikko (ordinal , SPSS:ssä Ordinal) Muuttujat voidaan laittaa järjestykseen mitatun ominaisuuden mukaan, esim. arvosanat (tyydyttävä=1, hyvä=2, kiitettävä=3), Likert-asteikko?, koulutustaso Välimatka-asteikko = intervalliasteikko (scale, interval, SPSS:ssä Scale) Muuttuja voidaan laittaa järjestykseen sekä laskea muuttujan arvojen erotus, esim. lämpötila, missä nollapiste ei ole yksiselitteinen (Celsius, Fahrenheit), vuosiluku Suhdeasteikko = suhdelukuasteikko (ratio, SPSS:ssä Scale) Kuten edellä, mutta nollakohta on absoluuttinen, esim. henkilön pituus ja paino

6 Mitta-asteikot… kyllä ei järjestysasteikko välimatka-asteikko suhde-
voidaanko arvot laittaa suuruusjärjestykseen ? voidaanko arvojen erotukset laskea ? saako muuttuja vain (+) tai vain (-) merkkisiä arvoja ja häviääkö mitattava ominaisuus jossain ? kyllä ei järjestysasteikko välimatka-asteikko suhde- asteikko luokitteluasteikko

7 Mitta-asteikot… Mitta-asteikolle soveliaita tunnuslukuja x Moodi
Mediaani Aritmeettinen ka. Laatuasteikko x Järjestysasteikko Välimatka-asteikko Suhdeasteikko

8 Mitta-asteikot… Mitta-asteikolle soveliaita testejä x T-testi ANOVA
Korrelaatiot Regressiot Faktorianalyysi Laatuasteikko Järjestysasteikko x Välimatka-asteikko Suhdeasteikko

9 Vinkkejä Oman tutkimuksen teossa tutustuttava ensin muihin valmiisiin tutkimuksiin ja tuloksiin  Auttaa oman tutkimuksen teossa Saa valmiita, testattuja kyselylomakkeita Saa valmiita aineistoja hyödynnettäväksi (tutkimukselle dataa tai tutkimukselle kontrollidataa) Saa käyttöön valmiita, testattuja mittareita Tutkimustulosten vertailu mahdollista Jne… Suomen suurin tilastojen tuottaja on Tilastokeskus,

10 Harjoitus… Olet tekemässä Savonia-amk:n opiskelijoista tutkimusta, jossa selvitetään opiskelijan opintomenestystä oman alansa substanssissa. Mikä on perusjoukko? Luettele muutama tilastoyksikkö Millaisia muuttujia käyttäisit, luettele muutama Onko muuttujat jatkuvia vai diskreettejä? Mihin asteikkoon kuuluvat seuraavat muuttuja? Sukupuoli, lapsen päänympärysmitta, ikä päivinä, ikä (alaikäinen, työikäinen, eläkeläinen), kehon lämpötila °C, kolesteroli arvo numeerisena, kolesteroli (1=alhainen, 2=viitearvoinen, 3=lievästi koholla, 4=korkea) Millaisia tunnuslukuja voi tehdä edellisille muuttujille?

11 Harjoitus… Veripalvelussa tutkitaan verenluovutuksessa saatuja veripusseja. Kaikki pussit tutkitaan ja niistä kerätään mm. seuraavia tietoja: verimäärä (ml), veriryhmä, veren hemoglobiinipitoisuus (lukuarvo), HIV (on-ei), maksatulehdusvirukset (hepatiitti C ja B: on-ei) ja maksan toimintaa kuvaava ALAT-entsyymi (lukuarvo, joka on luokkaa 10 – 50). Uudelta verenluovuttajalta tutkitaan myös HTL-viruksen vasta-aineet. Mikä on perusjoukko ? Entä tilastoyksikkö ? Mitä tutkimustapaa tässä käytetään ? miksiköhän ? Minkä on muuttujien mitta-asteikko ? (noiden yllä olevien johdattelujen perusteella)

12 Harjoitus… Ohjatussa harjoittelussa tutkitaan erään hoitotoimenpiteen suorituksia. Suoritukset päätetään tutkia siten, että arvotaan kuukauden harjoittelupäivistä ne päivät, joina tutkimusta tehdään ja edelleen toimitaan niin, että ko. päivän suorituksista joka 5. otetaan mukaan tutkimukseen. Suorituksista mitataan sukupuoli (opiskelijan sukup.), opiskelijan opiskelun lukukausi (esim. ”viides lukukausi”), aseptiikan taso (1-3), huolellisuus (1-3), nopeus (sekuntia), annoksen määrä (millilitraa), mainittiinko jälkitoiminnasta (ei-kyllä), asiakkaan tuntemus (1-3). Mikä on perusjoukko ? Entä tilastoyksikkö ? Mitä tutkimustapaa käytetään ja vielä mitä menetelmää ? Mikä on muuttujien mitta-asteikko ?


Lataa ppt "TUME II / Tilastollinen osuus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google