Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yliopistopedagogiikan ja koulupedagogiikan rajamaastossa – opetusharjoittelun ohjaajan tehtävistä ja työnkuvasta Kasvatustieteen päivät, Vaasa 22.–23.11.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yliopistopedagogiikan ja koulupedagogiikan rajamaastossa – opetusharjoittelun ohjaajan tehtävistä ja työnkuvasta Kasvatustieteen päivät, Vaasa 22.–23.11.2007."— Esityksen transkriptio:

1 Yliopistopedagogiikan ja koulupedagogiikan rajamaastossa – opetusharjoittelun ohjaajan tehtävistä ja työnkuvasta Kasvatustieteen päivät, Vaasa 22.–23.11.2007 Erja Syrjäläinen & Riitta Jyrhämä & Kaarina Winter Helsingin yliopisto Soveltavan kasvatustieteen laitos

2 OHJAAJANA KENTTÄKOULUVERKOSTOSSA Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen ja työelämän välistä yhteyttä palvelee nk. kenttäkouluverkosto. 2004-2006 on koulutettu n. 350 kentällä toimivaa opettajaa opetusharjoittelun ohjaajiksi. opetusharjoittelua järjestää Helsingin yliopistossa 7 eri koulutusta harjoittelujaksoja on kentällä lukuvuosittain 24 ja harjoittelupaikkoja 1200-1600

3 OPISKELIJAN KAKSOISROOLI OPETUSHARJOITTELUSSA – koulupedagogiikan ja yliopistopedagogiikan näkökulmat opiskeluoppiminen ohjaus osaaminen KOULUPED. YLIOPISTOPED. –– –– Ohjaajan rooli Opiskelijan rooli Oppilaan tai opiskelijan rooli HARJOITTELU OPETUS

4 OHJAAJAN KAKSOISROOLI OPETUSHARJOITTELUSSA Harjoittelu- tai praktikumijakso Opettaja siirtyy ohjaajan rooliin. - tavoitteellinen harjoittelijan ohjaus Harjoittelija toimii opettajana. Harjoittelija seuraa ja osallistuu opettajan työn arkeen. Opettajan työkenttä  YLIOPISTOPEDA- GOGINEN NÄKÖ- KULMA KOULUPEDAGO- GINEN NÄKÖKUL- MA

5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tutkimuksessa pyritään hahmottamaan opetusharjoittelun ohjauksen työnkuvaa ja roolia yliopistopedagogisen ja koulupedagogisen välisessä maastossa. Mikä on opetusharjoittelun ohjaajan tehtävien ydin? Missä yliopistopedagoginen tehtävä päättyy ja koulupedagoginen alkaa? Taustalla on tarve selvittää ohjaajan tehtäväkenttää ja sitä kautta myös perusteita ohjauspalkkioille.

6 Millaiseksi opetusharjoittelun ohjaajan työnkuva hahmottuu?  millainen on ohjaajan ilmoittamien tehtävien kautta hahmottuva työnkuva?  miten sisällöllisesti erilaiset ohjaustehtävät painottuvat? TUTKIMUSTEHTÄVÄ

7 KYSELY Avoin lomake, jossa ohjaajaa pyydettiin lokikirjamaisesti kirjaamaan ohjaustyöhön käyttämänsä aika ja ohjaustyön sisältö a) kontaktissa ohjattavaan b) kontaktin ulkopuolisena valmistelutyönä

8 TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ Kysely on lähetetty satunnaisotoksena 60 opettajalle lukuvuoden 2006-2007 aikana. 25 on vastannut kyselyyn => vastauspros 40%  4 eri koulutuksen harjoittelujaksoja  yhteensä 6 erilaisesta harjoittelujaksosta sisällönanalyysin avulla opettajien antamat tehtävänkuvaukset jäsentyivät 8 eri kategoriaan. opettajien antaman ajallisen työmäärän avulla kyettiin hahmottamaan kunkin kategorian arvo kokonaisuudessa

9 TULOKSET

10 KONTAKTI – EI-KONTAKTIOHJAUS

11 OHJAUKSEN YTIMESSÄ JA LAIDALLA - miten arvioida ja määrittää ohjaustyötä YLIOPISTOPEDA- GOGINEN KOULUPEDAGO- GINEN Opiskelijan ohjaaminen opetukseen liittyvissä kysymyksissä yliopiston asettamien tavoitteiden suunnassa Opiskelijan ohjaaminen koulun ja luokan toimintakulttuuriin, opetussuunnitelmaan ja oppilas- ainekseen

12 OHJAUKSEN YTIMESSÄ JA LAIDALLA - miten arvioida ja määrittää ohjaustyötä YLIOPISTOPEDA- GOGINEN KOULUPEDAGO- GINEN Harjoitustuntien ohjaus - oppituntia tai opetusjaksoa koskevien suunnitelmien ohjaus - palaute pidety(i)stä harjoitus- tunn(e)ista - virikkeitä opetustyöhön - projektien ohjaus Harjoitustuntien ohjaus

