Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1. Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1. Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö"— Esityksen transkriptio:

1 1. Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö

2 1.1 Suomen koulutusjärjestelmä (1/2)
Suomen koulutusjärjestelmä ryhmitellään koulutusasteisiin. Yleensä vain alemman asteen opinnot suorittanut voi opiskella ylemmän asteen koulutuksessa. Tutkintoja valvotaan ja jokaista tutkintoa koskee erillinen laki. Näin varmistetaan koulutuksen laatu ja yhdenmukaisuus sekä turvataan opiskelijan oikeudet

3 Suomen koulutusjärjestelmä (2/2)
Tri lis. AMK- jatkotutkinnot Ylemmät kk-tutkinnot Alemmat Yliopistot työkokemus Ammattikorkeakoulu-tutkinnot Ammattikorkeakoulut Erikois- ammattitutkinnot työkokemus Ammattitutkinnot 3 2 1 3 2 1 Ylioppilas-tutkinnot Lukiot Ammatilliset perustutkinnot Ammattioppilaitokset ja oppisopimuskoulutus työkokemus Ikä 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Perusopetus Oppivelvollisuuskoulutus Esiopetus

4 Ammatillinen peruskoulutus
järjestetään ammatillisissa oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena käytännöllisesti katsoen kaikilla aloilla suorittaminen kestää pääsääntöisesti kolme vuotta ja opetusta annetaan monialaisissa tai erikoistuneissa ammatillisissa oppilaitoksissa tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeelliset tiedot ja taidot sekä valmiuksia itsenäiseen ammatin harjoittamiseen. tuottaa kelpoisuuden kaikkeen korkea-asteen koulutukseen

5 Ammatillisen peruskoulutuksen rakenteesta (1/4)
Ammatillinen koulutus on jaettu toisella asteella - koulutusaloihin ja nämä ammatillisiin perustutkintoihin. Tutkinnot jakautuvat - koulutusohjelmiin, joiden alta löytyvät tutkintonimikkeet.

6 Ammatillisen peruskoulutuksen rakenteesta (2/4)
Koulutusala määrittelee yleisellä tasolla koulutuksen sijoittumisen yhteiskunnan ja työelämän eri aloille sisältää läheisesti toisiinsa liittyviä opintoaloja

7 Ammatillisen koulutuksen rakenteesta (3/4)
Ammatillinen perustutkinto laajuudeltaan 120 opintoviikkoa muodostuu ammatillisista, ammattitaitoa täydentävistä ja vapaasti valittavista tutkinnon osista voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona antaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet

8 Ammatillisen koulutuksen rakenteesta (4/4)
Koulutusohjelma Ammatillisissa perustutkinnoissa koulutusohjelmat kohdentavat opinnot eri ammatteihin ja antavat erikoisosaamista tiettyihin tehtäviin. Tutkintonimike Tutkintonimikkeet voivat olla kaikille perustutkinnon suorittaneille yhteisiä tai eriytyä tutkinnon sisällä koulutusohjelmittain.

9 Opetussuunnitelman rakenteesta (1/4)
Ammatillisen perustutkinnon perusteet Opetushallituksen antama määräys noudatettava ammatillista peruskoulutusta järjestettäessä. Ammatillisen perustutkinnon perusteissa määritellään perustutkinnon tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen perustutkinnon osat, ammattitaitovaatimukset ja arviointi opiskelijan arviointi

10 Opetussuunnitelman rakenteesta (2/4)
Koulutuksen järjestäjän hyväksymä asiakirja tarkennetaan opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen opintojen tavoitteet, sisällöt ja arviointi sekä määritellään ammattiosaamisen näytöt ja niiden toteutus. Opetussuunnitelmatyössä on otettava huomioon paikalliset ja alueelliset tarpeet.

11 Opetussuunnitelman rakenteesta (3/4)
Tutkinnon osat Tutkinnon osat on muodostettu ja nimetty työelämän toimintakokonaisuuksien mukaan. Tutkinnon osat voivat koostua opintojaksoista, työssäoppimisesta, projekteista jne. Tutkintotodistus annetaan opetussuunnitelman mukaisista tutkinnon osista.