13 OHJAUKSEN YTIMESSÄ JA LAIDALLA - miten arvioida ja määrittää ohjaustyötä YLIOPISTOPEDA- GOGINEN KOULUPEDAGO- GINEN Valmistautuminen - ohjausjakson suunnittelua, järjestelyä -ohjausmateriaalin suunnittelua, valmistusta, monistusta - ohjauksen periaatteet - ohjauksen ”mietintää” - tunti- ja jaksosuunnitelmien lukua ja arviointia - loppupalautteeseen valmistautuminen - opiskelijoiden materiaaleihin ja tavoitteisiin tutustumista Valmistautuminen

14 OHJAUKSEN YTIMESSÄ JA LAIDALLA - miten arvioida ja määrittää ohjaustyötä YLIOPISTOPEDA- GOGINEN KOULUPEDAGO- GINEN Kokoavia palautteita - palaute viikosta - palaute päivästä - viikkosuunnitelman ohjaus - jaksosuunnitelma - loppupalaveri kokoavia palautteita

15 OHJAUKSEN YTIMESSÄ JA LAIDALLA - miten arvioida ja määrittää ohjaustyötä YLIOPISTOPEDA- GOGINEN KOULUPEDAGO- GINEN Ohjauksen suunnittelu - tavoitteet ja aikataulut - opiskelijan henkilökoht. tavoitteet - ohjaustyön suunnittelu kollegan kanssa - viikko-/ kokonaissuunnitelman ohjeistus ohjauksen suunnittelu

16 OHJAUKSEN YTIMESSÄ JA LAIDALLA - miten arvioida ja määrittää ohjaustyötä YLIOPISTOPEDA- GOGINEN KOULUPEDAGO- GINEN Kouluun tutustuminen - luokka tutuksi - koulu tutuksi - oppimisalustaan tutustuminen - projektit tutuksi kouluun tutustuminen

17 OHJAUKSEN YTIMESSÄ JA LAIDALLA - miten arvioida ja määrittää ohjaustyötä YLIOPISTOPEDA- GOGINEN KOULUPEDAGO- GINEN Ryhmäohjaukset, esim teemoista: - ylioppilaskokeet - oppiainekohtaista tietoa - luokan haltuunotto - toiminta erityisoppilaiden kanssa - tuntisuunnitelma opetuksen apuna - opetussuunnitelmatyö - kaikenlaiset oppijat - työhyvinvointi - oppilaiden motivointi - opetuksen yleisestä järjestämisestä - kokeet ja niiden tarkastaminen - materiaalien hankinta luokkaan - arviointi ryhmä- ohjaukset

18 OHJAUKSEN YTIMESSÄ JA LAIDALLA - miten arvioida ja määrittää ohjaustyötä YLIOPISTOPEDA- GOGINEN KOULUPEDAGO- GINEN Harjoittelun järjestäminen - harjoittelijoiden tiedottaminen - koululla tiedottaminen - seurantatunneista sopiminen muiden opettajien kanssa - koulun yhteisen toimintaan osallistumisen suunnittelu - harjoittelijoiden atk-tunnusten hankinta, kaapit, ruokaliput, avaimet - jälkipuinti ohjaavien opettajien kesken harjoittelun järjestäminen

19 OHJAUKSEN YTIMESSÄ JA LAIDALLA - miten arvioida ja määrittää ohjaustyötä YLIOPISTOPEDA- GOGINEN KOULUPEDAGO- GINEN Keskusteluja - eriyttämisestä - tuntoja luokan oppilaista - oppiaineista - seuratusta tunnista - lomakkeen täyttämisestä - vanheimpainillasta, juhlista - preliminääreistä - ryhmästä ja sen tilanteesta - ratkaisuvaihtoehdoista keskusteluja

20 VASTAAJIEN TOTEAMAA ”on ollut lukuisa joukko lyhyempiä, ennalta sopimattomia ohjaustuokioita” ”vilkkaita keskusteluja ylimääräisellä ajalla” ”nämä kohtaamiset koululla tuntuvat olevan merkityksellisiä kaikille osapuolille” ”mikä on ohjauksen ja satunnaisen rupattelun raja?” ”ohjaus on katkeamatonta, spontaania sekä erittäin tilanneherkkää.”

21 LUOTETTAVUUDESTA avointen tehtävänkuvausten ongelma: ohjaustehtävät kuvattu erilaisella tarkkuudella

22 JOHTOPÄÄTÖKSIÄ yliopistopedagogisen ja koulupedagogisen raja häilyvä – tilanteesta ja opiskelijan & ohjaavan opettajan valmiuksista riippuva …..

23 MITÄ JATKOSSA? Käsillä oleva kysely on hyvä pohja strukturoidumman kyselymateriaalin rakentamiselle => mahdollisuus tarkentaa kyselyä ja saada tarkempaa tietoa ohjaustyön sisällöistä


Lataa ppt "Yliopistopedagogiikan ja koulupedagogiikan rajamaastossa – opetusharjoittelun ohjaajan tehtävistä ja työnkuvasta Kasvatustieteen päivät, Vaasa 22.–23.11.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google