12 Opetussuunnitelman rakenteesta (4/4)
Opintojakso opintojen sisällöllinen ja rakenteellinen kokonaisuus nimi kertoo sisällöstä ja jakson opintoviikkomäärä kertoo laajuudesta saattaa sisältyä erilaisia opetus- ja opiskelumuotoja kuten kirjallisuutta, luentoja, harjoituksia, ohjattuja ryhmätöitä ja itsenäistä työskentelyä

13 Kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto, 120 ov
Ammatillinen peruskoulutus: ammatilliset tutkinnon osat ov (tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäytetyö vähintään 2 ov) ammattitaitoa täydentävät opinnot ov (yleissivistäviä opintoja, vastaavat osin lukion kursseja, osa pakollisia) vapaasti valittavat opinnot ov (ammatillisia, ammattitaitoa täydentäviä tai harrastustavoitteisia opintoja) = ov opintoviikko (ov) on 40 tuntia opiskelijan työtä

14 Työssäoppimisen osuus koulutusajasta
Työssäoppimisen vakiinnuttua osaksi ammatillista koulutusta, ollen vähintään 20 ov ammatillisista opinnoista, oppilaitokset ja yritykset ovat joutuneet suuren haasteen ja kulttuurimuutoksen eteen. Tutkinnon kokonaisopintoviikkomäärä ov Ammatilliset opinnot yhteensä ov josta työssäoppimista vähintään ov Ammatilliset opinnot oppilaitoksessa ov → 17 % 120 ov:n opiskelusta tapahtuu työssäoppisen ja näyttöjen yhteydessä → 22 % ammatillisten aineiden opiskelusta tapahtuu työssäoppimisen ja näyttöjen yhteydessä

15 1.2 Työssäoppimisen tavoitteet ja hyödyt

16 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt
Vuonna 2000 kaikkiin toisen asteen ammatillisiin tutkintoihin liitettiin vähintään puolen vuoden työssäoppimisen jaksot. Ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön elokuussa 2006 alkavissa koulutuksissa. työssäoppimisella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää opetussuunnitelman mukaista opetusta työssäoppiminen on työharjoittelua ohjatumpaa ja tavoitteellisempaa oppimista jokainen työssäoppimisjakso suunnitellaan yhteistyössä työpaikan kanssa (opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja) opiskelijalle laaditaan henkilökohtaiset työssäoppimis- ja näyttösuunnitelmat, joissa määritellään työssäoppimisjakson ja näyttöjen sisältö ja tavoitteet ammattiosaamisen näytöt pyritään pääsääntöisesti antamaan työssäoppimisjaksojen yhteydessä

17 Työssäoppimisen ja näyttöjärjestelmän yleiset tavoitteet
lähentää ammattialan koulutusta ja työelämää lisätä koulutuksen työelämälähtöisyyttä parantaa ammattitaitoisen työvoiman saantia yrityksiin edistää opiskelijoiden välitöntä työllistymistä opintojen jälkeen

18 Työssäoppimisen hyödyt yritykselle
osaavan ja työpaikkaan soveltuvan työvoiman saaminen vaikuttamismahdollisuus alan koulutukseen nuorten työntekijöiden odotuksien ja ajattelumaailman tunteminen Työssäoppimisen hyödyt oppilaitokselle oppilaitoksen ja työpaikkojen yhteistyön vahvistaminen koulutuksen suunnittelun kehittäminen ja oppimisympäristöjen monipuolistaminen opettajien ammattitaidon kehittäminen ja ylläpitäminen

19 Työssäoppimisen ja näyttöjen hyödyt opiskelijalle
työelämän pelisääntöihin tutustuminen ammatillisen osaamisen syventyminen ajanmukaisten työelämävalmiuksien saavuttaminen oman osaamisen osoittaminen näytöillä lisää itsevarmuutta työllistymisen helpottuminen mahdollisuus oppia erilaisissa oppimisympäristöissä opiskelumotivaation lisääntyminen sosiaalisten taitojen kehittyminen

20 1.3 Työssäoppimisen yhteistyö

21 Työssäoppiminen yhteistyötahot
opetusalan viranomaiset koulutuksen järjestäjä (kaupunki) oppilaitos, ohjaavat opettajat ja opiskelijat työnantajat ja työntekijät työyhteisössä työpaikkaohjaajat luottamushenkilöt työmarkkinaosapuolet työsuojeluviranomaiset koulutuksen järjestäjän asettama toimielin (näyttötoimikunta)

22 Työssäoppimisen keskeiset toimijat
oppilaitos, ohjaava opettaja ja opiskelija yritys, työpaikkaohjaaja

23 1.4 Työpaikkaohjaaja yrityksen nimeämä henkilö
yhteyshenkilö oppilaitoksen, opiskelijan ja yrityksenvälillä työssäoppimiseen liittyvissä asioissa työpaikkaohjaaja on työssäoppijan lähin tuki yrityksessä! oman alansa asiantuntija ja työntekijä, joka hallitsee tehtäväalueensa sekä työpaikan toimintatavat pystyy siirtämään omaa osaamistaan opiskelijoille tuntee oman alansa tutkintokohtaiset tavoitteet omaa kiinnostusta ja kykyä tukea nuorten ammatillista kasvua ja kehittymistä omaa taitoa ohjata, kannustaa ja motivoida opiskelijoita

24 Työpaikkaohjaajan tehtävät
työssäoppimisjakson ja näyttöjen suunnittelu yhteistyössä oppilaitoksen kanssa yhteyshenkilönä toimiminen työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä työssäoppijan perehdyttäminen yritykseen ja sen toimintaideaan hyvän ja turvallisen oppimisympäristön luominen työssäoppijalle yhteistyössä yrityksen muun henkilöstön kanssa työssäoppijan / näytönantajan ohjaaminen ja arviointi työssäoppimisjakson koulutusvaiheiden (perehdyttäminen, harjaantuminen ja syventämien) ”roolitus” (opastaja, valmentaja ja tukija)

25 1.5 Työssäoppimisprosessi (1/2)
Työssäoppimisprosessi koostuu useista toisiinsa liittyvistä toiminnoista, joiden tulee perustua edellä mainittujen työssäoppimisen keskeisten toimijoiden yhteistyöhön (kolmikantaisuus). Prosessi jakautuu kolmeen vaihekokonaisuuteen, jotka ovat suunnittelu-, toteutus- sekä kehitysvaihe. Tavoitteena on tuottaa työpaikoille tutkinnon suorittamisen jälkeen entistä ammattitaitoisempia osaajia.

26 AMMATTITAITOINEN TYÖVOIMA
(2/2) TYÖPAIKKA  Yhteisesti todetaan työssäoppiminen henkilöstön kanssa  Työssäoppimisesta sopiminen oppilaitoksen kanssa  Koordinoija: työpaikkakouluttaja SUUNNITTELU Lait, suositukset ja opetussuunnitelmat OPPILAITOS  Opetussuunnitelma  Koordinoija: ohjaava opettaja  Henkilökohtainen opinto-ohjelma  Työssäoppimisen tavoitteet Tavoitteet työssäoppimisjaksolle Työpaikkaan tutustuminen Työssäoppimispaikan varmentaminen Esimiehet Työssäoppimisen sopiminen Oppilaitos ja työnantaja Opiskelijan perehdyttäminen työpaikkaan Työyhteisön tutustuttaminen opiskelijaan  työyhteisöön tutustuminen  esimiehet  työturvallisuus  luottamus- ja työturvallisuushenkilöt Työssäoppiminen ja näytöt  tavoitteiden mukaista ja ohjattua  monipuolista ja laadukasta  opettajan tuki mukana  loppuarvioinnissa mukana - työpaikkakouluttaja - opettaja ja opiskelija - mahdollisesti koko työyhteisö  arvioinnin vaikutus päättöarviointiin  jatkuvaa  ohjaavaa ja kannustavaa  tavoitteiden tarkentaminen Arviointi opitusta AMMATTITAITOINEN TYÖVOIMA

27 1.6 Työssäoppimisen ja näyttöjen suunnittelu (1/2)
Suunnittelu on toteutettava yhteistyössä työelämän edustajan, oppilaitoksen edustajan ja opiskelijan kanssa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen työssäoppimissuunnitelma, joka sisältää suunnitelman näytöistä.

28 Työssäoppimisen ja näyttöjen suunnittelu (2/2)
Opetussuunnitelma Tutkinnon osan/osien tavoitteet Työssäoppimispaikan mahdollisuudet ja tavoitteet Työssäoppijan lähtötaso ja Työssäoppimisjakson tavoitteet ja suunnitelma Näyttöjen toteutus

29 Työssäoppimisen ja näyttöjen suunnitelmaa laadittaessa huomioitava (1/2)
työssäoppimisen laajuus on vähintään 20 ov oppilaitos voi itse päättää, mitä osia ammatillisista opin- noista toteutetaan työssäoppimisjaksoilla ammatilliset tutkinnon osat ja näytöt suunnitellaan niin, että oppilaitoksessa ja työssäoppimisjaksoilla opitut asiat täydentävät toisiaan työssäoppimisjaksot tulisi suunnitella ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiksi ja monipuolisiksi millaisilla työpaikoilla opiskelutavoitteet voidaan saavuttaa ja näytöt antaa

30 Työssäoppimisen ja näyttöjen suunnitelmaa laadittaessa huomioitava (2/2)
mihin opintojen vaiheeseen jaksot sijoitetaan opiskelijan koulutusvaihe huomioitava tavoitteita asetettaessa työssäoppimisen tavoitteet määritellään siten, että opiskelija ja työpaikkaohjaaja tietävät mitä opiskelijan on osattava tehdä (työssäoppimisjakson ja näyttöjen tavoitteet) mitkä ovat työskentelyolosuhteet minkälaisia työvälineitä ja -menetelmiä käytetään miten, millaisia ja missä näyttöjä toteutetaan miten ohjaus ja arviointi järjestetään


Lataa ppt "1. Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google